Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jiří Frýba

Autor aktualizace 2023: Ing. Ladislav Čmelík

Stav: aktualizace 2023, vydání 2005

Anotace:
Pomůcky řady MP 1.6 se zaměřují na metodické postupy, se kterými se projektanti v jednotlivých profesích oboru Technika prostředí staveb v praxi setkávají. Projektanti v nich naleznou návody, jak si organizovat práci při řešení zakázek a v situacích, které s řešením souvisejí, nikoliv však technické informace či podrobnosti, týkající se obsahu zpracovávané dokumentace.

Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.).

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanovila toto:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 24 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která byla předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzovala podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb..

2. Pokud byla stavba zahájena do 31. prosince 2020, mohla být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Proto je v tab. 3 této pomůcky uvedeno srovnání obsahu příloh k oběma dokumentům.

Upozornění k textu

K 1.3.2023 byly ve sbírce zákonů ČR vydány (a tudíž jsou platné) k problematice stavebního zákona následující právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  zrušen k 1. 7. 2023 novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.; podle novely č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. se za den nabytí nové komplexní účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. ale považuje až 1. 7. 2024, kdy tedy dojde k definitivnímu zrušení zákona č. 183/2006 Sb.
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
  účinnost od 1. 7. 2023; podle „malé novely“ zákona č. 283/2021 Sb., tj. podle zákona č. 195/2022 Sb. se za den nabytí účinnosti některých paragrafů zákona č. 283/2021 Sb. považuje 1. 7. 2024; připravována je ještě „velká novela“ zákona č. 283/2021 Sb. s účinností od 2024
 • zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
  účinnost od 1. 7. 2023; v rámci „velké novely“ zákona č. 283/2021 Sb. připravována je i novela tohoto změnového zákona s účinností od 2024
 • zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace
  účinnost od 1. 7. 2022; upravuje zákon č. 183/2006 Sb. a zavádí pojem nezbytná stavba, tj. stavba dočasná, jejíž doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru

Další text je stále vázán pouze na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a k němu vydané prováděcí předpisy, neboť vývoj v oblasti změn stavebního zákona k dnešnímu datu 1. 3. 2023 není stále ukončen.

OBSAH

  Úvod
1 Projektová činnost AO
1.1 Základní pojmy a zkratky
1.2 Právní rámec výkonu činnosti AO
1.3 Obecný postup činnosti AO
1.4 Principy ochrany veřejného zájmu v projektové činnosti
1.5 Principy spolupráce AO
2 Postupy AO v projektové činnosti
2.1 Rozdělení postupů
2.1.1 Postup projektové přípravy
2.1.2 Výkony podle oborů a specializací
2.2 Základní postupy AO
2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace
2.2.2 Postupy v přípravě stavby
2.2.3 Postupy v projektové přípravě
2.3 Doplňkové postupy AO
2.3.1 Činnost AO při provádění staveb
2.3.2 Postupy AO v nesmluvním vztahu
3 Další postupy v projektové činnosti
3.1 Projektové práce pro stavebníka
3.2 Projektové práce pro zhotovitele stavby
3.3 Projektové práce pro vlastníka stavby
3.4 Doprovodné postupy
4 Informační zdroje
4.1 Zdroje souvisejících informací
4.2 Obecně závazné právní předpisy a normy související s činností AOÚVOD

Účelem metodické pomůcky MP 1.6 je poskytnout AO – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v oboru techniky prostředí staveb komprimované informace, jež AO umožní uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebují.

Struktura materiálu MP 1.6 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0MP 1.

Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6 převzaty s dodržením hlediska směrování ke konkrétním profesím a s přihlédnutím k profesnímu zaměření AO.

Metodické pomůcky řady MP 1.6 se zaměřují výhradně na metodické postupy, se kterými se projektanti v jednotlivých profesích oboru technika prostředí staveb v praxi setkávají. Projektanti v nich tedy naleznou návody, jak si organizovat práci při řešení zakázek a v situacích, které s řešením souvisejí, nikoliv však technické informace či podrobnosti, týkající se obsahu zpracovávané dokumentace.

Obor technika prostředí staveb zahrnuje řadu provozních souborů, jejichž správná funkce v podstatě rozhoduje o kvalitě užitnosti stavby. Na tvorbě projektové dokumentace tohoto komplexu zařízení se podílí řada specializovaných projektantů, mezi kterými působí značný počet AO, tvořících druhou největší profesní skupinu v rámci členstva ČKAIT.

V zájmu dosažení co možno největší užitnosti pomůcky je tento materiál dále členěn na profesní metodické pomůcky, určené jednotlivým profesím oboru technika prostředí staveb, následujícím způsobem:

MP 1.6.1 Zařízení pro vytápění staveb, ohřev vody, vzduchu apod.

MP 1.6.2 Zařízení pro ochlazování staveb

MP 1.6.3 Zařízení vzduchotechniky

MP 1.6.4 Zařízení pro měření a regulaci

MP 1.6.5 Zařízení zdravotně technických instalace

MP 1.6.6 Plynová zařízení

MP 1.6.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

MP 1.6.8 Zařízení elektronických komunikací

MP 1.6.11 Solární tepelné soustavy

Obor technika prostředí v širším slova smyslu zahrnuje v některých případech ještě další provozní soubory bez nároku na úplnost. Je samozřejmé, že při projektování zařízení, která nelze zahrnout do výše vyjmenovaných profesních okruhů je třeba přizpůsobit zejména obsah projektové dokumentace jednotlivých typů zařízení specifikům, jimiž se tato zařízení odlišují. Lze však předpokládat možnost použití analogických postupů, které mohou vycházet z obdobných případů, jak jsou uvedeny v jednotlivých profesních pomůckách. V této souvislosti je rovněž dlužno poukázat na další zdroje informací, které představuje řada metodických pomůcek MP 1.5 – Technologická zařízení staveb, které ve svých jednotlivých částech s díly metodických pomůcek řady MP 1.6 úzce souvisejí.

Vymezení rozsahu oboru Technika prostředí staveb (TPS)

V současné době se ukazuje, že v důsledku otevření trhu zahraničním dodavatelům a subdodávkám se užitnost staveb (budov) stále více stává závislou na úrovni vybavení technickými zařízeními, která umožňují mnohostranné využívání budov a objektů nejrozličnějších zaměření. Úroveň vybavení budov často různorodými a nákladnými soubory technických zařízení je měřítkem jejich obchodní úspěšnosti a samozřejmě určuje i cenu staveb. Současný trend poptávky, směřuje od dříve nízkonákladových a čistě účelových požadavků spíše ke střední třídě technického vybavení, často až k luxusnímu pojetí, které přináší v našich podmínkách dříve nepoznané nároky na komfort staveb. Projektant se setkává například s požadavky na instalaci obývacích doplňků, jako jsou hygienická zařízení vysoké třídy (koupelny, bazény, sauny), relaxační provozní soubory (posilovny, tělocvičny), až po zábavná zařízení s prvky heren do poměrně neočekávaných podmínek, například do bank či vyloženě účelových staveb.

Dále je třeba vzít v úvahu, že složitost a speciálnost souborů techniky prostředí jsou závislé na účelu budovaných staveb. Z toho vyplývá i potřeba projektanta oboru techniky prostředí staveb mít alespoň rámcový přehled o nárocích, které přinášejí nutnost sladit jednotlivé provozní soubory do komplexně řízené a fungující soustavy, což je nutný předpoklad pro moderní způsob využívání nákladného zařízení formou outsourcingu s využitím metodiky Facility Managementu. Tento požadavek nabývá stále vyššího významu, a zvláště zahraniční investoři považují jeho naplnění za samozřejmost.

V dalším textu je uveden výčet zařízení techniky prostředí staveb bez ohledu na jejich frekventovanost při výstavbě a bez nároku na úplnost, neboť do oboru techniky prostředí staveb se obvykle nezahrnuje vše, co souvisí s vybavením administrativních provozů informačními technologiemi. V některých případech očekává investor od projektanta oboru techniky prostředí staveb, aby zvládal i tuto problematiku. Jedná se zejména o tzv. „inteligentní budovy“ případně „chytré domácnosti“ . V takových případech je nutno, aby součástí studie díla byla i problematika řešení „inteligence stavby“ a nikoliv aby řešení bylo požadováno až ve stadiu tvorby dokumentace pro stavební povolení nebo ještě později.

Obor technika prostředí staveb tedy v základním pojetí obsahuje:

Tab. 1 Obor techniky prostředí

Č.NázevMP
1Zařízení techniky prostředí – obecněve všech textech řady MP 1.6
1.1Zdroje tepla s příslušenstvímMP 1.6.1
1.2Zdroje chladu s příslušenstvím a spotřebiči chladuMP 1.6.2
1.3Zařízení rozvodů tepla a chladu, zahrnující potrubní sítě, předávací stanice, strojovny, a další příslušenstvíMP 1.6.1, MP 1.6.2
1.4Strojní část vzduchotechnikyMP 1.6.3
1.5Odběrná tepelná zařízení sestávající z vytápěcích soustav s otopnými tělesy a ze soustav ohřevu vzduchu a vody apod.MP 1.6.1, MP 1.6.3
1.6Zařízení automatických stínících žaluzií vnějších a vnitřníchMP 1.6.3
2Elektrická zařízeníMP 1.6.7, MP 1.6.8
2.1Silnoproudá elektrická zařízení rozvodu a spotřeby elektrické energie soustav MDO, DO a ZIS včetně silových, zásuvkových a světelných obvodů s rozvodnou sítí se spotřebiči, rozváděči, armaturami a příslušenstvím, zařízení hromosvodůMP 1.6.7
2.2Zařízení elektronických komunikacíMP 1.6.8
2.2.1Zařízení elektrické požární signalizaceMP 1.6.8
2.2.2Zařízení elektrické zabezpečovací signalizaceMP 1.6.8
2.2.3Zařízení přístupových systémůMP 1.6.8
2.2.4Zařízení a rozvody pro přenos dat včetně internetuMP 1.6.8
2.2.5Vnitřní dorozumívací systémyMP 1.6.8
2.2.6Zařízení a rozvody hlasové služby telefonní sítěMP 1.6.8
2.2.7Zařízení domácího rozhlasu a vnitřního TV okruhuMP 1.6.8
2.2.8Zařízení a rozvody TV příjmu (společná TV anténa, televizní kabelový rozvod)MP 1.6.8
2.2.9Zařízení dorozumívací typu pagingMP 1.6.8
2.2.10Strukturovaná kabelážMP 1.6.8
2.2.11Kombinované rozvody typu TRIPLE PLAY, optické vnitřní rozvody apod.MP 1.6.8
3Zařízení soustavy měření a regulace pro technologické vybavení výše i níže uvedených souborů a osvětlovacích soustavMP 1.6.8
4Zařízení zdravotně technických instalací, zahrnujícíMP 1.6.5, MP 1.6.6
4.1vnitřní vodovod, požární vodovod, suché požární potrubí (suchovod), zařízení pro jímání vody, akumulaci vody, čerpací stanice, potrubní sítě, čerpadla cirkulace vody, ohřívače vody, zařizovací předměty, armatury, příslušenství, redukci přetlaku a měření spotřeby vodyMP 1.6.5
4.2vnitřní kanalizaci, potrubní sítě, zařizovací předměty, čerpací stanice, předčišťovací zařízení, čistírny OV a žumpy, retence dešťových vod a vsakovací zařízeníMP 1.6.5
4.3plynová zařízení: odběrná plynová zařízení s regulátory, regulačními stanicemi, měřicími sestavami, potrubními sítěmi, dalšími zařízeními, armaturami a příslušenstvímMP 1.6.6

Tab. 2 Názvy dalších zařízení techniky prostředí, zmíněných v MP 1.6

6Stabilní hasicí zařízení pracující na principu vodním, pěnovém, plynovém nebo práškovém, zahrnující vodní tlakový zdroj s příslušnými strojovnami, potrubními rozvody, ventilovými stanicemi, poplachovým a monitorovacím zařízením, sprinklerové hlavice s tříštiči vodního proudu
7Zařízení spaloven odpadů zahrnující spalovací zařízení s váhou a pec s hořákem, zařízení pro výměnu tepla, zařízení pro čištění spalin a manipulaci s odpadem, odpadové hospodářství
8Zařízení firemní dopravy
8.1Motorová vozidla
8.2Umývárna a servis automobilů
8.3Organizační technologie garáží
9Další a speciální zařízení
9.1Zařízení potrubní pošty
9.2Technické vybavení gastroprovozů
9.3Technické vybavení velkoprádelen
9.4Technické vybavení bazénů, fitcenter a solárií
9.5Technické vybavení heren
9.6Jevištní technika
9.7Technické vybavení bowlingů
9.8Technické vybavení aquaparků
9.9Zařízení pro rozvod hygienicky čisté páry pro lékařskou technologii, zahrnující potrubní síť s armaturami a příslušenstvím a spotřebiči páry
9.10Zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů
9.11Zařízení zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a stlačeného vzduchu, zahrnující zásobníky plynů a kompresorové stanice, rozvodné potrubní sítě, koncové soupravy a spotřebiče

Tab. 3 Porovnání obsahu příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. – levý sloupec, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. – pravý sloupec

Přílohy podle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Přílohy podle vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Příloha č. 4 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Příloha č. 5 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení

Příloha č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Příloha č. 7 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 8 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha č. 9 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 10 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy

Příloha č. 11 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové kom.

Příloha č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Příloha č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 7 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace Příloha č. 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Příloha č. 8 Náležitosti dokumentace bouracích prací Příloha č. 15 Náležitosti dokumentace bouracích prací
Příloha č. 9 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Téma techniky prostředí staveb je v příslušných odstavcích příloh zmiňováno s tím, že dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace a další, což zřejmě umožní slučování více profesních dokumentací do jedné společné.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Obsah dokumentace je v profesních pomůckách uveden s přihlédnutím k odborným požadavkům výstavby zařízení techniky prostředí staveb.

Příloha č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

V této příloze je téma techniky prostředí staveb zmiňováno s tím, že dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např. na:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace a další, což zřejmě umožní slučování více profesních dokumentací do jedné společné.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Obsah dokumentace je v profesních pomůckách uveden s přihlédnutím k odborným požadavkům výstavby zařízení techniky prostředí staveb.

V této souvislosti je znovu dlužno připomenout, že se nejedná o aplikaci platné vyhlášky v plném rozsahu, ale jen o uvedení její textové části, týkající se profesí oboru techniky prostředí staveb.

Příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Stejný komentář a popis jako u přílohy č. 12.

Příloha č. 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení techniky prostředí staveb zde výslovně citováno není, avšak obecné zásady je pro tuto odbornost možné uplatnit rovněž, jak uvádějí profesní pomůcky.

Příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Tato příloha se tvorby projektové dokumentace netýká, a proto v metodických pomůckách řady MP 1.6 zmiňována není.


1 PROJEKTOVÁ ČINNOST AO

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz MP 1, kap. 1.1 a MP 0, kap. 2

Zkratky použité v pomůcce

ADz Autorský dozor
AO (NAO) Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ASŘ Automatizovaný systém řízení
CAD Computer Aided Design – Počítačová podpora projektování
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČKA Česká komora architektů
ČSN Česká technická norma
ČSN EN Česká technická norma přejímající evropskou normu
ČSN EN ISO Česká technická norma přejímající mezinárodní normu, která byla převzata také do soustavy evropských norem
DBP Dokumentace bouracích prací
DD Dodavatelská dokumentace
DOS Dokumentace pro ohlášení stavby
DPS Dokumentace pro provádění stavby
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP Dokumentace pro uvedení do provozu
DSpP Dokumentace pro společné povolení
DUS Dokumentace pro užívání stavby
DZ Dokumentace záměru
DZS Dokumentace pro zadání stavby
EL Elektroinstalace
Inženýrská činnost
PDSP Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení
KV Komplexní vyzkoušení
MP Metodická pomůcka
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
POV Plán organizace výstavby
RFA Rozpočtová a finanční analýza zakázky
STSO, STSK Studie stavby optimalizační, koncepční
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
TD Technický dozor stavebníka
TPS Technika prostředí staveb
TS Tepelné soustavy
TV Teplá voda
TZB Technické zařízení budov
TZS Technologická zařízení staveb
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ÚPO Územní plán obce
ÚR Územní rozhodnutí
VD Výrobní dokumentace
VZT Vzduchotechnika, vzduchotechnické zařízení
ZOV Zásady organizace výstavby


1.2 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AO

Viz též MP 1, kap. 1.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

Pro práci AO je nezbytná znalost základních předpisů stavebního práva a dalších právních předpisů souvisejících s výstavbou.

Znalost práva a schopnost se v něm orientovat je nepochybně obecnou občanskou povinností, což ve zvýšené míře musí platit pro osoby, které vykonávají povolání, s nímž právní řád spojuje veřejnoprávní důsledky; v našem případě myšleno osoby vykonávající vybrané odborné činnosti ve výstavbě podle příslušných právních předpisů jak práva stavebního, tak zákona o výkonu povolání.

Odpovědnosti a pravomoci AO

Povinností AO je ctít právní řád, dbát práva a uplatňovat právní předpisy obecně a právní předpisy, na nichž je založen výkon vybraných a odborných činností, jak uvádí § 12 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizačního zákona), a to jak v zájmu vlastníka, investora (klienta), tak s respektem k veřejnému zájmu při současném zachovávání etiky profese. Této skutečnosti si musí být jak zpracovatel územně plánovací, tak stavební a související projektové dokumentace vědom, protože s jejím uplatněním jsou spojeny závažné právní důsledky. Obdobně je tomu s důsledky stavebních činností – právě proto je projednávání projektové dokumentace staveb vázáno na vyjádření řady orgánů veřejné správy, zejména pak ostatních vlastníků, jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou nebo mohou být dotčeny.

Odpovědnost AO může být utříděna podle různých hledisek, přičemž základním tříděním je rozlišení na odpovědnost:

 • právní, a to veřejnoprávní a soukromoprávní;
 • etickou (profesně etickou).

Soukromoprávní odpovědnost (závazková) je odpovědnost založená na smluvním vztahu dvou (popř. i více) smluvních stran, které mají vzájemně rovné postavení (zásada ekvivalence). Soukromoprávní odpovědnost má v nejhrubších rysech povahu

 • občanskoprávní, resp. obchodně právní; její součástí je z hlediska výkonu povolání především odpovědnost za škodu způsobenou porušením některých povinností plynoucích ze smlouvy, nejčastěji řádného a včasného plnění; zvláštním případem odpovědnosti, souvisejícím s výkonem povolání AO (inženýrů a architektů) je porušení autorských práv, resp. jiných práv k duševnímu vlastnictví;
 • pracovně právní a zaměstnaneckou, jejíž součástí je především odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance.

Veřejnoprávní odpovědnost je odpovědnost založená na vztahu hierarchickém, v němž je jedna ze stran tohoto vztahu (jakkoliv je veřejnou službou), reprezentant veřejné správy, v postavení mocensky nadřazeném autorizované osobě.

Překročí-li porušení právních povinností hranici společenské nebezpečnosti významným způsobem, uplatňuje se odpovědnost trestně právní.

Obecná správně právní odpovědnost je založena ustanoveními zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), a to zejména přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku.

V případě AO se zejména a nejčastěji jedná o odpovědnost podle:

 • zákona stavebního;
 • zákona o státní památkové péči;
 • zákona o ochraně veřejného zdraví;
 • zákona o ochraně přírody a krajiny;
 • zákona o ovzduší;
 • zákona o vodách;
 • zákonů, týkajících se infrastruktury – dopravy, technické infrastruktury.

V této souvislosti je třeba připomenout, že AO nenesou odpovědnost za klienta a jeho protiprávní jednání podle zvláštních předpisů, není-li tato odpovědnost na ně zákonem přenesena (např. odpovědnost za projektování nebo provádění staveb, k němuž klient sám oprávněn není). Porušení právní povinnosti klientem, kterého AO neupozornila (např. zahájení stavby bez platného stavebního povolení), ačkoliv jí protiprávní jednání klienta bylo známo a neučinila nic, aby takovému jednání zabránila (např. z důvodu ochrany významného veřejného zájmu), může mít pro tuto osobu disciplinární následek. Disciplinární odpovědnost se uplatňuje v případech závažného nebo opětovného porušení konkrétní právní nebo etické povinnosti AO.

Osobní odpovědnost právní a profesně etickou vymezuje často jen velmi nezřetelná hranice. Odpovědnost profesně etická se člení podle vztahů, do nichž AO vstupuje; těmito okruhy vztahů se rozumí etický (profesně etický) vztah k:

 • profesi samé;
 • klientovi;
 • společnosti;
 • ostatním AO;
 • profesnímu společenství.

Základní právní rámec pro činnost inženýrů, architektů, urbanistů a techniků a jejich odpovědnost jako AO zahrnuje s ohledem na charakter a rozsah odborných činností a poskytovaných služeb velmi rozsáhlý soubor a bohatou škálu právních předpisů.

Právní předpisy, týkající se oboru technická zařízení budov jsou uvedeny v pomůcce A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví.

České technické normy (ČSN)

Normy pro Techniku prostředí staveb jsou uvedeny v pomůcce A 5.1 Přehled norem pro vybraná technologická zařízení.

Na webu České agentury pro standardizaci ČAS jsou dostupné veškeré další podrobnosti, týkající se všech forem přístupu k normám.


1.3 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO

Viz MP 1, kap. 1.3


1.4 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, kap. 1.4

Již samo rozdělení projektové činnosti § 158 SZ na činnosti vybrané a ostatní představuje zvýraznění ochrany veřejného zájmu v těch činnostech, kde jde o vyšší riziko z hlediska ochrany veřejnosti před negativními důsledky neodborné činnosti. Sám pojem autorizace, jako garance vyšší úrovně zpracovatele pro zákazníka a stát jako reprezentant veřejnosti uplatněný v našem právním řádu od roku 1992 (v pokřivené formě tzv. průkazů zvláštní způsobilosti ještě před rokem 1989) klade tedy výrazně vyšší nároky na autorizované osoby. Tyto požadavky zdůrazňuje § 159.

Ochrana veřejného zájmu je tak zajištěna celou soustavou předpisů stavebního práva v určité hierarchické stupnici odpovídající složitosti a významu stavby. Za klíčové je nutno považovat v tomto směru:

 • pojetí stavebního zákona, který klade rozdílné požadavky odpovídající druhu a významu stavby, přičemž s významem, složitostí a určením užití staveb způsob ochrany roste;
 • princip autorizace pro vybrané druhy projektové činnosti a provádění staveb;
 • principy ochrany autorizací u dalších druhů činností (instalace elektro, plyn apod.);
 • vstup orgánů státu do stavebního řízení (u složitějších druhů staveb);
 • veřejná forma projednání minimálně do doby územního rozhodnutí;
 • nová forma zvýšené kontroly prostřednictvím autorizovaných inspektorů;
 • princip stanovisek a rozhodnutí orgánů chránících veřejný zájem;
 • princip ochrany práv vlastníků a sousedů;
 • kontrolní prohlídky staveb;
 • princip ochrany zájmů dalších osob – zejména správců sítí;
 • princip ochrany nezastavěného území;
 • princip udržitelného rozvoje území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.


1.5 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, kap. 1.5


2 POSTUPY AO V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, kap. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz MP 1, kap. 2.1.1

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, kap. 2.1.2


2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AO

Tato část se odlišuje od MP 1 zjednodušením a výběrem pro profese TPS.

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, kap. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz MP 1, kap. 2.2.2

a) SO – Studie stavby optimalizační (AO i NAO)

Pro projektanta oboru technika prostředí staveb zde připadají v úvahu pouze návrhy řešení energetických, hospodářských, biologických a environmentálních souvislostí a vazeb na okolí včetně koncepce elektronických komunikací.

Vhodné je zpracovat předběžný odhad investičních nákladů oborů TPS.

Tento namátkou vybraný soubor nejrůznějších hledisek vyžaduje nezbytnost zapojení odborníků z nejrůznějších profesí, i neautorizovaných.

b) SK – Studie stavby koncepční (AO i NAO)

Projektant oboru technika prostředí zajišťuje, aby projektová část dokumentace/studie stavby obsahovala jak složky podle tab. 1tab. 2, tak i zpracování variant řešení.

Výstupem je návrh řešení pro další postup projektování, zejména dopracování do úrovně DUR. Návrh studie se projedná v průběhu zpracování se stavebníkem a dopracuje podle tohoto projednání. Stavebníkem odsouhlasený návrh řešení se stává zadáním stavby – vstupem do dalšího postupu prací. V případě, že není na zakázce pokračováno, uloží se studie do spisovny obchodní firmy.

c) GPÚPI – Grafická příloha k žádosti o územně plánovací informaci (AO i NAO)

Grafická příloha k žádosti o ÚPI obsahuje zpracování situačního výkresu současného stavu území v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel. Do výkresu se zapracuje požadovaný předmět územního řízení, vyznačením požadovaného záměru, jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

V případě, že je zpracována studie nahradí tuto dokumentaci.

d) DSpP – Dokumentace pro vydání společného povolení (AO)

Část dokumentace stavby, týkající se zařízení techniky prostředí staveb, obsahuje:

 • řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a prostředí s ohledem na způsob využití stavby;
 • koncepční řešení zásobování vodou a energiemi;
 • koncepční řešení zásobování vodou, odvodnění a zásobování vodou pro hašení;
 • koncepční řešení zásobování plynem;
 • koncepční řešení zásobování teplem, vytápění a chlazení;
 • koncepční řešení vzduchotechnických zařízení;
 • koncepční řešení silnoproudých zařízení a rozvodů;
 • koncepční řešení hromosvodů;
 • koncepční řešení elektronických komunikací a informačních technologií;
 • koncepční řešení měření a regulace;
 • koncepční řešení elektrické požární signalizace (EPS) a požárního zabezpečení;
 • koncepční řešení elektrické zabezpečovací signalizace a technické ochrany objektu;
 • koncepční řešení odpadového hospodářství;
 • koncepční řešení zásobování technologickými plyny a jejich využití;
 • koncepční řešení přípojek jednotlivě podle druhu zapojení.

Výstupem postupu je dokumentace stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu. Výstup postupu slouží stavebníkovi k podání žádosti a v případě vydání územního rozhodnutí k dopracování dokumentace, v případě problémů pak při projednání k rozhodnutí o přepracování dokumentace s novými podklady, nebo k zastavení projektových prací. Stavebník může podat žádost o vydání společného povolení. K této žádosti mimo jiné připojí společnou dokumentaci.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení – podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Společná dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby;
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
c) předmět projektové dokumentace.
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo;
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo;
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
B Souhrnná technická zpráva
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení;
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení;
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury;
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA;
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
C.2 Celkový situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura.
C.3 Koordinační situační výkres
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede se základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude uvedeno přizpůsobení charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část
 • Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.
 • Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.


2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz MP 1, kap. 2.2.3

a) PDSP – Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (AO)

Viz MP 1, kap. 2.2.3 a)

V oboru Technika prostředí staveb se dokumentace pro stavební povolení zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a člení se podle tab. 1tab. 2.

b) PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Dalším postupem může dopracovat projektant (AO) dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu § 158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována AO. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo § 92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projekt pro provádění stavby zpracovala tatáž AO, která zpracovala projekt pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

PDPS by měla být dokumentací, která bude:

 • podrobně zpracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1 : 50 až 1 : 1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • použitelná pro kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • použitelná pro koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí;
 • použitelná pro zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • obsahovat podrobný výkaz výměr, nebo rozpočet (podle objednávky stavebníka).

Výstupem postupu je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu § 133–§ 134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby podle § 134 odst. 7 stavebního zákona – stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby;
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla;
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např. na:

 • zdravotně technické instalace;
 • plynová odběrná zařízení;
 • vzduchotechnika;
 • vytápění;
 • chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem;
 • elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
c) seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např. vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů.


2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost autorizovaných osob při provádění staveb

Viz MP 1, kap. 2.3.1

Činnost AO by neměla (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle § 152 nemůže) skončit odevzdáním dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup AO na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby – jako autorský dozor;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn stavby před jejím dokončením;
 • provádění technického dozoru.

a) ADz – Autorský dozor projektanta (AO)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 a)

V této části je popsán postup činnosti AO v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle pomůcky A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – AO. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sám – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

Projektant techniky prostředí staveb se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem; dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

Specifikace postupů, které uplatňuje AO při výkonu autorského dozoru v profesích oboru technika prostředí staveb, jsou uvedeny v jednotlivých profesních metodických pomůckách (viz MP 1.6.1MP 1.6.8).

Obecně lze ke všem profesím TPS uvést, že v rámci postupu AO provádí tyto smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků v profesích, které nejsou zpracovány v rámci MP 1.6, se AO zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • stabilní hasicí zařízení – zahrnující vodní tlakový zdroj s příslušnými strojovnami, potrubními rozvody, ventilovými stanicemi, poplachové a monitorovací zařízení a sprinklerové hlavice s tříštiči vodního proudu;
 • zařízení spaloven odpadů – zahrnující spalovací zařízení s váhou a pec s hořákem, zařízení pro výměnu tepla, zařízení pro čištění spalin a manipulaci s odpadem;
 • zařízení firemní dopravy;
 • motorová vozidla;
 • umývárna a servis automobilů;
 • organizační technologie garáží;
 • další a speciální zařízení;
 • zařízení potrubní pošty;
 • technické vybavení gastroprovozů;
 • technické vybavení velkoprádelen;
 • technické vybavení bazénů, fitcenter a solárií;
 • technické vybavení heren;
 • jevištní technika;
 • technické vybavení bowlingů;
 • technické vybavení aquaparků;
 • zařízení pro rozvod hygienicky čisté páry pro lékařskou technologii zahrnující potrubní síť s armaturami a příslušenstvím a spotřebiči páry;
 • zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů;
 • zařízení zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a stlačeného vzduchu zahrnující zásobníky plynů a kompresorové stanice, rozvodné potrubní sítě, koncové soupravy a spotřebiče;
 • odpadové hospodářství – úplnost montáže soustavy odpadového hospodářství a její jednorázové funkční odzkoušení;
 • hasicí zařízení – úplnost montáže hasicích zařízení a simulace jejich jednorázového funkčního odzkoušení;
 • automatické dveře – úplnosti montáže zařízení automatických dveří a jejich jednorázové funkční odzkoušení;
 • stavební připravenost – příprava a úplnost stavebních úprav pro dodávku vzduchotechniky (základy pod stroje a zařízení, spády podlah ve strojovnách ke vpustím, prostupy stavebními konstrukcemi, nosné konstrukce a závěsy, dlažby a obklady ve strojovnách);
 • utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi po montáži vzduchotechniky.

b) IČ – Inženýrská činnost – není předepsána kvalifikace

Viz MP 1, kap. 2.3.1 b)

c) DZS  Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 c)

d) TD  Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 d)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který musí mít od 1.8.2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v metodické pomůcce MP 3.2 Technický dozor stavebníka

2.3.2 Činnost AO v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, kap. 2.3.2


3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, kap. 3.1

a) DPS – Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 a)

b) ZD – Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 b)

Část dokumentace, týkající se zařízení techniky prostředí staveb se týká profesí podle tab. 1 (obor techniky prostředí) a tab. 2 (názvy dalších zařízení techniky prostředí).

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, § 89 až § 92,

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy, která doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení U energetických staveb obsahuje technická zpráva dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.

Výkresové části, jež se zpracovává na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

Technické specifikace technických a uživatelských standardů stavby, jimiž se rozumí souhrny technických charakteristik, včetně technických a uživatelských standardů stavby. Stanoví v nich jednoznačně a přesně dokumenty, podle nichž se bude postupovat při realizaci veřejné zakázky. Podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby stanoví jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. Uživatelský standard je potom popis jednotlivých částí stavby, který stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.

Výkazu výměr – vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

Výstupem zpracování je zadávací dokumentace, která slouží vypisovateli veřejné soutěže pro její uskutečnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

c) FA (RA) – Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 c)

d) SP – Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 d)

e) DZVÚ – Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území – podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace
Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat podmínkám v území a charakteru navrhované změny.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o území
a) navrhovaná změna využití území,
b) místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět dokumentace.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci AO vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Dokladová část
 • Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese
 • Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
 • Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace


f) JDÚS – Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 f)

g) DO – Dokumentace pro ostatní stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 g)

h) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 h)

Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB zejména u potrubních vedení.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby – podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace
Geodetická část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A a D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.
A.4 Údaje o stavbě
a) účel užívání stavby,
b) trvalá nebo dočasná stavba,
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).
B Souhrnná technická zpráva
a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),
b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
C Situační výkresy
C.1 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.
D Výkresová dokumentace
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.


3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah zhotovitelem či jeho subdodavatelem požadovaných projektových prací, zejména pro profese TPS, záleží na úrovni propracovanosti PD TPS pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

a) DPS – Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.2 a)

b) DD – Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 b)

c) POV – Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 c)

d) VD – Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 d)

e) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)


3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP – Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.3 a)

Před uváděním zařízení do provozu je nutno vyjasnit si právní rámec povinností objednatele (stavebníka, investora, vlastníka objektu, generálního dodavatele TPS, atp.) a dodavatele či zhotovitele TPS, které se týkají vyzkoušení funkcí namontovaných zařízení techniky prostředí staveb (TPS).

V této záležitosti někdy dochází k omylu ze strany objednatele (stavebníka, investora, vlastníka objektu, GD TPS), který se mylně domnívá, že zhotovitel zařízení je automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.

Tato domněnka má ale právní opodstatnění pouze v následujícím rozsahu:

§ 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uvádí, že: „Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace.“

Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na podkladě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka nebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, a nařídit, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu

Provedení díla je právně stanoveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. takto:

§ 2604

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

§ 2605

(1) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

(2) Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

§ 2606

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

§ 2607

(1) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.

(2) Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.

Obvykle se vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb rozdělují na individuální a komplexní.

Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce smontovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se instalovaná zařízení nespouští ani neseřizuje.

Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu. Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce smontovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky s hledisky splnění vyšší dodávky nemají.

Zhotoviteli se doporučuje zajistit si účast pracovníků budoucí obsluhy instalovaných zařízení TPS, případně techniků objednatele, již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení. Konkrétní náměty individuálního vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb jsou uvedeny v jednotlivých profesních metodických pomůckách MP 1.6 – 1.6.10.

Dokumentace pro uvedení do provozu by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně seznamu zařízení a parametrů instalovaných strojů, zařízení a inventáře.

Podmínky komplexního vyzkoušení stanoví, že předmět smlouvy o dílo je splněn až provedením úspěšného komplexního vyzkoušení. Hlavním cílem komplexních zkoušek zařízení techniky prostředí je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a má předepsané parametry a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.

Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení. Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd. Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, teplo, chlad, voda).

V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky (viz dále).

Osvědčuje se tak zároveň způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvádí i v zápise o předání a převzetí dodávky spolu s potvrzením účastníků zkoušek

Dokumentace pro uvedení do provozu obsahuje:

 • potřebný rozsah výkresové a jiné dokumentace, podle níž provede zhotovitel přípravu komplexního vyzkoušení;
 • termín (podmínky) začátku přípravy komplexního vyzkoušení;
 • organizační a technické podmínky a předpisy pro KV;
 • požadavky na media, paliva a energie;
 • požadavky na provozní pracovníky při KV;
 • rozsah a dobu působení stavebníka /technického dozoru/ při přípravě komplexního vyzkoušení;
 • způsob úhrady zvýšených nákladů zhotovitele;
 • průkaz úspěšného ukončení přípravy na komplexní vyzkoušení;
 • termín (podmínky) vlastního komplexního vyzkoušení;
 • dobu provádění KV;
 • soupis prací a zkoušek v rámci KV;
 • parametry, které musí být dosaženy při KV;
 • dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce;
 • vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení;
 • podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 • způsob řešení při neúspěšném výsledku komplexního vyzkoušení.

V rámci komplexního vyzkoušení v rozsahu smluvních závazků v profesích, které nejsou zpracovány v rámci MP 1.6, se AO zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • stabilní hasicí zařízení, zahrnující vodní tlakový zdroj s příslušnými strojovnami, potrubními rozvody, ventilovými stanicemi, poplachové a monitorovací zařízení a sprinklerové hlavice s tříštiči vodního proudu;
 • zařízení spaloven odpadů, zahrnující spalovací zařízení s váhou a pec s hořákem, zařízení pro výměnu tepla, zařízení pro čištění spalin a manipulaci s odpadem;
 • zařízení firemní dopravy;
 • motorová vozidla;
 • umývárna a servis automobilů;
 • organizační technologie garáží;
 • další a speciální zařízení;
 • zařízení potrubní pošty;
 • technické vybavení gastroprovozů;
 • technické vybavení velkoprádelen;
 • technické vybavení bazénů, fitcenter a solárií;
 • technické vybavení heren;
 • jevištní technika;
 • technické vybavení bowlingů;
 • technické vybavení aquaparků;
 • zařízení pro rozvod hygienicky čisté páry pro lékařskou technologii zahrnující potrubní síť s armaturami a příslušenstvím a spotřebiči páry;
 • zařízení lékařské technologie s komplexním vybavením JIP a dalších prostorů;
 • zařízení zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a stlačeného vzduchu zahrnující zásobníky plynů a kompresorové stanice, rozvodné potrubní sítě, koncové soupravy a spotřebiče;
 • odpadové hospodářství – spolehlivá funkce veškerých zařízení odpadového hospodářství, která jsou předmětem dodávky;
 • hasicí zařízení – komplexní zkoušky proběhnou ve zvláštním režimu;
 • automatické dveře – spolehlivá funkce mechanizmu dveří.

Podrobněji jsou tyto podmínky řešeny v metodických pomůckách MP 1.5 a MP 1.6 pro jednotlivé druhy zařízení.

b) DUS – Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby (DUS) by měla obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, dodržení potřebných stavebně fyzikálních vlastností, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných strojů a zařízení TPS a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory zařízení techniky prostředí se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat. Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti. Pro snazší orientaci v této oblasti slouží následující informace:

Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.

Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. A to ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace, který bude obsahovat následující položky:

 • úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení;
 • organizační řád – hlavní zásady dělby kompetencí;
 • soubor směrnic a předpisů;
 • číselník periodických prací;
 • určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení;
 • denní protokoly o provozu zařízení;
 • záznam o odpracovaných hodinách;
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
 • záznam o technických parametrech zařízení;
 • kniha závad;
 • poruchová kartotéka;
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
 • revizní knihy k vyhrazeným zařízením;
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
 • elektronické dokumenty;
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek může obsahovat následující povinnosti:

V případě výskytu havárie se

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo);
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavře vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy;
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie;

Podrobněji je uvedené téma rozpracováno v pomůcce PS 10.4, Základy facility managementu ve stavebnictví.

c) DBP – Dokumentace bouracích prací (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 c)

Náležitosti dokumentace bouracích prací – podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace
Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně technickému provedení.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.4 Údaje o stavbě
a) druh a účel užívání odstraňované stavby,
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.
A.5 Členění odstraňované stavby
B.2 Celkový popis stavby
b) stručný popis technických nebo technologických zařízení.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) způsob odpojení.
B.5 Zásady organizace bouracích prací
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby,
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,
h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.
D Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.).
Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení
Stanovisko vlastníka nebo provozovatele či podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

d) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)


3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, kap. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.4


4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ

Činnost AO je upravována soustavou vnitřních předpisů ČKAIT.


4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Pro práci AO je nezbytná znalost základních předpisů stavebního práva a dalších právních předpisů a norem souvisejících s výstavbou.

Právní předpisy jsou uvedeny v pomůcce A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví.

Normy pro Techniku prostředí staveb jsou uvedeny v pomůcce A 5.1 Přehled norem pro vybraná technologická zařízení.Obory a specializace:
Kategorie: