Standardy služeb – Technologické stavby – TZS (A 4.1.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Autoři: kolektiv

Stav: aktualizace 2021, vydání 2017

Anotace:
Metodická pomůcka (manuál) stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta.

Společné části Standardů služeb inženýrů, techniků a architektů obsahuje pomůcka A 4.1. Tato pomůcka popisuje standardy a způsob oceňování profesních služeb a souvisejících činností pro obor technologické stavby (obor technologická zařízení staveb).

Upozornění k textu

OBSAH

D Standardy a způsob oceňování profesních služeb a souvisejících činností po oborech
D2 Technologické stavby (Technologická zařízení staveb)
2.1 Fáze služeb FS 1 – Příprava zakázky (PZ)
2.2 Fáze služeb FS 2 – Dokumentace návrhu/studie stavby (DNS)
2.3 Fáze služeb FS 3 – Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
2.4 Fáze služeb FS 4 – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2.5 Fáze služeb FS 5 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
2.6 Fáze služeb FS 6 – Soupis prací a dodávek (SPD)
2.7 Fáze služeb FS 7 – Autorský dozor projektanta – při realizaci stavby (AD)
2.8 Další dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
2.9 Soupis nadstandardních služeb
2.10 Standardy pracnostíD2 TECHNOLOGICKÉ STAVBY (Technologická zařízení staveb)

Tato kapitola řeší stavby, kde technologické zařízení je pro stavbu určující. V rámci oboru se řeší technologická a technická zařízení také v rámci stavebních objektů. Jedná se zejména o:

 • stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin;
 • stavby pro hutní a metalurgickou výrobu;
 • stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky;
 • stavby pro chemický průmysl;
 • stavby pro papírenský průmysl;
 • stavby pro strojírenskou výrobu;
 • stavby pro automobilový průmysl, dopravu a skladování;
 • stavby pro sklářský a dřevozpracující průmysl;
 • stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl;
 • stavby pro spotřební průmysl;
 • stavby pro zemědělskou a lesnickou výrobu;
 • stavby technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách;
 • stavby a části staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí;
 • zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů;
 • stavby pro energetiku;
 • stavby pro výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení;
 • stavby pro plynárenství;
 • stavby pro výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení;
 • stavby sítí a zařízení elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií;
 • stavby vedení a zařízení pro přenos dat a ukládání dat a další veřejnou technickou infrastrukturu;
 • stavby pro využití netradičních forem energie;
 • veřejné osvětlení, které není součástí stavby z kap. D/D.1/oddílu 1 – Pozemní stavby.


2.1 FÁZE SLUŽEB FS 1 – PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ)

Nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle § 158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně PZ

Příprava zakázky je předprojektovou přípravou stavby.

Příprava zakázky má pomoci klientovi (dále i objednatel, investor, developer, zadavatel staveb, stavebník, provozovatel, uživatel) definovat záměr a konkretizovat funkci a účel stavby.

Prací projektanta je případně formulovat zadání a předběžně prověřit vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD).

V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. Využívají se např. Feasibility study, Prefeasibility study, Oportunity study a další.

Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou projektovou přípravu stavby a specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi klienta a projektanta, na obstaravatelskou činnost a na speciální odborné činnosti.

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Poznámka:
Pro technologické stavby je toto členění ve FS 1 těžko použitelné. Klienti TZS obvykle záměr řeší ve stávajících provozech a požadují v této fázi údaje a informace, které nekorespondují s členěním A až D. Pro jednotnost STANDARDU PS a TZS je toto členění použito i v oddílu 2 – Technologické stavby. Rovněž bude část FS 1 zařazena do „standardní činnosti“ – viz již výše uvedené poznámky k FS 1 a 2 v kap. B/B.3 – Pojmy a vysvětlivky užívané ve Standardech.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza zakázky

 • zhodnocení vstupních údajů;
 • zjištění identifikačních údajů.

Specifikace potřebných podkladů

 • zhodnocení vstupních podkladů;
 • specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, průzkumů, zaměření, rozborů apod.).

Předběžná analýza investorského záměru

 • zhodnocení záměru; časový plán.

Předběžná analýza území stavby

 • rekognoskace předpokládaného staveniště;
 • zjištění regulačních podmínek území;
 • soulad s územně plánovací dokumentací.

Specifikace předpokládaných projektových prací

 • potřebné fáze služeb;
 • profesní zastoupení.

Návrh smlouvy

 • specifikace předmětu plnění, času plnění a odměny (honoráře);
 • podpis smlouvy.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Spolupráce na sestavení investorského záměru:

 • určení funkce;
 • velikost, kapacity;
 • provozní vazby;
 • orientační odhad investičních nákladů;
 • sestavení harmonogramu stavby a projektových prací.

Zajištění potřebných podkladů

 • archivní materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území, ochranná pásma, inundace, poddolování, geologie, seismicita, hydrogeologie, radon, zeleň, převažující směr větrů, oslunění, osvětlení;
 • památky, archeologie;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • zajištění fotodokumentace lokality;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí;
 • zajištění meteorologických a klimatických a environmentálních podmínek.

Zajištění výkresové dokumentace

 • situační výkres se zakreslením současného stavu, čísel parcel, hranic území a rozsahu staveniště (v měřítku katastrální mapy) předmětného objektu.

Žádost o územně plánovací informaci podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o:

 • podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • ochranných pásmech, změna využití území;
 • současném stavu, stavební uzávěře.

Obstaravatelská činnost

Marketingový plán a studie proveditelnosti:

 • zdůvodnění účelu, základní idea;
 • hmotné výstupy, kapacity, stavební záměr;
 • charakteristika prostředí, ochranná pásma;
 • technické řešení;
 • energie, lidské zdroje, rozloha, velikostní údaje;
 • finanční a ekonomická analýza;
 • harmonogram realizace.

Zajištění potřebných dokladů:

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti, (energie, voda, kanalizace, dopravní síť);
 • územně plánovací dokumentace;
 • kopie katastrální mapy staveniště (území);
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
 • informace o dotčených pozemcích KN.

Návrh smlouvy:

 • součinnost;
 • podpis.

Speciální odborné činnosti

Geodetické podklady:

 • geometrický plán;
 • zaměření;
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum;
 • stavebně historický průzkum;
 • archeologický průzkum;
 • fotodokumentace, pasportizace;
 • inženýrsko-geologický průzkum;
 • hydrogeologický průzkum;
 • pedologický a radonový průzkum;
 • průzkum bludných proudů;
 • biologický a dendrologický průzkum;
 • krajinný průzkum;
 • meteorologické údaje;
 • geodetické podklady;
 • mapa záplavových území;
 • dopravní průzkum;
 • spisové materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory:

 • urbanisticko-hmotová, dispoziční;
 • materiálová + výtvarná, interiérová;
 • hluková, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zajištění dokumentace pro ÚPI podle § 21 SZ a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.:

 • dokumentace k žádosti o územně plánovací informaci;
 • stanovení nároků na napojení inženýrských sítí a dopravy.

Formulace investorského záměru:

 • funkční náplň;
 • komerční záměr;
 • technické řešení;
 • organizační opatření;
 • časové souvislosti;
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů.

Zajištění potřebných podkladů:

 • zajištění map lokality;
 • fotodokumentace lokality;
 • spisová a předchozí dokumentace;
 • podklady z katastru nemovitostí.

Zajištění potřebných dokladů:

 • přístup na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost:

 • při zpracování návrhu zadání;
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Zajištění oponentního expertního posouzení investorského záměru a zadání.

Odsouhlasení:

 • FS 1;
 • expertního posouzení;
 • dalšího postupu projektových prací.

Návrh smlouvy:

 • součinnost;
 • podpis.

2.1.1 Rozsah a obsah dokumentace přípravy zakázky

Projektová činnost – STANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí má přiměřeně odpovídat druhu a významu stavby a podmínkám v území.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o klientovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o projektantovi

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Údaje o vstupních podkladech

A.3 Údaje o území

 • rozsah řešeného území;
 • dosavadní využití a zastavěnost území (zastavěné/nezastavěné území);
 • údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, regulačními podmínkami, cíli a úkoly územního plánování;
 • předběžný seznam souvisejících a podmiňujících investic;
 • seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí);
 • meteorologické, klimatické a environmentální data a údaje.

A.4 Předběžná analýza území stavby

 • zjištění regulačních podmínek v území.

A.5 Předběžná analýza záměru

 • charakteristika záměru.

A.6 Specifikace údajů o záměru

 • nová stavba, změna dokončené stavby;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované kapacity stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační investiční náklady.

B Neobsazeno

C Situační výkresy

 • orientační zákres stavby do katastrální mapy.

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující např. speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření.

D Neobsazeno

Dokladová část

 • zadání klienta.

