Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: kolektiv, Ing. Jaroslav Hodina

Stav: aktualizace 2020, vydání 2018

Anotace:
Popis základních pojmů, právní rámec výkonu technického dozoru, postavení autorizovaných osob, obsah a vymezení činností technického dozoru, včetně vzoru stavebního deníku.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Vysvětlivky a odkazy
2 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
2.1 Úvod
2.2 Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku
2.3 Obsahové náležitosti a způsob vedení jednoduchého záznamu o stavbě
2.4 Vzor stavebního deníku s komentářem
2.5 Vedení denních záznamů ve stavebním deníku
2.6 Závěr
  Příloha A – vzor stavebního deníku1 VYSVĚTLIVKY A ODKAZY

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
AZ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další zkratky uvedené v textu (mimo zkratky obecně známé a běžně používané) jsou vysvětleny vždy přímo v textu.


2 STAVEBNÍ DENÍK A JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ

2.1 ÚVOD

Metodická pomůcka Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě vychází z následujících právních předpisů v platném znění:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorských architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu § 157 SZ musí být při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.

Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevydává (§ 154 odst. 1 písm. d) SZ).

Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Dále jsou záznamy oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 SZ, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštní právních předpisů, tj. dotčené orgány.


2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě slouží k dokumentování průběhu stavby a k evidenci všech dokladů týkajících se stavby. Obsahové náležitosti i způsob vedení stanoví příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

A. Identifikační údaje

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;

b) místo stavby;

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení):

 • zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby),
 • stavebníka (investora),
 • projektanta,
 • poddodavatelů;

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 SZ s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti;

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny);

f) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona;

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn;

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.);

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 SZ prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku (§ 13 odst. 3 AZ). Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha č. 9).

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují

a) počty osob pracujících na staveništi (podle profesí);

b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;

e) nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli);

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů;

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.;

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků;

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů;

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.);

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (samostatný deník, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);

q) dílčí přejímky ukončených prací;

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;

u) odstranění vad a nedodělků;

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a § 134 SZ);

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora;

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C. Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;

b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám;

c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.


2.3 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB VEDENÍ JEDNODUCHÉHO ZÁZNAMU O STAVBĚ

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací;

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení;

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby;

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.);

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla;

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálu;

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby;

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby;

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.;

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci;

f) plnění ujednání obchodních smluv;

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.;

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby, včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;

b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C bod 2  přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně. (Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.)


2.4 VZOR STAVEBNÍHO DENÍKU S KOMENTÁŘEM

Vzor stavebního deníku (jeho jednotlivých listů) je uveden v příloze A. Následující komentář ke skladbě a vedení stavebního deníku obsahuje vedle závazných údajů podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Další doporučené údaje, vyplývající zpravidla ze smluvních ujednání.

2.4.1 Úvodní listy (viz příloha A)

Jsou tvořeny titulní stránkou obálky deníku a základními listy A/1A/5. Údaje známé při zahájení stavby zapisuje do příslušných částí odpovědný pracovník zhotovitele.

Titulní stránka obálky

Titulní stránka deníku, z tuhého papíru, popř. PVC, se vyhotovuje se dvěma oddělitelnými průpisy:

 • originál – je pevně spojen s deníkem a zůstává na stavbě (pro stavebníka – objednatele);
 • první průpis – zůstává na stavbě, obdrží stavbyvedoucí;
 • druhý průpis – po oddělení přejímá zhotovitel stavby (stavební podnikatel) pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.

Podle zvoleného způsobu výstavby mohou být pořizovány kopie i pro další účastníky výstavby.

Vyplnění stránky:

 • Zhotovitel stavby;
  Zapíše se název, sídlo a IČ obchodní firmy zhotovitele stavby (stavební podnikatel), jejíž odpovědná osoba (stavbyvedoucí) vede stavební deník, resp. obchodní firmy zhotovitele části stavby.
 • Číslo deníku;
  Zapíše se číslo, které stanoví zhotovitel stavby podle vlastního systému číslování s možností zavedení pokračujícího stavebního deníku. Číslo může být totožné s číslem obchodní zakázky.
 • Evidenční čísla listů záznamů;
  Zapíše se série (abecední značení) a rozsah čísel stránek předtištěných listů denních záznamů.
 • Stavba;
  Zapíše se přesný název a místo stavby podle jejího ohlášení stavebnímu úřadu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Základní list (viz příloha A, list A/1)

Stavební deník obsahuje dva oboustranně předtištěné listy, které slouží k zapsání všech základních údajů o stavbě před jejím zahájením, popř. v průběhu výstavby.

