Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Metodická pomůcka (manuál) stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta.

Kalkulačka – pracnosti výkonů (A 4.2)

Kalkulačka na portálu cenyzaprojekty.cz navazuje na Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů vypracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Českou komorou architektů (ČKA).

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Pomůcka obsahuje výběr norem pro vybraná technologická zařízení, plynárenská a plynová, elektronická komunikační, zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, vybrané druhy zdvihacích zařízení a navrhování elektrických rozvodů. Třídění norem je provedeno podle druhů vybraných zařízení.

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Pomůcka obsahuje přehled soustavy Eurokódů: ČSN EN 1990 navrhování konstrukcí, vybrané normy ČSN k navrhování a provádění ocelových konstrukcí, vybrané normy EN a ISO k provádění a povrchové ochraně ocelových konstrukcí, vybrané normy k navrhování schodišť, žebříků apod. a vybrané normy, které se týkají svařování, zkoušení svarů, navrhování jeřábových drážek apod.

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Dokument zpracováváme

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Dokument zpracováváme