Speciální dokumentace, speciální přílohy k žádostem (NADSTANDARDNÍ služby)


2.2 FÁZE SLUŽEB FS 2 – DOKUMENTACE NÁVRHU / STUDIE STAVBY (DNS)

Nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle § 158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně DNS

Vypracování studie – dokumentace návrhu stavby – je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru. (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové).

Konkretizování stavby v DNS zároveň naznačí ekonomické a časové limity budoucí výstavby.

Dalším hlavním účelem DNS je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Prověření a analýza zadání a podkladů

 • podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace;
 • provedených odborných studií a rozborů;
 • dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů;
 • rozborů územně plánovací dokumentace;
 • územního souhlasu nebo územně plánovací informace;
 • prověření stavebního programu.

Zpracování dokumentace návrhu stavby

 • průvodní zpráva;
 • souhrnná technická zpráva;
 • situace stavby;
 • dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů).

Součástí činností je také

 • koordinace projektových prací;
 • posouzení orientačních investičních nákladů;
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

Formulování požadavků

 • na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií.

Projednání dokumentace s klientem

Spolupráce na sestavení zadání

 • výčet objektů, kapacit a místností.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Variantní řešení:

 • zpracování DNS ve variantách;
 • vyhodnocení variant;
 • vypracování čistopisu vybrané varianty.

Zapracování požadavků zadavatele:

 • dodatečné a změněné požadavky.

Zajištění potřebných podkladů:

 • spisové materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území;
 • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň;
 • meteorologické, klimatické údaje (např. větrná růžice, intenzita srážek, tabulky teplot apod.);
 • památky, archeologie;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • zajištění fotodokumentace lokality;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí.

Zpracování speciální dokumentace:

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – propočet;
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • komplexní hodnocení stavby;
 • vizualizace a animace;
 • modely;
 • marketinková dokumentace;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby.

Obstaravatelská činnost

Žádost o územně plánovací informaci podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.:

 • o podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • o ochranných pásmech, změna využití území;
 • o současném stavu, stavební uzávěře.

Analýza záměru, marketing:

 • organizace předběžné poptávky;
 • sestavení plánu financování;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza navrhovaných investičních a provozních nákladů;
 • marketingový plán a studie proveditelnosti.

Zajištění potřebných dokladů:

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava);
 • územně plánovací dokumentace;
  • kopie katastrální mapy staveniště (území);
  • výpisu z listu vlastnictví dotčeného území;
  • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
  • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
  • informace o dotčených pozemcích KN.

Speciální odborné činnosti

Geodetické podklady:

 • geometrický plán;
 • zaměření;
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum;
 • stavebně historický průzkum;
 • archeologický průzkum;
 • fotodokumentace, pasportizace;
 • inženýrsko-geologický průzkum;
 • hydrogeologický průzkum;
 • pedologický a radonový průzkum;
 • průzkum bludných proudů;
 • biologický a dendrologický průzkum;
 • krajinný průzkum;
 • meteorologické údaje;
 • geodetické podklady;
 • mapa záplavových území;
 • dopravní průzkum;
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory:

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Formulace investorského záměru:

 • funkční náplň;
 • komerční záměr;
 • technické řešení;
 • organizační opatření;
 • časové souvislosti;
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů.

Předání dostupných podkladů:

 • zajištění map lokality;
 • fotodokumentace lokality;
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů:

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost:

 • při zpracování návrhu DNS;
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Zajištění oponentního expertního posouzení DNS.

Odsouhlasení:

 • 2. fáze služeb;
 • expertního posouzení;
 • určení dalšího postupu projektových prací.

2.2.1 Rozsah a obsah dokumentace návrhu stavby/studie stavby

Projektová činnost – STANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí má přiměřeně odpovídat druhu a významu stavby a podmínkám v území.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby;
 • a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha;
 • a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení;
 • konstrukční a materiálové řešení;
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce, neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Katastrální vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres

 • zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace např. severka.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

1. Předběžná vyjádření a výsledky konzultací s dotčenými orgány

2. Výsledky konzultací s majiteli a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury


2.3 FÁZE SLUŽEB FS 3 – DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území.

Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu.

DUR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby.

Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí.

Lze zpracovat i společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SD).

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a prověření podmínek

 • dosavadních projektových prací;
 • zhodnocení předběžných stanovisek DO a SAMS;
 • zhodnocení souladu s ÚPD a OTP;
 • zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování DUR

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

 • průvodní zpráva;
 • souhrnná technická zpráva;
 • situační výkresy;
 • dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů).

Součástí činností je také

 • koordinace projektových prací;
 • odhad orientačních investičních nákladů (pro stanovení výše správních poplatků);
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury.

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií.

Projednání dokumentace s klientem

Čistopis DUR

 • zapracování podmínek projednání s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury;
 • zapracování podmínek pro územní rozhodnutí;
 • předání čistopisu DUR klientovi.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zapracování požadavků klienta:

 • dodatečné a změněné požadavky;
 • variantní řešení (jedná se o „vnitřní“ detailní varianty řešení). Teprve podle nich klient může rozhodnout, kterou z variant dopracovat pro definitivní žádost o ÚR.

Zajištění potřebných podkladů:

 • pro územní řízení:
  • proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (proces posuzování EIA viz další text), ve znění pozdějších předpisů;
  • potřebné speciální dokumentace;
 • pro přípravu dokumentace:
  • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě.

Zpracování speciální dokumentace

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – propočet;
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • komplexní hodnocení stavby;
 • vizualizace a animace;
 • modely;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • studie interiéru;
 • koordinace profesí požadovaná klientem.

Doplnění dokumentace

 • v případě nestandardního průběhu řízení;
 • na základě výsledku odvolacího řízení proti rozhodnutí o umístění stavby;
 • pro územní rozhodnutí podle zvláštních požadavků dotčených orgánů;
 • pro vydání potřebných výjimek pro stavbu.

Obstaravatelská činnost

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

 • dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury potřebných pro vydání územního rozhodnutí;
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení;
 • zajištění potřebných dokladů pro územní řízení;
 • zajištění vyvěšení zahájení ÚŘ na pozemku;
 • jednání o podmínkách vynětí ze zemědělského půdního fondu;
 • jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SAMS.

Obstarání vydání územního rozhodnutí:

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání ÚR;
 • umístění stavby nebo zařízení;
 • změnu využití území,
 • změnu vlivu užívání stavby na území;
 • dělení nebo scelování pozemků;
 • ochranné pásmo.

Podání žádosti o územní rozhodnutí:

 • účast při jednáních v rámci územního řízení;
 • účast při řízení o odvolání proti ÚR.

Analýza záměru, marketing:

 • organizace předběžné poptávky;
 • získání srovnávacích nabídek technických zařízení;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza předpokládaných investičních a provozních nákladů;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby.

Speciální odborné činnosti

Geodetické podklady:

 • geometrický plán;
 • zaměření:
  • pozemku (polohopis, výškopis);
  • dotčených staveb;
  • inženýrských sítí;
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum;
 • stavebně historický průzkum;
 • archeologický průzkum;
 • fotodokumentace, pasportizace;
 • inženýrsko-geologický průzkum;
 • hydrogeologický průzkum;
 • pedologický a radonový průzkum;
 • průzkum bludných proudů;
 • biologický a dendrologický průzkum;
 • krajinný průzkum;
 • meteorologické údaje;
 • geodetické podklady;
 • mapa záplavových území;
 • dopravní průzkum;
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory:

 • osvětlení a oslunění;
 • hluk, rozptyl, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:

 • zpracování dokumentace EIA pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a získání Závěru zjišťovacího řízení nebo Stanoviska;
 • studie v rámci dokumentace EIA;
 • zpracovatelem dokumentace EIA může být pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • předmětem posuzování podle tohoto zákona a § 3 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy.

Součinnost klienta

Formulace zadání investora:

 • předání výchozí platné dokumentace např. odsouhlasená DNS.

Předání dostupných podkladů:

 • zajištění map lokality;
 • fotodokumentace lokality;
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů:

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • zajištění přístupu do dotčených staveb;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a pro zastupování investora;
 • dodání dokladů vlastníka;
 • vyjádření k podmínkám ÚR (přijmutí/odmítnutí);
 • vyjádření k podmínkám DO.

Průběžná součinnost:

 • při zpracování návrhu DUR;
 • účast na předběžných jednáních s DO;
 • účast na koordinačních jednáních projektu;
 • účast na jednáních v rámci územního řízení;
 • účast na jednáních při odvolání proti ÚR.

Zajištění oponentního expertního posouzení DUR.

Odsouhlasení:

 • FS 3;
 • expertního posouzení;
 • uhrazení správních poplatků ÚR.

Určení dalšího postupu projektových prací.

