Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jana Buchtová, Ing. Miroslav Enderla, CSc.,  Ing. Jan Karpaš, CSc.,  doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.,  Ing. Roman Zoufal, CSc.

Stav: vydání 2015

Anotace:
Praktická příručka je zpracována odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určena projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb. Uvádí tabelární hodnoty požární odolnosti betonových, ocelových, ocelobetonových spřažených, dřevěných a zděných konstrukcí stanovených na základě výpočetních postupů příslušných EUROKÓDŮ. Příručka umožňuje místo složitých a pracných výpočtů přímé stanovení požární odolnosti a je v rámci aplikace EUROKÓDŮ unikátní. Nahrazuje zrušenou konfliktní ČSN 73 0821. Tím, že hodnoty jsou stanoveny podle EUROKÓDŮ, jsou splněny podmínky zákona, vyhlášek a norem o požární ochraně. Hodnoty z příručky jsou tedy plně akceptovatelné v projektové dokumentaci pro stavební řízení.

Upozornění k textu

Obsah

1 Předmluva
1.1 Přehled tabulek
2 Betonové konstrukce podle ČSN EN 1992-1-2
2.1 Požární odolnost převážně tlačených železobetonových sloupů pravoúhlého nebo kruhového průřezu
2.2 Požární odolnost betonových nenosných stěn s výztuží i bez výztuže
2.3 Požární odolnost nosných železobetonových stěn
2.4 Požární odolnost prostě podepřených nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu
2.5 Požární odolnost spojitých nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu
2.6 Požární odolnost prostě podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom směru a ve dvou směrech
2.7 Požární odolnost lokálně podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu
2.8 Požární odolnost prostě podepřených žebrových desek ze železobetonu a předpjatého betonu
3 Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2
3.1 Požární odolnost ocelových nechráněných sloupů a nosníků
3.2 Stupeň využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků \kappa_1\kappa_2
3.3 Požární odolnost stropů a střech z nosných ocelových profilovaných plechů tloušťky ≥ 1 mm vyplněných betonem – nespřažené s přídavnou výztuží nebo bez výztuže
4 Spřažené ocelobetonové konstrukce podle ČSN EN 1994-1-2
4.1 Spřažené sloupy
4.2 Spřažené nosníky
4.3 Požární odolnost stropů z nosných ocelových profilovaných (trapézových či samosvorných) plechů spřažených s betonovou deskou s přídavnou výztuží nebo bez výztuže
5 Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2
5.1 Nosníky z rostlého a lepeného lamelového dřeva
5.2 Sloupy z rostlého a lepeného lamelového dřeva
6 Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2
6.1 Zdivo z pálených zdicích prvků
6.2 Zdivo z vápenopískových zdicích prvků
6.3 Zdivo z betonových tvárnic s hutným nebo pórovitým kamenivem
6.4 Zdivo z pórobetonových tvárnic
7 Databázový systém klasifikací stavebních výrobků
7.1 Databáze protokolů o klasifikaci podle ČSN EN 13501
7.2 Klasifikace bez zkoušení
7.3 Databáze protokolů o klasifikaci
7.4 Protokoly o klasifikaci
8 Literatura1 PŘEDMLUVA

Při řešení požární bezpečnosti staveb je nutné znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat takové konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní.

Je třeba si uvědomit, že při realizaci staveb se rozlišují dvě kategorie prvků, a to stavební výrobky a stavební konstrukce.

U stavebního výrobku se jedná o věc movitou a určenou k uvedení na trh se základní identifikací výroby a s určením pro trvalé zabudování do staveb.

Stavební konstrukcí se rozumí část stavebního díla, navržená a vypočtená v rámci projektu individuálně pro jednotlivou konkrétní stavbu a zhotovená na základě stavebních prací přímo na stavbě v rámci realizace konkrétního stavebního díla.

Obecně lze zásady stanovení požární odolnosti založit na těchto třech aspektech:

 1. Na většinu stavebních výrobků (podhledy, příčky, nosné stěny apod.) jsou zpracovány evropské harmonizované normy, tj. normy, které stanoví podmínky a vlastnosti pro uvádění těchto výrobků na trh, včetně zkušebních postupů pro jejich ověřování. Podmínkou klasifikace jsou zkoušky podle příslušných evropských zkušebních norem pro konkrétní konstrukci, včetně materiálového provedení a konkrétního výrobce.
 2. U harmonizovaných stavebních výrobků nelze normou vyčerpávajícím způsobem popsat varianty odzkoušených výrobků, včetně případných přímých a rozšířených aplikací. K tomu slouží proces posuzování shody podle příslušných nařízení vlády. Na základě úspěšně ukončeného procesu výrobci vydávají své katalogy, vyrábějí výrobky, které jsou umísťovány na trh a následně zabudovávány do staveb.
 3. V případě stavebních konstrukcí není možné, aby jednotlivá členská země měla vlastní duplicitní normu k vydaným evropským normám, tj. v tomto případě k Eurokódům (ČSN EN 199x-1-2), což byl hlavní důvod ke zrušení ČSN 73 0821:1973 v přechodném období. ČSN 73 0821 ed. 2 [14] z května 2007 nebylo třeba rušit, poněvadž konstrukce, které jsou jejím předmětem (hrázděné stěny, vložkové stropy, dřevěné stropy apod.), nejsou konfliktní s EN. Mimoto ČSN 73 0821 ed. 2 obsahuje informativní příklady a detaily spojování a napojování stěn, stropů a podhledů, příklady řešení spár, drážek a zárubní a příklady zajištění prostupů. Tyto příklady a detaily jsou obecně použitelné při provádění a zajištění požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Pro potřeby projektové praxe je vhodné mít k dispozici jednoduše získatelné hodnoty. Za této situace se jevilo jako nekonfliktní řešení vypracovat podle Eurokódů pracovní příručku, která by tyto hodnoty tabelárně a přehledně uváděla.

Je třeba konstatovat, že hodnoty v tabulkách jsou konzervativní, tj. na straně bezpečnosti, a že pro přesnější výsledky je možné stanovovat hodnoty požární odolnosti přímo výpočtem podle Eurokódů, nebo zkouškou podle příslušných ČSN EN.

V tabulkách nelze interpolovat, ale je možné použít dimenzi stanovenou pro vyšší požární odolnost.

Předpokladem použití hodnot požární odolnosti jednotlivých konstrukcí podle této příručky je skutečnost, že posuzovaná konstrukce je navržena na účinky zatížení při běžné teplotě okolí podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby.

V příručce (s ohledem na to, že je určena k přímému vyhledávání hodnot) nejsou uváděny zásady a postupy výpočtu podle Eurokódu a odkazuje se na publikaci [15].

Snadnou dostupnost požárních klasifikací stavebních výrobků není třeba touto příručkou řešit, poněvadž jednotliví výrobci uvádějí certifikované výrobky ve svých katalozích. Společnost PAVUS, a.s., jako akreditovaná požární laboratoř vede databázi vydaných klasifikací, v níž se lze jednoduše orientovat, a to jak podle druhu výrobků, průkazných hodnot požárních vlastností, doby platnosti, tak i údajů o příslušném výrobci.

Z výše uvedených důvodů a na základě opakovaných požadavků zástupců projektové praxe se Centrum technické normalizace pro požární ochranu PAVUS, a.s., rozhodlo zpracovat a vydat tuto příručku. Autorským kolektivem jsou odborníci z výzkumné a pedagogické oblasti. Příručka byla podrobena oponentuře odborníků z ČVUT FSv, ředitelství HZS a ČKAIT, technické normalizace a projektové praxe. Bylo konstatováno, že hodnoty požární odolnosti, uvedené v příručce, jsou stanoveny podle Eurokódu, a je tedy možné je považovat za průkazné a splňující podmínky jejich použití ve stavebním řízení.

Tento závěr platí i pro toto druhé vydání v roce 2015, které aktualizuje příručku s ohledem na novelizaci Eurokódů a rozšiřuje příručku o nové výstupy z databáze PAVUS, aniž by se měnila koncepce a zásady příručky. Druhé vydání zpracovala ČKAIT. Pomůcka je v elektronické podobě zařazena do Profesního informačního systému (PROFESIS).


1.1 PŘEHLED TABULEK

Předmětem této pomůcky jsou zejména tabulky uvedené v jednotlivých kapitolách (viz tabulka).

Příručka obsahuje dále informace o skladbě, funkci a používání databáze klasifikací požárních vlastností zpracovávaných PAVUS, a.s. Předmětem této příručky není stanovení požární odolnosti při změnách staveb. V případě změn staveb je problém řešen podle přílohy D ČSN 73 0834 – Změna: Z1 [16]. Tato příloha stanovuje požární odolnost vybraných stavebních konstrukcí a výrobků, které jsou v současné době již nepoužívané.

Název konstrukce Kapitola č.
Betonové konstrukce podle ČSN EN 1992-1-2
Požární odolnost převážně tlačených železobetonových sloupů pravoúhlého nebo kruhového průřezu 2.1
Požární odolnost betonových nenosných stěn s výztuží i bez výztuže 2.2
Požární odolnost nosných železobetonových stěn 2.3
Požární odolnost prostě podepřených nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu 2.4
Požární odolnost spojitých nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu 2.5
Požární odolnost prostě podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom směru a ve dvou směrech 2.6
Požární odolnost lokálně podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu 2.7
Požární odolnost prostě podepřených žebrových desek ze železobetonu a předpjatého betonu 2.8
Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2
Požární odolnost ocelových nechráněných sloupů a nosníků 3.1
Stupeň využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků \kappa_1\kappa_2 3.2
Požární odolnost stropů a střech z nosných ocelových profilovaných plechů tloušťky ≥ 1 mm vyplněných betonem – nespřažené s přídavnou výztuží nebo bez výztuže 3.3
Spřažené ocelobetonové konstrukce podle ČSN EN 1994-1-2
Požární odolnosti spřažených sloupů zhotovených ze zcela obetonovaných ocelových průřezů 4.1.1
Požární odolnosti spřažených sloupů zhotovených z částečně obetonovaných ocelových průřezů 4.1.2
Požární odolnost ocelových sloupů chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru) 4.1.3
Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených z ocelových dutých průřezů vyplněných betonem 4.1.4
Požární odolnost spřažených nosníků z částečně obetonovaných ocelových průřezů – nejmenší průřezové rozměry a nejmenší přídavná výztuž ve vztahu k ploše pásnice 4.2.1.1
Požární odolnost spřažených nosníků z částečně obetonovaných ocelových průřezů – nejmenší osové vzdálenosti pro přídavnou výztuž 4.2.1.2
Požární odolnost ocelových nosníků chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru) 4.2.2
Požární odolnost stropů z nosných ocelových profilovaných (trapézových či samosvorných) plechů spřažených s betonovou deskou s přídavnou výztuží nebo bez výztuže 4.3
Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2
Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze tří stran 5.1.1
Nosníky z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku vystavené požáru ze tří stran 5.1.2
Nosníky z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin vystavené požáru ze tří stran 5.1.3
Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze čtyř stran 5.1.4
Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 2,6 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,2 m, 3,4 m a 6,0 m vystavené požáru ze čtyř stran 5.2.1
Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 2,6 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,2 m a 3,4 m vystavené požáru ze čtyř stran 5.2.2
Sloupy z lepeného dřeva jehličnatých dřevin délky 2,6 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,2 m, 3,4 m a 6,0 m vystavené požáru ze čtyř stran 5.2.3
Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2
Zdivo z pálených zdicích prvků
Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI) 6.1.1
Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI) 6.1.2
Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R) 6.1.3
Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky < 1,0 m (kritérium R) 6.1.4
Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M) 6.1.5
Zdivo z vápenopískových zdicích prvků
Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI) 6.2.1
Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI) 6.2.2
Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R) 6.2.3
Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R) 6.2.4
Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M) 6.2.5
Zdivo z betonových tvárnic s hutným nebo pórovitým kamenivem
Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI) 6.3.1
Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI) 6.3.2
Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R) 6.3.3
Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R) 6.3.4
Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M 6.3.5
Zdivo z pórobetonových tvárnic
Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI) 6.4.1
Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI) 6.4.2
Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R) 6.4.3
Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R) 6.4.4
Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M) 6.4.5


2 BETONOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1992-1-2

Betonové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1992-1-1 [3]. Pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1992-1-2 [4].