Vyplnění listu:

 • Název stavby;
  Zapíše se přesný název používaný v příslušných dokumentech (např. smlouva o dílo, stavební povolení).
 • Místo a den zahájení stavby;
  Zapíše se název obce, popř. i okresu, kde se stavba nachází. U liniových staveb se uvádí úsek mezi obcemi, kilometrové značení úseku v celkovém řešení stavby. Uvede se den zahájení výstavby.
 • Číslo stavby;
  Zapíše se číslo, pod kterým obchodní firma zhotovitele stavby vede veškeré doklady o stavbě.
 • Zhotovitel stavby (stavební podnikatel)
  Zapíše se název a sídlo firmy, která provádí stavbu nebo její část.
 • Projektant;
  Zapíše se název a sídlo firmy, která je smluvním zhotovitelem projektové dokumentace, jméno autorizované osoby, která potvrdila dokumentaci, předloženou ve stavebním řízení.
 • Stavbyvedoucí;
  Zapíše se jméno a připojí se otisk razítka autorizované osoby, pověřené odborným vedením provádění stavby, popř. montáže, nebo její příslušné části.
 • Technický dozor stavebníka;
  Zapíše se fyzická osoba pověřená výkonem technického dozoru na stavbě, popř. sám stavebník.
 • Stavebník (objednatel);
  Zapíše se právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu (popř. smlouvy) na provedení stavby nebo její části.
 • Subdodavatelé;
  Tento přehled pokračuje na dalších stranách základního listu. Rozšiřuje se informace vedoucímu stavby, popř. montáže, o subdodávkách (nepřímých dodávkách) a jejich zhotovitelích (dodavatelích nepřímých), s uvedením termínu realizace dodávky nebo provedení prací v souladu s plánem organizace výstavby.
  Ve sloupci „zhotovitel (subdodavatel)“ se zapíše název a sídlo firmy, jméno pracovníka odpovědného za vedení prací na stavbě, popř. se připojí otisk jeho autorizačního razítka.

Seznam základních dokladů (viz příloha A, list A/2)

Seznam slouží k evidenci základních dokladů o stavbě, uložených na stavbě. Jde zejména o smlouvy mezi hlavními účastníky výstavby, popř. dalšími významnými účastníky výstavby, kteří mají vliv na stavbu, protokol o předání staveniště, dodatky a změny ke smlouvám, závažná rozhodnutí v průběhu stavby apod. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedených dokladů. Do seznamu se zapisují doklady, vyhotovené před zahájením provádění stavby. Seznam se v průběhu výstavby doplňuje o nové doklady.

Seznam dokumentace stavby (viz příloha A, list A/3)

Seznam slouží k evidenci dokumentace uložené na stavbě. Jedná se zejména o dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (popř. k ohlášení stavby), dokumentaci pro provádění stavby (je-li pro stavbu zpracovávána), včetně dodatků a změn přijatých v průběhu výstavby a harmonogram výstavby. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedené dokumentace. Do seznamu se zapisuje dokumentace, zpracovaná před zahájením provádění stavby. Seznam se v průběhu výstavby doplňuje o novou dokumentaci (včetně dokumentace zpracovávané zhotovitelem stavby).

Přehled provedených zkoušek a měření (viz příloha A, list A/4)

Přehled slouží k evidenci protokolů o provedení zkoušek a měření stavebních objektů, jednotlivých zařízení, souborů, sítí, popř. až po komplexní vyzkoušení. Jednotlivé zkoušky musí být dohodnuty ve smlouvě. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování protokolů o provedených zkouškách a měřeních. Záznamy se provádějí výhradně v průběhu výstavby.

