- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Dana Makalová

Stav: aktualizace 2020

Anotace:
Přehled základních pojmů ze živnostenského zákona týkajících se živnostenského podnikání, přehledy živností, obsahové náplně jednotlivých živností, kontaktní místa veřejné správy.

Upozornění k textu

OBSAHZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Živnosti řemeslné

Příloha č. 2 Živnosti vázané

Příloha č. 3 Koncesované živnosti

Příloha č. 4 Živnost volná

Příloha č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností


Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných

Příloha č. 2 Obsahové náplně živností vázaných

Příloha č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných

Příloha č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností


Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání

Živnost – soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

Živnosti jsou rozděleny na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, a koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.

Živnosti ohlašovací:

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu; odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Podmínky provozování živnosti:

Živnostenské oprávnění – oprávnění provozovat živnost.

Průkaz živnostenského oprávnění – výpis živnostenského rejstříku („výpis“).

Rozsah živnostenského oprávnění – posuzuje se podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu; živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu; je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem; v pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.

Odpovědný zástupce – fyzická osoba ustanovená podnikatelem, jejímž prostřednictvím podnikatel může provozovat živnost; odpovědný zástupce odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu; nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele; odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a § 7 živnostenského zákona.

Provozovna – prostor (jakýkoliv), v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce).

Živnostenský rejstřík – informační systém veřejné správy vedený v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 § 60 živnostenského zákona a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti.


Správní poplatky

Správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy, upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu.

Správní poplatky týkající se živnostenského podnikání jsou uvedeny v položce 24:
a) ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
b) další ohlášení živnosti 500 Kč
c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
d) přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e) změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g) vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h) vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč za každou i započatou stránku
i) vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 50 Kč
j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Předmětem poplatku není vydání prvního výpisu z živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku, změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu, schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese, změna oboru činnosti v rámci živosti volné.

Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere rovněž jen jednou, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy.


Kontaktní místa veřejné správy

Zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, byla zavedena kontaktní místa veřejné správy, označená jako Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – Czech POINT, která poskytují veřejnosti celou řadu služeb – výpisy z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, rejstříku trestů právnické osoby, insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí, bodového hodnocení řidiče, ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přijetí podání podle živnostenského zákona, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zřízení datové schránky, centrální úložiště ověřovacích doložek, autorizovanou konverzi dokumentů, výpisy ze základních registrů – např. výpis údajů z registru obyvatel, registru osob, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku stanovenou pro tento správní úkon v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nestanoví-li zákon o informačních systémech veřejné správy nebo jiný právní předpis jinak, je působnost kontaktního místa veřejné správy výkonem přenesené působnosti krajských a obecních úřadů. Systém kontaktních míst veřejné správy provozuje ministerstvo vnitra. Ověřením výstupu se ve smyslu zákona o informačních systémech rozumí ověření skutečnosti, že se listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci nebo provozovateli těchto systémů (dále jen „správci“), na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému. Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo osobě, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou v zápisu, a to v rozsahu stanoveném tímto zvláštním právním předpisem.

Správce je oprávněn požadovat za poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z informačního systému veřejné správy částku, která je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu. Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu vydaného ověřujícím stanoví zákon o správních poplatcích. Odměnu notáře za vydávání ověřených výstupů stanoví vyhláška o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Na základě sítě Czech POINT, tj. základních kontaktních míst, občan může získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, má možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, má možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. Právní úprava významným způsobem zjednodušuje komunikaci právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy.

Ministerstvo vnitra provozuje na internetu speciální portál www.czechpoint.cz, kde lze nalézt lokaci jednotlivých kontaktních míst veřejné správy, formuláře, jejichž prostřednictvím lze objednat výpis z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a další potřebné informace a postupy k využití služeb Czech POINTu.