Kapitoly 2.1 až 2.8 jsou výtahem tabulek uvedených v ČSN EN 1992-1-2 [4]. Hodnoty uvedené v tabulkách se týkají železobetonových sloupů, nenosných i nosných stěn, nosníků a desek. Hodnoty platí:

 • Pro obyčejný beton objemové hmotnosti 2 000 kg/m3 až 2 600 kg/m3 s křemičitým kamenivem (viz ČSN EN 206-1).
 • Při použití vápencového nebo lehkého kameniva lze u nosníků nebo desek zmenšit nejmenší rozměr průřezu o 10 %.
 • Při použití hodnot uvedených v tabulkách není pro obyčejný beton požadováno další posuzování.
 • Pro doporučený stupeň využití při požární situaci μfi = 0,7 – což je ve prospěch bezpečnosti, tzn. že hodnoty v tabulkách lze použít i pro nižší stupeň využití.
 • Výraz a uvedený v tabulkách značí osovou vzdálenost hlavní výztuže od povrchu betonu vystavenému požáru. U malých osových vzdáleností většinou rozhoduje minimální krycí vrstva betonu, předepsaná v ČSN EN 1992-1-1 [3].
 • Pokud je a ≥ 70 mm, požaduje se provést výztužnou síť z ocelových prutů o průměru nejméně 4 mm v roztečích nejvýše 100 mm v obou směrech. Krytí výztužné sítě má být nejméně 20 mm a nejvýše 50 mm.
 • Pro obyčejný beton není požadováno další posuzování z hlediska jeho odštěpování.
 • Další zjednodušení v tabulkách jsou hodnoty kritických teplot ocelové výztuže v tažených oblastech betonového průřezu prostě podepřených nosníků a desek:
  • u nepředpínaných prutů: θcr = 500 °C
  • u předpínacích prutů: θcr = 400 °C
  • u předpínacích drátů a lan: θcr = 350 °C

Platí pro monolitický beton; pro prefabrikované dílce je nutné požární odolnost stanovit způsobem uvedeným v jednotlivých výrobkových normách, včetně možnosti provedení zkoušky.

2.1 POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEVÁŽNĚ TLAČENÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ PRAVOÚHLÉHO NEBO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Požární odolnost R [min] Nejmenší rozměry [mm]1)
Šířka nebo průměr sloupu b / osová vzdálenost výztuže a
Sloup vystavený účinkům
požáru z více než jedné strany
Sloup vystavený účinkům
požáru pouze z jedné strany
30 200/32
300/27
155/25
45 230/40
330/35
155/25
60 250/46
350/40
155/25
90 350/53
450/402)
155/25
120 350/572)
450/512)
175/35
180 450/702) 230/55
295/70

Poznámky:
Při návrhu sloupu je třeba dodržet podmínky uvedené v čl. 5.3.2 ČSN EN 1992-1-2.

1) U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

2) Minimálně 8 prutů

Hodnoty šířky sloupu b a osové vzdálenosti výztuže a, uvedené v tabulce 2.1 jsou omezeny, podle čl. 5.3.2 ČSN EN 1992-1-2 takto:

 • účinná délka sloupu pro požární situaci l0,fi ≤ 3 m;
 • výstřednost prvního řádu pro požární situaci e = M0Ed,fi / N0Ed,fi ≤ emax ; plocha podélné výztuže AS < 0,04 Ac.


2.2 POŽÁRNÍ ODOLNOST BETONOVÝCH NENOSNÝCH STĚN S VÝZTUŽÍ I BEZ VÝZTUŽE

Požární odolnost EI [min] Nejmenší tloušťka stěny [mm]
30 60
45 70
60 80
90 100
120 120
180 150

Poznámka:
Poměr světlé výšky stěny k její tloušťce nemá být větší než 40.

Při použití vápencového kameniva lze zmenšit tloušťku stěny o 10 %. V případě vyztužené stěny se požadavky na osovou vzdálenost výztuže a od povrchu neuplatní.

Pokud má požární stěna splňovat požadavek odolnosti vůči nárazu (kritérium M), má být nejmenší tloušťka z obyčejného betonu:

 • 120 mm pro vyztuženou nenosnou stěnu,
 • 200 mm pro nevyztuženou stěnu.


2.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN

Nejmenší tloušťky stěny, uvedené v této tabulce, lze použít i pro stěny z prostého betonu.

Požární odolnost [min] Nejmenší rozměry [mm]2) 3)
Tloušťka stěny d / osová vzdálenost výztuže a
Stěna vystavená účinkům
požáru pouze z jedné strany REI1)
Stěna vystavená účinkům
požáru ze dvou stran R
30 120 / 10 120 / 10
45 125 / 10 130 / 10
60 130 / 10 140 / 10
90 140 / 25 170 / 25
120 160 / 35 220 / 35
180 210 / 50 270 / 55

Poznámky:
1) Pokud má požární stěna splňovat požadavek odolnosti vůči nárazu (kritérium M), má být nejmenší tloušťka z obyčejného betonu 140 mm pro vyztuženou nosnou stěnu a osová vzdálenost výztuže od povrchu a nemá být menší než 25 mm.

2) Při použití vápencového kameniva lze zmenšit tloušťku stěny o 10 %.

3) Poměr světlé výšky stěny k její tloušťce nemá být větší než 40.


2.4 POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTĚ PODEPŘENÝCH NOSNÍKŮ ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost R [min] Nejmenší rozměry [mm]
Možné kombinace hodnot ab
30 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
25
80
20
120
15
160
15
200
45 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
35
100
30
140
25
180
20
250
60 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
40
120
35
160
30
200
25
300
90 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
55
150
45
200
40
300
35
400
120 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
65
200
60
240
55
300
50
500
180 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
80
240
70
300
65
400
60
600

Poznámka:
U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Osovou vzdálenost výztuže od bočního líce nosníků asd pro rohové výztužné pruty (nebo předpínací pruty, dráty či lana) se požaduje zvýšit pouze u nosníků s jednou vrstvou výztuže podle vztahu: asd = a + 10 mm. Pro šířky nosníků b větší než hodnoty uvedené v předposledním a posledním sloupci tabulky se zvětšení asd nepožaduje.


2.5 POŽÁRNÍ ODOLNOST SPOJITÝCH NOSNÍKŮ ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost R [min] Nejmenší rozměry [mm]
Možné kombinace hodnot ab
30 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
15
80
12
160
   
45 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
20
100
12
180
   
60 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
25
120
12
200
   
90 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
35
150
25
250
   
120 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
45
200
35
300
35
450
30
500
180 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
60
240
50
400
50
550
40
600

Poznámka:
U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Osovou vzdálenost výztuže od bočního líce nosníků asd pro rohové výztužné pruty (nebo předpínací pruty, dráty či lana) se požaduje zvýšit pouze u nosníků s jednou vrstvou výztuže podle vztahu: asd = a + 10 mm. Pro šířky nosníků b větší než hodnoty uvedené v prostředním, předposledním a posledním sloupci tabulky se zvětšení asd nepožaduje.


2.6 POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTĚ PODEPŘENÝCH DESEK ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU S VÝZTUŽÍ V JEDNOM SMĚRU A VE DVOU SMĚRECH

Požární odolnost REI [min] Nejmenší rozměry [mm]
Tloušťka desky hs[mm] osová vzdálenost výztuže a [mm]
Výztuž v jednom směru Výztuž ve dvou směrech
Ly / Lx ≤ 1,5 1,5 < Ly / Lx ≤ 2
30 60 10 10 10
45 70 15 10 15
60 80 20 10 15
90 100 30 15 20
120 120 40 20 25
180 150 55 30 40

Poznámky:
Při návrhu desky je třeba dodržet podmínky uvedené v čl. 5.7.3 ČSN EN 1992-1-2.

Ly a Lx jsou rozpětí desky s výztuží ve dvou vzájemně kolmých směrech, kde Ly je větší rozpětí. Osová vzdálenost a se vztahuje pro spodní vrstvy výztuže od spodního povrchu. Hodnoty pro desky s výztuží ve dvou směrech (křížem vyztužené desky) platí za předpokladu podepření desek po celém obvodě. V ostatních případech se doporučuje použít hodnot pro desky s výztuží v jednom směru. U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.


2.7 POŽÁRNÍ ODOLNOST LOKÁLNĚ PODEPŘENÝCH DESEK ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost REI [min] Nejmenší rozměry [mm]
Tloušťka desky hs [mm] osová vzdálenost výztuže a [mm]
30 150 10
45 170 15
60 180 15
90 200 25
120 200 35
180 200 45

Poznámka:
Hodnoty platí pro desky lokálně podepřené, u nichž redistribuce momentů podle kapitoly 2 ČSN EN 1992-1-1 [3] nepřekročí 15 %; v ostatních případech se doporučuje osovou vzdálenost výztuže od spodního povrchu uvažovat jako u desek s výztuží v jednom směru a pro nejmenší tloušťku desky použít hodnot z této tabulky.

Osová vzdálenost a označuje vzdálenost spodní vrstvy výztuže od povrchu betonu vystavenému účinku požáru.


2.8 POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTĚ PODEPŘENÝCH ŽEBROVÝCH DESEK ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost R [min] Nejmenší rozměry [mm]
Možné kombinace hodnot ab Tloušťka desky hs
osová vzdálenost výztuže desky a
30 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
80
15
    hs = 80
a = 10
45 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
90
25
    hs = 80
a = 10
60 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
100
35
120
25

200
15
hs = 80
a = 10
90 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
120
45
160
40

250
30
hs = 100
a = 15
120 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
160
60
190
55

300
40
hs = 120
a = 20
180 a je průměrná osová vzdálenost výztuže
b je šířka nosníků
220
75
260
70

410
60
hs = 150
a = 30

Poznámky:
U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Osová vzdálenost výztuže od bočního líce žebra vystaveného účinkům požáru se požaduje: asd = a + 10 mm.

U stojících nosníků se musí dodržet konstrukční zásady a nejvýše 15% redistribuce (viz čl. 5.6 ČSN EN 1992-1-2 [4]); jinak se postupuje jako u prostých nosníků.


3 OCELOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1993-1-2

Ocelové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1993-1-1 [5]. Pro navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1993-1-2 [6].

Účinek zatížení pro požární situace Efi,d, který se stanoví podle ČSN EN 1991-1-2 [6], lze zjednodušeně získat analýzou konstrukce za běžné teploty ze vztahu:

\begin{gathered}
E_{fi,d} = \eta_{fi} \space E_{d}
\end{gathered}

Kde je

Ed … návrhová hodnota příslušné vnitřní síly nebo momentu, určená pro navrhování pro běžnou teplotu a pro základní kombinaci zatížení podle ČSN EN 1990;
ηfi … redukční součinitel úrovně zatížení při požáru. Podle čl. 4.2.4 ČSN EN 1993-1-2 [6] může být kritérium R – nosnost ověřeno prostřednictvím času dosažení kritické teploty oceli. Kritická teplota uhlíkové oceli θa,cr může být určena při rovnoměrném rozdělení teploty v průřezu a pro libovolný stupeň využití μ0 v čase t = 0, z výrazu:

\begin{gathered}
\theta_{\text{a,cr}} = 39{,}19 \ln \bigg[\bigg( \frac{1}{0{,}9674 \space \mu_{0}^{3{,}833}} \bigg) -1\bigg]+482
\end{gathered}

Pro prvky s průřezy třídy 1, 2 nebo 3 a pro všechny tažené prvky může být stupeň využití v čase t = 0 určen statickým výpočtem z výrazu:

\begin{gathered}
\mu_{0} = \frac{E_{\text{fi,d}}}{R_{\text{fi,d,0}}}
\end{gathered}

kde Rfi,d,0 je odpovídající návrhová únosnost ocelového prvku pro návrhovou požární situaci v čase t = 0.

Konzervativně lze předpokládat, že stupeň využití μ0 se při požární situaci rovná redukčnímu součiniteli μ0 = ηfi.

U tlačených prutů, např. sloupů, které jsou namáhány vzpěrným tlakem, se využívá české praxe a zohledňuje se, že stupeň využití při požární situaci je nižší než μ0 = 0,65.

kap. 3.1 jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti nechráněných ocelových prvků v závislosti na stupni využití μ0 a na součiniteli průřezu Am / V pro různé kritické teploty oceli θa,cr.