Seznam ostatních dokumentů (viz příloha A, list A/5)

Seznam slouží k evidenci ostatních dokumentů vzniklých v průběhu výstavby. Jde zejména o zápisy z kontrolních jednání, auditů systému řízení jakosti, protokolů o převzetí objektů zařízení staveniště, montážních pracovišť, pomocných objektů, techniky, materiálů apod. Tento list je rovněž určen jako rezerva pro pokračování záznamů z předcházejících listů po jejich plném využití. Ve sloupci „poznámka“ se v takovém případě zapíše, do kterého listu dokument patří. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné. Záznamy se provádějí v průběhu výstavby.

2.4.2 Část stavebního deníku věnovaná denním záznamům (viz příloha A, list A/6)

Stavební deník obsahuje předtištěné, očíslované listy se dvěma oddělitelnými průpisy barevně označenými s určením:

 • první list – originál – stavebník může průběžně odebírat;
 • druhý list – první kopie pro stavbyvedoucího – zůstává na stavbě;
 • třetí list – druhá kopie pro zhotovitele (dodavatele).

Smluvně může být dohodnuto zhotovení více průpisů.

Stavební deník může být uspořádán jako:

a) Stavební deník základní, který obsahuje titulní stránku obálky, evidenční listy A/1A/5 a listy pro denní záznamy.

b) Stavební deník pokračující (jeden nebo několik v závislosti na době trvání stavby), který navazuje na stavební deník základní, ale obsahuje pouze titulní stránku obálky a listy pro denní záznamy.


2.5 VEDENÍ DENNÍCH ZÁZNAMŮ VE STAVEBNÍM DENÍKU

Pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku obsahují povinné zápisy podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Stavební deník, část B., případně další údaje podle smluvního ujednání a podle podmínek a průběhu výstavby. Následující výklad je věnován některým denním záznamům ve stavebním deníku.

2.5.1 Zavedení stavebního deníku

 • Záznam zhotovitele o nástupu na stavbu, popř. montáž;
 • záznam o předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem;
 • záznam stavebníka, že se seznámil s obsahem úvodních listů a ověřil správnost a platnost uvedených údajů;
 • záznam stavebníka o pověřených pracovnících (jmenovitě) pro provádění zápisů do stavebního deníku:
  • za stavebníka – technický dozor;
  • za zpracovatele dokumentace stavby – autorský dozor;
 • záznam zhotovitele s uvedením pracovníků pověřených:
  • k vedení stavebního deníku;
  • k zastupování zhotovitele;
 • jméno koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi;
 • jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za dodržování bezpečnosti práce a požárních opatření na stavbě;
 • potvrzení stavebníka o převzetí kopie titulní stránky obálky stavebního deníku.

2.5.2 Zahájení prací

 • Den zahájení (předání staveniště);
 • případné zjištěné skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují průběh prací (např. nedostatečný přístup na pracoviště, neoprávněné složení cizího materiálu v prostoru stavby, nezabezpečení přípojky elektrického proudu, plynu, tlakového vzduchu, popř. dalších médií nutných pro stavbu, nedostatečná opatření zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci apod.);
 • požadavek na odstranění závad (s uvedením lhůt, do kdy mají být závady odstraněny).

2.5.3 Počet osob pracujících na staveništi

2.5.4 Převzetí strojů, zařízení a materiálů dodávaných stavebníkem

 • Výzva stavebníkovi, aby připravil materiál, stroje a zařízení, pokud nejsou součástí dodávky zhotovitele, k předání v požadovaném termínu;
 • zjištěné nedostatky a závady na zařízení dodávaném stavebníkem (nekompletnost, poškození, zrezivění, znečištění atd.), a to včetně návrhu na odstranění závad a požadované lhůty, popř. požadavek na provedení repase a revize;
 • výzva stavebníkovi k přenosu požadovaných materiálů, strojů a zařízení na pracoviště v požadovaném termínu;
 • řešení je součástí jednání při kontrolních dnech, případně koordinačních porad.

2.5.5 Dodání strojů a zařízení v průběhu výstavby

 • Den, kdy zásilka došla a její předmět;
 • stav zásilky, případné poškození, neúplnost apod.;
 • kontrola dodacích listů;
 • zápis o dodání a zabudování speciálních materiálů a prvků.

