ČKAIT info

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora nebo ČKAIT) je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon).

Komora je zřízena podle § 23 odst. 1 autorizačního zákona a sdružuje jako řádné členy všechny autorizované inženýry, autorizované techniky, autorizované stavitele a usazené osoby. Registruje osoby hostující.

Komora je orgánem veřejné moci; stát na ni a na její členy přenáší výkon veřejné moci ve vyhrazené oblasti. Práva, povinnosti a odpovědnost autorizované osoby stanoví právní předpisy a řády ČKAIT.

Povinností autorizované osoby je v prvé řadě chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy, v druhé řadě zájmy klienta. Veřejnoprávní odpovědnost AO je upravena stavebním zákonemautorizačním zákonem; soukromoprávní odpovědnost pak upravuje zejména občanský zákoník. Vztah člena Komory ke společnosti, ke klientovi, k profesi, ke kolegům a ke Komoře stanoví podrobně Profesní a etický řád ČKAIT.

Výkon vybraných činností ve výstavbě je na jedné straně spojen s vysokými nároky na odborné znalosti, na straně druhé s vysokou úrovní osobní odpovědnosti.


Regionální členění Komory

Kancelář Komory zajišťuje administrativní, hospodářské a odborné činnosti Komory, mj. organizačně zajišťuje činnost orgánů Komory, správu majetku, Shromáždění delegátů, přijímá žádosti o registraci osob, které nejsou občany ČR, vede seznamy členů ČKAIT, vede evidenci autorizovaných inspektorů apod. Vydává každoročně Výroční zprávu ČKAIT, kterou vždy obdrží delegáti Shromáždění delegátů.

Práce kanceláře Komory je strukturována do několika středisek.

ČKAIT se člení na třináct oblastí, které se územně i působením shodují s kraji České republiky. Výjimkou je oblast Praha, která sdružuje autorizované osoby z hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Administrativní a odborné činnosti Komory v regionech zajišťují regionální kanceláře (RK) v Praze a v Brně. Obě RK současně plní funkci oblastních kanceláří (OK).


Kontakty