Co je PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických a informačních pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob (dokumenty ČKAIT). Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů státní správy (např. ministerstev), časopisydalší dokumenty.

Pomůcky a dokumenty systému PROFESIS si kladou za úkol především popsat výkon vybraných, resp. regulovaných, činností autorizovaných osob, upozornit na problémové okruhy vybraných činností. Zároveň by měly poskytnout autorizovaným osobám, pokud možno úplné informace v celé šíři právních, ekonomických a technických souvislostí výkonu jejich profese.

PROFESIS je budován jako otevřený systém, průběžně aktualizovaný a doplňovaný. Neklademe si za cíl postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob. Zdůrazňujeme, že obsahem a účelem pomůcek a dokumentů systému PROFESIS není závazný výklad právních předpisů, ale popis, podle našeho názoru, optimálních postupů autorizovaných osob. Tyto postupy nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám každé stavby, či přístupu stavebního úřadu a dotčených orgánů chránících veřejné zájmy.

V metodických, technických a podnikatelských pomůckách a dalších dokumentech systému PROFESIS se snažíme postihnout zejména „bílá místa“ v aplikaci právních předpisů při navrhování a provádění staveb, a to v souvislostech předpisů veřejnoprávních (předpisy stavebního práva) a předpisů soukromoprávních (občanský zákoník a další). V některých případech se nepodaří podat vysvětlení a výklad problémových oblastí ihned po jejich zjištění. Zpracování příslušného metodického doporučení si vyžádá řadu konzultací a jednání s orgány veřejné správy, ministerstvem pro místní rozvoj, dotčenými orgány a dalšími.

Řídí: Rada pro podporu rozvoje profese
Spravuje: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI)
Kontakt: profesis@ckait.cz

Aktuální odkazy na právní předpisy a technické normy v dokumentech

Texty v systému PROFESIS jsou propojeny s právními předpisy a jejich citovanými částmi formou hypertextových odkazů na veřejný portál zakonyprolidi.cz, jehož užívání a nabídka služeb se řídí podmínkami provozovatele portálu.

Přístup k rejstříkovým (veřejným) údajům o technických normách na portálu agentury ČAS je ze systému PROFESIS umožněn všem uživatelům odkazem přímo z textu dokumentu. Smluvním partnerům agentury ČAS je umožněno zobrazení celého textu normy ve formátu PDF. Podmínky užívání systému ČSN online určuje provozovatel portálu – Česká agentura pro standardizaci (ČAS).

Aktuální informace ze stavebního oboru

Systém nabízí také krátké aktuality týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob, informace z prostředí stavebnictví, o právních předpisech apod. Součástí rubriky je RSS systém, díky němuž může být zájemce informován o novinkách průběžně.

Historická znění dokumentů a dokumenty vyřazené – služba pro AO ČKAIT

Členové ČKAIT, kteří potřebují k výkonu činnosti historická znění dokumentů PROFESIS nebo dokumenty již vyřazené, si mohou o zaslání požádat Středisko vzdělávání a informací na e-mailu: profesis@ckait.cz.


Upozornění k textům

Dokumenty jsou primárně určeny pro autorizované osoby – členy ČKAIT. Jakékoliv další šíření textů nebo jejich částí v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno.

Citace dokumentů ze systému PROFESIS

Pokud se budete při své práci odvolávat na dokumenty ze systému PROFESIS, uvádějte zdroj na základě normy ČSN ISO 690:2022.

Příklad:
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4). PROFESIS: Profesní informační systém ČKAIT [online]. Praha: ČKAIT, 2003, aktualizace 2022 [cit. 2023-01-12]. Dostupné z: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-4/