Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jiří Frýba, Ing. Karel Zíma

Autor aktualizace 2023: Ing. Ladislav Čmelík

Stav: aktualizace 2023, vydání 2005

Anotace:
Pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení silnoproudé elektrotechniky, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.).

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanovila toto:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 24 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která byla předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzovala podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2. Pokud byla stavba zahájena do 31. prosince 2020, mohla být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Proto je v MP 1.6 tab. 3, uvedeno srovnání obsahu příloh k oběma dokumentům.

Upozornění k textu

K 1. 3. 2023 byly ve sbírce zákonů ČR vydány (a tudíž jsou platné) k problematice stavebního zákona následující právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  zrušen k 1. 7. 2023 novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.; podle novely č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. se za den nabytí nové komplexní účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. ale považuje až 1. 7. 2024, kdy tedy dojde k definitivnímu zrušení zákona č. 183/2006 Sb.
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
  účinnost od 1. 7. 2023; podle „malé novely“ zákona č 283/2021 Sb., tj. podle zákona č. 195/2022 Sb. se za den nabytí účinnosti některých paragrafů zákona č. 283/2021 Sb. považuje 1. 7. 2024; připravována je ještě „velká novela“ zákona č. 283/2021 Sb. s účinností od 2024
 • zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
  účinnost od 1. 7. 2023; v rámci „velké novely“ zákona č. 283/2021 Sb. připravována je i novela tohoto změnového zákona s účinností od 2024
 • zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace
  účinnost od 1. 7. 2022; upravuje zákon č. 183/2006 Sb. a zavádí pojem nezbytná stavba, tj. stavba dočasná, jejíž doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru

Další text je stále vázán pouze na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a k němu vydané prováděcí předpisy, neboť vývoj v oblasti změn stavebního zákona k dnešnímu datu 1.3.2023 není stále ukončen.

OBSAH

  Úvod
1 Projektová činnost AO
1.1 Základní pojmy a zkratky
1.2 Právní rámec výkonu činnosti AO
1.3 Obecný postup činnosti AO
1.4 Principy ochrany veřejného zájmu v projektové činnosti
1.5 Principy spolupráce AO
2 Postupy AO v projektové činnosti
2.1 Rozdělení postupů AO
2.1.1 Postup projektové přípravy
2.1.2 Výkony podle oborů a specializací
2.1.3 Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka
2.1.4 Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele
2.2 Základní postupy AO
2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace
2.2.2 Postupy v přípravě stavby
2.2.3 Postupy v projektové přípravě
2.3 Doplňkové postupy AO
2.3.1 Činnost AO při provádění staveb
2.3.2 Postupy AO v nesmluvním vztahu
3 Další postupy v projektové činnosti
3.1 Projektové práce pro stavebníka
3.2 Projektové práce pro zhotovitele stavby
3.3 Projektové práce pro vlastníka stavby
3.4 Doprovodné postupy
3.4.1 Předání a expedice zakázky
3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace
3.4.3 Ukládání dokumentace
3.4.4 Technické úpravy dokumentace
4 Informační zdroje
4.1 Zdroje souvisejících informací
4.2 Obecně závazné právní předpisy a norny související s činností AOÚVOD

Účelem pomůcky MP 1.6.7 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.

Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky.

Metodická profesní pomůcka MP 1.6.7 je členěna stejně, jako souborná metodická pomůcka MP 1.6.


1 PROJEKTOVÁ ČINNOST AO

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz též MP 1, kap. 1.1 a MP 1.6, kap. 1.1

Zkratky používané v pomůcce

ADz Autorský dozor
AO (NAO) Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ČKA Česká komora autorizovaných architektů
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
DBP Dokumentace bouracích prací
DD Dodavatelská dokumentace
DOS Dokumentace pro ohlášení stavby
DO Dokumentace pro ostatní stavby
DPS Dokumentace pro provádění stavby
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP Dokumentace uvedení do provozu
DSpP Dokumentace pro společné povolení
DUS Dokumentace pro užívání stavby
Inženýrská činnost
JD Jednostupňová sloučená dokumentace
KV Komplexní vyzkoušení
PDSP Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení
MP Metodická pomůcka
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
POV Plán organizace výstavby
SP Studie proveditelnosti
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
TD Technický dozor stavebníka
TPS Technika prostředí staveb
TZB Technická zařízení budov
TZS Technologická zařízení staveb
ÚPD Územně plánovací dokumentace
VD Výrobní dokumentace
ZOV Zásady organizace výstavby


1.2 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AO

Viz MP 1, kap. 1.2 a MP 1.6, kap. 1.2

Vybrané právní předpisy, týkající se profese zařízení silnoproudé elektrotechniky

 • zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a novela některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění předpisu č. 98/1982 Sb.
 • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění předpisu č. 388/2012 Sb.
 • vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 • vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
 • vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
 • vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb.