2.5.6 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany při provádění prací včetně požárních opatření, ochrany životního prostředí a ochrany majetku

 • Vlastní instruktáž, včetně jmenovitého seznamu účastníků;
 • instruktáž provedená stavebníkem a uživatelem, včetně jmenovitého seznamu účastníků, a to zejména v případech stavebních a montážních prací za provozu, pro který platí zvláštní bezpečnostní předpisy;
 • záznam o kontrole držení a platnosti průkazů pracovníků na stavbě, opravňující provádět speciální práce (např. svařování, vázání břemen apod.);
 • požadavky na stavebníka uplatněné v průběhu prací:
  • na odstranění zjištěných závad z hlediska bezpečnosti práce, hygieny a požárních opatření, včetně lhůty pro jejich odstranění;
  • na zajištění dalších opatření podle zvláštních předpisů (ochranná opatření, dozor, ochranné přístroje, požární zařízení);
 • nesoulad s bezpečnostními opatřeními v případě souběhu prací s provozem stavebníka nebo s pracemi jiných zhotovitelů (odpovědnost zhotovitele za dodržování vlastních bezpečnostních přepisů jeho pracovníky není tímto dotčena);
 • údaje o pracovních úrazech;
 • záznam o pravidelné kontrole pracoviště z hlediska hygieny a bezpečnosti práce za účasti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi;
 • v záznamu je nutné také uvést odstranění závad z předchozích zápisů;
 • údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 • zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, v ochranných pásmech, při manipulaci se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;
 • opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných materiálů, výrobků a zařízení proti poškození nebo odcizení.

Poznámka:
pouze informace jednou větou, je součástí deníku BOZP

2.5.7 Postup prací

 • Skutečnosti ovlivňující průběh a kvalitu prací (např. klimatické podmínky – teplota, déšť, mráz, vítr) ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem;
 • druh, množství a časový postup prováděných prací;
 • ukončení jednotlivých částí stavby, předání příslušné části pracoviště dodavatelům k provedení prací, podmiňujících pokračování ve vlastních pracích, nebo dalších navazujících pracích. O předání se podle smluvních podmínek sepíše buď samostatný zápis (v tom případě se provede do stavebního deníku pouze evidenční záznam o provedeném zápisu), nebo zápis ve stavebním deníku;
 • požadavky na stavebníka s přesným uvedením předmětu a lhůty pro splnění.

2.5.8 Ztížené pracovní podmínky (provozní vlivy)

 • Všechny údaje o mimořádně ztíženém pracovním prostředí a provozních vlivech, které narušují nebo znemožňují postup prací.

2.5.9 Přerušení prací a technologické přestávky

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti, které ohrožují nebo znemožňují pokračování prací, a to

 • z příčin vzniklých na straně stavebníka:
  • výzva stavebníkovi k odstranění příčin nebo k dodatečnému splnění smluvních závazků, jejichž termín nebyl dodržen;
  • dojde-li k přerušení prací, uvede se den a hodina přerušení. Současně se sepíše zápis, který obsahuje stav prací a seznam strojů, zařízení a materiálů, které jsou na pracovištích;
 • z příčin na straně zhotovitele:
  • výzva stavebníka k přerušení prací, jestliže zjistil nedodržení bezpečnostních předpisů při práci, nebo jiné důvody (nesprávný technologický postup apod.);
  • zápis zhotovitele (současně podepsaný stavebníkem) o provedených opatřeních k odstranění zjištěných závad, s přesným uvedením doby opětného zahájení prací;
 • každé skutečné i krátkodobé přerušení prací způsobené:
  • přerušením dodávky elektrické energie, plynu, vody apod.;
  • úrazem na pracovišti, poruchou zařízení apod.;
  • povinnými technologickými přestávkami z rozhodnutí oprávněných orgánů.

2.5.10 Pokračování v přerušených pracích

 • Den a hodina obnovení prací s uvedením zjištěných závad, vzniklých v době přerušení;
 • požadavek na provedení oprav, repasí a revizí v případě zjištěných závad.

2.5.11 Dílčí přejímky

 • Den, hodina a rozsah dílčí přejímky v souladu s potřebou procesu výstavby a vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby.

2.5.12 Zakrývání prací

 • Výzva zhotovitele ke kontrole kvality a úplnosti zakrývaných prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení aj.) a výsledky této kontroly.

