Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Michal Pánek

Stav: vydání 2019

Anotace:
Přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokument obsahuje kromě stavebního zákona další zákony vztažené ke stavební praxi, jejichž prováděcí právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo vyhlášky státních úřadů) mají vliv na navrhování, provádění a kontrolu staveb.

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
1 Vybrané zákony a jejich prováděcí právní předpisy charakteru technických požadavků pro pozemní stavby
2 Přehled vybraných prováděcích právních předpisů s odkazy na normyÚVOD

Pomůcka obsahuje přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební zákon pověřuje podle § 194 k provedení § 169 obecné požadavky na výstavbu. Dále obsahuje další zákony vztažené ke stavební praxi, jejichž prováděcí právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo vyhlášky státních úřadů) mají vliv na navrhování, provádění a kontrolu staveb.

Mezi přehledy jsou i právní předpisy vztažené k výrobkům vycházející ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcím právním předpisem pro stavební výrobky je Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Dále platí Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh s přehledem harmonizovaných evropských norem pro stavební výrobky s označením CE.

Součástí pomůcky je také nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

Pomůcka zahrnuje odkazy na normy a normové hodnoty, na které se odkazují jednotlivé právní předpisy.1 VYBRANÉ ZÁKONY A JEJICH PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY CHARAKTERU TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO POZEMNÍ STAVBY

Zákon Prováděcí právní předpis
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Nařízení vlády č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Zákon č. 263/2016 Sb. – Zákon atomový zákon Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. Kategorie

Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh  


2 PŘEHLED VYBRANÝCH PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S ODKAZY NA NORMY

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

§ 3 Základní pojmy odst. 2b

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

§ 3 Základní pojmy odst. 2i

Bez odkazu na normu a normové hodnoty

ČSN 73 4301 Obytné budovy, články 5.2.2.1 a 5.2.2.9 až 5.2.2.11, tabulka 1

§ 3 Základní pojmy odst. 2j

Bez odkazu na normu a normové hodnoty

ČSN 73 4301 Obytné budovy, články 5.2.2.2 až 5.2.2.8

§ 4 Žumpy

Bez odkazu na normu a normové hodnoty

ČSN 75 6081 Žumpy

§ 5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu odst. 2

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, článek 14.1 Odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení odst. 6

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

§ 8 Základní požadavky

Bez přímého odkazu na normy a normové hodnoty, ale souvisí s jinými právními předpisy nebo navazujícími paragrafy této vyhlášky.

Odst. 1a mechanická odolnost a stabilita – odkaz na § 9 této vyhlášky.

Odst. 1b požární bezpečnost – odkaz na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a tím na její odkazy na normy.

Odst. 1c ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí – odkaz na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a tím na její odkazy na normy; a § 10 této vyhlášky.

Odst. 1d ochrana proti hluku – Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a tím na její odkazy na normy; a § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Odst. 1e bezpečnost při užívání – § 15 této vyhlášky.

Odst. 1f úspora energie a tepelná ochrana – Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov; a § 16 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

§ 9 Mechanická odolnost a stabilita

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry

ČSN EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny

ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinek požáru

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-5 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

ČSN EN 1999-1-2 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-3 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

ČSN EN 1999-1-4 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

ČSN EN 1999-1-5 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-5: Skořepinové konstrukce

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN EN 13 978-1 Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže – Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 4301 + Z1 Obytné budovy

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení

ČSN EN 15665, změna: Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

§ 12 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 73 4301 Obytné budovy

§ 13 Proslunění

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb ČSN 73 4301 Obytné budovy
§ 16 Úspora energie a tepelná ochrana

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 1: Tepelná ochrana

§ 17 Odstraňování staveb Normy jako u § 9
§ 18 Zakládání staveb

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

§ 19 Stěny a příčky

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 1: Tepelná ochrana

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

§ 20 Stropy

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 1: Tepelná ochrana

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§ 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 1: Tepelná ochrana

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

§ 22 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy- Základní požadavky

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

§ 23 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§ 24 Komíny a kouřovody

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-1 Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-2 Volně stojící komíny – Část 2: Betonové komíny

ČSN EN 13084-4 Volně stojící komíny – Část 4: Zděné vložky – Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-5 Volně stojící komíny – Část 5: Materiál pro zděné vložky – Specifikace výrobků

ČSN EN 13084-6 Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-7 Volně stojící komíny – Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

ČSN EN 13084-8 Volně stojící průmyslové komíny – Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

§ 25 Střechy

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 1: Tepelná ochrana

§ 26 Výplně otvorů

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

§ 27 Zábradlí

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

§ 28 Výtahy

ČSN EN 81-28 +AC Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 81-3 + A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

ČSN EN 81-31 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů – Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-72 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

ČSN ISO 4190-1 Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

§ 31 Předsazené části stavby a lodžie

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah – Stanovení součinitele smykového tření

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

§ 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

§ 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60309-1 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60309-2 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

§ 35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení

ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN 12007-3 Zásobování pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 5 bar – Provozní požadavky

§ 36 Ochrana před bleskem

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

§ 37 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

§ 38 Vytápění

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

ČSN EN 12831-3 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

§ 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

§ 41 Stavby se shromažďovacím prostorem

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

ČSN EN 13200-3 Zařízení pro diváky – Část 3: Oddělovací prvky – Požadavky

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

§ 43 Stavby ubytovacích zařízení ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel
§ 46 Stavby pro výrobu a skladování ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny
§ 47 Garáže

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak je <= 5 bar Provozní požadavky

ČSN EN 13 978-1 Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

§ 48 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

§ 48a Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.

ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud.

ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky.

§ 53 Stavby pro skladování minerálních hnojiv ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Příloha 1, článek 1.2.11. ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
Příloha 1, článek 3.1.3. ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Příloha 1, článek 3.1.6. ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
Příloha 1, článek 3.1.8. ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
Příloha 1, článek 3.2.1. ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Příloha 1, článek 3.2.2. ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně, osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Příloha 2, článek 1.2.7. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Příloha 2, článek 2.0.3. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Příloha 2, článek 2.2.1. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Příloha 2, článek 2.2.3. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Příloha 2, článek 2.2.4. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek
Příloha 2, článek 2.2.6. ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice
Příloha 2, článek 3.2.2. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek
Příloha 3, článek 8.1.1. ČSN 73 4301 Obytné budovy

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Příloha č. 1, část 1 Stanovení technických podmínek

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb (dále jen „PBS“) – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty

ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0835 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0831 PBS – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0845 PBS – Sklady

ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0818 PBS – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0842 PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0843 PBS – Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody

ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy

ČSN 73 0875 PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle § 3 až 5, § 10 až 14 a přílohy č. 2

ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty

ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0831 PBS – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0835 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0845 PBS – Sklady

ČSN 73 0842 PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0843 PBS – Objekty spojů a poštovních provozů

Část 3 Stanovení požárního rizika podle § 4 ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Část 4 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí podle § 5, § 9 a § 14

ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení

ČSN 73 0821 ed. 2 PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí

Část 5 Třídy reakce na oheň podle § 6 ČSN EN 13 501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Část 6 Klasifikační normy – požární odolnost střešních plášťů podle § 7

ČSN EN 13 501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13 501-3+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13 501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Část 7 Stanovení požadavků na komíny podle § 8

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN EN 15 287-1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN EN 15 287-2+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Část 8 Stanovení požadavků na tepelná zařízení podle § 9 a přílohy č. 8 ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
Část 9 Stanovení požadavků pro vzduchotechnická zařízení podle § 9 ČSN 73 0872 PBS. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Část 10 Stanovení požadavků z hlediska hořlavosti a zápalnosti podle § 17, § 18 a § 19

ČSN EN 1101 Textilie – Hořlavost – Záclony a závěsy – Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)

ČSN EN 1021-2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

ČSN 73 0831 PBS – Shromažďovací prostory

Část 11 Hodnocení stavebních hmot podle § 19, § 22 a § 24

ČSN 73 0865 PBS. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

Část 12 Navrhování stabilních hasicích zařízení podle § 21 ČSN EN 12845 + A1 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
Část 13 Stanovení požadavků na stavby s hořlavými kapalinami § 22 a příloha č. 7

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

Část 14 Stanovení technických podmínek pro změny staveb podle § 26 a § 31 ČSN 73 0834 PBS – Změny staveb
Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů – příloha č. 4

ČSN EN 3-7+A1 Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje – Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 2 Třídy požárů

Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu – § 25

ČSN EN 1127-1 ed. 2 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

Část 17 Další požadavky na garáže ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Příloha č. 2 Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy

Příloha č. 4 Určení počtu přenosných hasicích přístrojů, pro přenosné hasicí přístroje, schválené podle české technické normy  
Příloha č. 5 Autonomní detekce a signalizace

ČSN EN 14604 Autonomní hlásiče kouře

ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace – Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-3 ed. 2 Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace – Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče

ČSN EN 54-7 Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace – Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace – Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace – Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 Elektrická požární signalizace – Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 Elektrická požární signalizace – Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-20 Elektrická požární signalizace – Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 Elektrická požární signalizace – Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace – Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace – Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – Reproduktory

ČSN EN 54-25 Elektrická požární signalizace – Komponenty pro požární signalizaci využívající rádiové spoje

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50131-10 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

ČSN EN 50131-2-10 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-10: Detektory narušení – Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

ČSN EN 50131-2-8 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-8: Detektory narušení – Otřesové detektory

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 3: Ústředny

ČSN EN 50131-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 4: Výstražná zařízení

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

ČSN EN 50131-6 ed. 3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

ČSN EN 50131-8 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení.

ČSN EN 203-1 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 26 Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN EN 13842 Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí – Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

ČSN EN 60531 Elektrická akulační topidla pro vytápění místností – Metody měření funkce

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
§ 1

ČSN 73 0802 + Z1 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Příloha č. 2

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Nařízení vlády č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
§ 3 Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
§ 4 Výpočet dodané energie

ČSN EN 15316-1 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

ČSN EN 15316-2 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5

ČSN EN 15316-4-1 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

ČSN EN 15316-4-2 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2

ČSN EN 15316-4-3 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

ČSN EN 15316-4-4 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

ČSN EN 15316-4-5 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

ČSN EN 15316-4-8 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8

ČSN EN 15316-4-10 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

§ 4 Výpočet dodané energie

ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

ČSN EN 15316-3 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy, Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
ČSN EN 834 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
ČSN EN 835 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
Příloha č. 1

ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
§ 2 Vymezení základních pojmů ČSN EN 61672-1 ed. 2 Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

ČSN ISO 7196 Akustika – Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

ČSN ISO 1999 Akustika – Odhad ztráty sluchu vlivem hluku

ČSN EN ISO 5349-1 Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce – Část 1: Všeobecné požadavky

§ 20 V příslušných českých technických normách

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu
ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu
ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely
ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry
ČSN EN 747-1+A1 Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Obecně normové hodnoty

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
§ 5 Shromažďování odpadů

ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

ČSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

ČSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení

ČSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení

ČSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení

ČSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení

Příloha č. 1 Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek
Příloha č. 16 Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů

ČSN 65 6234 Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici

ČSN 65 6690 Odpadní oleje

Příloha č. 20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady K listu č. 2 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 5 Kritéria a definice nebezpečných vlastností odpadů

ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

ČSN 01 5112 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů

§ 6 Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních technologií
Příloha č. 2 Dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

ČSN EN ISO 6341 Kvalita vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity

ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – část 2: Obnovovací metoda

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
ČSN EN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování
ČSN ISO 7-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování
ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
ČSN EN ISO 898-1 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 898-2 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 3506-1 Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 1: Šrouby
ČSN EN ISO 3506-2 Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 2: Matice
ČSN EN ISO 2320 Spojovací součásti – Samojistné šestihranné matice z oceli – Funkční požadavky
ČSN EN ISO 4759-1 Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C
ČSN ISO 888 Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu
ČSN EN ISO 10644 Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek – Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV
ČSN 02 1080 Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy
ČSN EN 24015 Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)
ČSN EN ISO 4014 Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 8765 Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí – Výrobní třídy A a B
ČSN EN 1665 Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou – Těžká řada
ČSN EN 1662 Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou – Lehká řada
ČSN EN ISO 8676 Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 1207 Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou – Výrobní třída A
ČSN EN ISO 7048 Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou
ČSN EN ISO 2009 Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou – Výrobní třída A
ČSN EN ISO 2702 Ocelové šrouby do plechu zakalené – Mechanické vlastnosti
ČSN EN ISO 1479 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou
ČSN EN ISO 1481 Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou
ČSN ISO 10509 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou
ČSN EN ISO 7053 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem
ČSN EN ISO 7049 Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou
ČSN EN ISO 1482 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou
ČSN EN ISO 7050 Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
ČSN EN ISO 1483 Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou
ČSN EN ISO 7051 Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou
ČSN EN ISO 4018 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C
ČSN ISO 8678 Spojovací součásti – Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem – Výrobní třída B
ČSN EN ISO 4032 Šestihranné matice (typ 1) – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 4035 Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 4033 Šestihranné vysoké matice (typ 2) – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 8674 Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 4036 Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) – Výrobní třída B
ČSN EN ISO 8673 Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 8675 Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
ČSN EN 1664 Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové
ČSN EN 1666 Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem
ČSN EN ISO 7719 Samojistné šestihranné matice celokovové – Pevnostní třídy 5, 8 a 10
ČSN EN ISO 7042 Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové – Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12
ČSN EN ISO 10513 Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 8, 10 a 12
ČSN EN ISO 7040 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) – Pevnostní třídy 5, 8 a 10
ČSN EN ISO 10512 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 6, 8 a 10
ČSN EN ISO 10511 Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)
ČSN EN 28738 Spojovací součásti. Podložky pro čepy. Výrobní třída A (ISO 8738:1986)
ČSN EN 22340 Spojovací součásti. Čepy bez hlavy (ISO 2340:1986)
ČSN EN 22341 Spojovací součásti. Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)
ČSN EN ISO 2338 Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné oceli
ČSN EN ISO 8734 Válcové kolíky z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli
ČSN EN 22339 Spojovací součásti. Kuželové kolíky nezakalené (ISO 2339:1986)
ČSN EN 549 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
ČSN EN 751-1 Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní zkušební metody
ČSN EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem
ČSN EN ISO 14713-3 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 3: Sherardování
ČSN EN ISO 1456 Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom
ČSN EN ISO 7599 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Všeobecné specifikace pro anodické oxidové povlaky na hliníku
ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 18275 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 3580 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 14341 Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
ČSN EN ISO 636 Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace
ČSN EN ISO 21952 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy – Klasifikace
ČSN EN 12536 Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace
ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
ČSN EN ISO 18276 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu – Klasifikace
ČSN EN ISO 14174 Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace
ČSN EN 1045 Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací podmínky
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN EN 442-2 Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
ČSN EN 215 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty – Požadavky a zkušební metody
ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení
ČSN 06 1215 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Zásobníkový ohřívač vody
ČSN 06 1218 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 06 1310 Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN EN 303-1 Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-2 Kotle pro ústřední vytápění – Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
ČSN EN 303-4 Kotle pro ústřední vytápění – Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar – Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-6 Kotle pro ústřední vytápění – Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
ČSN EN ISO 23553-1 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury
ČSN EN 13842 Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí – Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
ČSN 12 0017 Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení
ČSN EN 1505 Větrání budov – Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu – Rozměry
ČSN EN 1506 Větrání budov – Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu – Rozměry
ČSN EN 13180 Větrání budov – Potrubí – Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí
ČSN EN 12220 Větrání budov – Potrubí – Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání
ČSN EN 1507 Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – Požadavky na pevnost a těsnost
ČSN EN 13403 Větrání budov – Nekovová potrubí – Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek
ČSN EN 12236 Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost
ČSN 12 2002 Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky
ČSN 12 4000 Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení
ČSN 12 4015 Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek
ČSN EN 1822-1 Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) – Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
ČSN 12 7001 Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů
ČSN EN 1886 Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti
ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení
ČSN 12 7040 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
ČSN EN 1092-1 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1092-3 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi
ČSN EN 1092-4 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 4: Příruby ze slitin hliníku
ČSN EN 12842 Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody
ČSN 13 2109 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatych odstredivo
ČSN 13 2110 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek
ČSN 13 2111 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame
ČSN 13 2112 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame liate odstredivo
ČSN 13 2120 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché
ČSN 13 2125 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody
ČSN 13 2140 Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená
ČSN EN 10241 Ocelové potrubní tvarovky se závity
ČSN 133005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
ČSN 13 3020 Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
ČSN EN 1503-1 Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 1: Oceli specifikované v evropských normách
ČSN EN 12570 Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu
ČSN EN 12982 Průmyslové armatury – Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
ČSN 13 3060-1 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení
ČSN 13 3060-2 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
ČSN 13 3060-3 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy
ČSN 13 3060-4 Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
ČSN EN 1171 Průmyslové armatury – Litinová šoupátka
ČSN EN 593 Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití
ČSN EN 16767 Průmyslové armatury – Zpětné armatury z oceli a z litiny
ČSN 13 4110 Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16
ČSN EN 331 ed. 2 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov
ČSN 13 4130 Kohouty kulové čepové PN 16
ČSN 13 4202 Průmyslové armatury. Zpětné a koncové klapky. Technické dodací předpisy
ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky
ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
ČSN 13 4309-4 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
ČSN 13 4501-2 Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování
ČSN EN 60534-1 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky
ČSN EN 1488 Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1489 Armatury budov – Pojistné ventily – Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1490 Armatury budov – Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury – Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1491 Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1213 Armatury budov – Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách – Zkoušky a požadavky
ČSN EN 13828 Armatury budov – Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách – Požadavky a zkoušení
ČSN EN 817 Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 15092 Armatury pro vnitřní vodovody – Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody – Požadavky a zkoušení
ČSN EN 1567 Armatury budov – Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu – Požadavky a zkoušky
ČSN EN 124-1 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny
ČSN EN 124-3 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku
ČSN EN 124-4 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu
ČSN EN 124-5 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů
ČSN EN 124-6 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
ČSN EN 1253-4 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 4: Víčka a vtokové mřížky
ČSN 13 7100 Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy
ČSN EN 200 Zdravotnětechnické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecné technické specifikace
ČSN EN 816 Zdravotnětechnické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10
ČSN EN 1111 Zdravotnětechnické armatury – Termostatické míchací armatury (PN 10) – Všeobecné technické podmínky
ČSN EN 1287 Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 1286 Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké mechanické směšovače – Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 15091 Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury
ČSN EN 1074-1 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1074-2 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 1074-3 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 3: Zpětné armatury
ČSN EN 1074-4 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily
ČSN EN 1074-5 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 5: Regulační armatury
ČSN EN 274-1 Zdravotnětechnické armatury – Odpadové armatury pro zařizovací předměty – Část 1: Požadavky
ČSN EN 12541 Zdravotnětechnické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10
ČSN EN 14124 Zdravotnětechnické armatury – Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem
ČSN EN 1254-1 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám
ČSN EN 1254-2 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením
ČSN EN 1254-3 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek z plastů sevřením
ČSN EN 1254-4 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením
ČSN EN 1254-5 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení k měděným trubkám
ČSN EN 1254-6 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 6: Tvarovky s násuvnými konci
ČSN EN 1254-8 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím
ČSN EN 12263 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku – Požadavky a zkoušky
ČSN ISO 5149 Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev – Požadavky bezpečnosti
ČSN EN 14511-4 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce
ČSN EN 1736 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky – Požadavky, konstrukce a montáž
ČSN 14 8102 Tepelné izolace chladíren a mrazíren
ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanoven
ČSN 16 6014 Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy
ČSN EN ISO 4064-1 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
ČSN 330360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN 332000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 332000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
ČSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN 332410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech
ČSN 332420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
ČSN EN 60332-3-10 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení
ČSN IEC 60331-11 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu – Část 11: Zařízení – Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
ČSN 34 7411 Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení
ČSN EN 60309-1 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN IEC 60884-1 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN 35 4516 Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V
ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60730-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60730-2-14 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače
ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody
ČSN EN 60730-2-6 ed. 2 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků
ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků
ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků
ČSN EN 253 + A2 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
ČSN EN 488 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
ČSN EN 12279 Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky
ČSN EN 12845+ A1 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
ČSN EN 13565-1+A1 Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
ČSN EN 13565-2 Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
ČSN ISO 6183 Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace
ČSN EN 15004-1 Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace a údržba
ČSN P CEN/TS 14972 Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a instalace
ČSN P CEN/TS 14816 Stabilní hasicí zařízení – Vodní sprejová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
ČSN P CEN/TR 15276-1 Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
ČSN P CEN/TR 15276-2 Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, instalace a údržba
ČSN EN 10143 Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 0107 Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy
ČSN EN 10346 Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena – Technické dodací podmínky
ČSN 42 0111 Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Technické dodávacie predpisy
ČSN 42 0117 Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie předpisy
ČSN 42 0118 Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0121 Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy
ČSN EN 10209 Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování – Technické dodací podmínky
ČSN 42 0127 Plechy oceľové tenké ťažných akostí valcované za studena. Technické dodávacie predpisy
ČSN 42 0135 Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0138 Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká
ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0145 Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0152 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0220 Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0251 Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy
ČSN EN 10297-1 Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
ČSN 42 0260 Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy
ČSN EN 10130 Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena – Technické dodací podmínky
ČSN EN 1563 Slévárenství – Litina s kuličkovým grafitem
ČSN EN 1561 Slévárenství – Litiny s lupínkovým grafitem
ČSN EN 1562 Slévárenství – Temperované litiny
ČSN EN 10248-1 Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí – Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN ISO 16120-1 Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 16120-3 Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli
ČSN EN ISO 16120-4 Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 4: Specifikované požadavky pro dráty speciálního použití
ČSN EN 12449 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití
ČSN EN 1396 Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití – Specifikace
ČSN EN 754-1 Hliník a slitiny hliníku – Tyče a trubky tažené za studena – Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN 1172 Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy pro stavebnictví
ČSN EN 988 Zinek a slitiny zinku – Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví
ČSN 42 6448 Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN 485-4 Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena
ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva – Základní ustanovení – Část 1: Chemická ochrana
ČSN EN 599-1+A1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 1: Specifikace podle tříd použití
ČSN 49 0681-1 Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku
ČSN 490681-2 Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy
ČSN EN 13145+A1 Železniční aplikace – Kolej – Dřevěné příčné a výhybkové pražce
ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování
ČSN EN 13226 Dřevěné podlahoviny – Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou
ČSN EN 13488 Dřevěné podlahoviny – Mozaikové parkety
ČSN EN 13227 Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva
ČSN EN 13228 Dřevěné podlahoviny – Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva
ČSN EN 13489 Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce
ČSN EN 13629 Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
ČSN EN 622-4 Vláknité desky – Požadavky – Část 4: Požadavky na izolační desky
ČSN 63 5200 Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení
ČSN EN ISO 1307 Pryžové a plastové hadice – Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic
ČSN EN 1852-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1401-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1565-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1566-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1329-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1451-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN ISO 1452-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 1452-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 1452-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 1452-4 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 4: Ventily
ČSN EN ISO 1452-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN 1519-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1455-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Akrylonitrylbutadienstyren(ABS) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN ISO 11295 Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
ČSN EN ISO 15493 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady
ČSN EN 12201-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně
ČSN EN 12201-2+A1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky
ČSN EN 12201-3+A1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky
ČSN EN 12201-4 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily
ČSN EN 12201-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN ISO 15875-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 15875-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 15875-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 15875-5 Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN ISO 15877-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 15877-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 15877-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 15877-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN ISO 15874-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 1: Obecně
ČSN EN ISO 15874-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 15874-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 15874-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN ISO 11296-7 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
ČSN EN ISO 11296-3 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
ČSN EN ISO 11296-4 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
ČSN EN ISO 11298-1 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 11298-3 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
ČSN EN ISO 21003-1 Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 21003-2 Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 21003-3 Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 21003-5 Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN 13598-1 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor
ČSN EN 14758-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 12666-1+A1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1796 Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
ČSN EN 14364 Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
ČSN EN ISO 10931 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Specifikace pro součásti a systém
ČSN EN 13476-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení
ČSN EN 13476-2 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
ČSN EN 13476-3+A1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN EN 14259 Lepidla na podlahové krytiny – Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky
ČSN EN 14293 Lepidla – Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu – Zkušební metody a minimální požadavky
ČSN EN 927-1 Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 1: Klasifikace a volba
ČSN EN 927-2 Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 2: Specifikace funkčních vlastností
ČSN 69 0010-1-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob
ČSN 69 0010-5-3 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení
ČSN 690010-7-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška
ČSN 69 2501 Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby
ČSN EN 305 Výměníky tepla – Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
ČSN EN 1216 Výměníky tepla – Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 1117 Výměníky tepla – Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 1118 Výměníky tepla – Chladiče kapalin s chladivy – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 328 Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladicí jednotky – Metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 1148 Výměníky tepla – Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 1048 Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladiče kapalin „suché chladiče“ – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 12573-1 Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže – Část 1: Všeobecné zásady
ČSN EN 976-1 Podzemní sklolaminátové nádrže – Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv – Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou
ČSN 70 1304 Sklo ploché válcované opakní
ČSN EN 1051-1 Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice – Část 1. Definice a popis
ČSN EN 12585 Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky – Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 – Slučitelnost a vyměnitelnost
ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN EN ISO 11600 Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely
ČSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malty
ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování
ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2607 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov
ČSN 72 2640 Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
ČSN EN 512 Vláknocementové výrobky – Tlakové trouby a spoje
ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
ČSN EN 639 Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek
ČSN EN 640 Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek
ČSN EN 641 Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek
ČSN EN 1169 Prefabrikované betonové výrobky – Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu
ČSN 72 4710 Keramické kachle – Požadavky, zkušební metody a označování
ČSN 72 4801 Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice
ČSN 72 4841 Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody
ČSN EN 31+A1 Umyvadla – Připojovací rozměry
ČSN EN 33 Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry
ČSN EN 35 Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody – Připojovací rozměry
ČSN EN 80 Pisoárové mísy nástěnné – Připojovací rozměry
ČSN 72 5250 Chemicky odolná stavební kamenina – Požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 10080 Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutních výrobků odolných proti působení kyselin
ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační – Část 2: Klasifikace tvarových výrobků
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN EN 12975-1 + A1 Tepelné solární soustavy a součásti – Solární kolektory – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN EN 13501-1 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13501-3 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
ČSN EN 15804 + A1 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy
ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1601 Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN EN 1075 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
ČSN EN 206 + A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN P 732404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace
ČSN EN 447 Injektážní malta pro předpínací kabely – Základní požadavky
ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda
ČSN P 73 2450 Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN EN 336 Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6127-3 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 3: Asfaltocementový beton
ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN EN 13108-8 ed. 2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál
ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
ČSN EN 12970 Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy
ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole
ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání – Všeobecné požadavky a zkoušení
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení
ČSN EN 13213 Dutinové podlahy
ČSN EN 12825 Zdvojené podlahy
ČSN EN 12208 Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace
ČSN EN 12400 Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace
ČSN 74 6101 Dřevěná okna – Základní ustanovení
ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení
ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení
ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení
ČSN EN 13115 Okna – Klasifikace mechanických vlastností – Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly
ČSN EN 13049 Okna – Náraz měkkým a těžkým tělesem – Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení
ČSN EN 1192 Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků
ČSN EN 12604 Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky
ČSN EN 12424 Vrata – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace
ČSN EN 12425 Vrata – Odolnost proti průniku vody – Klasifikace
ČSN EN 12426 Vrata – Průvzdušnost – Klasifikace
ČSN EN 12428 Vrata – Součinitel prostupu tepla – Požadavky na výpočet
ČSN EN 12453 Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Funkční požadavky a klasifikace
ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – Funkční požadavky
ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Funkční požadavky a klasifikace
ČSN EN 501 Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu
ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky a zkoušení
ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby
ČSN EN 502 Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu
ČSN EN 504 Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu
ČSN EN 505 Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
ČSN EN 507 Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu
ČSN EN 506 Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu
ČSN EN 508-1 Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
ČSN EN 508-2 Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 2: Hliník
ČSN EN 508-3 Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 3: Korozivzdorná ocel
ČSN 75 2020 Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
ČSN EN 13443-2 + A1 Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Mechanické filtry – Část 2: Velikost částic 1 µm do 80 µm – Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN ISO 10535 Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 232 Koupací vany – Připojovací rozměry
ČSN EN 251 Sprchové vaničky – Připojovací rozměry
ČSN EN ISO 10581 Pružné podlahové krytiny – Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace
ČSN EN 655 Pružné podlahové krytiny – Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou – Specifikace
ČSN EN 688 Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro korková linolea

Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

§ 84 Vybrané požadavky uvedené v § 19 odst. 1, § 40 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 2, 3, 4 a 8, § 46 odst. 1 a 3, § 47 odst. 6, § 52 odst. 3, § 59 odst. 1 a 2, § 66 odst. 4 a § 74 odst. 4 se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Podrobnější technické požadavky jsou obsaženy v normách týkajících se:

a) prostorového uspořádání sítí technického vybavení (minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu sítí, minimální svislé vzdálenosti při křížení sítí a minimální krytí sítí),

b) mechanické odolnosti a stability (navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí),

c) zakládání staveb (navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí),

d) proslunění,

e) denního osvětlení (úroveň denního osvětlení, činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna),

f) umělého osvětlení,

g) plynotěsnosti volně stojících komínů,

h) kročejové a vzduchové neprůzvučnosti stěn, příček a stropů,

i) protiskluznosti podlah,

j) protiskluznosti schodišť, podest a ramp,

k) tepelné ochrany budov,

l) skladování tuhých průmyslových hnojiv;

tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby uvedené v § 39. Nebude-li v příslušném řízení prokázáno něco jiného, má se za to, že základní požadavky na stavby uvedené v § 39 jsou splněné v případě výrobků vyrobených a/nebo uvedených na trh v některém členském státě Evropské unie nebo v Turecku, nebo které mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, pokud tyto výrobky odpovídají technickým předpisům, normám a pravidlům správné praxe závazným pro výrobu anebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států.