Další právní předpisy, týkající se zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou uvedeny v pomůcce A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví.

České technické normy (ČSN)

Normy pro zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou uvedeny v kap. 46  pomůcky A 5.1 Dokumenty k technickým normám.


1.3 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO

Viz MP 1, kap. 1.3


1.4 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, kap. 1.4 a MP 1.6, kap. 1.4


1.5 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, kap. 1.5


2 POSTUPY AO V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, kap. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz také MP 1, kap. 2.1.1

Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast AO v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby AO – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.

V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky. Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, kap. 2.1.2


2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AO

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, kap. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz MP 1, kap. 2.2.2

Body 2.2.2 a)c) není třeba pro profesi silnoproudé elektrotechniky více rozpracovávat.

d) DSpP – Dokumentace pro vydání společného povolení (AO)

Viz MP 1.6, kap. 2.2.2 d)

Část dokumentace stavby, v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky obsahuje:

 • řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a prostředí s ohledem na způsob využití stavby;
 • koncepční řešení silnoproudých zařízení a rozvodů;
 • koncepční řešení ochrany před bleskem;
 • koncepční řešení přípojek jednotlivě podle druhu zapojení.

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz MP 1, kap. 2.2.3

a) PDSP – Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (AO)

Činnost autorizované osoby podle zákona č. 183/2006 Sb. – dokumentace pro stavební povolení je základním postupem v oblasti projektové přípravy. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá AO konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit.

V rámci postupu AO provádí následující činnosti:

 • provedení analýzy podkladů a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení;
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj. vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
  • provedení návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
  • koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to podle předaných podkladů;
  • koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí;
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
  • vypracování předběžného propočtu nákladů na základě předběžných výměr a agregovaných položek.

Výstupem postupu zpracování PDSP je vyhotovení dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12, ve znění pozdějších předpisů, která je přikládána k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.

V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání.

Obsah projektové dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky

V profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a člení se na:

 • PD pro silnoproudá elektrická zařízení rozvodu a spotřeby elektrické energie soustav MDO, DO a ZIS, včetně silových technologických, zásuvkových a světelných obvodů, spotřebičů, rozváděčů a příslušenství;
 • PD zařízení na ochranu před bleskem;
 • PZ zařízení SE pro ostatní vybavení, pokud je součástí stavby tak, jak je uvedeno v jednotlivých profesních metodických pomůckách.

Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

Obsahem dokumentace silnoproudé elektrotechniky jsou provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, způsob záložního napájení, způsob připojení jednotlivých druhů spotřebičů a obvodů, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro ochranu před bleskem, stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)e) stavebního zákona podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky by měl být následující:

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět projektové dokumentace.
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
h) navrhované kapacity stavby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.,
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby elektrické energie),
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
k) orientační náklady stavby.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
B Souhrnná technická zpráva
B.2.7 Základní charakteristika zařízení silnoproudé elektrotechniky
a) technické řešení,
b) výčet zařízení silnoproudé elektrotechniky.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
b) energetická náročnost stavby,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby, zásobování elektrickou energií.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.8 Zásady organizace výstavby
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
D Dokumentace objektů a zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v přiměřeném rozsahu:
D.1.4 Technika prostředí staveb – část zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace profese zařízení silnoproudé elektrotechniky určí zařízení a systémy v technických podrobnostech, dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části profese podle konkrétní stavby.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu, způsob a rozsah prováděných zkoušek a předávání díla a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).
Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
 • Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů;
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
 • Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů;
 • Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu stavby.

b) PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Dalším postupem může dopracovat projektant – AO v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu § 158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována AO. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo § 92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala tatáž AO, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

Projektant v rámci zpracování PDPS zajišťuje tyto výkony:

 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1 : 50 až 1 : 1, s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na, požární bezpečnost, energetickou náročnost a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to na základě předaných podkladů;
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • podrobný výkaz výměr, nebo propočet nákladů (podle objednávky stavebníka).