2.5.13 Specifikace víceprací, dohodnutých mezi stavebníkem a zhotovitelem

 • Stavebníka – s uvedením rozsahu prací;
 • zhotovitele – z hlediska:
  • rozsahu a průběhu víceprací;
  • dokumentace – požadavek na případnou změnu;
  • kapacitního, termínového, cenového apod.

Poznámka:
je veden samostatný deník víceprací a méněprací

2.5.14 Specifikace změn v průběhu výstavby

 • Veškeré zjištěné odchylky od předpokladů, za nichž byla zpracována schválená dokumentace, které vyžadují její změnu;
 • veškeré změny (odchylky) od schválené dokumentace s uvedením, kdo a jakým dokladem je schválil, kdy a kdo je zakreslil, případně číslo příslušného výkresu.

Poznámka:
záznamy deníku vede zhotovitel se subdodavatelem

2.5.15 Spolupráce zhotovitelů (dodavatelů) na stavbě

Je řešena na základě smluvních vztahů, přímých nebo nepřímých. Do těchto činností patří zejména:

 • Vnitrostaveništní doprava a přesun:
  • uplatněné požadavky s uvedením předmětu a termínu dopravy nebo přesunu;
  • provádění dopravy nebo přesunu, včetně zjištěného rozsahu případného poškození, ke kterému došlo při dopravě nebo přesunu, lhůta a dohoda o opatřeních k odstranění závad.
 • Stavební práce:
  • uplatněné požadavky s uvedením rozsahu a termínu provedení prací;
  • provádění prací s vyčíslením výkonových ukazatelů, potvrzených objednatelem prací.
 • Lešení a pomocné konstrukce:
  • uplatněné požadavky s údajem druhu, množství a termínu provedení;
  • provádění s uvedením skutečně provedeného množství a potvrzení zhotovitele, který práce provedl, že odpovídají předpisům;
  • výzva k demontáži a odstranění.
 • Ostatní práce:
 • uplatněné požadavky s odvoláním na sjednané podmínky a lhůty;
 • provedené práce s uvedením předmětu, rozsahu, doby trvání, popř. další sjednané údaje (je-li na nich závislá úplata). Jedná se např. o:
  • zapůjčení mechanismů a dopravních prostředků;
  • spoluužívání vlečky;
  • dopravu pracovníků na pracoviště;
  • užívání provozních zařízení stavebníka nebo jiných účastníků výstavby (např. zásobování vodou, plynem, parou, zapůjčení dílny apod.);
  • střežení pracoviště;
  • úpravu elektronické požární signalizace apod.

Poznámka:
záznamy deníku vede zhotovitel se subdodavatelem

2.5.16 Skutečnosti důležité pro fakturaci

(pokud je smluvně sjednána mezi stavebníkem a zhotovitelem, případně podle smlouvy)

Zapisují se zejména:

 • počty odpracovaných hodin za úkony, účtované hodinovými sazbami, včetně popisu provedeného druhu práce. Tyto hodiny musí potvrdit stavebník (příprava ke komplexním zkouškám, komplexní zkoušky apod.), u vypůjčených mechanismů počty odpracovaných strojových hodin v jednotlivých dnech, jednotlivých mechanismů;
 • zvýšení nákladů;
  • u individuálně kalkulovaných nákladů z důvodů nemožnosti dodržet uvažovanou organizaci práce, využití mechanizmů, technologických postupů apod.; druh prací a potřebný čas (jako podklad pro ohodnocení);
 • spotřeba energie (elektrické, plynu, tlakového vzduchu apod.);
  • způsob odběru;
  • počáteční a konečný stav.

2.5.17 Provedení dohodnutých nebo stanovených zkoušek a měření

 • Provedení, průběh a výsledky zkoušek a měření, stanovisko stavebníka k jejich výsledku apod.
  • stanovených nebo dohodnutých k ověření prováděných prací a dodávek;
  • stanovených zvláštními předpisy a prováděných příslušnými orgány (materiálové, tlakové, jeřábové, cejchovací apod.); v záznamu se odkáže na úřední doklad o provedených zkouškách a měřeních.

