Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Aktuální výklady a informace k novému stavebnímu zákonu (A 6)

Stavební zákon (A 3.1)

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Autorizační zákon (A 3.2)

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Hygiena vnitřního prostředí (A 3.10)

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Typologie občanských staveb (A 3.11.2)

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

Posuzování stavebních výrobků – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (A 3.16)

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech (A 3.20)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22)

Metodické pomůcky

Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)

Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze (MP 1.2.3)

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)

Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)

Elektroenergetická zařízení – TZS (MP 1.5.2)

Elektronická komunikační zařízení – TZS (MP 1.5.3)

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS (MP 1.5.4)

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)

Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Zařízení pro ochlazování staveb – TPS (MP 1.6.2)

Zařízení vzduchotechniky – TPS (MP 1.6.3)

Zařízení pro měření a regulaci – TPS (MP 1.6.4)

Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5)

Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8)

Spolupráce autorizovaných osob (statika staveb) (MP 1.7.1)

Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Inženýrská činnost u technologických staveb (MP 3.1.1)

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

Nákup poddodávek (MP 5.1)

Spisová agenda (MP 7.3)

Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)

Technické pomůcky

Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4)

Bezbariérové užívání pro městské inženýry (TP 1.5)

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Malé vodní nádrže (TP 1.19)

Srážkové vody a urbanizace krajiny (TP 1.20.1)

Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21)

Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů (TP 1.22)

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (TP 1.25)

Vnitřní optické rozvody v bytových domech (TP 1.25.1)

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT)Dokumenty veřejné správy

Dokumenty Ministerstva zemědělství ČR