Výstupem práce projektanta v této fázi je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 a § 134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Jednotlivé části PD se zpracovávají podle společných zásad a případných zpětných požadavků na stavební část a ostatní profese a jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro provádění stavby v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky má následující skladbu:

Technická zpráva:

V souladu s určením, že zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, ochranu před bleskem a firemní označení, technická zpráva obsahuje

a) základní technické údaje elektroinstalace: napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů;

b) energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu;

c) způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace;

d) předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin;

e) způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť, rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům, instalovaným zařízením a spotřebičům;

f) způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů;

g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání;

h) popis technického řešení zásuvkových okruhů;

i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně způsobu ovládání měřením a regulací;

j) popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace apod. a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními;

k) popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.);

l) způsob provedení kabelových nebo jiných vedení vůči stavebním konstrukcím;

m) popis způsobu a provedení uzemnění.

Technická zpráva podle potřeby rovněž uvádí technické normy, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace. V případě připojení na síť vysokého napětí, stanoví technické řešení rozvodných zařízení vč. trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele a popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.

Výkresová část

a) silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50;

b) výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na napájecí rozvody pro světelné a zásuvkové obvody a rozvody pro technologická zařízení);

c) schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o liniová schémata;

d) celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.

Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, elektrická požární signalizace apod., se vypracuje blokové schéma pomocných vazeb.

PD pro část ochrany před bleskem

Technická zpráva obsahuje:

 • zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení;
 • popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění;
 • popis a provedení uzemnění – soustavy;
 • popis použitých materiálů a jejich dimenzování;
 • napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů;
 • zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy.

Výkresová část obsahuje:

 • schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu;
 • zákres propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů;
 • zákres propojení kovových konstrukcí stavby;
 • půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.);
 • zákres součástí připojených na bleskosvod.

Specifikace zařízení

Seznam strojů a zařízení a použitých dílů a materiálu, neboli výkaz výměr, se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních SE a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech či ve schématech.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby k § 134 odst. 6 stavebního zákona stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, profese zařízení silnoproudé elektrotechniky by měl být následující:

Projektová dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává v oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
D Dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu:
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.4 Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky
Dokumentace jednotlivých částí profese zařízení silnoproudé elektrotechniky určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. – viz též MP 1.6, kap. 2.2.3 b)
Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně dokumentace zařízení silnoproudé elektrotechniky obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby energií, popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, instalační výkresy a schémata; výkresy kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).
Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů


2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost AO při provádění staveb

Viz MP 1, kap. 2.3.1

Činnost AO by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle § 152 SZ nemůže) odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup AO na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • provádění technického dozoru

a) AD – Autorský dozor projektanta (AO)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 a)

V této části je popsán postup AO v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – AO. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

V rámci postupu AO všech profesí zařízení silnoproudé elektrotechniky provádí tyto smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

Projektant v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se AO v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • úplnost a kompletnost dodávky podle ověřené projektové dokumentace – rozvaděče a rozvodná zařízení, záložní zdroje napájení, elektrická zařízení a spotřebiče pro technologická zařízení budov;
 • připojení k rozvodné síti, ochrana před úrazem elektrickým proudem, provedení rozvodných zařízení a rozvaděčů, osazení a dimenzování jistících a ochranných prvků, proudových a napěťových chráničů, provedení a způsob uložení rozvodů, osazení a krytí elektrických spotřebičů, zemnící soustavu apod.;
 • výchozí revizní zpráva instalovaného elektrického zařízení.

b) IČ – Inženýrská činnost – není předepsána kvalifikace

Viz MP 1, kap. 2.3.1 b)

Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností AO v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky může jít o následující:

 • Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, souhlasu až po získání stavebního povolení (řeší MP 3.1)
 • Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí tohoto inženýringu a zahrnuje (podobně rovněž MP 3.1):
  • seznámení s dokumentací pro provádění stavby;
  • dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby;
  • zajištění kontrolních prohlídek stavby podle plánu kontrolních prohlídek;
  • kontrolu těch částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a zapsání výsledků do stavebního deníku;
  • spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
  • péči o systematické doplňování dokumentace stavby a její evidenci;
  • projednávání dodatků a změn dokumentace, které nemění schválené parametry stavby;
  • průběžné informování stavebníka o všech závažných okolnostech;
  • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur a jejich soulad se smluvními podmínkami;
  • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům na navazující činnosti;
  • spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření k odstranění případných vad dokumentace;
  • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (protokoly, certifikáty);
  • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
  • spolupráci na odvrácení živelních událostí;
  • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a příslušných norem;
  • kontrolu řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi;
  • přípravu podkladů pro převzetí stavby, nebo její části;
  • stanovení, postupu, kontrola a vyhodnocení zkušebního provozu stavby;
  • přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
  • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
  • kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem stavby.

c) DZS – Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 c)

V případě změn stavby před dokončením podle § 118 SZ musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) SZ. V případě, je-li to technicky proveditelné, se dokumentace zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.

d) TD – Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který musí mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v MP 3.2 Technický dozor stavebníka.

2.3.2 Postupy AO v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, kap. 2.3.2


3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, kap. 3.1

a) DPS – Dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) ZD – Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 b)

Projektant (nemusí jím být AO) zajišťuje úpravu dokumentace do rozsahu potřebného pro výběr zhotovitele stavby.

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, § 89 až § 92.

Část této dokumentace, týkající se profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, obsahuje elektrická zařízení; silnoproudá elektrická zařízení rozvodu a spotřeby elektrické energie soustav MDO, DO a ZIS včetně silových technologických, zásuvkových a světelných obvodů, spotřebičů, rozvaděčů a příslušenství.

Dále ZD obsahuje technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, jimiž se rozumí souhrny technických charakteristik, včetně technických a uživatelských standardů stavby. Stanoví v nich jednoznačně a přesně dokumenty, podle nichž se bude postupovat při realizaci veřejné zakázky. Podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby stanoví jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. Uživatelský standard je potom popis jednotlivých částí stavby, který stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.

Při jejím zpracování je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy

Doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení; technická zpráva pro silnoproud obsahuje dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.

Výkresové části

Zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy. U silnoproudých rozvodů výkresy dále obsahují:

 • jednopólové schéma elektrických rozvodů včetně umístění rozvaděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel, vč. udáním výkonů a zkratových poměrů;
 • dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu;
 • výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu zemničů;
 • dispoziční umístění spotřebičů, svítidel, stožárů apod.

Výkazu výměr

Doplňuje textovou a výkresovou část, který vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

c) FA (RA) – Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 c)

d) SP – Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 d)

e) DZVÚ – Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – tato část dokumentace není pro profesi silnoproudá elektrická zařízení relevantní, a proto zde není uvedena.

f) JDUS – Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 f)

g) DO – Dokumentace pro ostatní stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 g)

h) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 h)

Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB, zejména u kabelových vedení.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby – podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace

Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.
A.4 Údaje o stavbě
a) účel užívání stavby,
b) trvalá nebo dočasná stavba,
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů,
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby elektrické energie).
B Souhrnná technická zpráva
a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),
b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
C Situační výkresy
C.1 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.
D Výkresová dokumentace
Montážní výkresy pro profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.


3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah těchto projektových prací souvisí s přípravou realizace stavby a záleží na úrovni propracovanosti PD TPS pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

Objednatelem těchto prací je především zhotovitel (případně jeho poddodavatelé), pokud si je nezpracovává sám. U těchto prací není zákonem předepsána povinná účast AO.

a) DPS – Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.2 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

b) DD – Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 b)

c) POV – Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Zpracovává se v rozsahu podrobně specifikovaném v metodické pomůcce MP 1.1.2  Zásady organizace výstavby.

Viz MP 1, kap. 3.2 c)

d) VD – Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 d)

Výrobní dokumentace slouží jako podklad pro výrobu prefabrikovaných dílců a dalších prvků stavby, jako např.: výkresy a specifikace elektrotechnických zařízení a dalších profesí.

e) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)

Tuto dokumentaci skutečného provedení požaduje stavebník jako součást dodávky (pokud není dohodnuto jinak) po zhotoviteli. Ten ji buď zajišťuje sám, tj. zaznamená do dokumentace ověřené ve stavebním řízení všechny nepodstatné odchylky. V tom případě je vhodné ověřit tyto skutečnosti v rámci výkonu autorského dozoru. Nebo si zhotovitel její zpracování zadá jako samostatnou zakázku u hlavního projektanta – AO.


3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP – Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, kap. 3.3 a)

Obecně lze konstatovat, že zhotovitel zařízení silnoproudé elektrotechniky není automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.

Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení zařízení silnoproudé elektrotechniky na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou.

Tento typ dokumentace popisuje zejména způsob vyzkoušení instalovaného silnoproudého elektrotechnického zařízení tak, aby bylo ověřeno, že zařízení je kompletní a provozuschopné a splňuje požadované parametry.

Obvykle se vyzkoušení zařízení rozděluje na individuální a komplexní.

Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení silnoproudé elektrotechniky se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce smontovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací.

Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu. Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže.

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce smontovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno, popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky z hlediska splnění vyšší dodávky nemají.

Zhotovitel doporučuje zajistit účast pracovníků budoucí obsluhy zařízení SE, případně techniků objednatele již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení.

Dokumentace pro uvedení do provozu by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně strojů, zařízení a inventáře. Dále by měla tato dokumentace obsahovat seznam instalovaných strojů a zařízení a jejich parametrů.

Podmínky komplexního vyzkoušení stanoví, že předmět smlouvy o dílo je splněn až provedením úspěšného komplexního vyzkoušení.

Hlavním cílem komplexních zkoušek zařízení silnoproudé elektrotechniky je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.

Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení.

Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd.

Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, teplo, chlad, voda).

V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky (viz dále). Osvědčuje se tak zároveň způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvádí i v zápise o předání a převzetí dodávky spolu s potvrzením účastníků zkoušek.

Dokumentace pro uvedení do provozu obsahuje:

 • potřebný rozsah výkresové a jiné dokumentace, podle níž provede zhotovitel přípravu komplexního vyzkoušení;
 • termín a podmínky začátku přípravy komplexního vyzkoušení;
 • organizační, technické podmínky a předpisy pro KV;
 • požadavky na media, paliva a energie;
 • požadavky na provozní pracovníky při KV;
 • rozsah a dobu působení stavebníka (technického dozoru) při přípravě komplexního vyzkoušení;
 • způsob úhrady zvýšených nákladů zhotovitele;
 • průkaz úspěšného ukončení přípravy na komplexní vyzkoušení;
 • termín a podmínky vlastního komplexního vyzkoušení;
 • dobu provádění KV;
 • soupis prací a zkoušek v rámci KV;
 • parametry, které musí být dosaženy při KV;
 • dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce;
 • vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení;
 • podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 • návrh postupu a opatření při neúspěšném výsledku komplexního vyzkoušení.

V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků AO zaměřuje u silnoproudých zařízení zvláště na problematiku:

 • funkce měřících zařízení, hodnoty spotřeby a stav elektrického zařízení při plném zatížení elektrických spotřebičů, a to jak v hlavním rozvaděči, podružných rozvaděčích, tak v elektrických obvodech v návaznosti na zkoušená zařízení;
 • prohlídka a ověření funkčnosti osvětlovací soustavy;
 • funkčnost záložních systémů (DA, UPS, bateriové systémy apod.) včetně zkoušky pod zátěží.

b) DUS – Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, kap. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi zařízení silnoproudé elektroinstalace obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných silnoproudých elektroinstalačních zařízení a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory v profesi zařízení silnoproudé elektrotechniky se vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze stavbu úspěšně užívat.

Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti.

Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.

Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. To ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace, který bude obsahovat následující položky:

 • úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení;
 • organizační řád – hlavní zásady dělby kompetencí;
 • soubor směrnic a předpisů;
 • číselník periodických prací;
 • určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení;
 • denní protokoly o provozu zařízení;
 • záznam o odpracovaných hodinách;
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
 • záznam o technických parametrech zařízení;
 • kniha závad;
 • poruchová kartotéka;
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
 • revizní knihy a revizní zprávy k vyhrazeným zařízením;
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
 • elektronické dokumenty;
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek obsahuje specifické povinnosti.

V případě výskytu havárie se:

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo);
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavře vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy;
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie.

Podrobný obsah dokumentace pro užívání stavby byl zpracován v samostatné metodické pomůcce PS 10.4 Základy facility managementu ve stavebnictví.

c) DBP – Dokumentace bouracích prací (osoba kvalifikovaná)

Viz MP 1, kap. 3.3 c)

d) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)


3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

Viz MP 1, kap. 3.4

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, kap. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.4


4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ

Činnost AO je upravována soustavou vnitřních předpisů ČKAIT.


4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Právní předpisy jsou uvedeny v pomůcce A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví.

Normy pro zařízení pro zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou uvedeny v kap. 46 pomůcky A 5.1 Dokumenty k technickým normám.Základní dokument: Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)
Obory a specializace:
Kategorie: