Dokumenty ČKAIT

Řády a předpisy ČKAIT

Řády ČKAIT (A 1)
Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)


Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Základní obecně závazné předpisy k činnosti AO (A 3)
Standardy profesních výkonů a souvisejících činností (A 4)
Dokumenty k technickým normám (A 5)
Aktuální výklady a informace k novému stavebnímu zákonu (A 6)

Informace o právních předpisech a technických normách

Právní informace (PI)
Informace o technických normách (IN)

Technické standardy (TS)

Doporučený dokument obsahující technické informace, které mají být respektovány, a instrukce popisující činnost, která se má provést. Stanovuje technické požadavky, které má stavební konstrukce, proces, nebo služba splňovat. Technický standard může také uvádět postupy, jejichž pomocí lze určit, zda jsou dané požadavky splněny.
Technické standardy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy a podmínek jejího plnění nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech.


Metodické pomůcky (MP)

Popis základních činností autorizovaných osob, shodných pro všechny AO, bez ohledu na jejich obor a specializaci; a popis odlišných výkonů činností AO při navrhování (MP 1.x.x) a provádění staveb (MP 2.x.x) pro jednotlivé obory a specializace tak, jak jsou definovány autorizačním zákonem (zákon č. 360/1992 Sb.). Vybrané metodické pomůcky řeší postupy a podmínky vzájemné spolupráce autorizovaných osob různých oborů a specializací, spolupráci autorizovaných osob s dalšími spolupracovníky ve stavební profesi na konkrétním stavebním díle. Tyto pomůcky detailně popisují činnost AO ve vztahu ke speciálním právním předpisům a potřebám jednotlivých oborů a specializací.


Technické pomůcky (TP)

Technické postupy projektových řešení, provádění staveb a navrhování podle Eurokódů, navazující na popis výkonu činnosti autorizovaných osob (TP 1.x), pomůcky obsahující technické, právní a správní informace o stavebních výrobcích (TP 2.x) a další technické pomůcky (TP 3.x).


Podnikatelský servis (PS)

Pomůcky, které souvisí s činností autorizovaných osob, ale jejich význam se týká především jejich podnikatelských aktivit. Tyto pomůcky obsahují zejména informace o podmínkách podnikání, o technickém, programovém a hardwarovém vybavení aj.


Slovníky (S)

Systém PROFESIS obsahuje kromě slovníků, vydaných Komorou, také slovníky jiných vydavatelů, které jsou vloženy v rubrice Různé.


Stanoviska a metodiky

Důležitá stanoviska a doporučení uveřejněná na webu www.ckait.cz.