Ve vztahu součinitele průřezu:

 • Am je plocha povrchu prvku na jednotku délky,
 • V objem prvku na jednotku délky.

Při hodnocení požární odolnosti ocelových prvků lze s využitím čl. 5.1.3 ČSN 73 0810 [13] bez dalšího průkazu u dále uvedených ocelových konstrukcí považovat za kritickou teplotu:

a) 500 °C u sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků apod. zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení;

b) 560 °C u zavětrovacích prvků, střešních nosníků, vaznic, krokví, či prvků střešních plášťů, roštových podlahových prvků apod.;

c) 620 °C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části.

kap. 3.2 jsou uvedeny hodnoty nejvyššího přípustného stupně využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků vystavených nominální normové teplotní křivce po doby 15 min a 30 min pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků \kappa_1 a \kappa_2. Hodnota součinitele podmínek působení \kappa_1 se pro nerovnoměrné rozdělení teploty po průřezu uvažuje pro nosník, který je vystaven požáru ze všech čtyř stran \kappa_1 = 1{,}0. Pro nechráněný nosník, který je vystaven požáru ze tří stran, se uvažuje \kappa_1 = 0{,}70. Pro nerovnoměrné rozdělení teploty podél nosníku se součinitel podmínek \kappa_2 uvažuje v podporách staticky neurčitého nosníku \kappa_2 = 0{,}85 a ve všech ostatních případech \kappa_{2} = 1\text{,}0.

kap. 3.3 jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti nechráněných stropů z nosných ocelových profilovaných plechů vyplněných betonem – bez spřažení (hodnoty pro spřažené ocelobetonové desky jsou uvedeny v kap. 4.3).


3.1 POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH NECHRÁNĚNÝCH SLOUPŮ A NOSNÍKŮ

 • V závislosti na stupni využití μ0,
 • v závislosti na součiniteli průřezu Am/V,
 • pro tři základní hodnoty kritické teploty oceli podle ČSN 73 0810 a další tři doplňující hodnoty.

Kritická teplota oceli θa,cr Stupeň využití průřezu μ0 Požární odolnost R [min]
Součinitel průřezu Am/V [m-1]
50 75 100 125 150 200 300 450
500 °C 0,78 20 16 14 12 11 9 8 6
560 °C 0,58 24 18 15 14 12 11 9 7
620 °C 0,40 27 21 18 16 14 12 11 9
680 °C 0,27 30 24 21 18 17 15 13 12
720 °C 0,21 32 26 23 21 19 18 16 15
740 °C 0,18 34 28 24 22 21 19 18 17

Poznámka:
Podle ČSN EN 1993-1-2 [6] lze odvodit kritickou teplotu oceli podle stupně využití průřezu μ0.

Pokud se postupuje podle zjednodušení uvedeného v ČSN 73 0810, ke stupni využití průřezu μ0 se nemusí přihlížet.


3.2 STUPEŇ VYUŽITÍ PRŮŘEZU μ0 PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST NECHRÁNĚNÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ PRO SOUČINITELE NEROVNOMĚRNÉHO OHŘÁTÍ PRVKŮ \kappa_1 A \kappa_2

Součinitel průřezu
Am/V
Stupně využití průřezu μ0
při požární odolnosti R 15 [min]
Stupně využití průřezu μ0
při požární odolnosti R 30 [min]
Teplota prvku
θa
\kappa_1 = 1{,}00
\kappa_2 = 1{,}00
\kappa_1 = 0{,}70
\kappa_2 = 1{,}00
\kappa_1 = 1{,}00
\kappa_2 = 0{,}85
\kappa_1 = 0{,}70
\kappa_2 = 0{,}85
Teplota prvku
θa
\kappa_1 = 1{,}00
\kappa_2 = 1{,}00
\kappa_1 = 0{,}70
\kappa_2 = 1{,}00
\kappa_1 = 1{,}00
\kappa_2 = 0{,}85
\kappa_1 = 0{,}70
\kappa_2 = 0{,}85
60 431,2 0,947 1,000 1,000 1,000 721,6 0,205 0,293 0,241 0,492
70 472,8 0,866 1,000 1,000 1,000 734,3 0,188 0,269 0,221 0,452
80 508,5 0,760 1,000 0,894 1,000 741,3 0,179 0,256 0,211 0,430
90 538,8 0,654 0,934 0,769 1,000 753,2 0,166 0,237 0,195 0,398
100 564,6 0,565 0,807 0,665 1,000 767,4 0,151 0,216 0,178 0,363
110 586,4 0,495 0,707 0,582 1,000 781,0 0,138 0,197 0,162 0,331
120 604,9 0,440 0,629 0,518 1,000 792,5 0,128 0,183 0,151 0,308
130 620,7 0,398 0,569 0,468 0,956 801,8 0,120 0,171 0,141 0,287
140 634,2 0,364 0,520 0,428 0,874 809,0 0,114 0,163 0,134 0,274
150 645,7 0,338 0,483 0,398 0,812 814,6 0,110 0,157 0,129 0,264
160 655,5 0,317 0,453 0,373 0,761 818,9 0,107 0,153 0,126 0,257
170 663,8 0,300 0,429 0,353 0,721 822,2 0,105 0,150 0,124 0,252
180 670,9 0,286 0,409 0,336 0,687 824,7 0,103 0,147 0,121 0,247
190 677,0 0,275 0,393 0,324 0,661 826,7 0,102 0,146 0,120 0,245
200 682,2 0,266 0,380 0,313 0,639 828,3 0,101 0,144 0,119 0,242
210 686,7 0,258 0,369 0,304 0,620 829,5 0,100 0,143 0,118 0,240
220 690,5 0,251 0,359 0,295 0,603 830,5 0,099 0,141 0,116 0,237
230 693,8 0,246 0,351 0,289 0,590 831,4 0,099 0,141 0,116 0,237
250 699,3 0,237 0,339 0,279 0,570 832,7 0,098 0,140 0,115 0,235
270 703,4 0,231 0,330 0,272 0,555 833,7 0,097 0,139 0,114 0,234
300 708,0 0,224 0,320 0,264 0,538 834,7 0,096 0,137 0,113 0,230
330 711,4 0,219 0,313 0,258 0,526 835,5 0,096 0,137 0,113 0,230
360 713,9 0,215 0,307 0,253 0,516 836,1 0,095 0,136 0,112 0,229
400 716,4 0,212 0,303 0,249 0,509 836,7 0,095 0,136 0,112 0,229
450 718,7 0,209 0,299 0,246 0,503 837,3 0,095 0,136 0,112 0,229


3.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ A STŘECH Z NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH PLECHŮ TLOUŠŤKY ≥ 1 MM VYPLNĚNÝCH BETONEM – NESPŘAŽENÉ S PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ NEBO BEZ VÝZTUŽE

Nejmenší tloušťka betonové desky hcPožární odolnost REI [min]
40 mm1)152)

Poznámky:
1) Nosné ocelové profilované plechy jsou navrženy podle ČSN EN 1993-1-1 [5]. Plech musí být kotven na podporách.

2) Kritérium nosnosti R odpovídá kritické teplotě θa,cr = 500 °C podle ČSN EN 1993-1-2 NA ed. 2 [6] pro prvky průřezů 4. třídy.


4 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1994-1-2

Spřažené ocelobetonové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1994-1-1 [7].

Pro navrhování spřažených konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1994-1-2 [8].

Účinek zatížení pro požární situaci Efi,d, který se stanoví podle ČSN EN 1991-1-2, lze zjednodušeně získat analýzou konstrukce za běžné teploty ze vztahu:

\begin{gathered}
E_{\text{fi,d}} = \eta_{\text{fi}} \space E_{\text{d}}
\end{gathered}

Kde je

Ed … návrhová hodnota příslušné vnitřní síly nebo momentu, určená pro navrhování pro běžnou teplotu a pro základní kombinaci zatížení podle ČSN EN 1990;
ηfi … redukční součinitel úrovně zatížení při požáru.

U spřažených konstrukcí lze pro zjednodušení použít hodnotu redukčního součinitele ηfi = 0,65; kromě prostorů umožňujících nashromáždění zboží (skladů), kde se bere hodnota 0,7.

Hodnoty požární odolnosti spřažených konstrukcí uvedené v tabulkách jsou výtahem tabulek uvedených v ČSN EN 1994-1-2. Spřažené sloupy jsou uvedené v kap. 4.1.1 až 4.1.4; spřažené nosníky jsou uvedené v kap. 4.2.1 až 4.2.3, spřažené stropní desky v kap. 4.3.

Hodnoty platí při splnění těchto podmínek:

 • Pro obyčejný beton objemové hmotnosti bez výztuže 2 000 kg/m3 až 2 300 kg/m3.
 • Beton mezi pásnicemi ocelových průřezů musí být ke stojině připojen buď pomocí třmínků, nebo trnů.
 • Má-li beton pouze izolační funkci, požaduje se provést pod povrchem výztužnou síť, která má být z ocelových prutů o průměru nejméně 4 mm a s roztečemi nejvýše 250 mm v obou směrech. Krytí výztužné sítě má být nejméně 20 mm a nejvýše 50 mm.
 • Uzavřený ocelový průřez sloupu musí být u hlavy i u paty (v každém podlaží) opatřen alespoň jedním kruhovým otvorem průměru ≥ 20 mm.
 • Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro redukční součinitele úrovně zatížení při požáru: ηfi = 0,66 u sloupů a ηfi = 0,7 u nosníků a desek.
 • Při používání tabulek v kap. 4.1.2 a 4.1.4 musí být návrhová únosnost při běžné teplotě Rd založena na dvojnásobku vzpěrné délky použité v požární návrhové situaci.
 • Tabulky v kap. 4.1.1 až 4.1.4 jsou platné pro centricky i excentricky zatížené sloupy.
 • Hodnoty v tabulkách v kap. 4.1.1 až 4.1.4 platí pro sloupy s délkou rovnou nejvýše třicetinásobku nejmenšího vnějšího rozměru sloupu.


4.1 SPŘAŽENÉ SLOUPY

4.1.1 Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených ze zcela obetonovaných ocelových průřezů

Požární odolnost R [min]
30 45 60 90 120 180
Minimální rozměry hc a bc [mm] 150 170 180 220 300 350
Minimální krytí ocelového průřezu c [mm] 40 45 50 50 75 75
Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm] 20 25 30 30 40 50
nebo
Minimální rozměry hc a bc [mm]     200 250 350 400
Minimální krytí ocelového průřezu c [mm]     40 40 50 60
Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm]     20 20 30 40


4.1.2 Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených z částečně obetonovaných ocelových průřezů

Požární odolnost R [min]
30 45 60
Minimální rozměry h a b [mm] 160 300 400
Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm] 40 60 70
Minimální poměr vyztužení AS / (Ac+As) [%]1) 1,0 3,0 4,0
Minimální poměr ew / ef2) 0,5 0,5 0,5

Poznámky:
1) Ve výrazu poměru vyztužení značí:

AS – průřezová plocha prutů výztuže
AC – průřezová plocha betonu

2) Ve výrazu poměru dílčích ploch ocelového profilu značí:

eW – tloušťka stojiny ocelového profilu
ef – tloušťka pásnice ocelového profilu


4.1.3 Požární odolnost ocelových sloupů chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru)

Požární odolnost R [min]
30 45 60 90 120 180
Minimální krytí betonem c [mm]1) 0 20 25 30 40 50

Poznámka:
1) Poněvadž má obetonování pouze izolační funkci, použije se síť s maximální vzdáleností prutů 250 mm a nejmenším průměrem 4 mm v obou směrech, která se umístí na obvod průřezu. Krytí výztužné sítě má být nejméně 20 mm a maximálně 50 mm.