2.3.1 Rozsah a obsah dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace objektů

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby a podmínkám v území.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby;
 • u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní technický popis staveb

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů;
 • v případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce, neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území, hranice stavby;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:
Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandard. Komory budou usilovat o úpravu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v tomto smyslu.

Tato dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2. Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.3.2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A – D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat podmínkám v území a charakteru navrhované změny.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o území

 • navrhovaná změna využití území;
 • místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis a zhodnocení území

 • charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • údaje o odtokových poměrech;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • územně technické podmínky;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou využití území;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Popis navrhované změny využití území

 • podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí;
 • zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území;
 • celková výměra území dotčeného změnou;
 • požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury;
 • zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území;
 • zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí (povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.);
 • předpokládaná lhůta realizace změny využití území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace

B.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a umístění v sídle.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení hranic území s novým využitím;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres území dotčeného změnou

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých záměrů 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • stávající stavby a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající a navrhovaný výškopis a polohopis;
 • vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Výkresy zobrazující změnu využití území (výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území; základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:
Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.3.3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A – D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat podmínkám v území a charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, stávající
  a navrhovaný účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území

 • charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • údaje o odtokových poměrech;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • územně technické podmínky;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, požadavky na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou vlivu užívání stavby na území;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území

B.2.1 Základní charakteristika stavby a změny v jejím užívání

 • trvalá nebo dočasná stavba; u změny stavby údaje o jejich současném stavbu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • stávající a navrhovaný účel užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání stavby;
 • navrhovaná změna parametrů stavby (např. užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.;
 • posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska změny v užívání stavby;
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu

 • popis dopravního řešení;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu.

B.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na území

 • údaje o vyvolaných protihlukových opatřeních – terénní valy, protihlukové stěny apod.

B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení stavby s novým účelem užívání;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Celkový situační výkres území dotčeného změnou

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • hranice řešeného území;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technického a technologického zařízení (provozních souborů)

Výkresy zobrazující změnu v užívání stavby (půdorysy s vyznačením stávajícího a navrhovaného způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, řezy, pohledy).

Dokladová část

Poznámka:
Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandard. Komory budou usilovat o úpravu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v tomto smyslu.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese.

4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.


2.4 FÁZE SLUŽEB FS 4 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DSP

Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, podle § 104 odst. 1 písm. a)e) SZ je dokumentace připojovaná spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení, podle § 116 SZ projektová dokumentace připojovaná k veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby a podle § 117 SZ projektová dokumentace posuzovaná autorizovaným inspektorem. Tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ.

Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě.

Na základě DSP se ohlašuje stavba nebo stavební úřad vydává stavební povolení.

Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod.

DSP musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní a materiálovou charakteristiku stavby.

Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby.

Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci (JPD).

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze zpracovat společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SD).

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a prověření podmínek ÚR

 • dosavadních projektových prací;
 • prověření stanovisek DO a SAMS;
 • zhodnocení připomínek účastníků řízení;
 • zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek;
 • zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování DSP

Koncepční koordinace projektu

 • koordinační činnost.

Zpracování dokumentace pro stavební povolení

 • průvodní zpráva;
 • souhrnná technická zpráva;
 • situace stavby;
 • dokumentace jednotlivých stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a provozních souborů (technických a technologických zařízení.

Součástí činností je také

 • odhad orientačních investičních nákladů (pro stanovení výše správních poplatků);
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s DO a SAMS.

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů a speciálních studií.

Projednání dokumentace s investorem

Čistopis DSP

 • zapracování podmínek projednání s DO a SAMS;
 • zapracování podmínek z průběhu stavebního řízení;
 • předání čistopisu DSP investorovi.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zapracování požadavků zadavatele:

 • dodatečné a změněné požadavky;
 • alternativní řešení;
 • jejich vyhodnocení a zapracování do dokumentace.

Zpracování speciální dokumentace:

 • návrh řešení organizace výstavby;
 • dopravně inženýrská opatření;
 • protokol o určení vnějších vlivů;
 • projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, firemní značení (vlajky, znaky, logo), světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • vizualizace a animace;
 • modely, www stránky projektu;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • koordinační výkresy profesí požadované zadavatelem;
 • vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
 • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – propočet;
 • zpracování speciální dokumentace pro stavební povolení k tzv. integrovanému povolení IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) pro vybraná technologická zařízení stavby podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Doplnění dokumentace:

 • v případě nestandardního průběhu řízení;
 • pro vydání potřebných výjimek pro stavbu;
 • na základě výsledku odvolacího řízení;
 • vypracování podkladů pro expertní a speciální jednání nebo posuzování.

Obstaravatelská činnost

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

 • dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury potřebných pro vydání stavebního povolení;
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení;
 • zajištění dalších potřebných dokladů pro stavební řízení.

Obstarání vydání stavebního povolení:

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání SP;
 • podání žádosti o stavební povolení;
 • účast při jednáních v rámci stavebního řízení;
 • účast při řízení o odvolání proti SP.

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí:

 • podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu;
 • podání žádosti o vynětí z půdního fondu;
 • podání žádostí o další řízení (např. vodoprávní řízení, povolení kácení dřevin, připojení na komunikaci…).

Poznámka:
Podle § 4 SZ se mají tato další řízení přednostně spojit a projednat v režimu hlavní stavby;

 • účast při jednáních v rámci těchto řízeních.

Analýza záměru, marketing:

 • organizace předběžné poptávky;
 • získání srovnávacích nabídek technických zařízení;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza předpokládaných investičních a provozních nákladů.

Zajištění potřebných podkladů:

 • zajišťuje se v rámci nadstandardní projektové činnosti pro projektovou přípravu:
  • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava;
  • památky, archeologie;
  • likvidace odpadů;
  • hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě;
  • příprava údajů pro certifikaci stavby;
  • potřebné speciální dokumentace pro stavební řízení.

Speciální odborné činnosti

Geodetické podklady:

 • geometrický plán;
 • zaměření:
  • pozemku (polohopis, výškopis);
  • dotčených staveb;
  • inženýrských sítí;
 • digitalizace podkladů.

Průzkumy:

 • stavebně technický průzkum;
 • statické ověření stávajících konstrukcí;
 • inženýrsko-geologický průzkum;
 • hydrogeologický průzkum;
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory:

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Formulace zadání investora:

 • předání výchozí platné dokumentace např. odsouhlasená DNS nebo DUR.

Předání dostupných podkladů:

 • zajištění map lokality;
 • fotodokumentace lokality;
 • spisové a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů:

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • zajištění přístupu do dotčených staveb;
 • poskytnutí plné moci k zjišťování potřebných údajů a pro zastupování investora;
 • dodání dokladů vlastníka;
 • plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití – např. u ocelových a mostních konstrukcí).

Průběžná součinnost:

 • při zpracování návrhu DSP;
 • účast na předběžných jednáních s DO;
 • účast na koordinačních jednáních projektu;
 • účast na jednáních v rámci stavebního řízení;
 • účast na jednáních při odvolání proti SP;
 • zajištění oponentního expertního posouzení DSP.

Odsouhlasení:

 • FS 4;
 • expertního posouzení;
 • uhrazení správních poplatků SP;
 • vyjádření ke SP, přijmutí (odmítnutí) podmínek.

Určení dalšího postupu projektových prací.

2.4.1 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného povolení

Viz příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SpD vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A – D

Společná dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a technických a technologických zařízení (provozních souborů))

Dokladová část (přikládá se k dokumentaci, zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Společná dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; ČKA nebo ČKAIT;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledek statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgán;
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby (pro stanovení výše správních poplatků).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení;
 • konstrukční a materiálové řešení;
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (provozních souborů)

 • technické řešení;
 • výčet technických a technologických zařízení (provozních souborů).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 • ochrana před pronikáním plynů z podloží, (radon, metan apod.);
 • ochrana před bludnými proudy;
 • ochrana před technickou seizmicitou;
 • ochrana před hlukem;
 • protipovodňová opatření;
 • ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti;
 • ostatní účinky (vliv poddolování apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu;
 • pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 • terénní úpravy;
 • použité vegetační prvky;
 • biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda);
 • vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c), a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb (dtto bod g);
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření;
 • stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
 • postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres navrhované (hlavní) stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb (např. od hranic pozemků, od sousedních staveb);
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální dočasné a trvalé zábory;
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace (např. severka včetně zohlednění meridiánové odchylky, větrná růžice, tabulka teplot, tabulka intenzity srážek apod.).

C.4 Speciální situační výkresy (podle konkrétní potřeby)

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; situace prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, ÚSES, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických anebo technologických zařízení (provozních souborů) se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
 • Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
 • Statické posouzení (seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, údaje o zatíženích a materiálech apod.); ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
 • Případně požadavky na zpracování plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití – např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle § 110 odst. 2 písm. c) SZ.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Doporučuje se zpracovat dokumentaci podle požadavků č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb. resp. její novela č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
 • Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Rozsah a obsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

 • Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
 • Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na jednotlivá technická a technologická zařízení (provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky).

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

 • přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení;
 • přeložky vedení technické infrastruktury;
 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých technických a technologických zařízeních (provozních souborech).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie).
 • Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, (připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují), požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou podle jiných právních předpisů.

Poznámka:
Následující doklady dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. dokládány k projektové dokumentaci, ale nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti nebo jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 SZ nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.4.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Podle § 104 odst. 1 písm. a)e) SZ, viz příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DSP vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A – D

Projektová dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

(Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a technických a technologických zařízení (provozních souborů))

Dokladová část (přikládá se k dokumentaci, zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledek statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby (pro stanovení výše správních poplatků).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení;
 • konstrukční a materiálové řešení;
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (provozních souborů)

 • technické řešení;
 • výčet technických a technologických zařízení (provozních souborů).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 • ochrana před pronikáním plynů z podloží, (radon, metan apod.);
 • ochrana před bludnými proudy;
 • ochrana před technickou seizmicitou;
 • ochrana před hlukem;
 • protipovodňová opatření;
 • ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti;
 • ostatní účinky (vliv poddolování apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu;
 • pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 • terénní úpravy;
 • použité vegetační prvky;
 • biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda);
 • vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c), a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb (dtto bod g);
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření;
 • stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
 • postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres navrhované (hlavní) stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb (např. od hranic pozemků, od sousedních staveb);
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální dočasné a trvalé zábory;
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace (např. severka včetně zohlednění meridiánové odchylky, větrná růžice, tabulka teplot, tabulka intenzity srážek apod.).

C.4 Speciální situační výkresy (podle konkrétní potřeby)

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; situace prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, ÚSES, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických anebo technologických zařízení (provozních souborů) se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
 • Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
 • Statické posouzení (seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, údaje o zatíženích a materiálech apod.); ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
 • Případně požadavky na zpracování plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití – např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle § 110 odst. 2 písm. c) SZ.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Doporučuje se zpracovat dokumentaci podle požadavků č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb. resp. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
 • Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Rozsah a obsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

 • Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
 • Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na jednotlivá technická a technologická zařízení (provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky).

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

 • přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení;
 • přeložky vedení technické infrastruktury;
 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých technických a technologických zařízeních (provozních souborech).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie).
 • Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, (připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují), požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou podle jiných právních předpisů.

Poznámka:
Následující doklady dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb. dokládány k projektové dokumentaci, ale nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti nebo jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 SZ nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování


2.5 FÁZE SLUŽEB – FS 5 – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

DPS vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně (DPS)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vychází ze schválené DSP, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

DPS je prohloubená a rozšířená dokumentace předchozího projektového stupně (obvykle DSP) do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení).

Dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské stavební objekty a pro provozní soubory technických a technologických zařízení.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro zhotovitele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

DPS se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Na jejím základě je možné zpracovat SPD (viz FS 6) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

DPS je podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace (dokumentace zhotovitele stavby – DDS).

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Fáze zpracování DDS není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Stavebnímu úřadu DPS slouží podle § 133 odst. 3, § 134 odst. 6 SZ pro provádění kontrolních prohlídek stavby.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu, obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) a doplnění ji lze u méně rozsáhlých staveb použít jako „jednostupňovou projektovou dokumentaci“ i pro stavební řízení.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a vyhodnocení podmínek

 • dosavadních projektových prací;
 • zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek;
 • zhodnocení opatření a řešení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS

Dokumentace pro provádění stavby obsahuje

 • A průvodní zpráva;
 • B souhrnná technická zpráva;
 • C situační výkresy.

Části A – C mohou být převzaty z DSP

 • D dokumentace jednotlivých stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a provozních souborů (technických a technologických zařízení).

Obsahuje zejména:

 • rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí;
 • tabulky výrobků a prací;
 • požadavky na provedení povrchů;
 • dokumentace technických a technologických zařízení stavby;
 • dokladová část.

Koordinace projektu:

 • stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení;
 • koordinační činnost: funkční a prostorová koordinace projektu po objektech a mezi SO a PS.

Projednání dokumentace s investorem.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zapracování požadavků zadavatele:

 • dodatečné a změněné požadavky;
 • zapracování alternativních řešení;
 • vyhodnocení a zapracování požadavků zhotovitele stavby do dokumentace.

Zpracování dalších podrobností:

 • koordinační výkresy profesí;
 • vytyčovací výkresy;
 • v architektonicko-stavební části:
  • detaily;
  • podrobné výkresy atypických výrobků;
  • spárořezy dlažeb a obkladů;
 • v konstrukčně statické části:
  • podrobné výkresy výztuže;
 • v části technická a technologická zařízení stavby:
  • alternativní a nadstandardní řešení;
  • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
  • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – sestavení kontrolního rozpočtu;
  • zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů.

Zpracování speciální dokumentace

 • projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení prostorové akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • vizualizace a animace;
 • modely, www stránky projektu;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • speciální členění dokumentace;
 • návrh provozních řádů a dokumentace.

Obstaravatelská činnost

Zajištění podkladů pro výběrové řízení:

 • kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace DPS;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby;
 • podklady od dodavatelů stavebních výrobků a materiálů a technických a technologických zařízení.

Speciální odborné činnosti

Součinnost klienta

Průběžná součinnost:

 • při zpracování návrhu DPS;
 • účast na koordinačních jednáních projektu.

Zajištění oponentního expertního posouzení DPS

Odsouhlasení:

 • fáze služeb FS 5;
 • expertního posouzení.

Určení dalšího postupu projektových prací.

Poznámka:
Součástí standardní dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace (DDS).

Součástí standardní DPS není dokumentace zařízení staveniště.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Viz příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DPS vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon část A – D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a provozních souborů (technických a technologických zařízení)

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

V dokladové části jsou obsaženy doklady, které potřebuje projektant k řádnému zpracování DPS – zajišťování těchto dokladů je standardní činností projektanta. Některé další doklady musí pro schválení DPS zajistit/doložit stavebník. Pokud tuto činnost uplatní u projektanta (a ten smluvně souhlasí), jedná se pro projektanta o nadstandard.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební pozemní a inženýrské objekty a pro provozní soubory technických a technologických zařízení.

Vychází ze schválené projektové dokumentace DSP, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Je-li zakázka zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí obsah dokumentace splňovat jeho podmínky, např. neuvádět názvy výrobků, technologií a materiálů.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro zhotovitele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace stavby (DDS).

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb.příloze č. 5 tohoto NV jsou specifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Rozsah a obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předepisuje příloha č. 6 tohoto NV.

Plán může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

A Průvodní zpráva

Příslušné body budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla;
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);
 • základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

 • požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
 • požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
 • zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě.

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.;
 • ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby;
 • a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

C Situační výkresy

Výkresy jsou převzaty z předchozího stupně dokumentace. Příslušné údaje budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb od hranic pozemků, od sousedních staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských objektů), provozních souborů (technických a technologických zařízení) se zpracovává po objektech a souborech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního (pozemního nebo inženýrského) objektu

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

 • Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované kvalitě navržených materiálů a o požadované kvalitě provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a kvalitu navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele stavby; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů – nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
 • Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované kvalitě navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a kvalitu navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – rozsah a obsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy).
 • Podrobný statický výpočet.

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provádění stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady – normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby – betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

 • Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže – dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povoleni ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • plynová odběrná zařízení;
 • vzduchotechnika;
 • vytápění;
 • chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem a zemnění;
 • elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Rozsah a obsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

 • Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
 • Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze podle charakteru členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky.

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

 • nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek;
 • podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologická zařízení, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a elektrokomunikační techniky;
 • rozvody tepelné energie a související technologická zařízení včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla;
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení;
 • zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny;
 • zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny;
 • zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv;
 • nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla;
 • vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních souborech (technických a technologických zařízení).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
 • Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem


2.6 FÁZE SLUŽEB FS 6 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD)

SPD nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně SPD

Projektová činnost STANDARDNÍ

Sestavení soupisu prací a dodávek

Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dostupnou projektovou dokumentaci, nejlépe však na dokumentaci pro provádění stavby (DPS – FS 5) položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamýšleného stavebního díla.

Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé práce, dodávky a služby, nebo položka může, po dohodě s investorem, zahrnovat agregované práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.

Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý soupis.

Sestavení výkazů výměr

Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

 • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – sestavení kontrolního rozpočtu;
 • zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů;
 • spolupráce při výběru zhotovitele stavby.

Součinnost klienta

 • stanovení rozsahu agregace položek SPD.
 • vyloučení, nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu SPD;
 • účast na koordinačních jednáních projektu.

Zajištění oponentního expertního posouzení SPD

Odsouhlasení:

 • FS 6;
 • expertního posouzení.

Určení dalšího postupu prací.

Rozsah a obsah dokumentace soupisu prací a dodávek

Viz vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Struktura soupisu prací a dodávek (dále SPD)

1) SPD je zpracován v členění na stavební objekty, (pozemní a inženýrské objekty) a provozní soubory (technických a technologických zařízení) v souladu s příslušnou dokumentací, pokud po dohodě s investorem nebude stanoveno jinak.

2) Každý stavební pozemní objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný příslušnou dokumentací má vlastní SPD, pokud po dohodě s investorem nebude stanoveno jinak.

3) SPD obsahuje jednotlivé, nebo agregované položky veškerých stavebních, nebo montážních prací, dodávek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru. Použití agregovaných položek se doporučuje projednat s investorem. SPD obsahuje i položky vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu výše uvedené vyhlášky buď samostatné, nebo integrované do ostatních položek.

4) SPD může být v rámci každého stavebního objektu a provozního souboru členěn do stavebních, nebo funkčních dílů – částí v závislosti na charakteru prací, dodávek a služeb.

5) SPD musí mít celkovou rekapitulaci a rekapitulace stavebních, funkčních dílů – částí v závislosti na charakteru prací, dodávek a služeb.

6) SPD zahrne i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou přímo obsahem jednotlivých položek.

7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, musí být zpracována celková rekapitulace všech soupisů.

Obsah položek soupisu prací a dodávek

Položka SPD obsahuje

1) Pořadové, nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD.

2) Označení položky v projektové dokumentaci.

3) Číselné zatřídění položky, pokud je vůbec možné danou položku zatřídit s označením cenové soustavy, pokud je tato použita.

4) Popis jednotlivé, nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky, nebo služby.

5) Měrnou jednotku.

Výkaz výměr

Výkaz výměr doplní každou položku SPD o:

1) Množství v měrných jednotkách.

Elektronická podoba soupisu prací a dodávek a výkazu výměr

Elektronická podoba soupisu prací a dodávek SPD a výkazu výměr musí mít takový otevřený volně dostupný formát, který umožní transfer dat.


2.7 FÁZE SLUŽEB FS 7 – AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY (AD)

AD by měla vykonávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT. U stavby financované z veřejného rozpočtu musí AD vykonávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT.

Pokud AD vykonává osoba bez autorizace ČKA nebo ČKAIT, nemůže být výkon AD komplexní a plnohodnotný (např. je problematické vyžadování odpovědnosti v plném rozsahu činností, vykonávaných AD).

Popis náplně činnosti autorského dozoru projektanta

Autorský dozor projektanta při realizaci stavby

Hlavní náplní této fáze služby zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování poslední dokumentace schválené stavebním úřadem a případné schválení odchylek a úprav při realizaci stavby.

Technická pomoc zpracovatele projektové nebo dodavatelské dokumentace při realizaci stavby, pokud se nejedná o výkon autorského dozoru podle předchozího odstavce.

Výkon AD může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. Podle § 152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, fyzickou osobou s oprávněním podle AZ. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části.

AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních.

AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.

Projektová činnost

STANDARDNÍ činnost AD:

Vyhodnocení zadání AD

 • dohoda o rozsahu AD;
 • vyhodnocení platné PD;
 • kontrola dodavatelské dokumentace stavby.

Kontrola souladu stavby s platnou PD

 • soulad s ÚR, SP a příslušnými právními předpisy;
 • soulad stavby s platnou PD z hlediska AD;
 • soulad se standardem, daným zadávací dokumentací (viz FS 5 a FS 6) a SOD;
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným FS 5 a FS 6;
 • kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek.

Účast na jednáních v rámci realizace stavby

 • účast na kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na kontrolních dnech stavby;
 • spolupráce s klientem při přijímání rozhodnutí o případných změnách.

Při dokončení stavby

 • účast na přejímkách stavby;
 • účast při uvedení stavby do provozu;
 • účast při uvádění technologických a technických zařízení do provozu;
 • účast při kontrole odstranění vad a nedodělků;
 • účast při případných reklamačních řízeních.

NADSTANDARDNÍ činnost AD

Řešení odchylek stavby:

 • účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných investorem nebo zhotovitelem stavby;
 • vypracování alternativních řešení:
  • technických řešení;
  • dispozičních řešení;
  • detailů a provedení;
 • analýza důsledků změn;
 • vyvolané změny stavby před dokončením;
 • vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů;
 • posouzení změn;
  • technického řešení;
  • materiálového řešení;
  • estetického řešení v průběhu stavby.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

 • analýza projektové dokumentace z hlediska stavebně technického;
 • respektování podmínek projektu organizace smlouvy a smlouvy se zhotovitelem stavby;
 • určení způsobu výkonu TDS, určení podmínek;
 • rozhodování při technických, materiálových, estetických, alternativních řešeních v průběhu stavby z hlediska technického, materiálového a ekonomického;
 • provádění zápisů do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby z hlediska TDS;
 • odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce;
 • spolupráce při ekonomickém vyhodnocení stavby;
 • zajištění revizních zpráv od zhotovitelů;
 • zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.;
 • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby při vydání kolaudačního souhlasu;
 • zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí;
 • účast při reklamačních řízení;

Speciální odborné činnosti

Zejména:

 • spolupráce a kontrola přípravy certifikace stavby.

Součinnost klienta

Zejména:

 • předání staveniště zhotoviteli (pověření TDS);
 • smlouva se zhotovitelem, fakturační pořádek, postupy;
 • stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru a TDS – uzavření smlouvy;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a přijímání závazných rozhodnutí;
 • úhrada faktur.

Průběžná součinnost

 • účast na kontrolních dnech projektu.


2.8 DALŠÍ DOKUMENTACE PODLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.

2.8.1 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

DSPS nevyžaduje autorizaci, pokud se současně nejedná o dokumentaci změny stavby před dokončením.

Dokumentaci skutečného provedení stavby předkládané s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7 SZ (§ 121 SZ), musí zpracovávat projektant (§ 22 SZ), tj. autorizovaná osoba s oprávněním podle AZ.

V případech, kdy dokumentace skutečného provedení stavby není u již užívané stavby k dispozici, nařídí stavební úřad zpracování této dokumentace, popř. pasportu (§ 125 SZ). Tuto dokumentaci nemusí zpracovávat projektant (§ 22 SZ), tj. autorizovaná osoba s oprávněním podle AZ.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti, zajistí stavebník geometrický plán.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby viz příloha č. 14 část 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby;
 • základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o projektantovi), pokud se dochovala;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

 • popis území stavby (ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • popis stavby:
  • účel užívání stavby;
  • trvalá nebo dočasná stavba;
  • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
  • parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby – (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • technický popis stavby a jejího technického zařízení;
 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu;
 • napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Situační výkresy

C.1 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.2 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • stanovení nadmořské výšky, výška objektů;
 • okótované odstupy staveb;
 • stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • stávající vzrostlá vegetace;
 • ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část

Číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu.

Speciální dokumentace, speciální přílohy k žádostem (nadstandardní služby)

2.8.2 Zjednodušená dokumentace stavby (PASPORT STAVBY)

Zjednodušená dokumentace stavby nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad podle § 125 odst. 3 SZ pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Rozsah a obsah zjednodušené dokumentace stavby (pasportu stavby) viz příloha č. 14 část 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Zjednodušený situační nákres

D Zjednodušená výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o projektantovi

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby;
 • základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o projektantovi), pokud se dochovala;
 • další podklady.

A.3 Údaje o území

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), environmentální údaje.

A.4 Údaje o stavbě

 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.);
 • kapacity stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B Souhrnná technická zpráva

 • celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení);
 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu;
 • napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

2.8.3 Dokumentace bouracích prací (DBP)

DBP by měla zpracovávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT.

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu. Zpracování DBP není vybraná činnost podle § 158 odst. 2 SZ. Pokud se ale jedná podle § 128 odst. 1 SZ o dokumentaci stavby, která by vyžadovala při povolování ohlášení nebo stavební povolení podle § 104 odst. 1 písm. a)e), pak musí zpracovat dokumentaci autorizovaná osoba (§ 158 odst. 2 písm. a)b) SZ. Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem – viz § 2 odst. 2 písm. c) SZ.

Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje SP, může její vlastník odstranit svépomoci – viz § 160 odst. 3, 4 SZ, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

viz příloha č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání bouracích prací.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika zastavěného stavebního pozemku;
 • stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační podmínky území;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry;
 • zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu;
 • požadavky na kácení dřevin;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

B.2 Celkový popis stavby

 • druh a účel užívání odstraňované stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (např. – informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.);
 • stávající parametry odstraňované stavby (např. – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů);
 • základní předpoklady pro odstranění stavby – (např. časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby);
 • stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí;
 • stručný popis technických nebo technologických zařízení;
 • výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky;
 • způsob odpojení.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

 • terénní úpravy po odstranění stavby;
 • použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště;
 • maximální zábory;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace;
 • ochrana životního prostředí při odstraňování stavby;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zvláštního zákona (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
 • úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby;
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů;
 • vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení) (provozních souborů)

Dokumentace odstraňovaných stavebních objektů nebo provozních souborů se zpracovává po objektech nebo souborech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

 • Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), způsob likvidace konstrukcí, materiálů, prvků a médií ohrožujících životní prostředí.
 • Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě).
 • Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). Pokud je nutné statické posouzení, měla by jej vždy dělat autorizovaná osoba. Doplnit do vyhlášky, případně do zákona.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.

Poznámka:
Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

2.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení

2.2 Stanovisko, vyjádření, resp. souhlas vlastníka nebo správce či příslušného správního úřadu k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

3. Projekt zpracovaný báňským projektantem

4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.8.4 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

Viz příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Ve stavebním deníku se se doporučuje vyžadovat otisk autorizačního razítka zpracovatele dokumentace – projektanta, hlavního projektanta (§ 22 a § 113 SZ), podle které se stavba realizuje a vyžaduje otisk stavbyvedoucího (§ 134 SZ). Záznamy je oprávněna provádět osoba vykonávající autorský dozor projektanta, popř. hlavního projektanta.

Odborné vedení provádění staveb je podle § 158 SZ tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby s autorizací ČKAIT.

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí (§ 160 odst. 34 SZ) stavebník.

Stavební deník

Náležitosti a způsob vedení:

A Identifikační údaje

 • název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;
 • místo stavby;
 • obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
  • zhotovitele stavby (resp. zhotovitelů částí stavby);
  • stavebníka (investora);
  • projektanta;
  • podzhotovitelů;
 • jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 SZ s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti;
 • jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny);
 • jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona;
 • údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn;
 • seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.);
 • změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 SZ, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

B Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

 • jména a příjmení osob pracujících na staveništi;
 • klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;
 • popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 • dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;
 • nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

 • předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli stavby);
 • zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;
 • nástupy, provádění prací a ukončení činností podzhotovitelů;
 • seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;
 • údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 • zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.;
 • manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;
 • geodetická měření;
 • montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;
 • provoz a užívání mechanizačních prostředků;
 • výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);
 • opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;
 • provádění a výsledky kontrol všech druhů (environmentálních opatření a podmínek);
 • souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení, izolace apod.);
 • odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;
 • skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);
 • dílčí přejímky ukončených prací;
 • provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);
 • škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;
 • předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;
 • odstranění vad a nedodělků;
 • výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a § 134 stavebního zákona);
 • výsledky činnosti autorizovaného inspektora;
 • zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;
 • nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

 • se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;
 • musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám;
 • obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Jednoduchý záznam o stavbě

U ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e)k) SZ postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Náležitosti a způsob vedení:

A Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

 • název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací;
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení;
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe;
 • údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby;
 • seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.);
 • záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla;
 • záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na:

 • postup prací a použití materiálů;
 • zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby;
 • bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby;
 • revize elektro zařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.;
 • podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci;
 • plnění ujednání obchodních smluv;
 • ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.;
 • dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

 • vede se od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;
 • musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně.


2.9 SOUPIS NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB

Nadstandardní služby jsou činnosti, které nejsou součástí standardních služeb v dané fázi služeb. Může se jednat zejména o:

F1 Stanovení orientačních investičních nákladů (propočet)

F2 Výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb

F3 Návrh řešení organizace výstavby

F4 Dopravně inženýrské opatření

F5 Protokol o určení vnějších vlivů (po stavebních objektech, provozních souborech)

F6 Průkaz energetické náročnosti budovy

F7 Interiér a výtvarné řešení

F8 Vizualizace, animace

F9 Prostorová a funkční koordinace

F10 Komplexní hodnocení budovy

F11 Ostatní účelová dokumentace (speciální odborné studie, obchodní dokumentace apod.)

F12 Kniha místností

F13 Dodavatelská dokumentace stavby (dokumentace zhotovitele stavby)

F14 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

F15 Sestavení kontrolního rozpočtu

F16 Použití metody BIM

F17 Příprava údajů pro certifikaci stavby, certifikace stavby

F18 Plán kontrolních prohlídek (§ 110 odst. 2 písm. c)§ 133 SZ)

F19 Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby

F20 Plán udržovacích prací (podle § 139 odst. 2 SZ)

F21 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb.příloha č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a příloha č. 56 NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb.)


2.10 STANDARDY PRACNOSTÍ – METODIKA STANOVENÍ PRACNOSTI VÝKONŮ INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

2.10.1 Úvod

Projektové práce jsou především službou. Jedná se o službu, jejíž úroveň a kvalita nezáleží jen na splnění daných požadavků a rozsahu dokumentace, ale především záleží na vložené duševní činnosti konkrétních osob (záleží na znalostech a schopnostech těchto konkrétních osob). Tato skutečnost neplatí jen pro samotného autora (hlavního inženýra, autorizovaného inženýra, autorizovaného technika ev. architekta), ale platí pro většinu osob, podílejících se na všech částech návrhu stavby. Konečná hmotná podstata návrhu – dokumentace nebo projektová dokumentace, je pouze formou, kterou se předchozí duševní činnost předá a převede do prakticky použitelného zadání pro realizaci stavby.

Metodika určení pracnosti je pomůckou pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený způsob, jak dospět ke smluvní ceně. Je založena na principu stanovení doporučujícího počtu normohodin pro standardní projektové činnost pro různé druhy a náklady staveb a různá kritéria náročnosti.

Autorský kolektiv metodiky se snažil zpracovat pomůcku tak, aby sloužila k základní a rychlé orientaci, aby stanovená pracnost a nezbytné náklady byly dostatečné variabilním podkladem ke stanovení návrhu ceny projektových činností díla, jejíž skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.

Metodika stanovení pracnosti zahrnuje všechny profesní výkony, které činí autorizovaní inženýři a technici ev. architekti při výkonu svého povoláni, přičemž přímá vazba zpracovatele dokumentace na klienta (investora, objednatele, stavebníka) dává klientovi řadu možností pro výběr důvěryhodného partnera a zpracovateli dokumentace (architektovi, inženýrovi, technikovi) odpovídající zázemí k řádnému a nezávislému plnění zakázky.

Pracnost a další náklady se stanovují odděleně pro standardní projektové činnosti, nadstandardní činnosti a ostatní náklady v souladu s metodikou Standardů služeb architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pracnost výkonů zahrnuje časovou náročnost nezbytnou pro zpracování všech standardních činností příslušné fáze služeb uvedených v kap. 2.12.9 těchto Standardů. Nejedná se jen o pracnost potřebnou ke zhotovení příslušné podoby dokumentace, zahrnuje také pracnost potřebnou k vytvoření návrhu stavby a všech jejich součástí – duševní činnost.

Uplatněná hodinová sazba pak odráží náročnost prováděných činností, včetně úrovně duševní činnosti, která je nezbytnou součástí projektových prací. Odráží také kvalitu duševní práce produkované konkrétními osobami, přičemž se předpokládá, že výsledný produkt (realizovaná stavba) bude svou kvalitou odpovídat kvalitě vložené duševní práce, která zase odpovídá kvalitě (kvalifikovanosti, zkušenostech) konkrétní osoby, která duševní práci vykonává.

Samotný fakt, že dokumentace nebo projektová dokumentace jsou zpracovány podle příslušné vyhlášky a nevykazují vady, neznamená, že stavba je navržena správně. Definice správného návrhu není jednoznačná, správný návrh vhodným způsobem kombinuje požadavky estetické, funkční a technické a ekonomické. Váha těchto požadavků je pro každou stavbu i klienta jiná a součástí kvalitní práce projektanta je zjistit a správně aplikovat tyto požadavky klienta. Plnění požadavků legislativy je pokládáno za samozřejmé.

Součástí hodinové sazby jsou veškeré náklady na projektové práce, tzn. náklady na pracovní sílu, na celoživotní odborné vzdělávání této pracovní síly, na materiální a softwarové vybavení potřebné pro práci a provoz, a i náklady spojené s odpovědností za projektovou činnost především v rozsahu 159 SZ.

2.10.2 Všeobecná část

2.10.2.1 Rozsah použití

Metodika standardů pracnosti v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., § 23 odst. 6 písm. i) stanovuje metodické zásady stanovení pracnosti výkonů autorizovaných osob. Umožňuje klientovi (objednateli) dohodnout smluvní cenu díla s oprávněnou osobou, která je povinně pojištěna podle § 16 zákona č. 360/1992 Sb., je povinna se dále vzdělávat a může být za porušení svých povinností disciplinárně postižena. Ustanovení metodiky standardů pracností odpovídají minimální časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby, technologického celku, provozního souboru nebo zařízení, stavebního objektu a dalších činností.

2.10.2.2 Pojmy

 • Metodika standardů pracnosti zpracovatele dokumentace (architekta, inženýra nebo technika) je postup pro stanovení potřebného počtu pracovních hodin, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo dohodnutého cíle.
 • Kategorie náročnosti staveb pro účely této metodiky slouží k rozlišení staveb podle nároků, které jsou kladeny na jejich provedení a míry pracnosti standardních projektových prací a souvisejících činností při jejich navrhování.
 • Započitatelné náklady (bez DPH) slouží pro účely tohoto Standardu jako podklad pro stanovení pracnosti standardních projektových činností. Stanovují se bud“ odhadem, nebo podle rozpočtu. Podrobněji v příslušných kapitolách.
 • Standardní činností v oblasti projektové činnosti pro stavbu se rozumí vypracování dokumentace nebo projektové dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., blíže rozvedeném v oddílu 2 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů. Dojde-li ke změně stanoveného rozsahu služeb novelizací vyhlášky nebo novou vyhláškou, upraví se hodnoty pracnosti odpovídající v ní uvedených změnách.
 • Nadstandardní činností v oblasti projektové činnosti pro stavbu se rozumí vypracování dokumentace nebo projektové dokumentace v rozsahu nad rámec stanovený vyhláškou č. 499/2006 Sb., blíže rozvedený v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů. Dojde-li ke změně stanoveného rozsahu služeb novelizací vyhlášky nebo novou vyhláškou, upraví se hodnoty pracnosti odpovídající v ní uvedených změnách.
 • Ostatní náklady v oblasti projektové činnosti jsou pro každou fázi služeb podrobně popsány v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů.).
 • Celkový smluvní honorář za projektové práce a související činnosti je součtem jednotlivých honorářů za standardní projektové činnosti, nadstandardní projektové činnosti a ostatní náklady. Celkový smluvní honorář se zpravidla dělí na dílčí honoráře za jednotlivé fáze služeb.

2.10.2.3 Platební podmínky a vyúčtování

2.10.2.3.1 Smluvní strany si mohou sjednat postupné a konečné vyúčtování na základě provedených služeb.

2.10.2.3.2 Zpracovatel má nárok na uhrazení 90 – 95 % honoráře za jím provedené služby v dílčích splátkách s pozastávkou v rozmezí 5 až 10 %. Pozastávka musí být uhrazena ihned po kolaudaci stavby. Služby a dokumentace provedené zpracovatelem se stanou majetkem klienta až po jím provedené úhradě celého smluvního honoráře.

2.10.2.3.3 Faktura jako daňový doklad předkládaný klientovi k proplacení obsahuje kromě obvyklých náležitostí zpravidla tyto položky:

 • celkový smluvní honorář za projektové práce a související činnosti v členění na:
  • honorář za standardní projektové činnosti;
  • honorář za nadstandardní projektové činnosti;
  • ostatní náklady.

Celkový smluvní honorář se zpravidla dělí na dílčí honoráře za jednotlivé fáze služeb.

Celkový smluvní honorář se může dělit na dílčí honoráře za jednotlivé stavby nebo její části, popř. profese.

 • daň z přidané hodnoty podle platného daňového zákona.

2.10.2.3.4 Pokud příčiny nedokončení služby nevznikly na straně zpracovatele, vzniká zpracovateli nárok na zaplacení honoráře. V případě, že nebyly provedeny všechny dohodnuté služby nebo fáze služeb, účtuje se jen dílčí honorář, odpovídající skutečně provedeným službám. Tím není dotčeno právo zpracovatele na náhradu vzniklé škody za podmínek stanovených zákonem.

2.10.2.3.5 V případě nepředvídaného přerušení nebo značného zpoždění zakázky má zpracovatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla z příčin, které nevznikly na straně zpracovatele.

2.10.2.3.6 Pokud obnovení prací vyžaduje přepracování stávajících podkladů, je nutno vyplatit za tyto další služby zvláštní honorář.

2.10.2.4 Daň z přidané hodnoty

Je-li zpracovatel plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na její vyúčtování. Je nutné v příslušné smlouvě o dílo uvést, že DPH bude k dohodnuté částce účtována.

2.10.2.5 Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská

2.10.2.5.1 Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská, práva k průmyslovému vlastnictví (průmyslovým vzorům), práva k objevům a vynálezům, jakož i další práva jsou právem ústavním a jsou chráněna příslušnými zákony.

2.10.2.5.2 Autorská práva zpracovatele [architekta/inženýra/technika] jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.10.2.5.3 Klient má právo užít autorského díla zpracovatele (architekta/inženýra/technika) výlučně se souhlasem autora a pro účel sjednaný smlouvou, obvykle pro provedení autorského díla stavbou. Jakékoliv jiné užití díla je podmíněno výslovným souhlasem autora.

2.10.2.5.4 Autor má právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů klienta, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Má rovněž právo být jmenován jako autor v příslušných klientových publikacích, popřípadě publikacích třetích osob.

2.10.2.5.5 Připouští-li jednotlivě rozsah zakázky nebo její charakter uzavření smlouvy pouze na jednotlivé fáze služeb nebo na výkony redukovaného rozsahu několika fází služeb, a jedná-li se zároveň o dílo, požívající ochrany autorského zákona, popřípadě dalších právních předpisů ochrany práv k duševnímu vlastnictví, musí být součástí smluvního ujednání ustanovení o ochraně práv autorských, resp. dalších práv k duševnímu vlastnictví zpracovatelů, zejména svolení k užití autorského díla (licenční ujednání).

2.10.2.6 Uložení dokumentu

2.10.2.6.1 Originály pracovních materiálů v listinné nebo elektronické formě zůstávají vlastnictvím zpracovatele. Klient má právo nechat si udělat kopie těchto dokumentů a zpracovateli uhradí náklady s tím spojené. Forma disposice s dokumentací a jejími kopiemi musí být dohodnuta mezi zpracovatelem a klientem s cílem zamezit neoprávněné manipulaci se zpracovanou dokumentací.

2.10.2.6.2 Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění stavby a odpovědnosti autorizované osoby není dovoleno předávat dokumentaci ve zdrojové podobě. Dokumentace v elektronické podobě může být předána pouze ve formě pro elektronické prohlížení a archivaci, neumožňující úpravu kopií.

2.10.3 Metodika stanovení pracnosti a nákladů projektových činností

2.10.3.1 Stanovení kategorie náročnosti technologických staveb (technologických zařízení staveb) podle charakteristiky

Metodika rozeznává kategorie náročnosti I. až V., odpovídající pěti kategoriím náročnosti staveb, resp. provozních celků, provozních souborů a stavebních objektů. Jejich popisy jsou uvedeny v jednotlivých následujících kapitolách. Rozpětí každé kategorie náročnosti, stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení pracnosti. Horní a dolní mez po sobě následujících kategorií náročnosti jsou totožné.

2.10.3.1.1 Kategorie náročnosti

Při stanovování pracnosti byly zařazeny technologické stavby, které průřezově zahrnují většinu charakteristických technologických staveb a to:

 • stavby všeobecné;
 • stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin;
 • stavby pro plynárenství;
 • stavby pro spotřební průmysl;
 • stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky;
 • stavby pro elektroenergetiku a teplárenství;
 • stavby pro hutní a metalurgickou výrobu;
 • stavby pro strojírenskou výrobu;
 • stavby pro chemický průmysl;
 • stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl;
 • stavby spojových a bezpečnostních systémů.

Pokud technologická stavba z výše uvedených není níže zařazena v některé z kategorií náročnosti, znamená to, že obor stavby nespadá do této kategorie náročnosti.

Posuzování ostatních technologických staveb vyjmenovaných v oddílu 2 Standardů se zařadí do kategorií náročnosti podle bodového ohodnocení podle kap. 2.10.3.2 nebo se zařadí do kategorie náročnosti porovnáním přiměřenosti s obdobnou složitosti s níže uvedenými technologickými stavbami.

Technologické stavby mohou být porovnáním s dále uvedenými charakteristickými stavbami zařazeny do některé z pěti kategorií náročnosti.