Seznam určených norem k Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy PSP)
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1998-2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty
ČSN EN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Zásobníky, nádrže, a potrubí
ČSN EN 1998-5 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 6: Věže, stožáry a komíny
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území
ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700
ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené
ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků
ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava
ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry
ČSN EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny
ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky
ČSN EN 1993-4-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže
ČSN EN 1993-4-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-3: Potrubí
ČSN EN 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny
ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy
ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce
ČSN EN 1999-1-2 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1999-1-3 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu
ČSN EN 1999-1-4 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily
ČSN EN 1999-1-5 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-5: Skořepinové konstrukce
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
ČSN EN 13084-1 Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty
ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady
ČSN EN 1994-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty
ČSN EN 1995-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ve vztahu k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobkyPřehled harmonizovaných evropských norem pro stavební výrobky s označením CE
ČSN EN 50575 Silové, řídící a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
ČSN EN 16069+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
ČSN EN 15824 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
ČSN EN 15821 Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek – Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15814+A2 Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky
ČSN EN 15743+A1 Struskosíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15732 Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách – Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
ČSN EN 15683-2 Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 15682-2 Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody/ Výrobková norma
ČSN EN 15651-4 ed. 3 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
ČSN EN 15651-3 ed. 3 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje
ČSN EN 15651-2 ed. 3 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání
3ČSN EN 15651-1 ed. 3 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky
ČSN EN 15650 Větrání budov – Požární klapky
ČSN EN 15600-1 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Tepelněizolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 15599-1 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Tepelněizolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 15501 ed. 2 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace
ČSN EN 15498 Betonové prefabrikáty – Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu – Vlastnosti výrobku
ČSN EN 15497 Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem – Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
ČSN EN 15435 Betonové prefabrikáty – Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu – Vlastnosti výrobku
ČSN EN 15382 ed. 2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
ČSN EN 15381 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty
ČSN EN 15368+A1 Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití – Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15322 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv
ČSN EN 15286 Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
ČSN EN 15285 Umělý kámen – Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)
ČSN EN 15275 Konstrukční lepidla – Charakterizace neaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách
ČSN EN 15274 Konstrukční lepidla pro všeobecné použití – Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15258 Betonové prefabrikáty – Prvky opěrky stěn
ČSN EN 15250 Akumulační kamna na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15129 Antiseizmické konstrukční úpravy
ČSN EN 15102+A1 Dekorační tapety – Forma rolí a desek
ČSN EN 15088 Hliník a slitiny hliníku – Stavební výrobky pro stavby – Technické dodací předpisy
ČSN EN 15069 Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva
ČSN EN 15050+A1 Betonové prefabrikáty – Mostní prvky
ČSN EN 15048-1 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 15037-5 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění
ČSN EN 15037-4+A1 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 5: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
ČSN EN 15037-3+A1 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 3: Pálené stropní vložky
ČSN EN 15037-2+A1 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 2: Betonové stropní vložky
ČSN EN 15037-1 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 1: Trámy
ČSN EN 14992+A1 Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky
ČSN EN 14991 Betonové základové prvky
ČSN EN 14989-2 Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv – Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče
ČSN EN 14989-1 Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče – Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro uzavřené spotřebiče
ČSN EN 14967 Hydroizolační pásy a fólie do stěn – Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
ČSN EN 14964 Pevné podklady pro skládané střešní krytiny – Definice a charakteristiky
ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště – Pásové střešní světlíky s podstavcem, nebo bez – Klasifikace, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14934 Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby – Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z extrudovaného polystyrenu – Specifikace
ČSN EN 14933 Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby – Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
ČSN EN 14915 Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení
ČSN EN 14909 ed.2 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
ČSN EN 14904 Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelová použití – Specifikace
ČSN EN 14891 ed. 2 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
ČSN EN 14889-2 Vlákna do betonu – Část 2: Polymerová vlákna – Definice, specifikace a shoda
ČSN EN 14889-1 Vlákna do betonu – Část 1: Ocelová vlákna – Definice, specifikace a shoda
ČSN EN 14846 Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14844+A2 Betonové prefabrikáty -Prostorové prvky pro inženýrské sítě
ČSN EN 14843 Betonové prefabrikáty – Schodiště
ČSN EN 14814 ed. 2 Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin – Specifikace
ČSN EN 14800 Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva
ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14783 Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky
ČSN EN 14782 Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky
ČSN EN 14716 Napínané podhledy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14695 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Definice a charakteristiky
ČSN EN 14688 ed. 2 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14680 ed. 2 Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace
ČSN EN 14647 Hlinitanový cement – Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 14604 Autonomní hlásiče kouře
ČSN EN 14592+A1 Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky
ČSN EN 14566+A1 Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce – Spojovací prostředky – Požadavky
ČSN EN 14528 ed. 2 Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14527 Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
ČSN EN 14516 Koupací vany pro domácí použití
ČSN EN 14496 ed. 2 Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14471+A1 Komín – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14449 Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 14428 Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14411 ed. 3 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování
ČSN EN 14399-1 Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 14396 Žebříky zabudované v šachtách
ČSN EN 14388 ed. 2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace
ČSN EN 14384 Nadzemní požární hydranty
ČSN EN 14353+A1 Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře
ČSN EN 14342 Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení
ČSN EN 14339 Podzemní požární hydranty
ČSN EN 14321-2 Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 14320-1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
ČSN EN 14319-1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace pro systémy lité pěny před zabudováním
ČSN EN 14318-1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace pros systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
ČSN EN 14317-1 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov – Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) – Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 14316-1 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov – Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 14315-1 Tepelně izolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
ČSN EN 14314 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
ČSN EN 14313 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
ČSN EN 14309 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
ČSN EN 14308 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace
ČSN EN 14307 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
ČSN EN 14306 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace
ČSN EN 14305 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
ČSN EN 14304 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní vlny (FEF) – Specifikace
ČSN EN 14303 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
ČSN EN 14296 ed. 2 Sanitární potřeby – Společná umývací koryta
ČSN EN 14246 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14229 Konstrukční dřevo – Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
ČSN EN 14216 ed. 2 Cement – Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem
ČSN EN 14209 ed. 2 Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14195 Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14190 ed. 2 Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14188-3 Zálivky a vložky do spár – Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár
ČSN EN 14188-2 Zálivky a vložky do spár – Část 2. Specifikace pro zálivky za studena
ČSN EN 14188-1 Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka
ČSN EN 14179-2 Sklo ve stavebnictví – Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 14178-2 Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 14064-1 Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
ČSN EN 14063-1 Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace budov – Lehčené tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA) – Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním
ČSN EN 14055+A1 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry
ČSN EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Základní charakteristiky
ČSN EN 14037-1 ed. 2 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty
ČSN EN 14016-1 Látky pro horečnatou maltovinu pro potěrové materiály – Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý – Část 1: Definice, požadavky
ČSN EN 13984 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany – Definice a charakteristiky
ČSN EN 13978-1 Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže – Část: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky
ČSN EN 13969 Hydroizolační asfaltové pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě
ČSN EN 13967 ed. 2 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
ČSN EN 13964 ed. 2 Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13963 ed. 2 Spárovací materiály pro sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
ČSN EN 13924-1 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro speciální silniční asfalty – Část 1: Tvrdé silniční asfalty
ČSN EN 13915 ed. 2 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartonovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny
ČSN EN 13859-2 Hydroizolační pásy a fólie – Definice charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny
ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie – Definice charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny
ČSN EN 13830 ed. 2 Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
ČSN EN 13815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13808 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí
ČSN EN 13748-2 Teracové dlaždice – Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití
ČSN EN 13748-1 Teracové dlaždice – Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití
ČSN EN 13747+A2 Betonové prefabrikáty – Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
ČSN EN 13693+A1 Betonové prefabrikáty – Speciální střešní prvky
ČSN EN 13659 Okenice a vnější žaluzie – Funkční a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13658-2 Kovové pletivo a lišty – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 2: Vnější omítání
ČSN EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Vnitřní omítání
ČSN EN 13616-1 Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva – Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením
ČSN EN 13616-2 Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva – Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení
ČSN EN 13564-1 Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci – Část 1: Požadavky
ČSN EN 13561 Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13502 Komíny – Pálené/keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13493 ed. 2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při výstavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
ČSN EN 13492 ed. 2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek a druhotných nádrží
ČSN EN 13491 ed. 2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí
ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů
ČSN EN 13454-1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13407 ed. 2 Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část: 1
ČSN EN 13362 ed. 2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
ČSN EN 13361 ed. 2 Geosyntetické izolace + Vlastnosti požadované při použití při stavbě nádrží a hrází
ČSN EN 13341+A1 Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty – Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13310+A1 Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13282-1 Hydraulická silniční pojiva – Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva – Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 13279-1 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13265 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržovaní kapalných odpadů
ČSN EN 13263-1+A1 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody
ČSN EN 13257 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
ČSN EN 13256 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
ČSN EN 13255 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
ČSN EN 13254 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
ČSN EN 13253 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
ČSN EN 13252 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
ČSN EN 13251 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
ČSN EN 13250 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic
ČSN EN 13249 Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)
ČSN EN 13245-2 Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace – Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13241-1+A2 Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti
ČSN EN 13240 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13225 Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky
ČSN EN 13224 Betonové prefabrikáty – Žebrové stropní prvky
ČSN EN 13171+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
ČSN EN 13170+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
ČSN EN 13169+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EFB) – Specifikace
ČSN EN 13168+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
ČSN EN 13167+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
ČSN EN 13166+A2 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
ČSN EN 13165+A2 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
ČSN EN 13164+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
ČSN EN 13163+A2 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
ČSN EN 13162+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty
ČSN EN 13108-7 ed. 2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část7: Asfaltový koberec drenážní
ČSN EN 13108-6 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt
ČSN EN 13108-5 ed. 2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový
ČSN EN 13108-4 ed. 2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRS)
ČSN EN 13108-3 ed. 2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
ČSN EN 13108-2 ed. 2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
ČSN EN 13108-1 ed. 1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
ČSN EN 13084-7 Válcové ocelové díly pro volně stojící komíny
ČSN EN 13084-5 Zděné vložky volně stojících komínů
ČSN EN 13069 Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13063-3 Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
ČSN EN 13063-2+A1 Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
ČSN EN 13063-1+A1 Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13024-2 Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 12966 Svislé dopravní značky – Proměnné dopravní značky
ČSN EN 12951 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – trvale připevněné střešní žebříky – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky
ČSN EN 12878 Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna – Specifikace a zkušební postupy
ČSN EN 12860 Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12859 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12843 Betonové prefabrikáty – Stožáry a sloupy
ČSN EN 12839 ed. 2 Betonové prefabrikáty – Prvky pro ploty
ČSN EN 12815 Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12809 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12794+A1 Betonové prefabrikáty – Základové piloty
ČSN EN 12764 Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany
ČSN EN 12737+A1 Betonové prefabrikáty – Stájové rošty pro dobytek
ČSN EN 12676-1 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky
ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 12602+A1 Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty
ČSN EN 12566-7 ed. 2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
ČSN EN 12566-6 ed. 2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny odpadních vod pro dočištění odpadních vod ze septiků
ČSN EN 12566-4 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
ČSN EN 12566-1 ed. 2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky
ČSN EN 12467+A2 Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 12446 ed. 2 Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu
ČSN EN 12380 Přivzdušňovací ventily pro vnitřní klimatizaci – Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody
ČSN EN 12368 ed. 2 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla
ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla
ČSN EN 12337-2 Sklo ve stavebnictví – Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 12326-1 ed. 2 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
ČSN EN 12285-2 Dílensky vyráběné ocelové nádrže – Část 2: Horizontální válcové nádrže jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu
ČSN EN 12273 Kalové vrstvy – Specifikace
ČSN EN 12271 Nátěry – Specifikace
ČSN EN 12259-5 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 5: Spínače průtoku vody
ČSN EN 12259-4 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 4: Poplachové zvony
ČSN EN 12259-3 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 3: Suché ventilové stanice
ČSN EN 12259-2 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 2: Mokré ventilové stanice
ČSN EN 12259-1+A1 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 1: Sprinklery
ČSN EN 12209 Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12150-2 Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 12101-10 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 10: Zásobování energií
ČSN EN 12101-8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 8: Klapky pro odvod kouře
ČSN EN 12101-7 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 7: Potrubí pro odvod kouře
ČSN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Sestavy pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy
ČSN EN 12101-3 ed. 2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
ČSN EN 12101-2 ed.2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
ČSN EN 12101-1 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
ČSN EN 12094-13 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily
ČSN EN 12094-12 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení
ČSN EN 12094-11 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení
ČSN EN 12094-10 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače
ČSN EN 12094-9 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru
ČSN EN 12094-8 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti
ČSN EN 12094-7 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2
ČSN EN 12094-6 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení
ČSN EN 12094-5 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče
ČSN EN 12094-4 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
ČSN EN 12094-3 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení
ČSN EN 12094-2 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení
ČSN EN 12094-1 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty plynových hasicích zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení
ČSN EN 12058 ed. 2 Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky
ČSN EN 12057 ed. 2 Výrobky z přírodního kamene – Tenké desky – Požadavky
ČSN EN 12050-4 ed. 2 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
ČSN EN 12050-3 ed. 2 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím
ČSN EN 12050-2 ed. 2 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
ČSN EN 12050-1 ed. 1 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
ČSN EN 12004 1 Lepidla pro obkladové prvky – Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
ČSN EN 10343 Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví – Technické dodací podmínky
ČSN EN 10340 Ocelové odlitky pro stavebnictví
ČSN EN 10312 Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné – Technické dodací předpisy
ČSN EN 10311 Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody
ČSN EN 10255+A1 Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů – Technické dodací podmínky
ČSN EN 10224 Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné – Technické dodací předpisy
ČSN EN 10219-1 Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN 10210-1 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí – Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN 10088-5 Korozivzdorné oceli – Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, dráty, profily a lesklé výroky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 10088-4 Korozivzdorné oceli – Část 5: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část: Všeobecné technické dodací podmínky
ČSN EN 1935 Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 1873+A1 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 1863-2 Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1858+A1 Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 1857 Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky
ČSN EN 1856-2 Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody
ČSN EN 1856-1 Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny
ČSN EN 1825-1 Lapáky tuku – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
ČSN EN 1806 Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1748-2-2 Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1748-1-2 Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla – Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1520 ed. 2 Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou konstrukcí
ČSN EN 1504-7 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 7: Ochrana výztuže proti korozi
ČSN EN 1504-6 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů
ČSN EN 1504-5 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: Injektáž betonu
ČSN EN 1504-4 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 4: Konstrukční spojování
ČSN EN 1504-3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce
ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu
ČSN EN 1469 ed. 2 Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky – Požadavky
ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky
ČSN EN 1457-2 Komíny – Keramické komínové vložky – Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-1 Komíny – Keramické komínové vložky – Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1433 Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody
ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Batolina, protismykové přísady a jejich směsi
ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1343 ed. 2 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1342 ed. 2 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1341 ed. 2 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1340 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1337-8 Stavební ložiska – Část 8: Vodící ložiska a konstrukce
ČSN EN 1337-7 Stavební ložiska – Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska
ČSN EN 1337-6 Stavební ložiska – Část 6: Vahadlová ložiska
ČSN EN 1337-5 Stavební ložiska – Část 5: Hrncová ložiska
ČSN EN 1337-4 Stavební ložiska – Část 4: Válcová ložiska
ČSN EN 1337-3 Stavební ložiska – Část 3: Elastomerová ložiska
ČSN EN 1319 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvencí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
ČSN EN 1317-5+A2 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
ČSN EN 1304 Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku
ČSN EN 1279-5+A2 Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody
ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty – Dutinové panely
ČSN EN 1158 Stavební kování -Zařízení pro koordinované zavírání dveří – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1155 Stavební kování – Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1154 Stavební kování – Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1125 Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1124-1 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti
ČSN EN 1123-1 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti
ČSN EN 1096-4 Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1057+A1 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení
ČSN EN 1051-2 Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1036-2 Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1020 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
ČSN EN 998-2 ed. 3 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malt pro zdění
ČSN EN 997+A1 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN 969 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí – Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 934-5 Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 5: Přísady do stříkaného betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-2+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 877 Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov – Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti
ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
ČSN EN 845-3+A1 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
ČSN EN 845-2+A1 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady
ČSN EN 845-1+A1 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
ČSN EN 778 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, a jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
ČSN EN 777-4 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 4: Sestava H – Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 777-3 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 3: Sestava F – Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 777-2 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 2: Sestava E – Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 777-1 Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: – Sestava D – Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 771-6+A1 Specifikace zdících prvků – Část 6: Zdící prvky z přírodního kamene
ČSN EN 771-5+A1 Specifikace zdících prvků – Část 5: Zdící prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-4+A1 Specifikace zdících prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-3+A1 Specifikace zdících prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-2+A1 Specifikace zdících prvků – Část 2: Vápenopískové zdící prvky
ČSN EN 771-1+A1 Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 682 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin
ČSN EN 681-4+A1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části
ČSN EN 681-3+A1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 3: Lehčená pryž
ČSN EN 681-2+A1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž
ČSN EN 671-2 ed. 2 Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštělou hadicí
ČSN EN 671-1 ed. 2 Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky
ČSN EN 621 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
ČSN EN 598+A1 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí – Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 588-2 Vláknocementové trouby a stoky a kanalizační přípojky – Část 2: Vstupní a revizní šachty
ČSN EN 572-9 Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky se sodnovápenatokřemičitého skla – Část 9: Hodnoceni shody/Výrobková norma
ČSN EN 544 ed. 2 Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 534+A1 Asfaltové vlnité desky – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 523 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž – Terminologie, požadavky, řízení jakosti
ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky
ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně
ČSN EN 494+A1 Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 492+A1 Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 490 +A1 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku
ČSN EN 459-1 ed. 3 Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 450-1 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 442-1 ed. 2 Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 438-7 Vysokotlaké dekorativní laminátové panely (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů – Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
ČSN EN 416-1 Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem a ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 1: Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 413-1 Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 331 ed. 2 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace
ČSN EN 295-7 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování
ČSN EN 295-6 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor
ČSN EN 295-5 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky
ČSN EN 295-4 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství
ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje
ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou a/nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 54-25 Elektrická požární signalizace – Komponenty pro požární signalizaci využívající rádiové spoje
ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace – Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – Reproduktory
ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace – Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení
ČSN EN 54-21 Elektrická požární signalizace – Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
ČSN EN 54-20 Elektrická požární signalizace – Část 20: Nasávací hlásiče
ČSN EN 54-18 Elektrická požární signalizace – Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
ČSN EN 54-17 Elektrická požární signalizace – Část 17: Izolátory
ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace – Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
ČSN EN 54-12 ed. 2 Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optický paprsek
ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace – Část 11: Tlačítkové hlásiče
ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace – Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče
ČSN EN 54-7 Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace
ČSN EN 54-5 Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče
ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace – Část 4: Napájecí zdroj
ČSN EN 54-3 ed. 2 Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení
ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace – Část 2: Ústředna
ČSN EN 40-7 Osvětlovací stožáry – Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny
ČSN EN 40-6 Osvětlovací stožáry – Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin
ČSN EN 40-5 Osvětlovací stožáry – Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry
ČSN EN 40-4 Osvětlovací stožáry – Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu
ČSN EN 1 Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem


Obory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: ,