Dokumenty veřejné správy

Vybrané informace a dokumenty na portálech orgánů veřejné správy a dalších institucí týkající se stavebnictví a výkonu činnosti autorizovaných osob.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)
Dokumenty k územnímu plánování a stavebnímu řádu, pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek, ceníky, slovníky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
Dokumenty k BIM, recyklaci, GDPR.

Ministerstvo dopravy ČR (MD)
Dokumenty k projektování a provádění pozemních komunikací a staveb železnic a na železnici.

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)
Dokumenty k odpadům (vznik a předcházení, nebezpečné odpady, stavební odpady), vodě (plánování vod, ochrana před povodněmi), ochraně přírody a krajiny (hodnocení vlivů, geologie), udržitelné dopravě a energetice (úspory energií, obnovitelné zdroje, alternativní paliva).

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe)
Dokumenty a mapy k vodě, lesům a půdě a ochraně přírody a krajiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
Dokumenty k odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo vnitra ČR (MV)
Portály MV ČR a dokumenty HZS ČR.

Úřad vlády České republiky
Portál Digitální Česko.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  (NÚKIB)
Zásady kybernetické bezpečnosti včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.
Informační brožura Bezpečný pohyb v kybersvětě.
On-line kurzy základů kybernetické bezpečnosti Dávej kyberBezpečně v kyber.