4.1.4 Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených z ocelových dutých průřezů vyplněných betonem

Požární odolnost R [min]
30 45 60 90
Minimální rozměry h a b nebo minimální d [mm]1) 260 350 450 550
Minimální poměr vyztužení 100 As / (Ac+As) [%]2) 3,0 5,0 6,0 6,0
Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm] 20 25 30 40

Poznámky:
1) Poměry ocelového průřezu se požadují

(b/e) ≥ 25, nebo (h/e) ≥ 25, nebo (d/e) ≥ 25,

Kde je

d … vnější průměr kruhového průřezu
hb … vnější rozměry pravoúhlého průřezu
e … tloušťka ocelového průřezu

2) Ve výrazu poměru vyztužení značí:

AS – průřezová plocha prutů výztuže
AC – průřezová plocha betonu


4.2 SPŘAŽENÉ NOSNÍKY

4.2.1 Požární odolnost spřažených nosníků z částečně obetonovaných ocelových průřezů

4.2.1.1 Nejmenší průřezové rozměry a nejmenší přídavná výztuž ve vztahu k ploše pásnice

Požární odolnost R [min]
30 45 60 90 120 180
Nejmenší výška ocelového průřezu nosníku h [mm] Šířka ocelového průřezu nosníku b [mm] ve vztahu k poměru As/Af
h ≥ 0,9 x b 80/0 250/0,2 270/0,4 300/0,6
h ≥ 1,5 x b 80/0 220/0,2 240/0,3 270/0,4 300/0,6
h ≥ 2,0 x b 70/0 180/0,2 190/0,3 210/0,4 270/0,5 320/1,0
h ≥ 3,0 x b 70/0 160/0,2 170/0,2 190/0,4 270/0,5 300/0,8

Poznámky:
Podmínky pro použití:

deska:
hC ≥ 120 mm
beff ≤ 5 m

ocelový průřez:
b/ew ≥ 15
ef/ew ≤ 2

přídavná výztuž: AS/(AC + AS) ≤ 5 %

Ve výrazech značí:

hC tloušťka betonové desky
beff účinná šířka betonové desky podle statického návrhu
b šířka ocelového průřezu
ew tloušťka stojiny ocelového průřezu
ef tloušťka pásnice ocelového průřezu
AS průřezová plocha prutů výztuže
AC průřezová plocha betonu
Af plocha pásnice (Af = bef)


4.2.1.2 Nejmenší osové vzdálenosti pro přídavnou výztuž

Šířka profilu b [mm] Minimální osové vzdálenosti výztuže [mm] Požární odolnost R [min]
60 90 120 180
170 u1
u2
100
45
120
60
200 u1
u2
80
40
100
55
120
60
250 u1
u2
60
35
75
50
90
60
120
60
≥300 u1
u2
40
25
50
45
70
60
90
60


4.2.2 Požární odolnost ocelových nosníků chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru)

Požární odolnost R [min]
30 45 60 90 120 180
Minimální krytí betonem c [mm] 0 20 25 30 40 50

Poznámka:
Poněvadž má obetonování pouze izolační funkci, použije se výztužná síť s maximální vzdáleností prutů 250 mm a nejmenším průměrem 4 mm v obou směrech, která se umístí na obvod průřezu. Krytí této výztužné sítě má být nejméně 20 mm a maximálně 50 mm.


4.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ Z NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH (TRAPÉZOVÝCH ČI SAMOSVORNÝCH) PLECHŮ SPŘAŽENÝCH S BETONOVOU DESKOU S PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ NEBO BEZ VÝZTUŽE

Nejmenší tloušťka betonové desky hc Požární odolnost REI (minuty)
60 mm 30


5 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1995-1-2

Požární odolnost dřevěných konstrukčních prvků lze stanovit výpočtem pomocí normy ČSN EN 1995-1-2 [10], podle které byly stanoveny požární odolnosti nosníků a sloupů v tabulkách této kapitoly, viz kap. 5.1 a kap. 5.2. Tato norma však pouze stanovuje odchylky nebo dodatky k navrhování na běžnou teplotu a musí se používat společně s ČSN EN 1995-1-1 [9].

Návrhové hodnoty pevnosti dřeva při požáru

Pro ověření mechanické odolnosti se návrhové hodnoty pevnosti dřeva určí ze vztahu:

\begin{gathered}
f_{\text{d,fi}} = k_{\text{mod,fi}} \frac{f_{20}}{\gamma_{\text{M,fi}}}
\end{gathered}

Kde je

fd,fi … návrhová pevnost při požáru,
f20 … 20% kvantil pevnosti při běžné teplotě,
kmod,fi … modifikační součinitel pro požár,
γM,fi … dílčí součinitel spolehlivosti při požáru.

Modifikační součinitel pro požár zohledňuje redukci pevnostních a tuhostních vlastností při zvýšených teplotách.

Doporučený dílčí součinitel spolehlivosti při požáru je γM,fi = 1,0.

20% kvantil pevnosti dřeva se určí takto:

\begin{gathered}
f_{20} = k_{\text{fi}} \space f_{\text{k}}
\end{gathered}

Kde je

fk … charakteristická pevnost při běžné teplotě,
kfi … pro rostlé dřevo 1,25, pro lepené lamelové dřevo 1,15.

Návrhové hodnoty účinku zatížení při požáru

Zjednodušeně může být účinek zatížení Ed,fi stanoven z analýzy pro běžnou teplotu takto:

\begin{gathered}
E_{\text{d,fi}} = \eta_{\text{fi}} \space E_{\text{d}}
\end{gathered}

Kde je

Ed … návrhový účinek zatížení při navrhování na běžnou teplotu pro základní kombinaci zatížení, 
ηfi … redukční součinitel pro návrhové zatížení při požární situaci.

Jako zjednodušení je doporučena hodnota ηfi = 0,6, mimo užitná zatížení kategorie E, uvedená v ČSN EN 1991-1-2 [2] (prostory citlivé na hromadění zboží včetně přístupových prostor), kde je doporučena hodnota ηfi = 0,7.

Hloubka zuhelnatění dřeva

Hloubka zuhelnatění dřeva je vzdálenost mezi vnějším povrchem původního prvku a polohou čáry zuhelnatění. Určuje se z doby vystavení účinkům požáru a příslušné rychlosti zuhelnatění.

Pro povrchy dřeva nechráněné po dobu vystavení účinkům požáru jsou nominální návrhové rychlosti zuhelnatění βn následující:

  βn
[mm/min]
a) Dřevo jehličnatých dřevin a buk
Lepené lamelové dřevo s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3
0,7
Rostlé dřevo s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3 0,8
b) Dřevo listnatých dřevin
Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3
0,7
Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin s charakteristickou hustotou ≥ 450 kg/m3 0,55

Tabulky požární odolnosti nosníků a sloupů

Tabulky jsou zpracovány pro nosníky vystavené požáru ze tří stran (stropy), ze čtyř stran (krovy) a sloupy vystavené požáru ze čtyř stran. Délky sloupů odpovídají jejich použití v budovách i halách. Jako materiál nosníků a sloupů je uvažováno dřevo jehličnatých i listnatých dřevin a lepené lamelové dřevo jehličnatých dřevin. Povrchy nosníků a sloupů nejsou po dobu vystavení účinkům požáru chráněny plášti požární ochrany. Jestliže nelze určit druh rostlého dřeva, použijí se hodnoty pro jehličnaté dřeviny a buk.

Požární odolnost dřevěných konstrukčních prvků lze zvýšit použitím různých protipožárních ochran. Je však třeba zohlednit rozdílné stupně ochrany, časy přechodu mezi jednotlivými stupni požáru a odpovídající rychlosti zuhelnatění, tj. údaje většinou získané z konkrétních zkoušek.

Rozměry průřezů nosníků a sloupů v tabulkách a druhy dřeva jsou zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly rozměrům konstrukčních prvků a jejich použití v praxi.

Požární odolnost nosníků i sloupů odpovídá jejich maximální únosnosti při běžné teplotě (u sloupů je předpokládáno jejich kloubové uložení na obou koncích, které se u dřevěných konstrukcí obvykle používá).

Kapitoly jsou číslovány podle schématu: 5.X.Y, kde X je typ prvku (nosník či sloup), Y je druh použitého dřeva. V tabulkách je bšířka nosníku a h výška nosníku.


5.1 NOSNÍKY Z ROSTLÉHO A LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA

5.1.1 Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze tří stran

Rozměry průřezu [mm]
Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60
10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
80
15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25
100
20 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
120
20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
140
25 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45
160
25 30 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45
180
25 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45
200
25 30 30 45 45 45 45 45 60 60 60 60


5.1.2 Nosníky z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku vystavené požáru ze tří stran

Rozměry průřezu [mm]
Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60
10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
80
15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25
100
20 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
120
20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
140
25 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45
160
25 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45
180
25 30 30 45 45 45 45 45 45 60 60 60
200
30 30 30 45 45 45 45 60 60 60 60 60


5.1.3 Nosníky z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin vystavené požáru ze tří stran

Rozměry průřezu [mm]
 
Požární odolnost R [min]
b  h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360
60 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
80 15 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25
100 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30
120 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
140 25 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45
160 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45
180 30 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45
200 30 30 30 45 45 45 45 45 60 60 60 60
220 30 30 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60
240 30 30 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60


5.1.4 Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b  h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60 5 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15
80 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20
100 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
120 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30
140 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
160 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
180 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 45 45
200 15 20 20 25 30 30 30 30 30 45 45 45


5.2 SLOUPY Z ROSTLÉHO A LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA

5.2.1 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.1.1 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 2,6 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b  h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30


5.2.1.2 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 2,8 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b  h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30


5.2.1.3 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 3,0 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 20 25 25 30 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30


5.2.1.4 Sloupy délky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku 3,2 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30


5.2.1.5 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 3,4 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 20 25 25 25 25 30 30 30
200 10 10 15 20 20 25 30 30 30 30 30 30


5.2.1.6 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 6 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 150 200 250 300
150 20 20 20 20
200 20 25 30 30
250 20 30 30 30
300 20 30 30 45


5.2.2 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.2.1 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 2,6 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30


5.2.2.2 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 2,8 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30


5.2.2.3 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 3,0 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 20 25 25 30 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30


5.2.2.4 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 3,2 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30 30
200 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30


5.2.2.5 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 3,4 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
120 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20
160 10 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25
180 10 10 15 20 20 25 25 25 25 30 30 30
200 10 10 15 20 20 25 30 30 30 30 30 30


5.2.3 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.3.1 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin délky 2,6 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360
120 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20
140 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 15 20 25 25 25 25 25 25 30 30 30
180 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30
200 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 45
220 10 15 20 25 30 30 45 45 45 45 45 45
240 15 15 20 25 30 30 45 45 45 45 45 60


5.2.3.2 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin délky 2,8 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360
120 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 15 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25
180 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30
200 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30
220 10 15 20 25 30 30 30 45 45 45 45 45
240 10 15 20 25 30 30 45 45 45 45 45 45


5.2.3.3 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin délky 3,0 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360
120 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 15 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25
180 10 15 20 20 25 25 30 30 30 30 30 30
200 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
220 10 15 20 25 30 30 30 30 45 45 45 45
240 10 15 20 25 30 30 30 45 45 45 45 45


5.2.3.4 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin délky 3,2 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360
120 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25
180 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30
200 10 15 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30
220 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 45
240 10 15 20 25 30 30 30 45 45 45 45 45


5.2.3.5 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin délky 3,4 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 320 360
120 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
140 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20
160 10 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25
180 10 15 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30
200 10 15 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30
220 10 15 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30
240 10 15 20 25 25 30 30 45 45 45 45 45


5.2.3.6 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin délky 6 m vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm] Požární odolnost R [min]
b
h 150 200 250 300
150 15 20 20 20
200 20 25 30 30
250 20 30 30 30
300 20 30 40 45


6 ZDĚNÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1996-1-2

Zděné konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1996-1-1 [11]. Norma dělí zdicí prvky z hlediska použitého materiálu na 5 druhů:

 1. pálené zdicí prvky podle ČSN EN 771-1 ed. 2
 2. vápenopískové zdicí prvky podle ČSN EN 771-2 ed. 2
 3. betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem podle ČSN EN 771-3 ed. 2
 4. pórobetonové tvárnice podle ČSN EN 771-4 ed. 2
 5. zdicí prvky z umělého kamene podle ČSN EN 771-5 ed. 2

Z hlediska geometrických požadavků rozděluje norma zdicí prvky do 4 skupin: pórobetonové tvárnice a prvky z umělého kamene jsou zařazeny do skupiny 1, ostatní 3 druhy jsou zařazeny do skupin podle geometrických požadavků uvedených v tabulce 3.1 ČSN EN 1996-1-1 [11]. Pro účely navrhování a posuzování požární odolnosti lze zjednodušit tuto tabulku pouze na hlavní hledisko objemu dutin, uvedené v % objemu zdicího prvku, takto:

Zdicí prvky Objem dutin v %
(podle ČSN EN 1996-1-1)
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4
Otvory: svislé vodorovné
pálené ≤ 25 > 25 ≤ 55 > 25 ≤ 70 > 25 ≤ 70
vápenopískové ≤ 25 > 25 ≤ 55 nepoužívají se
betonové ≤ 25 > 25 ≤ 60 > 25 ≤ 70 > 25 ≤ 50

Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru stanoví ČSN EN 1996-1-2 [12]. Pro potřeby této normy se zavádí ještě pátá skupina zdicích prvků, označená 1S, do které jsou zařazeny zdicí prvky obsahující méně než 5 % objemu dutin. Hodnoty požární odolnosti zděných stěn a příček jsou v normě uvedeny v Příloze B. Každá země si může v Národní příloze uvést vlastní výsledky požárních zkoušek (v předepsané tabelární formě). V ČR se užívají hodnoty uvedené v normě.

Tabulky 6.1.1 až 6.4.5 jsou stručnějším výtahem tabulek uvedených v Příloze B normy. Pro malou četnost byly vypuštěny tabulky pro stěny ze zdicích prvků z umělého kamene.

Tabulky 6.1.1 až 6.4.5 platí pro součinitel využití a < 1,0, kde a je poměr aplikovaného návrhového zatížení stěny k návrhové odolnosti stěny.

Hodnoty v tabulkách platí pro stěny s těmito třemi typy malt – obyčejnou, pro tenké spáry a lehkou.

Tabulky jsou číslovány podle schématu: 6.X.Y, kde je

X … číslo zdicího prvku stěny z hlediska materiálu
Y … číslo požární funkce stěny podle následujícího dělení:

 1. Požárně dělicí nenosné (kritérium EI)
 2. Požárně dělicí nosné (kritérium REI)
 3. Požárně nedělicí nosné délky ≥ 1,0 m (kritérium R)
 4. Požárně nedělicí nosné délky ≤ 1,0 m (kritérium R)
 5. Požárně dělicí nosné a nenosné požární (kritéria REI-M, EI-M)

Poznámka:
Podle Národní poznámky v ČSN EN 1996-1-2 [12] není v ČR u každé požární stěny požadováno splnění klasifikačního kritéria M.

Tloušťky uvedené v jednotlivých tabulkách představují tloušťku samotné zděné stěny bez případných povrchových úprav (omítky). První z dvojice řádků stanoví hodnoty pro stěny bez omítky, v druhém z dvojice řádků jsou hodnoty pro stěny omítnuté. Omítka musí mít tloušťku nejméně 10 mm na obou stranách stěny. Cementová omítka běžně hodnotu požární odolnosti stěny nezvyšuje.

Pro nenosné zdivo (klasifikace EI nebo EI-M) jsou tloušťky stěn uvedené v tabulkách platné pouze pro stěny, jejichž poměr výšky k tloušťce je menší než 40.

Pro nosné zdivo (klasifikace R nebo REI) jsou tloušťky stěn v tabulkách platné pouze pro stěny, splňující podmínku NED < NRD podle ČSN EN 1996-1-1 (návrhové zatížení nesmí překročit návrhovou únosnost).

Pokud v tabulkách je místo hodnoty uvedeno n, znamená to, že buď hodnota není reálná, nebo nebyla dosud stanovena.


Hodnoty tlouštěk stěn v tabulkách 6.1.1 až 6.4.5 odpovídají tabulkovým hodnotám podle ČSN EN 1996-1-2. V případech, kdy norma uvádí intervalové hodnoty tlouštěk, jsou v tabulkách uvedeny hodnoty na straně bezpečné, tj. nejvyšší krajní hodnota z intervalu uvedeného v normě.

V tabulkách 6.1.1 až 6.1.5 platí tato podmínka a značky:
Podmínka: pro použití dimenzí je třeba, aby byla splněna kritéria obou hodnot ρ a ct
ρ  objemová hmotnost prvků [kg/m3]
ct  součtová tloušťka všech vnitřních a vnějších žeber zdicích prvků, uváděna jako procento z šířky prvku b
ct = 100. (Σ ti/b) [%]

Obr. 6.1 Řez zdicím prvkem pro stanovení hodnoty ct


6.1 ZDIVO Z PÁLENÝCH ZDICÍCH PRVKŮ

6.1.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S, 1, 2, 3 a 4
1.1
1.2
500 ≤ ρ ≤ 2400 100
70
100
70
100
70
140
100
170
140
190
140

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.1.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S
1.1
1.2
1000 ≤ ρ ≤ 2400 90
90
90
90
90
90
100
90
140
140
190
140
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
800 < ρ ≤ 2400 100
90
100
90
100
90
170
90
170
140
190
170
2.3
2.4
500 ≤ ρ ≤ 800 100
100
200
170
200
170
200
170
365
300
365
300
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
800 < ρ ≤ 2200
ct ≥ 25 %
100
100
100
100
100
100
170
140
240
140
240
240
3.3
3.4
700 ≤ ρ ≤ 800
ct ≥ 25 %
n
100
n
100
n
170
n
240
n
300
n
365
3.5
3.6
500 ≤ ρ ≤ 900
16 % ≤ ct < 25 %
n
100
n
170
n
170
n
240
n
300
n
365
4 SKUPINA 3
4.1
4.2
500 ≤ ρ ≤ 1200 n
100
n
200
n
240
n
300
n
365
n
425
5 SKUPINA 4
5.1
5.2
500 ≤ ρ ≤ 1200 n
240
n
240
n
240
n
300
n
365
n
425

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.1.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S
1.1
1.2
1000 ≤ ρ ≤ 2400 100
100
100
100
100
100
240
100
365
170
490
240
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
800 < ρ ≤ 2400 100
100
100
100
100
100
240
100
365
170
490
240
2.3
2.4
500 ≤ ρ ≤ 800 100
100
100
100
100
100
240
100
365
170
490
240
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
800 < ρ ≤ 2200
ct ≥ 25 %
100
100
100
100
100
100
240
100
365
170
490
240
3.3
3.4
700 ≤ ρ ≤ 800
ct ≥ 25 %
100
240
100
240
100
240
240
240
365
300
490
365
3.5
3.6
500 ≤ ρ ≤ 900
16 % ≤ ct < 25 %
n
240
n
240
n
240
n
240
n
300
n
365
4 SKUPINA 3
4.1
4.2
500 ≤ ρ ≤ 1200 n
100
n
170
n
240
n
300
n
365
n
425
5 SKUPINA 4
5.1
5.2
500 ≤ ρ ≤ 1200 n
100
n
170
n
240
n
300
n
365
n
425

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.1.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky < 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct Tloušťka stěny [mm] Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S – není uvedena žádná hodnota
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
800 < ρ ≤ 2400 100 990
490
990
600
990
600
n
730
n
n
n
n
2.3
2.4
170 600
240
730
240
730
240
990
365
n
365
n
n
2.5
2.6
240 365
170
490
170
490
170
600
240
n
240
n
365
2.7
2.8
300 300
170
365
170
365
170
490
200
n
240
n
300
2.9
2.10
500 ≤ ρ ≤ 800 100 990
490
990
600
990
600
n
730
n
n
n
n
2.11
2.12
170 600
240
730
240
730
240
990
365
n
365
n
n
2.13
2.14
240 365
170
490
170
490
170
600
240
n
240
n
365
2.15
2.16
300 300
170
365
170
365
170
490
200
n
240
n
300
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
800 < ρ ≤ 2200
ct ≥ 25 %
100 990
490
990
600
n
600
n
730
n
n
n
n
3.3
3.4
170 600
240
730
240
730
240
990
365
n
365
n
n
3.5
3.6
240 365
170
490
170
490
170
600
240
n
240
n
365
3.7
3.8
300 300
170
365
170
365
170
490
200
n
240
n
300
3.9
3.10
700 ≤ ρ ≤ 800
ct ≥ 25 %
100 990
490
990
600
n
600
n
730
n
n
n
n
3.11
3.12
170 600
240
730
240
730
240
990
365
n
365
n
n
3.13
3.14
240 365
170
490
170
490
170
600
240
n
240
n
365
3.15
3.16
300 300
170
365
170
365
170
490
200
n
240
n
300
3.17
3.18
500 ≤ ρ ≤ 900
16 % ≤ ct < 25 %
100
490
n
600
n
600
n
730
n
n
n
n
3.19
3.20
170 n
240
n
240
n
240
n
240
n
365
n
365
3.21
3.22
240 n
170
n
170
n
170
n
240
n
240
n
365
3.23
3.24
300 n
170
n
170
n
170
n
200
n
240
n
300
4 SKUPINA 3
4.1
4.2
500 ≤ ρ ≤ 1200 240 n
240
n
240
n
240
n
300
n
300
n
365
4.3
4.4
300 n
240
n
240
n
240
n
240
n
240
n
300
4.5
4.6
365 n
240
n
240
n
240
n
240
n
240
n
240
5 SKUPINA 4 – není uvedena žádná hodnota

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.1.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S
1.1
1.2
1000 ≤ ρ ≤ 2400 240
170
240
170
240
170
240
170
365
365
365
365
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
800 < ρ ≤ 2400 240
170
240
170
240
170
240
170
365
365
365
365
2.3
2.4
500 ≤ ρ ≤ 800 240
170
240
170
240
170
300
240
365
365
365
365
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
800 < ρ ≤ 2200
ct ≥ 25 %
240
170
240
170
240
170
240
170
365
365
365
365
3.3
3.4
700 ≤ ρ ≤ 800
ct ≥ 25 %
365
240
365
240
365
240
365
300
365
365
365
365
3.5
3.6
500 ≤ ρ ≤ 900
16 % ≤ ct < 25 %
365
170
365
170
365
170
365
365
n
365
n
365
4 SKUPINA 3
4.1
4.2
500 ≤ ρ ≤ 1200 n
365
n
365
n
365
n
365
n
n
n
n
5 SKUPINA 4 – není uvedena žádná hodnota

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.2 ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH ZDICÍCH PRVKŮ

6.2.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S, 1, 2 a 3
1.1
1.2
600 ≤ ρ ≤ 2400 70
50
90
70
90
70
100
90
140
140
170
140

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.2.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S
1.1
1.2
1700 ≤ ρ ≤ 2400 90
90
90
90
90
90
100
100
170
140
170
170
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
1400 ≤ ρ ≤ 2400 100
100
100
100
100
100
100
100
200
140
240
190
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
700 ≤ ρ ≤ 1600 100
100
100
100
100
100
140
100
200
170
240
190

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.2.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S
1.1
1.2
1700 ≤ ρ ≤ 2400 100
100
100
100
100
100
140
100
200
170
240
190
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
1400 ≤ ρ ≤ 2400 100
100
100
100
100
100
140
100
200
170
240
190
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
700 ≤ ρ ≤ 1600 100
100
100
100
100
100
140
100
200
170
240
200

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.2.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Tloušťka stěny [mm] Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1 a 2  
1.1
1.2
1700 ≤ ρ ≤ 2400 100 490
365
630
490
630
490
990
730
1000
990
1000
n
1.3
1.4
140 365
300
490
365
490
365
730
630
990
730
1000
n
1.5
1.6
170 240
240
240
240
240
240
300
240
300
240
490
300
1.7
1.8
200 240
240
240
240
240
240
300
240
300
240
490
300
1.9
1.10
240 170
n
170
n
170
n
240
170
240
170
365
n
1.11
1.12
300 170
n
170
n
170
n
170
n
170
n
300
200
1.13
1.14
365 n
100
170
n
170
n
170
n
170
n
240
n

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.2.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S
1.1
1.2
1700 ≤ ρ ≤ 2400 240
n
240
n
240
n
240
n
300
n
300
n
2 SKUPINA 1
2.1
2.2
1400 < ρ ≤ 2400 240
n
240
n
240
n
240
n
300
n
365
n
3 SKUPINA 2
3.1
3.2
700 ≤ ρ ≤ 1600 300
n
300
n
300
n
300
n
365
n
490
n

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.3 ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC S HUTNÝM NEBO PÓROVITÝM KAMENIVEM

6.3.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1
1.1
1.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤ 1600
50
50
70
50
90
70
140
70
140
140
140
140
1.3
1.4
hutné kamenivo
1200 ≤ ρ ≤ 2400
50
50
70
50
90
70
140
70
140
90
190
100
2 SKUPINA 2
2.1
2.2
pórovité kamenivo
240 ≤ ρ ≤ 1200
50
50
70
50
100
90
90
70
140
140
200
100
2.3
2.4
hutné kamenivo
720 ≤ ρ ≤ 1650
50
50
70
50
100
70
100
70
200
140
200
140
3 SKUPINA 3
3.1
3.2
pórovité kamenivo
160 ≤ ρ ≤ 1000
n
n
n
n
n
n
3.3
3.4
hutné kamenivo
480 ≤ ρ ≤ 1000
100
n
150
200
n
n

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.3.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1
1.1
1.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤ 1600
170
140
170
140
170
140
170
140
190
170
240
190
1.3
1.4
hutné kamenivo
1200 ≤ ρ ≤ 2400
170
140
170
140
170
140
170
140
190
170
240
190
2 SKUPINA 2
2.1
2.2
pórovité kamenivo
240 ≤ ρ ≤ 1200
170
140
170
140
170
140
170
140
190
170
240
190
2.3
2.4
hutné kamenivo
720 ≤ ρ ≤ 1650
170
140
170
140
170
140
170
140
190
170
240
190
3 SKUPINA 3
3.1
3.2
pórovité kamenivo
160 ≤ ρ ≤ 1000
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
3.3
3.4
hutné kamenivo
480 ≤ ρ ≤ 1000
n
n
n
n
n
n
140
n
200
n
200
n

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.3.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
    30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1
1.1
1.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤ 1400
170
170
170
170
170
170
240
170
300
240
300
240
1.3
1.4
hutné kamenivo1
400 ≤ ρ ≤ 2000
170
170
170
170
170
170
240
170
300
240
300
240
2 SKUPINA 2
2.1
2.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤ 1400
170
170
170
170
170
170
240
170
300
240
300
240
2.3
2.4
hutné kamenivo
1400 ≤ ρ ≤ 2000
170
170
170
170
170
170
240
170
300
240
300
240
3 SKUPINA 3 – není uvedena žádná hodnota

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.3.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Tloušťka stěny [mm] Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1
1.1
1.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤1400
100 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.3
1.4
170 490
365
490
n
490
n
1000
490
1000
n
1000
n
1.5
1.6
240 240
n
300
n
300
n
365
n
1000
n
1000
n
1.7
1.8
300 240
n
240
n
240
n
300
n
365
n
490
n
1.9
1.10
hutné kamenivo
1400 ≤ ρ ≤ 2000
100 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.11
1.12
170 365
240
n
n
490
n
1000
300
1000
365
1000
490
1.13
1.14
240 240
n
300
n
300
n
365
n
1000
n
1000
n
1.15
1.16
300 240
n
240
n
240
n
300
n
365
n
490
n
2 SKUPINA 2
2.1
2.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤1400
100 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
2.3
2.4
170 490
365
490
n
490
n
1000
490
1000
n
1000
n
2.5
2.6
240 240
n
300
n
300
n
365
n
1000
n
1000
n
2.7
2.8
300 240
n
240
n
240
n
300
n
365
n
490
n
2.9
2.10
hutné kamenivo
1400 ≤ ρ ≤ 2000
100 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
2.11
2.12
170 365
240
n
n
490
n
1000
300
1000
365
1000
490
2.13
2.14
240 240
n
300
n
300
n
365
n
1000
n
1000
n
2.15
2.16
300 240
n
240
n
240
n
300
n
365
n
490
n
3 SKUPINA 3 – není uvedena žádná hodnota

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.3.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]
    30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1
1.1
1.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤ 1400
n
n
n
n
n
n
300
240
n
n
n
n
1.3
1.4
hutné kamenivo
1400 ≤ ρ ≤ 2000
n
n
n
n
n
n
240
170
n
n
n
n
2 SKUPINA 2
2.1
2.2
pórovité kamenivo
400 ≤ ρ ≤ 1400
n
n
n
n
n
n
300
240
n
n
n
n
2.3
2.4
hutné kamenivo
1400 ≤ ρ ≤ 2000
n
n
n
n
n
n
240
170
n
n
n
n
3 SKUPINA 3 – není uvedena žádná hodnota

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.4 ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

6.4.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S a 1
1.1
1.2
350 ≤ ρ ≤ 500 70
50
65
65
75
75
100
70
100
90
150
115
1.3
1.4
500 < ρ ≤ 1000 70
50
60
60
60
60
100
60
100
90
150
100

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.4.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S a 1
1.1
1.2
350 ≤ ρ ≤ 500 115
115
115
115
140
115
200
200
225
225
300
240
1.3
1.4
500 < ρ ≤ 1000 100
100
100
100
150
100
170
150
200
170
240
200

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.4.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m(kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S a 1
1.1
1.2
350 ≤ ρ ≤ 500 170
150
170
150
200
150
240
170
300
240
300
240
1.3
1.4
500 < ρ ≤ 1000 125
100
125
100
170
150
170
150
240
170
240
170

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.4.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Tloušťka stěny [mm] Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S a 1
1.1
1.2
350 ≤ ρ ≤ 500 100 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.3
1.4
125 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.5
1.6
150 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.7
1.8
170 490
n
490
n
490
n
1000
n
1000
n
1000
n
1.9
1.10
200 365
n
490
n
490
n
1000
n
1000
n
1000
n
1.11
1.12
240 300
n
365
n
365
n
615
n
730
n
730
n
1.13
1.14
300 240
n
300
n
300
n
490
n
490
n
615
n
1.15
1.16
365 200
n
240
n
240
n
365
n
490
n
615
n
1.17
1.18
500 < ρ ≤ 1000 100 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.19
1.20
125 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.21
1.22
150 n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
1.23
1.24
170 490
n
490
n
490
n
730
n
1000
n
1000
n
1.25
1.26
200 365
n
365
n
490
n
615
n
730
n
730
n
1.27
1.28
240 300
n
300
n
365
n
615
n
730
n
730
n
1.29
1.30
300 240
n
240
n
300
n
490
n
490
n
615
n
1.31
1.32
365 200
n
200
n
240
n
365
n
490
n
615
n

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


6.4.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M)

Číslo řádku Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]
30 45 60 90 120 180
1 SKUPINA 1S a 1
1.1
1.2
350 ≤ ρ ≤ 500 300
n
n
n
300
n
300
n
365
n
365
n
1.3
1.4
500 < ρ ≤ 1000 300
n
n
n
300
n
300
n
365
n
365
n

Vysvětlivky k tabulce viz poznámka.


7 DATABÁZOVÝ SYSTÉM KLASIFIKACÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Požární klasifikace výrobků v souladu s evropskými technickými normami je základním předpokladem volného pohybu výrobků a jejich uvádění na trh. Mimo to je klasifikace výrobků, vycházející z evropských zkušebních norem, i podmínkou pro zabudování do staveb.

Výsledky zkoušek platí pouze pro zkušební vzorek, a proto v rámci hodnocení výrobků se provádí časově omezená/neomezená klasifikace s využitím výsledků zkoušky a vymezením přímé aplikace v souladu s ustanoveními zkušebních norem, nebo klasifikace založená na rozšířené aplikaci výsledků zkoušek podle norem pro rozšířenou aplikaci.

Systém zveřejňování výsledků klasifikačních protokolů v souladu s ČSN EN řady 13501-x +A1 (i dalších dokumentů) přispívá k lepší orientaci odborné veřejnosti, investorů a pracovníků státní správy při jejich rozhodování a vylučuje uplatňování na trhu těch výrobků, které nemají požární klasifikaci podle platných předpisů.

Databázová aplikace je poměrně rozsáhlý projekt celostátního významu. Umožňuje obecně dynamickou evidenci dokumentů popisujících vlastností výrobků a umožňuje tím velmi rychlou a pohodlnou formou zjistit platnost a parametry těchto vlastností.

Databázový systém provozuje PAVUS, a.s., na svých internetových stránkách www.pavus.cz v tzv. kategorii „Klasifikace“. Jedná se o informace o dokumentech vystavených pro klasifikaci výrobků z hlediska požárních vlastností. Tyto dokumenty byly v průběhu let vydávány pod různými názvy (Protokol o klasifikaci, Požárně klasifikační osvědčení atp.) a v databázi byly sjednoceny pod jednu kategorii, bez ohledu na název vlastního tištěného dokumentu. Databáze uvádí i odkazy na rozhodnutí Komise ES, kterými jsou prováděny klasifikace reakce na oheň vybraných výrobků bez nutnosti zkoušení.

Na tuto skutečnost reaguje databázový systém tak, že se dělí na dvě skupiny:

 • klasifikace podle ČSN EN 13501 (kap. 7.1),
 • klasifikace podle rozhodnutí Komise (kap. 7.2).

Kliknutím na typ klasifikace se zobrazí příslušná tabulka, viz kap. 7.1 nebo kap. 7.2.


7.1 DATABÁZE PROTOKOLŮ O KLASIFIKACI PODLE ČSN EN 13501


7.2 KLASIFIKACE BEZ ZKOUŠENÍ

Databáze rozhodnutí Komise, kterými je prováděna klasifikace bez zkoušení, viz tabulka.

Oblast Číslo Název Datum vydání
Reakce stavebních výrobků na oheň 96/603/ES Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ 4.10.1996
2000/605/ES 26.9.2000
2003/424/ES 6.6.2003
2003/43/ES Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků (desky na bázi dřeva, sádrokartonové desky, laminátové desky a konstrukční dřevo) 17.1.2003
2003/43/ECcorr 18.1.2003
2003/593/ES 7.8.2003
2006/673/ES 5.10.2006
2007/348/ES 15.5.2007
2005/610/ES Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků (lepené laminované dřevěné výrobky a laminátové, pružné textilní podlahoviny) 9.8.2005
2006/213/ES Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva 6.3.2006
2010/81/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky 9.2.2010
2010/82/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek 9.2.2010
2010/83/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu 9.2.2010
2010/85/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic 9.2.2010
2010/737/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem 2.12.2010
2010/738/EU Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny 2.12.2010
Chování střech/střešních krytin při vnějším požáru 2000/553/ES Rozhodnutí Komise, kterým se hodnotí chování střešních krytin při vnějším požáru 6.9.2000
2005/403/ES Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy chování střech a střešních krytin při vnějším požáru 25.5.2005
2006/600/ES Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem 4.9.2006

Zobrazení požadovaného rozhodnutí Komise se provede kliknutím na číslo rozhodnutí v tabulce.

V evidenci databázové aplikace byly pro jednotlivé sledované výrobky, které příslušné protokoly popisují a zatřiďují, vytvořeny reprezentační typy výrobků s přihlédnutím ke klasifikační a zkušební normě. Pro každý typ jsou definovány specifické technické parametry, umožňující vytřídění dokumentů podle individuálně volených kritérií.

Aktuálně jsou v systému u kategorie dokumentů „Klasifikace podle ČSN EN 13501“ evidovány následující stavební výrobky (viz kap. 7.3).


7.3 DATABÁZE PROTOKOLŮ O KLASIFIKACI

Sledované konstrukce v databázi Zkušební norma Klasifikační norma
Reakce stavebních výrobků na oheň ČSN EN 13501-1+A1 ČSN EN 13501-1+A1
Nenosné obvodové stěny, mezibytové okenní vložky, neotvíravá okna ČSN EN 1364-1 ČSN EN 13501-2+A1
Nenosné vnitřní stěny – příčky závěsové obvodové stěny ČSN EN 1364-1
ČSN EN 1364-3
ČSN EN 1364-4
ČSN EN 13501-2+A1

Nosné stěny s požárně dělicí funkcí
Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce

 • nosné stěny
 • nosné stropy a střechy
 • nosníky
 • sloupy
 • balkony a rampy
 • schodiště
ČSN EN 1365-1
ČSN EN 1365-2
ČSN EN 1365-3
ČSN EN 1365-4
ČSN EN 1365-5
ČSN EN 1365-6

Vodorovné konstrukce s požárně dělicí funkcí

 • nosné stropy a střechy
 • podhledy s nezávislou požární odolností,
 • zdvojené podlahy
ČSN EN 1365-2
ČSN EN 1364-2
ČSN EN 1366-6

Podhledy zvyšující požární odolnost nosných prvků stropů a střech

 • vodorovné membrány
ČSN EN 13381-1

Ochranné materiály zvyšující požární odolnost, nebo snižující hořlavost

 • výrobky a systémy pro ochranu prvků nebo části konstrukce
ČSN EN 13381-2
ČSN EN 13381-3
ČSN EN 13381-4
ČSN EN 13381-5
ČSN EN 13381-6
ČSN P ENV 13381-7
ČSN EN 13381-8
ČSN EN 13381-9

Požární, kouřotěsné a šachetní uzávěry

 • požární
 • požární kouřotěsný
 • požární šachetní výtahový
 • kouřotěsný
 • šachetní výtahový *)
 • okna
 • poklopy
 • dvířka (revizní, šachetní atp.)
 • ventilační mřížky a ventily
 • uzávěry a sestavy dopravníkových systémů
ČSN EN 1634-1
ČSN EN 1634-3
ČSN EN 81-58 (klasifikace jen v národním systému) *)
ČSN EN 1366-7
Kabelové ucpávky, těsnicí systémy prostupů potrubí a těsnění spár ČSN EN 1366-3
ČSN EN 1366-4+A1
Instalační kanály a šachty ČSN EN 1366-5
Komíny ČSN EN 13216-1
Vzduchotechnické potrubí ČSN EN 1366-1 ČSN EN 13501-3+A1
Požární klapky podle ČSN EN 15650 ČSN EN 1366-2

Potrubí pro odvod kouře podle ČSN EN 12101-7

 • z jednoho úseku (single)
 • z více úseků (multi)
ČSN EN 1366-8
ČSN EN 1366-9
ČSN EN 13501-4+A1

Požárně odolné kouřové klapky podle ČSN EN 12101-8

 • z jednoho úseku (single)
 • z více úseků (multi)
ČSN EN 1366-10
Kouřové zábrany podle ČSN EN 12101-1 ČSN EN 12101-1
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-2 ČSN EN 12101-2
Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-3 ČSN EN 12101-3
Střešní pláště
zkouška 1 B (t1)
zkouška 2 B (t3)
ČSN P CEN/TS 1187 ČSN EN 13501-5+A1
Stanovení třídy funkčnosti kabelových tras podle ZP-27/2008 Zkušební předpis PAVUS, a.s. ZP-27/2008*) Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. ZP-27/2008

*) V přípravě ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek.

Databáze je průběžně aktualizovaná v souladu s vývojem evropských norem a požadavků praxe v rámci sledování Úřadem pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví a každoročně oponována Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím HZS.

Detailní popisy jednotlivých typů výrobků, resp. jejich technických parametrů, jsou součástí vyhledávacího formuláře databáze (viz tabulky 7.3.1 až 7.3.xx).


7.4 PROTOKOLY O KLASIFIKACI

7.4.1 Reakce stavebních výrobků na oheň

Parametr: Druh výrobku (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)
Označí se výběr do závorky za textem:
výrobky mimo dále specifikované ( )
ETICS s izolací A1 nebo A2 ( )
ETICS s izolací B, C, D, E ( )
polystyren (EPS) ( )
podlahová krytina ( )
tepelná izolace potrubí ( )

Parametr: Doplňková klasifikace s [nevyplňuje se pro klasifikaci A1 a E] (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)
Označí se výběr do závorky za textem:
s1 ( )
s2 ( )
s3 ( )

Parametr: Doplňková klasifikace d [nevyplňuje se pro podlahové krytiny a klasifikaci A1 a A2] (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)
Označí se výběr do závorky za textem:
d0 ( )
d1 ( )
d2 ( )

Parametr: Třída reakce na oheň (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA V KAŽDÉM ŘÁDKU)
Označí se výběr do políčka tabulky:

A1A2BCDE
bez indexu
Index fl
Index L


7.4.2 Nenosné obvodové stěny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna

Parametr: Typ konstrukce (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)
Označí se výběr do závorky za textem:
zděné, montované, monolitické ( )
s dřevěnou nebo kovovou kostrou, oboustranně opláštěné ( )
jednovrstvé a vícevrstvé (sendviče) ( )
mezibytová okenní vložka ( )
neotvíravé okno ( )

Parametr: Prosklení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)
Označí se výběr do závorky za textem:
plně prosklené ( )
částečně prosklené ( )
bez prosklení ( )

Parametr: Směrová orientace pro E, EI (smí se označit VÍCE HODNOT)
Označí se výběr do závorky za textem:
i → o ( )
i ← o ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)
Označí se výběr do políčka tabulky

152030456090120
E
EI
EW


7.4.3 Nenosné vnitřní stěny – příčky

Parametr: Typ konstrukce (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

zděné, montované, monolitické ( )
s dřevěnou nebo kovovou kostrou, oboustranně opláštěné ( )
jednovrstvé a vícevrstvé (sendviče) ( )

Parametr: Prosklení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

plně prosklené ( )
částečně prosklené ( )
bez prosklení ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
E
EI
EI-M
EW


7.4.4 Nosné stěny s požárně dělicí funkcí

Parametr: Charakter (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

vnitřní ( )
obvodová ( )

Parametr: Druh konstrukce (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

zděné, montované, monolitické ( )
s nosnou kostrou opláštěné ( )
z balíků slámy, oboustranná omítka ( )

Parametr: Směrová orientace pro obvodové stěny [pro RE, REI, REI-M] (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )
i ← o ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
RE
REI
REI-M
REW


7.4.5 Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce

Parametr: Druh konstrukce (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Nosné stěny bez požárně dělicí funkce ( )
Nosné stropy a střechy bez požárně dělicí funkce ( )
Nosníky ( )
Sloupy ( )
Balkony, rampy, schodiště ( )

Parametr: Tepelná expozice (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Z jedné strany ( )
Ze dvou stran ( )
Ze tří stran ( )
Ze čtyř stran ( )

Parametr: Materiál (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

železobeton ( )
ocel ( )
spřažený ocelobeton ( )
beton ( )
keramika ( )
keramobeton ( )
dřevo ( )
sendvič ( )


7.4.6 Vodorovné konstrukce s požárně dělicí funkcí – stropy, střechy a podhledy s nezávislou požární odolností

Parametr: Druh (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

nosná konstrukce (střecha, strop) ( )
nenosná konstrukce (podhled) ( )
zdvojená podlaha ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

a → b ( )
a ← b ( )

Parametr: Materiál (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

železobeton ( )
ocel ( )
spřažený ocelobeton ( )
dřevo ( )
požárně ochranná deska ( )
sendvič ( )
dřevobeton ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU))

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
REI
RE
EI
R


7.4.7 Podhledy zvyšující požární odolnost nosných prvků stropů a střech

Parametr: Konstrukční provedení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

zavěšené ( )
připevněné ( )

Parametr: Chráněná konstrukce (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

železobetonové desky ( )
ocelové nosníky ( )
dřevěné trámy ( )

Parametr: Zvýšení požární odolnosti o [min] (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA)

Označí se výběr do závorky za textem:

10 min. ( )
15 min. ( )
20 min. ( )
25 min. ( )
30 min. ( )
35 min. ( )
40 min. ( )
45 min. ( )
50 min. ( )
55 min. ( )
60 min. ( )
více než 60 min. ( )


7.4.8 Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující hořlavost

Parametr: Použitelné pro (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ocel – otevřený profil ( )
ocel – uzavřený profil ( )
dřevo ( )
stěny ( )
kabely ( )

Parametr: Provedení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

nátěr transparentní ( )
nátěr netransparentní ( )
nástřik, stěrka, omítka ( )
obklad ( )
svislá membrána ( )

Parametr: Parametry pro dřevo – zvýšení požární odolnosti o [min] (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

až 15 ( )
až 30 ( )
až 45 ( )
až 60 ( )
až 90 ( )
až 120 ( )
až 180 ( )

Parametr: Parametry pro kabely (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

omezení šíření plamene po povrchu kabelů ( )
zvýšení funkční schopnosti kabelů při požáru ( )

Parametr: Parametry pro ocel – dosažená odolnost v min. (při Ts = 500 °C) (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

R 15R 30R 45R 60R 90R 120R 180
O/F 50 m-1
O/F 100 m-1
O/F 150 m-1
O/F 300 m-1
O/F 450 m-1


7.4.9 Požární, kouřotěsné a šachetní uzávěry

Parametr: Druh uzávěru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

P – požární ( )
PK – požární kouřotěsný ( )
PŠ – požární šachetní výtahový ( )
K – kouřotěsný ( )
Š – šachetní výtahový ( )
O – okna ( )
H – poklop ( )
R – dvířka (revizní, šachetní atp.) ( )
V – ventilační mřížky a ventily ( )

Parametr: Typ uzávěru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

otočný ( )
posuvný ( )
skládací ( )
vyklápěcí ( )
svinovací rolety ( )
speciální ( )

Parametr: Samozavírač (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ano ( )
ne ( )

Parametr: Typ podpěrné konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )
normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )
normová lehká montovaná ( )
nenormová ( )
přidružená ( )

Parametr: Počet křídel (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

jednokřídlové ( )
dvoukřídlové ( )
vícekřídlové ( )

Parametr: Provedení křídel (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

plné ( )
prosklené ( )
částečně prosklené ( )

Parametr: Materiál křídel (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

kovové ( )
dřevěné ( )

vícevrstvé konstrukce bez nosné vrstvy ( )

plastové ( )
celoskleněné ( )

Parametr: Pevné boční díly (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ne ( )
plné ( )
prosklené ( )
částečně prosklené ( )

Parametr: Nadsvětlíky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ne ( )
plné ( )
prosklené ( )
částečně prosklené ( )

Parametr: Zárubeň (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

kovová ( )
dřevěná ( )
jiná ( )

Parametr: Klasifikace kouřotěsnosti (vyplňuje se samostatně nebo s klasifikací požární odolnosti) (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Sa ( )
Sm ( )

Parametr: Klasifikace samozavírání (vyplňuje se společně s klasifikací požární odolnosti nebo kouřotěsnosti) (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

C0 ( )
C1 ( )
C2 ( )
C3 ( )
C4 ( )
C5 ( )

Parametr: Klasifikace požární odolnosti (pro druh uzávěru K se nevyplňuje, pro Š platí pouze parametr E) (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
E
EI1
EI2
EW


7.4.10 Kabelové ucpávky, těsnicí systémy prostupů potrubí a těsnění spár

Parametr: Druh (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

kabelová ucpávka ( )
těsnicí systém prostupu potrubí ( )
těsnění spáry ( )

Parametr: Poloha (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

stěna ( )
strop ( )

Parametr: Provedení konstrukce (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )
normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )
normová lehká montovaná ( )
nenormová ( )

Parametr: Sestava potrubí (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem nehořlavý

normový ( )
nehořlavý – nenormový ( )
hořlavý – plast ( )
hořlavý – nenormový ( )

Parametr: Sestava kabelů (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

normová ( )
nenormová ( )

Parametr: Zkušební podmínky konců potrubí (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

U / U ( )
C / U ( )
U / C ( )
C / C ( )

Parametr: Orientace vzorku [pro těsnění spár] (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem strop

H ( )
stěna-svislá spára V ( )
stěna-vodorovná spára T ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
E
EI


7.4.11 Instalační kanály a šachty

Parametr: Tvar (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

instalační kanál ( )
instalační šachta ( )

Parametr: Podpěrná konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )
normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )
normová lehká montovaná ( )
nenormová ( )

Parametr: Uspořádání zkušebního vzorku (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

svislé / vertikální ( )
vodorovné / horizontální ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )
i ← o ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
E
EI


7.4.12 Komíny

Parametr: Charakteristika (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

podtlakové ( )
přetlakové ( )
vysokopřetlakové ( )

Parametr: Materiál (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

hliník ( )
nerezová ocel ( )
keramika ( )
plast ( )

Parametr: Provedení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

pevné vložky ( )
ohebné vložky ( )
vícevrstvé systémy ( )

Parametr: Použití pro palivo (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

plyn ( )
LTO ( )
TTO ( )
pevná ( )

Parametr: Světlost [mm] (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

do 200 (včetně) ( )
nad 200 do 500 (včetně) ( )
nad 500 ( )

Parametr: Odolnost proti vyhoření sazí [cm] (musí se označit VŠECHNY HODNOTY, pro které je hodnota platná)

Označí se výběr do políčka tabulky:

001020304050> 50
G


7.4.13 Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro řízení odvodu kouře

Parametr: Funkce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

vzduchotechnické potrubí ( )
odvod kouře – single ( )
odvod kouře – multi ( )

Parametr: Tvar (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

potrubí – čtyřhranné ( )
potrubí – kruhové ( )

Parametr: Provedení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ocelové, chráněné obkladem z izol. materiálu ( )
ocelové, chráněné protipožárním nátěrem ( )
z izolačního materiálu ( )
jiné ( )

Parametr: Podpěrná konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )
normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )
normová lehká montovaná ( )
nenormová ( )

Parametr: Uspořádání zkušebního vzorku (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

svislé / vertikální ( )
vodorovné / horizontální ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )
i ← o ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
E-S
EI-S
EI


7.4.14 Požární klapky

Parametr: Tvar (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

čtyřhranný ( )
kruhový ( )

Parametr: Provedení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

kovový plášť s listem z izolačního materiálu ( )
plášť i list z izolačního materiálu ( )
jiné ( )

Parametr: Podpěrná konstrukce (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )
normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )
normová lehká montovaná ( )
nenormová ( )

Parametr: Uspořádání dělicí konstrukce (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

svislá / vertikální ( )
vodorovná / horizontální ( )

Parametr: Osazení klapky (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

v dělicí konstrukci ( )
na povrchu dělicí konstrukce ( )
na dílu potrubí ( )

Označí se výběr do závorky za textem:

i ← o ( )
i → o ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240
E-S
EI-S


7.4.15 Požárně odolné kouřové klapky

Parametr: Aplikace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

pro jeden úsek single ( )
pro více úseků multi ( )

Parametr: Tvar (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

čtyřhranný ( )
kruhový ( )

Parametr: Provedení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

kovový plášť s listem z izolačního materiálu ( )
plášť i list z kovového materiálu ( )
plášť i list z izolačního materiálu ( )
zpěnitelné ( )

Parametr: Osazení klapky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

v dělicí konstrukci ( )
na povrchu dělicí konstrukce ( )
na dílu potrubí ( )

Parametr: Podtlak (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

500 Pa ( )
1000 Pa ( )
1500 Pa ( )

Parametr: Aktivace klapky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Samočinná aktivace AA ( )
Manuální zásah MA ( )

Parametr: Vhodnost použití (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

pouze v zařízení pro odvod kouře C300 ( )
pro běžné větrání a odvod kouře C10000 ( )
modulační klapka pro běžné větrání a odvod kouře Cmod ( )

Parametr: Vysoká provozní teplota (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

HOT 400/30 ( )

Parametr: Uspořádání dělicí konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

svislá / vertikální ( )
vodorovná / horizontální ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )
i ← o ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

306090120
E
E-S
EI
EI-S
E300
E300 S
E600
E600 S


7.4.16 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Kouřové zábrany podle ČSN EN 12101-1

Parametr: Ovládání (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Automatické – pohyblivé ASB ( )
Pevné – nepohyblivé ASB ( )

Parametr: Materiál zábrany (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

sklo ( )
tkanina ( )
požárně odolná deska ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

306090120A
D600
DH


7.4.17 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-2

Parametr: Typ zařízení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

do bodového světlíku ( )
do pásového světlíku ( )
do stěny ( )

Parametr: Počet křídel (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

jednokřídlová ( )
dvoukřídlová ( )

Parametr: Typ výplně (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

průsvitná ( )
neprůsvitná ( )

Parametr: Provedení klapky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

plochá ( )
oblouková ( )
sedlová ( )
okno ( )
žaluzie ( )

Parametr: Spolehlivost (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Re A ( )
Re 50 ( )
Re 1000 ( )

Parametr: Funkce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

jednoúčelováí ( )
dvojúčelová ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky

B300 ( )
B600 ( )
Bθ ( )


7.4.18 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-3

Parametr: Charakteristická provedení ventilátoru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

axiální ( )
radiální ( )

Parametr: Určen pro větrání (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

podélné ( )
příčné ( )

Parametr: Charakteristická provedení ventilátoru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

izolované ( )
neizolované ( )

Parametr: Určení do prostoru (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

zakouřeného ( )
nezakouřeného ( )

Parametr: Funkce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

dvojfunkční ( )
pouze pro nouzový stav ( )

Parametr: Chladicí vzduch (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

s přívodem chladicího vzduchu ( )
bez přívodu chladicího vzduchu ( )

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

306090120
F200
F300
F400
F600
F842

Parametr: Zatřídění – klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

152030456090120180240360
R


7.4.19 Střešní pláště

Parametr: Materiálové zatřídění (podle vrchní krytiny) (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

asfaltové pásy ( )
hydroizolační desky ( )
lakované plechy ( )
nátěry a povlaky ( )
tepelně izolační panely ( )
polyuretan stříkaný ( )
pásy a fólie ( )
šindele ( )
tašky ( )

Parametr: Sklon střechy (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

plochá ( )
šikmá ( )

Parametr: Zatřídění z hlediska šíření požáru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

B (t3) – do požárně nebezpečných prostor ( )
B (t1) – mimo požárně nebezpečné prostory ( )

O každém dokumentu jsou kromě informací o typu výrobku a jeho technických parametrech evidovány základní informace, které jsou pro všechny kategorie evidovaných dokumentů shodné.

Jedná se o tyto údaje:

 • Číslo dokumentu – obsahuje vlastní číslo dokumentu
 • Název výrobku – obsahuje stručný název výrobku
 • Zkušební normy – obsahuje zkušební předpisy a normy související se zatříděním a vlastnostmi výrobku
 • Doplňující informace – obsahuje drobné doplňující informace o výrobku
 • Datum vydání – obsahuje datum vydání dokumentu
 • Platnost – obsahuje datum, do kdy je dokument platný
 • Vydal – obsahuje údaje o organizaci, která dokument vystavila
 • Objednatel – obsahuje údaje o organizaci, která si vystavení dokumentu objednala
 • Výrobce – obsahuje údaje o organizaci, která vyrábí výrobek, kterého se dokument týká

O objednateli a výrobci jsou v systému ještě evidovány následující údaje:

 • Obchodní název
 • Kompletní adresa
 • E-mail
 • Internetová stránka

Technický parametr jako databázová položka může mít následující formu:

 • výběrový seznam – tento seznam je nadefinován v programu a následně pak do položky konkrétního výrobku může být vybrána a uložena pouze jedna hodnota z tohoto seznamu
 • zaškrtávací pole – je nadefinováno pro více možných hodnot v programu, při vlastním vyplňování může zadavatel zadat více hodnot
 • Tabulka č. – tato položka je definována libovolným počtem sloupců a řádků se zaškrtávacími poli – každý sloupec i řádka má svůj název

Technické parametry výrobku tvoří po svém nadefinování ve správě programu samostatnou, dynamicky se vytvářející databázi, napojenou na databázi dokumentů.

V zobrazeném formuláři, po vstupu do databázové aplikace, je umožněno nastavení parametrů pro vyhledání příslušného dokumentu.

Údaje „Číslo dokumentu“, „Název výrobku“, „Normy“ a „Doplňující informace“ umožňují vyhledávat i podle neúplných údajů.

Údaje „Datum vydání“ a „Platnost“ umožňují definovat hledání v určitém rozsahu „od – do“, který je umožněn výběrem (kliknutím na šipku v pravé části příslušného pole) z přednastavitelných hodnot.

Údaje „Vydal“, „Objednatel“ a „Výrobce“ je nutné vybrat z konkrétního seznamu, který se zobrazí po stisknutí šipky v pravé části pole. V seznamu se zobrazí názvy organizací (v abecedním pořadí) a je možné si při vyhledání pomoci stisknutím počátečního písmene názvu organizace na klávesnici. Vyhledávání je určeno objednavatelem. Výrobce je uveden pouze tehdy, není-li stejný jako objednavatel.

Kromě základních údajů dokumentu se v zobrazeném formuláři objeví také pole s názvem „Výrobek typu“. Toto pole umožňuje vybrat dokumenty, které odpovídají pouze jednomu typu výrobku. Volba se provede výběrem z nabídnutého seznamu, který se objeví po stisknutí šipky v prvé části pole. Jednotlivé typy jsou zobrazeny abecedně.

Po zvolení výrobku se vyhledávací formulář rozšíří o technické parametry vybraného typu.

Rozšířením vyhledávacího formuláře o technické parametry příslušného typu vznikne možnost filtrovat i podle těchto parametrů. Vyhledání je možné provést zaškrtnutím příslušného pole u jednotlivých parametrů, resp. výběrem z rozbalujícího se seznamu, který se opět objeví po stisknutí šipky v pravé části příslušného pole.

Po vyplnění vyhledávacího formuláře a stisknutí tlačítka „Hledat“ v dolní části formuláře se zobrazí seznam dokumentů odpovídajících výběru. V horní části seznamu jsou uvedena zadaná vyhledávací kritéria.

V horní části obrazovky je volba pro výtisk tohoto seznamu a pod touto volbou je aktivní odkaz na nové hledání. Nové hledání je možné i spustit opětovnou volbou příslušné kategorie dokumentu z menu „Dokumenty“.

Každý řádek zobrazeného seznamu má tři aktivní prvky (odkazy), které jsou označeny výrazným písmem.

Dva aktivní prvky jsou název objednatele a název výrobce. Kliknutím na tento název se zobrazí (v samostatném novém okně) internetové stránky organizace (samozřejmě pouze pokud daná organizace internetové stránky má a zda je společnosti PAVUS jejich adresa známa).

Zobrazení je standardně rozděleno do dvou částí:

 • detail dokumentu – základní informace,
 • technické parametry.

Tisk je umožněn jak pro tisk seznamu vyhledávaných dokumentů, tak i pro detail dokumentu.

Tisk se provádí pomocí ikonky tiskárny. Všechny tiskové sestavy jsou upraveny tak, aby se tiskly jen potřebné zobrazené informace (tj. bez menu, grafických symbolů apod.). Záhlaví a zápatí je následně ještě upraveno o další informace o původu a charakteru výpisu.

Tento systém je přístupný pro klasifikační dokumenty všech autorizovaných osob, pokud tyto dokumenty byly ověřeny PAVUS, jako správcem databáze.

Neustálá kontrola odbornými pracovníky společnosti garantuje aktuálnost a správnost zveřejňovaných údajů.

Dále je demonstrován postup práce při vyhledávání v databázi.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5


8 LITERATURA

[1] ČSN EN 1990 ed. 2:2015 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1990 NA ed. A:2015 National Annex – Eurocode: Basis of structural design
ČSN EN 1990:2004 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[2] ČSN EN 1991-1-2:2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A:2013 National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire

[3] ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2:2011 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A:2011 National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

[4] ČSN EN 1992-1-2:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

[5] ČSN EN 1993-1-1:2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A:2011 National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

[6] ČSN EN 1993-1-2:2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1993-1-2 NA ed. A:2012 National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design

[7] ČSN EN 1994-1-1 ed. 2:2011 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1994-1-1:2006 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1994-1-1 NA ed. A:2012 National Annex – Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

[8] ČSN EN 1994-1-2:2006 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1994-1-2 NA ed. A:2012 National Annex – Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design

[9] ČSN EN 1995-1-1:2006 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A:2011 National Annex – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings

[10] ČSN EN 1995-1-2:2006 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A:2011 National Annex – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural fire design

[11] ČSN EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A:2014 National Annex – Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

[12] ČSN EN 1996-1-2:2006 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-1-2 ed. 2:2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A:2014 National Annex – Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design

[13] ČSN 73 0810:2009 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

[14] ČSN 73 0821 ed. 2:2007 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

[15] WALD, F. a kolektiv: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Praha: ČVUT v Praze, 2005, 336 stran

[16] ČSN 73 0834:2011 Požární bezpečnost staveb – Změny stavebObory a specializace: , , , ,
Kategorie: