Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokument obsahuje kromě stavebního zákona další zákony vztažené ke stavební praxi, jejichž prováděcí právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo vyhlášky státních úřadů) mají vliv na navrhování, provádění a kontrolu staveb.

Typologie občanských staveb (A 3.11.2)

Pomůcka vychází z právních předpisů a technických norem a poskytuje přehled typologických požadavků na občanské stavby. Jejím cílem je umožnit projektantům, stavbyvedoucím a dozorům stavby základní orientaci ve vyhledávání technických požadavků na stavby.

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Pomůcka přibližuje problematiku bezbariérového užívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb.
Jedná se o text v původním znění, jak byl vydán v roce 2011, doplněný o poznámku k výrobkům se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené.

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště vyplývající z právního řádu ČR, případně mezinárodních smluv, zejména ze stavebních předpisů a z předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Právní normy je třeba zohlednit jak ve fázi navrhování stavby, tak ve fázi provádění stavby. V oblasti soukromoprávní (smluvní vztahy) odkazuje text na jiné metodické pomůcky systému PROFESIS.

Posuzování stavebních výrobků – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (A 3.16)

Metodická pomůcka se věnuje širšímu pohledu na nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, které stanoví jednotný postup při uvádění harmonizovaných stavebních výrobků na vnitřní trh (EU).
Neharmonizovanou oblast stavebních výrobků si jednotlivé státy upravují vlastními právními předpisy. V České republice je úprava dána zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a k němu příslušným nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Tato oblast je již dostatečně popsána např. na stránkách Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Pomůcka obsahuje výklad vybraných ustanovení autorského zákona ve vazbě na stavební předpisy a občanské právo.

Dokumentace staveb (A 3.19)

Hlavním cílem pomůcky je poskytnout shrnutí potřeby konkrétní dokumentace nebo projektové dokumentace v různých fázích procesů stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na podmínku jejího zpracování projektantem, tj. osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech (A 3.20)

Termín podlahová (užitková, užitná) plocha bytu (domu), resp. obytná plocha, má v různých právních předpisech odlišné významy. Vždy je proto třeba zkoumat, pro jaký účel a podle jakého právního předpisu má být tento údaj uváděn.

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Pomůcka se zaměřuje na smluvní agendu a související úkony v oblasti přípravy a provádění staveb. Popisuje postupy při uzavírání smluvních vztahů se zaměřením zejména na působení autorizovaných osob v tomto procesu. Je však využitelná i pro subjekty, které v investiční výstavbě nevykonávají činnosti upravené autorizačním zákonem. Obsahuje vzory smluv.