Stavební zákon (A 3.1)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Cílem této pomůcky je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním legislativním stavem procesu územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování, vysvětleny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. Dozvíte se aktuální stav právní úpravy územního plánování. Text odpovídá na vybrané nejčastější dotazy z praxe.

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Pomůcka cituje vybraná ustanovení stavebního zákona a poskytuje přehled vybrané judikatury k jednotlivým částem.

Jedině soud je oprávněn vykládat zákon, proto poskytuje judikatura jedinečný zdroj informací, jak si vyložit jednotlivá ustanovení zákona. Jejím cílem je zejména projektantům, ale i stavbyvedoucím a dozorům stavby, poskytnout informace pro lepší pochopení stavebního zákona.

Rádce stavebníka – příprava a provádění staveb podle stavebního zákona (A 3.1.4)

Anotace:
Průvodce pro projektanty a stavebníky, jehož cílem je usnadnění orientace a volby nejjednodušších postupů v průběhu přípravy a provádění staveb. Poskytuje přehled právních předpisů stavebního práva a formulářů, které jsou nezbytné  pro některá podání. Přináší odpovědi na otázky, jaké jsou technické požadavky na stavby, kdo může zpracovat dokumentaci stavby, jaké je postavení sousedů v řízeních apod.

Autorizační zákon (A 3.2)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled základních pojmů ze živnostenského zákona týkajících se živnostenského podnikání, přehledy živností, obsahové náplně jednotlivých živností, kontaktní místa veřejné správy.

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd.

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Pomůcka se zabývázpůsobyvýkonu činnosti autorizovaných osob se zaměřením zejména na výkon činnosti v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)

Pomůcka se zabývá porovnáním provázání správního řádu a stavebního zákona. Správní řád jako obecný právní předpis upravuje základní procesní postupy a stavební zákon, mající charakter hmotně právního předpisu, pak obsahuje speciální úpravu postupů potřebných pro oblast umisťování a povolování staveb. Je proto samozřejmostí, že vzájemný vztah obou předpisů musí být jednoznačně upraven. Je tomu tak v ustanovení § 192 stavebního zákona, podle kterého se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Hygiena vnitřního prostředí (A 3.10)

Základní požadavky na fyzikální faktory vnitřního prostředí staveb ve smyslu hygienických předpisů podle platných právních předpisů týkající se mikroklima, prašnosti, chemických látek, osvětlení a větrání. Pokud existují, jsou uváděny i prostorové požadavky.