Dokumenty ČKAIT

Předpisy ČKAIT

Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Stavební zákon (A 3.1)

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Autorizační zákon (A 3.2)

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Typologie občanských staveb (A 3.11.2)

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech (A 3.20)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Standardy služeb – Pozemní stavby (A 4.1.1)

Kalkulačka – pracnosti výkonů (A 4.2)

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Metodické pomůcky

Základ systému podpory profese ČKAIT (MP 0)

Projektová činnost (MP 1)

Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu (MP 1.1.4)

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1)

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Spolupráce autorizovaných osob (statika staveb) (MP 1.7.1)

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb (MP 2.1.1)

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Technický dozor stavebníka (MP 3.2)

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

Nákup poddodávek (MP 5.1)

Spisová agenda (MP 6)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Normalizovaná úprava a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači (MP 7.2)

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)

Technické pomůcky

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě (TP 1.1)

Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4)

Bezbariérové užívání pro městské inženýry (TP 1.5)

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Stavební akustika (TP 1.8.3)

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov (TP 1.8.6)

Denní osvětlení budov (TP 1.8.8)

Navrhování kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9)

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu GP (TP 1.9.8)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování. (TP 1.21)

Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů (TP 1.22)

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (TP 1.25)

Pozemkové úpravy (TP 1.27)

Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK (TP 1.30.6)

Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7)

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1 ed. 2 (TP 2.2)

Rozpočtování staveb (TP 3.1)

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2)

Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)

Zařízení staveniště (TP 3.6)

Lešení (TP 3.7)

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Podnikatelský servis

Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)

Podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU (PS 3.2)

Provozování a udržování budov (PS 10.4)

Facility management a technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)

Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)
Ostatní dokumenty

BIM Příručka pro investory (R 2.1)

Terminologie BIM (R 2.2)

Jak se v minulosti stavělo s vápnem (R 4.1)

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (R 5.1)

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany (R 7.1)

Bezpečná evakuace osob při požáru – metodika aplikace pokročilých modelů (R 7.2)

Radonový program (R 8.1)

Produkce CO2 – výpočetní pomůcka (R 9.1)

Ochrana měkkých cílů (R 9.2)
Dokumenty veřejné správy

Dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Dokumenty Ministerstva dopravy ČR

Dokumenty Ministerstva životního prostředí ČR

Dokumenty Úřadu vlády ČR