PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob. Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů veřejné správy (např. ministerstev), časopisy a další dokumenty.

Zjistit více o systému

Pomůcky podle zdroje
Pomůcky podle oboru autorizace/specializace
Aktuality

Postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí tímto sdělením upřesňují postup při aktualizaci zásad územního rozvoje v případě, že ke zprávě o uplatňování nebo k návrhu na pořízení aktualizace vydal příslušný orgán ochrany přírody stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv aktualizace na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Více »

Pozemky veřejných prostranství

Metodické sdělení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj k uplatňování § 20 odst. 4 a 7 a § 22 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Více »