Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Mgr. Jana Machačková, Marie Báčová

Stav: aktualizace 2015, vydání 2011

Anotace:
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště vyplývající z právního řádu ČR, případně mezinárodních smluv, zejména ze stavebních předpisů a z předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Právní normy je třeba zohlednit jak ve fázi navrhování stavby, tak ve fázi provádění stavby. V oblasti soukromoprávní (smluvní vztahy) odkazuje text na jiné metodické pomůcky systému PROFESIS.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Staveniště a zařízení staveniště v odborné stavební literatuře
2 Staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech
2.1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2.2 Vyhláška č. 31/1995 Sb., k provedení zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
2.3 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
2.4 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
2.5 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
2.6 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
2.7 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
2.8 Nařízení Rady hl. města Prahy č. 11/2014 (v současné době je rozhodnutím ministerstva pro místní rozvoj pozastavena jeho účinnost a MHMP připravuje novelu nařízení)
2.9 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
2.10 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
2.11 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
2.12 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
2.13 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
2.14 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
2.15 Mezinárodní smlouvy
2.16 Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví
2.17 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
2.18 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
2.19 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2.20 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
2.21 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
2.22 Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
2.23 Vazba na další metodické a informační pomůcky profesního informačního systému ČKAIT1 STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V ODBORNÉ STAVEBNÍ LITERATUŘE

Problematika stavenišť a jejich zařízení není příliš frekventovaným tématem odborných článků a statí, resp. odborných seminářů a konferencí. Nakladatelství Linde Praha vydalo v roce 1993 příručku Jany Tomášové „Otázky a odpovědi k problematice zařízení staveniště“. ČKAIT, ČSSI a Sdružení dodavatelů investičních celků vydaly v roce 1996 v rámci ediční řady doporučených standardů metodických příručku „DOS M 04 VYST 96 Zařízení staveniště“. Obě příručky jsou částečně překonány novými právními předpisy. DOS M 04 obsahuje v příloze stále orientačně použitelné „Příklady požadavků na zařízení staveniště“, rozdělené na zařízení provozní a sociální; dále „Rámcovou specifikaci zařízení a materiálů uložených v jednotlivých druzích skladů a skládek“ Časopis Stavebné materiály č. 5/2009 přinesl článek Márii Búciové „Stavenisko a jeho vybavenie. Časopis Realizace staveb č. 1/2010 obsahuje stať Kamila Bartáka „Staveniště“. Sborník přednášek z konference TECHSTA 2000 přináší příspěvek Jiří Kovalského „Problematika zařízení staveniště“, věnovaný zejména způsobu oceňování nákladů zařízení staveniště, a příspěvek Víta Motyčky „Skladovací plochy na staveništi“. Větší pozornost by si zasloužila zejména analýza nákladů zařízení staveniště. Většina firem stále oceňuje náklady spojené se zařízením staveniště procentuální sazbou v rozmezí 2–5 % jako vedlejší rozpočtové náklady.


2 STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

2.1 ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) definuje staveniště jako místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

Zařízení staveniště není stavebním zákonem definováno. Z ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., můžeme dovozovat, že stavby zařízení staveniště slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací a musí být povolovány jako dočasné.

Stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, pokud se jedná o vybrané budovy uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona; ostatní stavby zařízení staveništní vyžadují ohlášení (§ 104 odst. 2 písm. g) stavebního zákona).

K povinnostem stavebníka, které mu ukládá stavební zákon (§ 152), patří umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; současně je také povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavbyvedoucí je podle stavebního zákona (§ 153) povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm. Osoba vykonávající stavební dozor sleduje zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.


2.2 VYHLÁŠKA Č. 31/1995 SB., K PROVEDENÍ ZÁKONA O ZEMĚMĚŘICTVÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podle vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/94 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podléhá při provádění staveb ověření výsledků zeměměřičských činností; mj. vytyčení obvodu staveniště.


2.3 VYHLÁŠKA Č. 503/2006 SB., O PODROBNĚJŠÍ ÚPRAVĚ ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ, ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, stanoví jako jednu z náležitostí obsahu stavebního povolení vymezení nezbytného rozsahu staveniště se stanovením podmínek pro toto vymezení.


2.4 VYHLÁŠKA Č. 499/2006 SB., O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (příloha č. 1 vyhlášky). V souhrnné technické zprávě této dokumentace musí být stanoveny zásady organizace výstavby, tj. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ochrana okolí staveniště, maximální zábory pro staveniště (do výkresu celkové situace stavby se zakresluje hranice dočasného i trvalého staveniště).  U projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) (příloha č. 5 vyhlášky) je vyžadováno v souhrnné technické zprávě uvést zásady organizace výstavby, které obsahují mj.:

 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště nastávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • zajištění ochrany okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • stanovení maximálních záborů pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stejné požadavky jako na projektovou dokumentaci jsou stanoveny i pro obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (příloha č. 4 vyhlášky).

Stejně tak jsou součástí dokumentace bouracích prací (příloha č. 8 vyhlášky) zásady organizace bouracích prací, v jejichž rámci musí být řešeny požadavky na odvodnění staveniště, ochranu okolí staveniště, napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu atd.

Pokud o rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby tato odkazuje ve vazbě na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí souhrnné technické zprávy musí být kromě jiného požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací a vlastností staveniště.

Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby. Předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotoviteli se zaznamenává do stavebního deníku, stejně jako zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště.


2.5 VYHLÁŠKA Č. 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.)

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tj. staveb leteckých, staveb drah a staveb na dráze a staveb pozemních komunikací, obsahuje obdobnou úpravu jako vyhláška č. 499/2006 Sb.; požadavky na staveniště a na zařízení staveniště specifikuje v řadě případů podrobněji.

Žádá-li stavebník o stavební povolení postupně k jednotlivým dopravním stavbám souboru, musí projektová dokumentace první stavby obsahovat celkovou situaci (zastavovací plán) souboru staveb včetně zařízení staveniště.

Letecké stavby

Projektová dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby musí obsahovat mj.:

 • zhodnocení staveniště v souhrnné technické zprávě;
 • vyznačení hranic staveniště, trvalých a dočasných záborů ve výkresové části;
 • v zásadách organizace výstavby:
  • popis základního řešení staveniště, charakteristiku staveniště;
  • využití stávajících objektů pro zařízení staveniště;
  • zabezpečení energií a sítí pro staveniště a zařízení staveniště;
  • situování ploch zařízení staveniště;
  • příjezdy na staveniště, dopravní trasy, skládky;
  • požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu realizace stavby – hluk, prašnost apod.;
  • zajištění staveniště s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projektová dokumentace leteckých staveb (příloha č. 2 vyhlášky) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (pozn.: stavební zákon po novele provedené zákonem č. 350/2012 Sb. již neobsahuje tzv. „zkrácené stavební řízení“ ale upravuje „oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“) musí obsahovat mj.:

 • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • zhodnocení staveniště v souhrnné technické zprávě;
 • uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů rovněž v souhrnné technické zprávě;
 • označení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby v celkové situaci stavby (zastavovacím plánu).

V zásadách organizace výstavby:

Část 1 Technická zpráva

Základní řešení staveniště a zařízení staveniště:

 • charakteristika staveniště, kapacita a využití stávajících objektů pro účely zařízení staveniště, požadavky na úpravy existujících objektů, včetně požadavků potřebných na uvedení těchto objektů do původního nebo jinak požadovaného stavu;
 • kapacita a využití stavebních objektů, prováděných v rámci objektové soustavy stavby; požadavky na úpravy těchto objektů pro účely zařízení staveniště, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;
 • způsob zabezpečení přívodu vody, elektrické energie, plynu atd. na staveniště, způsob napojení telekomunikačních zařízení na telekomunikační síť po dobu výstavby, způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště a způsob odvodnění staveniště, předpokládaná potřeba čerpání podzemních vod a způsob jejich odvedení ze staveniště;
 • předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a nároky na vytvoření vyhovujících sociálních podmínek pro jejich činnost;
 • vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob vyloučení nebo omezení nežádoucích vlivů;
 • údaje o zvláštních opatřeních, nebo o způsobu provádění činností vyžadujících zvláštní bezpečnostní opatření, množství a druhy odpadů vznikajících při stavební a montážní činnosti (včetně komunálního odpadu) a podmínky pro manipulaci a skladování těchto odpadů;
 • návrh skládky, na které by mohly být uloženy odpady vznikající při stavební a montážní činnosti, návrh místa pro dočasné uložení zeminy (deponie), kde se uloží zemina ze staveniště, která se následně použije na zpětné zásypy, návrh místa pro těžby zeminy (zemníků) pro její dovoz na staveniště v případě potřeby, požadavky na oplocení staveniště nebo jiná opatření zamezující vstupu nepovolaných osob na staveniště. Způsob odborného ošetření a ochrany porostů po dobu výstavby;
 • údaje o stanovení prostředí v jednotlivých prostorech prováděné stavby;
 • vymezení bezpečnostních pásem a ochranných pásem;
 • požadavky pro provádění prací v případech, že se stavba realizuje za provozu, podmínky postupu prací (výstavby); koordinace prací (výstavby) se stávajícím provozem, požadavky na ochranu nově prováděných částí stavby, požadavky na případné omezení provozu;
 • dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně podmínek pro poskytnutí první pomoci, uplatnění požadavků na seznámení pracovníků s bezpečnostními, provozními a protipožárními směrnicemi platnými v provozovaných objektech, nebo souborech; požadavky na požární bezpečnost provozu a prováděné stavby; požadavky na udržování pořádku a čistoty na přilehlých veřejných prostranstvích.

Projekt organizace dopravy:

1. případné omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště, požadavky na vyřízení povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací;

2. návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně dopravního značení;

3. návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu dopravních a stavebních mechanismů ze staveniště.

Podmínky a nároky na provádění stavby:

 • termín vyklizení staveniště a jeho uvedení do původního stavu.

Část 2 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 6 a přílohu č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

 • pravidla na provádění jednotlivých prací na staveništi:
  • zvláštní opatření pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím;
  • údaje a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které je nutné dodržovat při provádění veškerých stavebních a montážních prací na staveništi.

Část 3 Situace zařízení staveniště

Zpracovává se v měřítku v totožném s celkovou situací stavby, do které se zpravidla promítá soutiskem nebo se do ní přímo zakresluje. Situace musí být zpracována v souladu s technickými normami a musí jednoznačně rozlišovat navrhovanou výstavbu od stávajícího stavu atd.

Obsahuje zakreslení:

 • hranice staveniště, nebo stavenišť, pokud vedlejší staveniště přicházejí v úvahu, včetně zajištění staveniště s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu;
 • staveništních komunikací, vymezení ploch pro skládky a dočasné objekty zařízení staveniště bez jejich věcného a časového využití;
 • umístění deponií ornice a zeminy, případně zemníků zřízených pro účely výstavby;
 • vstupů, vjezdů na hlavní a vedlejší staveniště, přívody vody a energií na staveniště včetně odběrných míst, napojení jednotlivých objektů zařízení staveniště na kanalizaci a odvodnění staveniště, připojení na telekomunikační síť, umístění studní v případě potřeby čerpání podzemních vod;
 • vyznačení porostu, který bude odstraněn v rámci výstavby, vyznačení porostu, který bude odborně ošetřen a chráněn po dobu výstavby;
 • vyznačení bezpečnostních pásem od stávajících staveb a zařízení.

Dokladová část Projektu organizace výstavby obsahuje mj.:

 • zápis o projednání napojení staveniště na zdroje vody a energie;
 • zápis o projednání napojení objektů zařízení staveniště a odvodnění staveniště na kanalizaci.

Stavby drah a stavby na dráze

Projektové dokumentace staveb na dráze (příloha č. 4 vyhlášky)

Projektová dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby se řídí přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace obsahuje v souhrnné technické zprávě:

 • zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů.

V zásadách organizace výstavby:

 • provizorní označení staveniště s ohledem na bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace během výstavby (např. přístup na nástupiště během stavby).

Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze (příloha č. 5 vyhlášky) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení (pozn.: stavební zákon po novele provedené zákonem č. 350/2012 Sb. již neobsahuje tzv. „zkrácené stavební řízení“ ale upravuje „oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“) musí obsahovat mj.:

 • zhodnocení staveniště v souhrnné technické zprávě;
 • informace o uvolnění staveniště (pozemků i objektů);
 • omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel objektu či horniny);
 • vyznačení obvodu stavby, obvodu staveniště včetně ploch zařízení staveniště ve výkresové části dokumentace.

Zásady organizace výstavby řeší:

 • vazby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů na ostatní části stavby, přístupy na staveniště a nabízí v úvahu přicházející plochy pro zařízení staveniště.

Technická zpráva musí obsahovat:

 • charakteristiku staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm;
 • popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.

Ve výkresech:

 • jsou zejména uvedeny následující údaje: obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií.

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby (příloha č. 7 vyhlášky)

Průvodní zpráva obsahuje v základních údajích o stavbě mj.:

 • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Souhrnná technická zpráva obsahuje mj.:

 • zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů.

Zásady organizace výstavby obsahují mj.:

 • popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (pozn.: stavební zákon po novele provedené zákonem č. 350/2012 Sb. již neobsahuje tzv. „zkrácené stavební řízení“ ale upravuje „oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“) – příloha č. 8 vyhlášky.

Projektová dokumentace musí mj. obsahovat:

 • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Pro řazení a číslování částí stavby se použije základní členění stanovené vyhláškou; objekty přípravy staveniště jsou značeny „000“. Do této skupiny objektů se zařazují především bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce (placené) spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovacích prací, např. dočasné oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce při přípravě staveniště, stavební jámy apod.

Situační výkres současného stavu území (v části B Souhrnné řešení stavby) obsahuje zakreslený obvod staveniště.

Technická zpráva u objektů pozemních komunikací obsahuje:

 • řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

U objektů podzemních staveb se uvádí ve výkresové části mj.:

 • situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště zhotovitele.

Zásady organizace výstavby obsahují v technické zprávě mj.:

 • charakteristiku a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění;
 • stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel;
 • zásady návrhu zařízení staveniště;
 • přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy);
 • požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí;
 • návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm;
 • stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ve výkresové části zásad se uvádí mj.:

 • přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras, tato situace se vypracuje obvykle v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000;
 • situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění provizorních objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště.


2.6 VYHLÁŠKA Č. 501/2006 SB., O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, uvádí mezi obecnými požadavky na umisťování staveb (§ 23 odst. 5), že mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. Novelou provedenou vyhláškou č. 269/2009 Sb., s účinností od 26.8.2009, byl do vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území vložen nový § 24e, obsahující požadavky na uspořádání a provoz staveniště, umisťování a povolování staveb zařízení staveniště:

(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno.

(2) Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích, a zvláště chráněných územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná.

(3) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné.

(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.

(5) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.

(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.


2.7 VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se podle § 2 odst. 1 uplatňují mj. také u dočasných staveb zařízení staveniště, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.


2.8 NAŘÍZENÍ RADY HL. M. PRAHY Č. 11/2014, KTERÝM SE STANOVUJÍ OBECNÉ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE (PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Nařízení bylo vydáno na základě zmocnění ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb.).

Nařízení se věnuje problematice staveniště v řadě ustanovení.

Obecná zásada použití nařízení na dočasné stavby zařízení stavenišť je vyjádřena v § 1 odst. 3 a 4.

Podle § 18 odst. 2 se rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací umisťují v zastavitelném území pod terénem. U dočasných staveb zařízení staveniště lze v odůvodněných případech umístit tato vedení nad terén jako stavby dočasné.

Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být podle § 20 odst. 5 umisťovány a povolovány pouze jako dočasné.

V ustanovení § 37 odst. 1 jsou stavby zařízení staveniště zařazeny mezi zvlášť odůvodněné případy, u kterých je možné využít jiné způsoby likvidace odpadních vod; za splnění požadavků jiných právních předpisů (zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), lze řešit likvidaci odpadních vod za použití speciálních technických systémů (chemické, separační apod.).

Podle § 53 odst. 3 se musí veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejné plochy a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího nebo rozhodnutím určeného stavu.


2.9 VYHLÁŠKA Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., musí být výkopy a staveniště zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení podrobně rozvádí příloha č. 2 vyhlášky.


2.10 VYHLÁŠKA Č. 23/2008 SB., O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., stanoví v § 28 požadavky na stavby zařízení staveniště.

Při navrhování stavby zařízení staveniště se postupuje v souladu s českou technickou normou ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty. Stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště. V ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob.


2.11 VYHLÁŠKA Č. 503/2006 SB., O PODROBNĚJŠÍ ÚPRAVĚ ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ, ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 503/2006 Sb., upravuje mj. obsahové náležitosti dokumentů v řízení o povolení stavby. K náležitostem žádosti o stavební povolení patří údaje o stavbách zařízení staveniště. Stavební povolení obsahuje podmínky, v nichž se mj. stanoví vymezení nezbytného rozsahu staveniště.


2.12 VYHLÁŠKA Č. 100/1995 SB., KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ, KONSTRUKCI A VÝROBU URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH KONKRETIZACE (ŘÁD URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 100/1995 Sb., uvádí v příloze č. 2 časové intervaly revizí určených technických zařízení elektrických. U prozatímních zařízení staveniště činí tento interval 0,5 roku.


2.13 ZÁKON Č. 127/2005 SB., O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 127/2005 Sb., upravuje (§ 101) styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím. Stavebníci staveb, vodohospodářských děl nebo zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi, jsou povinni v rámci řízení podle stavebního řádu doložit žádost o vydání příslušného rozhodnutí vyjádřením provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi od těch podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě, které sdělí stavební úřad. Stavební úřad stanoví v rozhodnutí podmínky k ochraně vedení komunikační sítě.


2.14 ZÁKON Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., rozumí stálou provozovnou místo k výkonu činností daňových poplatníků na území České republiky. Stálou provozovnou je např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, tj. místa provádění stavebních a montážních prací a poskytování činností a služeb s těmito pracemi souvisejícími poplatníkem nebo zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími, se považují za stálou provozovnu tehdy, přesáhne-li jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích (§ 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů).


2.15 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou (případně Československem) a jinými státy o zamezení dvojího zdanění zařazují mezi stálé provozovny (trvalé zařízení pro podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost) také staveniště, pokud trvá déle, než doba stanovená smlouvou (je definována různě – šest, devět, či dvanáct měsíců).


2.16 SDĚLENÍ Č. 433/1991 SB., O ÚMLUVĚ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ VE STAVEBNICTVÍ

Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, která byla přijata 20. června 1988 na 75. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce. Úmluva se vztahuje na všechny činnosti ve stavebnictví, tj. na stavební práce, na montážní a demontážní práce včetně všech postupů, operací a dopravy na staveništi, od přípravy staveniště až po dokončení stavby. Členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, se zavazuje, že na základě vyhodnocení nebezpečí existujících pro bezpečnost a zdraví, přijme a bude udržovat v platnosti právní předpisy, které zajišťují provádění ustanovení úmluvy. Členské státy se zavázaly přijmout opatření pro zajištění spolupráce mezi zaměstnavateli a pracovníky v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, a to v souladu s úpravou stanovenou vnitrostátními právními předpisy.

Článek 8 této úmluvy upravuje odpovědnost na staveništi, kde působí současně dva nebo více zaměstnavatelů:

 • 1. Kdykoli dva nebo více zaměstnavatelů provádí současně činnost na jednom staveništi:
  • a) hlavní podnikatel nebo jiná osoba nebo organizace provádějící účinnou kontrolu nebo mající hlavní odpovědnost za veškerou činnost na staveništi bude odpovědný za koordinaci předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření a za dodržování těchto opatření, pokud je to slučitelné s vnitrostátními právními předpisy;
  • b) jakmile hlavní podnikatel nebo jiná osoba nebo organizace provádějící účinnou kontrolu nebo mající hlavní odpovědnost nad veškerou činností na staveništi tam není přítomen, má jmenovat, pokud je to slučitelné s vnitrostátními právními předpisy, příslušnou osobu nebo organizaci na místě, mající autoritu a nezbytné prostředky, aby zajistila jeho jménem koordinaci a dodržování opatření stanovených v bodě a) výše;
  • c) každý zaměstnavatel bude odpovídat za provádění stanovených opatření, pokud jde o pracovníky, kteří jsou mu podřízeni.
 • 2. Kdykoli zaměstnavatelé nebo samostatně hospodařící osoby konají současně práce na jednom staveništi, musí spolupracovat při provádění bezpečnostních a zdravotních opatření stanovených podle vnitrostátních právních předpisů.

Mezinárodní smlouvy, které Česká republika přijala, nebo k jejichž plnění se zavázala, mají vyšší právní sílu než národní právní předpisy. Stanoví tak článek 10 Ústavy České republiky: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“


2.17 ZÁKON Č. 263/2016 SB., ATOMOVÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 263/2016 Sb., stanoví v § 163 písmeno d)e) povinnosti držitele povolení v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu.


2.18 ZÁKON Č. 309/2006 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 309/2006 Sb., upravuje mj. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3). Tímto zákonem byla do českého právního řádu transponována Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Stavební práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě a realizaci stavby, jimiž jsou:

 • a) udržování pořádku a čistoty na staveništi;
 • b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace;
 • c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení;
 • d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem;
 • e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny;
 • f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví;
 • g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi;
 • h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů;
 • i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů;
 • j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů;
 • k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací;
 • l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi;
 • m) zajištění spolupráce s jinými osobami;
 • n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti;
 • o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno;
 • p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví;
 • q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
 • Část třetí zákona je věnována dalším úkolům zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzických osob, která se podílejí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 až 18).


2.19 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., upravuje:

 • a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
 • b) náležitosti oznámení o zahájení prací;
 • c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a
 • d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.


2.20 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 495/2001 SB., KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Prováděcí předpis zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V nařízení vlády č. 495/2001 Sb., se v Příloze 3 bod 1. vyžadují jako ochrana hlavy a lebky používat při pracích na staveništi ochranné přilby.


2.21 VYHLÁŠKA Č. 73/2010 SB., O STANOVENÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN A O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH JEJICH BEZPEČNOSTI (VYHLÁŠKA O VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH)

Prováděcí předpis zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., zařazuje do třídy II., skupiny G zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce.


2.22 VYHLÁŠKA Č. 75/2002 SB., O BEZPEČNOSTI PROVOZU ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 75/2002 Sb., zařazuje elektrické zařízení na staveništích a demolicích do třídy A. skupiny A1; tj. do skupiny s nejvyšší mírou rizika. Elektrické zařízení třídy A podléhá provádění výchozích, pravidelných, popřípadě mimořádných revizí revizním technikem s osvědčením příslušného rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky.


2.23 VAZBA NA DALŠÍ METODICKÉ A INFORMAČNÍ POMŮCKY PROFESNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČKAIT

Obvyklé postupy, resp. smluvní ujednání týkající se staveniště (zařízení staveniště) popisují další metodické pomůcky, zejména:


MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby;
MP 2 Provádění staveb;
MP 2.6.1 Bezpečnost při provádění prací na staveništi;
MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.Obory a specializace: , , , ,
Kategorie: ,