2.5.18 Zvláštní události a skutečnosti

 • Vzniklé škody na majetku s přesným uvedením příčiny (živelní pohroma, havárie, dopravní nehoda, krádež, vloupání apod.);
  • rozsah škody (odhad, popis);
  • jména svědků a jejich adresy;
  • provedení nezbytných opatření k zabránění dalších škod nebo ohrožení života a zdraví pracovníků;
 • neoprávněné užívání zařízení (včetně popisu, jak bylo zařízení užíváno, vztah na záruky apod.);
 • dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny apod.).

2.5.19 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno)

 • Výzva stavebníkovi a uživateli k účasti;
 • uplatněné požadavky vůči stavebníkovi na poskytnutí provozních hmot, paliva, energie, mazadel apod. a zajištění účasti potřebných provozních pracovníků;
 • průběh přípravy, včetně konstatování, že zařízení je připraveno k zahájení komplexního vyzkoušení.

2.5.20 Komplexní vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno)

 • Oznámení stavebníkovi dne a hodiny zahájení;
 • přesný časový a pracovní postup v rozsahu, dohodnutém ve smlouvě;
 • den skutečného zahájení;
 • průběh zkoušek, včetně dosažených výsledků a stanoviska stavebníka a uživatele k výsledkům;
 • den ukončení komplexního vyzkoušení, příčiny jeho případného přerušení, den a hodina jeho opětného zahájení;
 • jmenovitý seznam vlastních pracovníků i pracovníků stavebníka a uživatele, kteří byli účastníky komplexního vyzkoušení, včetně počtu odpracovaných hodin.

Poznámka:
samostatný protokol – má odpovídající kolonky

2.5.21 Předání a převzetí (dohodnutým způsobem)

 • Datum písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení;
 • místo, den a hodina zahájení;
 • průběh přejímacího řízení;
 • místo, den a hodina ukončení (tj. sepsání samostatného protokolu o předání a převzetí mezi zhotovitelem a stavebníkem, včetně soupisu vad a nedodělků).

Poznámka:
samostatný protokol – má odpovídající kolonky

2.5.22 Práce po předání a převzetí

 • Povinnost vést stavební deník končí až po úplném odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
  • zapisují se zejména termíny, ve kterých byly odstraněny jednotlivé vady nebo nedodělky.

2.5.23 Zkušební provoz

 • Záznamy o zkušebním provozu, pokud je zkušební provoz uložen stavebním povolením.

2.5.24 Provádění a výsledky kontrol všech druhů

 • Výsledky kontrolních prohlídek stavby;
 • záznamy oprávněných pracovníků a dotčených orgánů podle jejich zjištění a rozhodnutí;
 • výsledky činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi;
 • výsledky činnosti autorizovaného inspektora.


2.6 ZÁVĚR

Jako charakteristickou vlastnost pro OZ je zvlášť třeba zdůraznit převážně dispozitivní povahu jeho právní úpravy. To znamená, že většina jeho ustanovení, pokud jde o závazkové vztahy, platí „pokud se smluvní strany nedohodnou jinak“. Tím je posílena úloha smluvních ujednání a autonomie smluvní vůle mezi podnikatelskými subjekty. Ustanovení dispozitivní povahy mohou účastníci závazkových vztahů aplikovat tak, že je buď použijí, nebo jejich aplikaci vyloučí, popř. omezí a dají přednost odlišné úpravě ve smlouvě o dílo (§ 258 a násl. OZ).

Zejména z tohoto pohledu je třeba chápat důležitost povinného vedení stavebního deníku, včasného a úplného provádění zápisů, které jsou často jediným závazným dokladem pro průkaz o průběhu provádění stavby a o dodržení vzájemných smluvních závazků v čase a kvalitě provedení. Včasný a kvalitně provedený záznam v deníku je tak základním výchozím podkladem pro uplatnění sjednaných sankcí, náhrady škod, změny a doplňky ke smlouvě o dílo.


PŘÍLOHA A – VZOR STAVEBNÍHO DENÍKU

Příloha A – Titulní strana obálky

Příloha A – List A/1

Příloha A – List A/2

Příloha A – List A/3

Příloha A – List A/4

Příloha A – List A/5

Příloha A – List A/6Základní dokument: Technický dozor stavebníka (MP 3.2)
Obory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: