Stavební zákon (A 3.1)

Stavební zákon

Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně (A 3.1.1)

Dokument zpracováváme

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Dokument zpracováváme

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Pomůcka cituje vybraná ustanovení stavebního zákona a poskytuje přehled vybrané judikatury k jednotlivým částem.

Jedině soud je oprávněn vykládat zákon, proto poskytuje judikatura jedinečný zdroj informací, jak si vyložit jednotlivá ustanovení zákona. Jejím cílem je zejména projektantům, ale i stavbyvedoucím a dozorům stavby, poskytnout informace pro lepší pochopení stavebního zákona.

Autorizační zákon (A 3.2)

Dokument zpracovávámeŽivnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled základních pojmů ze živnostenského zákona týkajících se živnostenského podnikání, přehledy živností, obsahové náplně jednotlivých živností, kontaktní místa veřejné správy.

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd.

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)

Dokument zpracovávámeLhůty ve výstavbě (A 3.9)

Dokument zpracovávámeTechnické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokument obsahuje kromě stavebního zákona další zákony vztažené ke stavební praxi, jejichž prováděcí právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo vyhlášky státních úřadů) mají vliv na navrhování, provádění a kontrolu staveb.