Dokumenty ČKAIT

Předpisy ČKAIT

Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Stavební zákon (A 3.1)

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Autorizační zákon (A 3.2)

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)

Hygiena vnitřního prostředí (A 3.10)

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Posuzování stavebních výrobků – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (A 3.16)

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Kalkulačka – pracnosti výkonů (A 4.2)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Metodické pomůcky

Projektová činnost (MP 1)

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)

Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS (MP 1.5.4)

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb – TZS (MP 1.5.7)

Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Zařízení pro ochlazování staveb – TPS (MP 1.6.2)

Zařízení vzduchotechniky – TPS (MP 1.6.3)

Zařízení pro měření a regulaci – TPS (MP 1.6.4)

Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5)

Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8)

Solární tepelné soustavy (MP 1.6.11)

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Technický dozor stavebníka (MP 3.2)

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

Nákup poddodávek (MP 5.1)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Spisová agenda (MP 7.3)

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Technické pomůcky

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě (TP 1.1)

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Návrhy energetických úsporných opatření v budovách, technologiích a dopravě (TP 1.8.2)

Denní osvětlení budov (TP 1.8.8)

Navrhování kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9)

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21)

Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (TP 1.25)

Vnitřní optické rozvody v bytových domech (TP 1.25.1)

Rozpočtování staveb (TP 3.1)

Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)

Zařízení staveniště (TP 3.6)

Lešení (TP 3.7)

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)

Infračervená metoda (termovize) ve stavebnictví (TP 3.8.2)

Technické standardy

TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví (Technický standard ČKAIT)

Podnikatelský servis

Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)

Podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU (PS 3.2)

Technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)

Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)
Ostatní dokumenty

Charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů (R 1.1)

Sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových domů (R 1.2)

Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy G 40 a G 57 (R 1.3)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Středočeská varianta) (R 1.4)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Severočeská varianta) (R 1.5)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 08 B (R 1.6)

Komplexní regenerace stavební soustavy HK (R 1.7)

Část I. Regenerace nosné konstrukce panelových domů realizovaných stavební soustavou HK (mechanická odolnost a stabilita) (R 1.7.1)

Část II. Požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost stavby při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana (R 1.7.2)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy Larsen-Nielsen (R 1.8)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy VVÚ ETA (R 1.9)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Jihočeská varianta) (R 1.10)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Západočeská varianta – Plzeň) (R 1.11)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů v soustavě T 06 B (Karlovarská varianta) (R 1.12)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy G 57 (Severočeská varianta) (R 1.13)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy B 70 (Severočeská varianta) (R 1.14)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BANKS (Severočeská varianta) (R 1.15)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BP 70 OS (R 1.16)

BIM příručka pro investory (R 2.1)

Terminologie BIM (R 2.2)

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost (R 3.1)

Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2)

Podmínky provozu fotovoltaických elektráren (R 3.3)

Produkce CO2 – výpočetní pomůcka (R 5.1)

Výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou (R 5.2)

Možnosti vyššího využití zděných konstrukcí (R-9.1)

Radonový program (R 8.1)

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (R 8.2)
Dokumenty veřejné správy

Dokumenty Ministerstva kultury ČR

Dokumenty Ministerstva dopravy ČR

Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Dokumenty Ministerstva vnitra ČR

Dokumenty Ministerstva životního prostředí ČR

Dokumenty Úřadu vlády ČR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Ústav územního rozvoje
Aktuality

Metodika MMR – Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci