Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Metodické pomůcky

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)

Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)

Elektroenergetická zařízení – TZS (MP 1.5.2)

Elektronická komunikační zařízení – TZS (MP 1.5.3)

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS (MP 1.5.4)

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)

Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Zařízení pro ochlazování staveb – TPS (MP 1.6.2)

Zařízení vzduchotechniky – TPS (MP 1.6.3)

Zařízení pro měření a regulaci – TPS (MP 1.6.4)

Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5)

Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8)

Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Inženýrská činnost u technologických staveb (MP 3.1.1)

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Spisová agenda (MP 7.3)

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Technické pomůcky

Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4)

Bezbariérové užívání pro městské inženýry (TP 1.5)

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Malé vodní nádrže (TP 1.19)

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů (TP 1.22)