Časopisy

Časopisy ČKAIT

ČKAIT vydává bezplatně pro své členy několik odborných časopisů: Zprávy a informace ČKAIT (Z+i), Časopis stavebnictví a magazín Energeticky soběstačné budovy.

 

Zprávy a informace ČKAIT (Z+i)

Časopis je vydáván v tištěné i elektronické podobě. Zprávy a informace věnují pozornost dění v Komoře a v jednotlivých oblastech, spolupráci s rozhodujícími orgány veřejné správy, postavení a povinnostem autorizovaných osob, právním otázkám (např. rekodifikaci stavebního práva), zadávání veřejných zakázek, evropským předpisům, novým metodám zaváděným ve stavebnictví (Building Information Modeling – BIM).

Členové Komory, kteří chtějí využívat pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odběr tištěné verze odhlásit e-mailem na příslušné oblastní kanceláři.

Vychází: 6x ročně

Portál časopisu: zpravy.ckait.cz

Archiv Z + i


 

Časopis stavebnictví

Časopis stavebnictví je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI, SPS. Věnuje pozornost technickým, organizačním a právním souvislostem navrhování a provádění staveb, novým technologiím a novým stavebním výrobkům a dalšímu směřování stavebnictví v domácích a evropských souvislostech (energetická náročnost budov, cirkulární ekonomika aj.).

Vychází 10x ročně (měsíčník, dvakrát dvojčíslo)

Portál časopisu: www.casopisstavebnictvi.cz

Archiv Časopisu stavebnictví


 

Energeticky soběstačné budovy (ESB)

Magazín nabízí a dává do kontextu informace o udržitelné výstavbě a provozu budov s nízkou energetickou náročností a šetrným vztahem k životnímu prostředí. Stavebníci, projektanti, zhotovitelé i uživatelé staveb v něm mohou najít praktického průvodce nejbližším i budoucím vývojem stavebnictví.

Vydavatelem elektronického magazínu je Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Vychází 4x ročně.

Portál časopisu: www.esb-magazin.cz


 

Ostatní časopisy

 

Civil engineering journal (dříve Stavební obzor)

Časopis CIVIL ENGINEERING JOURNAL je zařazen do systému PROFESIS formou odkazu na portál časopisu, jehož provozovatelem je ČVUT v Praze. Starší čísla jsou v systému PROFESIS uložena ve formátu PDF.

Časopis je od roku 2015 vydáván pouze v angličtině.

Portál časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/issue/archive

Archiv časopisu do roku 2022 (včetně)


 

Sborník vědeckých prací

Je zdrojem informací o výzkumu a nových trendech ve stavebnictví ze střední Evropy.

Obsahuje články od výzkumníků z České republiky i ze zahraničí.

Sborník je vydáván v angličtině a je přístupný po jednoduché registraci.

Informace o periodiku jsou dostupné na stránce Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Portál sborníku: tces.vsb.cz


 

Věstník ÚNMZ

Věstník ÚNMZ vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (více o ÚNMZ zde). Informace zveřejňované ve Věstníku jsou oznámení, informace a sdělení. Oznámení např. o harmonizovaných normách a určených normách vztahujících se k jednotlivým právním předpisům ČR; o českých technických normách; o autorizaci metrologických středisek a subjektů k výkonu úředního měření, o vyhlašování státních etalonů a o pověření k uchovávání státních etalonů, o schválených typech měřidel a certifikovaných referenčních materiálech; o udělení autorizace subjektům pro posuzování shody, o změnách nebo zrušení rozhodnutí o udělení autorizace; o vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jejich platnosti; ostatní oznámení.

http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz


 

Magazín ČAS

Magazín ČAS je čtvrtletník vydávaný Českou agenturou pro standardizaci (více o agentuře ČAS zde). Je zaměřený na oblast technické normalizace, resp. standardizace. Bude přinášet aktuální informace z dění v oblasti technické normalizace, informace týkající se tvorby a distribuce technických norem a jejich využívání v praxi, jakož i problematiky přejímání evropských a mezinárodních norem do soustavy českých technických norem. Účelem Magazínu je pomoci široké veřejnosti zorientovat se v problematice standardizace. Odborníci budou informováni o nových trendech v technické normalizaci, aplikaci technických norem v jednotlivých odvětvích, o vztazích technických norem k právním předpisům.

http://www.magazin-cas.cz/