- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Mgr. Jana Machačková, Marie Báčová

Stav: aktualizace 2015, vydání 2011

Anotace:
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště vyplývající z právního řádu ČR, případně mezinárodních smluv, zejména ze stavebních předpisů a z předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Právní normy je třeba zohlednit jak ve fázi navrhování stavby, tak ve fázi provádění stavby. V oblasti soukromoprávní (smluvní vztahy) odkazuje text na jiné metodické pomůcky systému PROFESIS.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Staveniště a zařízení staveniště v odborné stavební literatuře
2 Staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech
2.1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2.2 Vyhláška č. 31/1995 Sb., k provedení zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
2.3 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
2.4 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
2.5 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
2.6 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
2.7 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
2.8 Nařízení Rady hl. města Prahy č. 11/2014 (v současné době je rozhodnutím ministerstva pro místní rozvoj pozastavena jeho účinnost a MHMP připravuje novelu nařízení)
2.9 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
2.10 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
2.11 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
2.12 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
2.13 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
2.14 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
2.15 Mezinárodní smlouvy
2.16 Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví
2.17 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
2.18 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
2.19 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2.20 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
2.21 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
2.22 Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
2.23 Vazba na další metodické a informační pomůcky profesního informačního systému ČKAIT1 STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V ODBORNÉ STAVEBNÍ LITERATUŘE

Problematika stavenišť a jejich zařízení není příliš frekventovaným tématem odborných článků a statí, resp. odborných seminářů a konferencí. Nakladatelství Linde Praha vydalo v roce 1993 příručku Jany Tomášové „Otázky a odpovědi k problematice zařízení staveniště“. ČKAIT, ČSSI a Sdružení dodavatelů investičních celků vydaly v roce 1996 v rámci ediční řady doporučených standardů metodických příručku „DOS M 04 VYST 96 Zařízení staveniště“. Obě příručky jsou částečně překonány novými právními předpisy. DOS M 04 obsahuje v příloze stále orientačně použitelné „Příklady požadavků na zařízení staveniště“, rozdělené na zařízení provozní a sociální; dále „Rámcovou specifikaci zařízení a materiálů uložených v jednotlivých druzích skladů a skládek“ Časopis Stavebné materiály č. 5/2009 přinesl článek Márii Búciové „Stavenisko a jeho vybavenie. Časopis Realizace staveb č. 1/2010 obsahuje stať Kamila Bartáka „Staveniště“. Sborník přednášek z konference TECHSTA 2000 přináší příspěvek Jiří Kovalského „Problematika zařízení staveniště“, věnovaný zejména způsobu oceňování nákladů zařízení staveniště, a příspěvek Víta Motyčky „Skladovací plochy na staveništi“. Větší pozornost by si zasloužila zejména analýza nákladů zařízení staveniště. Většina firem stále oceňuje náklady spojené se zařízením staveniště procentuální sazbou v rozmezí 2–5 % jako vedlejší rozpočtové náklady.


2 STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

2.1 ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) definuje staveniště jako místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

Zařízení staveniště není stavebním zákonem definováno. Z ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., můžeme dovozovat, že stavby zařízení staveniště slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací a musí být povolovány jako dočasné.

Stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, pokud se jedná o vybrané budovy uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona; ostatní stavby zařízení staveništní vyžadují ohlášení (§ 104 odst. 2 písm. g) stavebního zákona).

K povinnostem stavebníka, které mu ukládá stavební zákon (§ 152), patří umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; současně je také povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavbyvedoucí je podle stavebního zákona (§ 153) povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm. Osoba vykonávající stavební dozor sleduje zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.


2.2 VYHLÁŠKA Č. 31/1995 SB., K PROVEDENÍ ZÁKONA O ZEMĚMĚŘICTVÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podle vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/94 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podléhá při provádění staveb ověření výsledků zeměměřičských činností; mj. vytyčení obvodu staveniště.


2.3 VYHLÁŠKA Č. 503/2006 SB., O PODROBNĚJŠÍ ÚPRAVĚ ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ, ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, stanoví jako jednu z náležitostí obsahu stavebního povolení vymezení nezbytného rozsahu staveniště se stanovením podmínek pro toto vymezení.


2.4 VYHLÁŠKA Č. 499/2006 SB., O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (příloha č. 1 vyhlášky). V souhrnné technické zprávě této dokumentace musí být stanoveny zásady organizace výstavby, tj. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ochrana okolí staveniště, maximální zábory pro staveniště (do výkresu celkové situace stavby se zakresluje hranice dočasného i trvalého staveniště).  U projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) (příloha č. 5 vyhlášky) je vyžadováno v souhrnné technické zprávě uvést zásady organizace výstavby, které obsahují mj.:

Stejné požadavky jako na projektovou dokumentaci jsou stanoveny i pro obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (příloha č. 4 vyhlášky).

Stejně tak jsou součástí dokumentace bouracích prací (příloha č. 8 vyhlášky) zásady organizace bouracích prací, v jejichž rámci musí být řešeny požadavky na odvodnění staveniště, ochranu okolí staveniště, napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu atd.

Pokud o rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby tato odkazuje ve vazbě na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí souhrnné technické zprávy musí být kromě jiného požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací a vlastností staveniště.

Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby. Předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotoviteli se zaznamenává do stavebního deníku, stejně jako zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště.


2.5 VYHLÁŠKA Č. 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.)

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tj. staveb leteckých, staveb drah a staveb na dráze a staveb pozemních komunikací, obsahuje obdobnou úpravu jako vyhláška č. 499/2006 Sb.; požadavky na staveniště a na zařízení staveniště specifikuje v řadě případů podrobněji.

Žádá-li stavebník o stavební povolení postupně k jednotlivým dopravním stavbám souboru, musí projektová dokumentace první stavby obsahovat celkovou situaci (zastavovací plán) souboru staveb včetně zařízení staveniště.

Letecké stavby

Projektová dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby musí obsahovat mj.:

Projektová dokumentace leteckých staveb (příloha č. 2 vyhlášky) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (pozn.: stavební zákon po novele provedené zákonem č. 350/2012 Sb. již neobsahuje tzv. „zkrácené stavební řízení“ ale upravuje „oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“) musí obsahovat mj.:

V zásadách organizace výstavby:

Část 1 Technická zpráva

Základní řešení staveniště a zařízení staveniště:

Projekt organizace dopravy:

1. případné omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště, požadavky na vyřízení povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací;

2. návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně dopravního značení;

3. návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu dopravních a stavebních mechanismů ze staveniště.

Podmínky a nároky na provádění stavby:

Část 2 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 6 a přílohu č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

Část 3 Situace zařízení staveniště

Zpracovává se v měřítku v totožném s celkovou situací stavby, do které se zpravidla promítá soutiskem nebo se do ní přímo zakresluje. Situace musí být zpracována v souladu s technickými normami a musí jednoznačně rozlišovat navrhovanou výstavbu od stávajícího stavu atd.

Obsahuje zakreslení:

Dokladová část Projektu organizace výstavby obsahuje mj.:

Stavby drah a stavby na dráze

Projektové dokumentace staveb na dráze (příloha č. 4 vyhlášky)

Projektová dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby se řídí přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace obsahuje v souhrnné technické zprávě:

V zásadách organizace výstavby:

Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze (příloha č. 5 vyhlášky) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení (pozn.: stavební zákon po novele provedené zákonem č. 350/2012 Sb. již neobsahuje tzv. „zkrácené stavební řízení“ ale upravuje „oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“) musí obsahovat mj.:

Zásady organizace výstavby řeší:

Technická zpráva musí obsahovat:

Ve výkresech:

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby (příloha č. 7 vyhlášky)

Průvodní zpráva obsahuje v základních údajích o stavbě mj.:

Souhrnná technická zpráva obsahuje mj.:

Zásady organizace výstavby obsahují mj.:

Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (pozn.: stavební zákon po novele provedené zákonem č. 350/2012 Sb. již neobsahuje tzv. „zkrácené stavební řízení“ ale upravuje „oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“) – příloha č. 8 vyhlášky.

Projektová dokumentace musí mj. obsahovat:

Pro řazení a číslování částí stavby se použije základní členění stanovené vyhláškou; objekty přípravy staveniště jsou značeny „000“. Do této skupiny objektů se zařazují především bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce (placené) spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovacích prací, např. dočasné oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce při přípravě staveniště, stavební jámy apod.

Situační výkres současného stavu území (v části B Souhrnné řešení stavby) obsahuje zakreslený obvod staveniště.

Technická zpráva u objektů pozemních komunikací obsahuje:

U objektů podzemních staveb se uvádí ve výkresové části mj.:

Zásady organizace výstavby obsahují v technické zprávě mj.:

Ve výkresové části zásad se uvádí mj.:


2.6 VYHLÁŠKA Č. 501/2006 SB., O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, uvádí mezi obecnými požadavky na umisťování staveb (§ 23 odst. 5), že mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. Novelou provedenou vyhláškou č. 269/2009 Sb., s účinností od 26.8.2009, byl do vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území vložen nový § 24e, obsahující požadavky na uspořádání a provoz staveniště, umisťování a povolování staveb zařízení staveniště:

(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno.

(2) Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích, a zvláště chráněných územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná.

(3) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné.

(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.

(5) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.

(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.


2.7 VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se podle § 2 odst. 1 uplatňují mj. také u dočasných staveb zařízení staveniště, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.


2.8 NAŘÍZENÍ RADY HL. M. PRAHY Č. 11/2014, KTERÝM SE STANOVUJÍ OBECNÉ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE (PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Nařízení bylo vydáno na základě zmocnění ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb.).

Nařízení se věnuje problematice staveniště v řadě ustanovení.

Obecná zásada použití nařízení na dočasné stavby zařízení stavenišť je vyjádřena v § 1 odst. 3 a 4.

Podle § 18 odst. 2 se rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací umisťují v zastavitelném území pod terénem. U dočasných staveb zařízení staveniště lze v odůvodněných případech umístit tato vedení nad terén jako stavby dočasné.

Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být podle § 20 odst. 5 umisťovány a povolovány pouze jako dočasné.

V ustanovení § 37 odst. 1 jsou stavby zařízení staveniště zařazeny mezi zvlášť odůvodněné případy, u kterých je možné využít jiné způsoby likvidace odpadních vod; za splnění požadavků jiných právních předpisů (zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), lze řešit likvidaci odpadních vod za použití speciálních technických systémů (chemické, separační apod.).

Podle § 53 odst. 3 se musí veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejné plochy a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího nebo rozhodnutím určeného stavu.


2.9 VYHLÁŠKA Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., musí být výkopy a staveniště zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení podrobně rozvádí příloha č. 2 vyhlášky.


2.10 VYHLÁŠKA Č. 23/2008 SB., O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., stanoví v § 28 požadavky na stavby zařízení staveniště.

Při navrhování stavby zařízení staveniště se postupuje v souladu s českou technickou normou ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty. Stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště. V ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob.


2.11 VYHLÁŠKA Č. 503/2006 SB., O PODROBNĚJŠÍ ÚPRAVĚ ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ, ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí vyhláška stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).

Vyhláška č. 503/2006 Sb., upravuje mj. obsahové náležitosti dokumentů v řízení o povolení stavby. K náležitostem žádosti o stavební povolení patří údaje o stavbách zařízení staveniště. Stavební povolení obsahuje podmínky, v nichž se mj. stanoví vymezení nezbytného rozsahu staveniště.


2.12 VYHLÁŠKA Č. 100/1995 SB., KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ, KONSTRUKCI A VÝROBU URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH KONKRETIZACE (ŘÁD URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 100/1995 Sb., uvádí v příloze č. 2 časové intervaly revizí určených technických zařízení elektrických. U prozatímních zařízení staveniště činí tento interval 0,5 roku.


2.13 ZÁKON Č. 127/2005 SB., O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 127/2005 Sb., upravuje (§ 101) styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím. Stavebníci staveb, vodohospodářských děl nebo zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi, jsou povinni v rámci řízení podle stavebního řádu doložit žádost o vydání příslušného rozhodnutí vyjádřením provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi od těch podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě, které sdělí stavební úřad. Stavební úřad stanoví v rozhodnutí podmínky k ochraně vedení komunikační sítě.


2.14 ZÁKON Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., rozumí stálou provozovnou místo k výkonu činností daňových poplatníků na území České republiky. Stálou provozovnou je např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, tj. místa provádění stavebních a montážních prací a poskytování činností a služeb s těmito pracemi souvisejícími poplatníkem nebo zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími, se považují za stálou provozovnu tehdy, přesáhne-li jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích (§ 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů).


2.15 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou (případně Československem) a jinými státy o zamezení dvojího zdanění zařazují mezi stálé provozovny (trvalé zařízení pro podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost) také staveniště, pokud trvá déle, než doba stanovená smlouvou (je definována různě – šest, devět, či dvanáct měsíců).


2.16 SDĚLENÍ Č. 433/1991 SB., O ÚMLUVĚ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ VE STAVEBNICTVÍ

Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, která byla přijata 20. června 1988 na 75. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce. Úmluva se vztahuje na všechny činnosti ve stavebnictví, tj. na stavební práce, na montážní a demontážní práce včetně všech postupů, operací a dopravy na staveništi, od přípravy staveniště až po dokončení stavby. Členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, se zavazuje, že na základě vyhodnocení nebezpečí existujících pro bezpečnost a zdraví, přijme a bude udržovat v platnosti právní předpisy, které zajišťují provádění ustanovení úmluvy. Členské státy se zavázaly přijmout opatření pro zajištění spolupráce mezi zaměstnavateli a pracovníky v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, a to v souladu s úpravou stanovenou vnitrostátními právními předpisy.

Článek 8 této úmluvy upravuje odpovědnost na staveništi, kde působí současně dva nebo více zaměstnavatelů:

Mezinárodní smlouvy, které Česká republika přijala, nebo k jejichž plnění se zavázala, mají vyšší právní sílu než národní právní předpisy. Stanoví tak článek 10 Ústavy České republiky: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“


2.17 ZÁKON Č. 263/2016 SB., ATOMOVÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 263/2016 Sb., stanoví v § 163 písmeno d)e) povinnosti držitele povolení v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu.


2.18 ZÁKON Č. 309/2006 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 309/2006 Sb., upravuje mj. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3). Tímto zákonem byla do českého právního řádu transponována Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Stavební práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě a realizaci stavby, jimiž jsou:


2.19 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., upravuje:


2.20 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 495/2001 SB., KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Prováděcí předpis zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V nařízení vlády č. 495/2001 Sb., se v Příloze 3 bod 1. vyžadují jako ochrana hlavy a lebky používat při pracích na staveništi ochranné přilby.


2.21 VYHLÁŠKA Č. 73/2010 SB., O STANOVENÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN A O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH JEJICH BEZPEČNOSTI (VYHLÁŠKA O VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH)

Prováděcí předpis zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., zařazuje do třídy II., skupiny G zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce.


2.22 VYHLÁŠKA Č. 75/2002 SB., O BEZPEČNOSTI PROVOZU ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Prováděcí předpis zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 75/2002 Sb., zařazuje elektrické zařízení na staveništích a demolicích do třídy A. skupiny A1; tj. do skupiny s nejvyšší mírou rizika. Elektrické zařízení třídy A podléhá provádění výchozích, pravidelných, popřípadě mimořádných revizí revizním technikem s osvědčením příslušného rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky.


2.23 VAZBA NA DALŠÍ METODICKÉ A INFORMAČNÍ POMŮCKY PROFESNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČKAIT

Obvyklé postupy, resp. smluvní ujednání týkající se staveniště (zařízení staveniště) popisují další metodické pomůcky, zejména:


MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby;
MP 2 Provádění staveb;
MP 2.6.1 Bezpečnost při provádění prací na staveništi;
MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.