Kategorie náročnosti I

Jednoduché technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:
  kůlny, smetníky, umývací rampy a plochy.
 • Stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin:
  dřeviště důlních závodů; horizontální překopy; větrací kanály; propojení větracích cest; sklady výbušnin v dole; podzemní doprava; elektrifikace a mechanizace porubů; slepé jámy a šachty včetně nárazišť a strojoven; troleje pod zemí a příchytné trolejové vedení v lomech; překopy velké hloubky.
 • Stavby pro plynárenství:
  regulační stanice typové, bez přenosu dat a bez omezení výše výkonu; nízkotlaké plynovodní přípojky.
 • Stavby pro spotřební průmysl:
  odkorňovací stanice; zkracovací stanice.
 • Stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky:
  výrobny výztuže; betonárky; maltovny; tesárny; skrývky kamenolomů a nerudných surovin; těžba a zásobníky štěrku a drtě.

Kategorie náročnosti II

Složitější technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:
  umývárny vozidel; dispečinky všech druhů; sklady s malou mechanizací; pásová doprava; silniční a mostové váhy; vrátnice; prodejní sklady; prototypové dílny.
 • Stavby pro plynárenství:
  regulační stanice typové, bez přenosu dat a bez omezení výše výkonu; nízkotlaké rozvody a plynovody; středotlaké a vysokotlaké přípojky plynu; regulační stanice plynu typové s přenosem dat, bez omezení výše výkonu; regulační stanice atypické s výkonem do 300 m3/h, bez přenosu da; výrobny a distribuce technických, medicinálních plynů a propan-butanu; degazační stanice podzemních dolů; rozvody a plynovody s tlakem do 16 barů (do 1,6 MPa); regulační stanice plynu atypické, výkon do 300 m3/h, s přenosem dat; výrobny tlakového plynu; plnící stanice plynu pro pohon motorových vozidel; regulační stanice plynu atypické, výkon do 3 000 m3/h, s přenosem dat; průzkumné vrty pro těžbu uhlovodíků a vod včetně úprav a vystrojení pro jejich těžbu apod.
 • Stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin:
  šachetní budovy; vozíkové oběhy; důlní chodby, jámy a náraziště; vodorovné štoly a úpadnice; velkoprůměrové vrty; odvětrávací komíny; haldy hlušin; větrací kanály včetně ohřívání vtažných větrů; odběrná místa a doprava uhlovodíků; žumpovní překopy; nouzové východy z jámy; důlní trafostanice a rozvodny; důlní šatny; lampovny; nástupní mosty; odvodnění detritů; skládky; úpravny uhlí, rud a nerostných surovin; úpravy a zásahy do jeskynních prostorů.
 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:
  stožárové a kioskové transformátory; el. přípojky NN a místní silnoproudé rozvody NN; stanice elektrické – rozvodny, měnírny, transformátory, spínací stanice do 35 kV; horkovodní a teplovodní přípojky.
 • Stavby pro hutní a metalurgickou výrobu:
  modelárny a hutnická druhovýroba.
 • Stavby pro strojírenskou výrobu:
  lisovny za studena; pomocná výroba (opravny nářadí, stavební údržba, trubkárny, bednárny, prototypové dílny, laboratoře, sušárny apod.); lisovny za tepla; základní výroba (mechanické dílny, obrobny; automotorárny, mechanickomontážní provozy; zkušebny; svařovny; hrubovny; mostárny; nářaďovny; tepelné zpracování; kotlárny apod.
 • Stavby pro chemický průmysl:
  ropovody a produktovody; magistrální ropovody a produktovody; produktovody s pracovním tlakem >9 MPa; obslužné koleje s ochranou proti průniku škodlivin.
 • Stavby pro spotřební průmysl:
  knihárny; tiskárny; průmysl spotřební elektroniky.
 • Stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky:
  výrobny stavebních dílců keramických a betonových; drtírny a třídírny kamene; těžebny a mletí vápenců; výrobny struskové vlny; výrobny cihel a stavební keramiky; výrobny pórobetonových díl; výrobny prefabrikátů z předpjatého betonu; výrobny minerálních plstí; těžebny kaolínu a jílu.
 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:
  opravny lékařských přístrojů.
 • Stavby spojových a bezpečnostních systémů:
  vedení spojová vzdušná; společné TV antény pro skupinu objektů; VF zesilovací stanice; místní telekomunikační rozvody a přípojky; stabilní hasící zařízení; komplexní elektrické i neelektrické bezpečnostní systémy (např.: EZS, EPS, CCTV, kontrola vstupů, docházky a stravování, obvodová ochrana, ochrana osob strážní služby, mobilní nástrahové systémy, paging, ozvučení budov a areálů vč. bezpečnostních integrovaných řídících a monitorovacích systémů, rozvody STA, strukturovaná kabeláž, komplexní ochrana proti odposlechům, bezpečnostní oplocení, mechanické a elektromechanické zábranné prostředky apod.).

Kategorie náročnosti III

Složité technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:
  náhradní zdroj proudu; sklady s velkou mechanizací; čistění a neutralizace zásobníků, nádrží a barelů, cisteren a sudů; dílny (montážní, prototypové, mechanické dílny, dílny pro kusovou a malosériovou výrobu); autoservisy; zásobníky pro kusový a sypký materiál; stanice technické kontroly.
 • Stavby pro plynárenství:
  regulační stanice plynu atypické s výkonem do 20 000 m3/ h s přenosem dat; průmyslové rozvody s tlakem nad 40 barů (nad 4 MPa); odběrná a měřící plynová zařízení.
 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:
  stanice elektrické – rozvodny; transformátory a měnírny; spínací stanice od 36 do 200 kV; kotelny a okrskové kotelny; výtopny a teplárny s instalovaným výkonem do 500 t/hod páry v kotlích včetně jejich odpopelňování; spalovny odpadů; elektrické rozvodné sítě do 200 kV; alternativní zdroje energie kromě vodních.
 • Stavby pro hutní a metalurgickou výrobu:
  koksovny, kovárny a lisovny; válcovny; výrobny rour; vysoké pece; metalurgie barevných kovů; ocelárny a slévárny.
 • Stavby pro strojírenskou výrobu:
  galvanovny, lakovny a smaltovny; výrobny elektroniky, izolací, polovodičů, kabelů a vodičů; světelné techniky; uhlíkatých výrobků; výrobny jemné mechaniky a optiky; výrobní úseky s vysokou automatizací; hydraulické stanice; mořírny; výrobny výrobků z abraziv.
 • Stavby pro chemický průmysl:
  sklady hořlavých kapalin; podzemní technologické rozvody v závodech; čerpací stanice; tukový průmysl; výrobny extraktů z aromatických látek; sklady agresivních látek.
 • Stavby pro spotřební průmysl:
  výrobny kožené galantérie; přípravny obuvnických lepidel; přádelny bezvřetenové; zpracování lnu a konopí; odlévaný čedič; izolační minerální vlákna; výrobny nábytku; výrobny obuvi; výrobny skleněných a textilních vláken; výrobny sportovních potřeb; výrobny vláken rayon; polygrafický průmysl; přádelny a tkalcovny; křemičité technické sklo a ploché sklo; sušárny řeziva; výrobny nití; stavebně truhlářské výrobny; obalové sklo; užitkové a osvětlovací sklo; autoskla; koželužné výrobny; hudební nástroje.
 • Stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky:
  výrobny cementu; sila na sypké stavební hmoty.
 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:
  zpracování potravin.
 • Stavby spojových a bezpečnostních systémů:
  telekomunikační a radiokomunikační provozní budovy; vysílací televizní provozy; telekomunikační tratě; telefonní ústředny; optický kabel.

Kategorie náročnosti IV

Velmi složité technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:
  sklady s automatizací; dílny složité; kolejové váhy pro dynamické vážení; lanovky; kompresorové stanice; plynové detekční systémy v dálkových rozvodech; čerpací stanice pohonných hmot.
 • Stavby pro plynárenství:
  vysokotlaké plynovody s tlakem nad 40 bar; regulační stanice atypické s výkonem nad 20 000 m3/h; kompresní a předávací stanice přepravní soustavy; technologické soubory podzemních zásobníků plynu.
 • Stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin:
  lomová těžba uhlí; velkostroje pro povrchové doly; těžní věže včetně strojovny; objekty CO v podzemních dolech; rozvody slaboproudu v podzemních dolech.
 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:
  výměníkové stanice; spalovny; energetické dispečinky; samostatné stanice elektrické-rozvodny; transformovny a spínací stanice nad 200kV; teplárny a elektrárny s instalovaným výkonem nad 500 t/hod páry v kotlích včetně jejich odpopelňování; tepelné sítě; elektrické rozvodné sítě nad 200 kV; odsíření; kogenerační jednotky.
 • Stavby pro hutní a metalurgickou výrobu:
  slévárny přesného lití.
 • Stavby pro strojírenskou výrobu:
  robotizovaná pracoviště.
 • Stavby pro chemický průmysl:
  zpracování gum a plastických hmot; obecná chemie; celulózo-papírenský průmysl; provozy pracující za vysokých tlaků; zpracování uhlovodíků (ropy, dehtů, plynů); sklady zkapalněných plynů; technologické potrubí v závodech chemického průmyslu; výrobny nátěrových látek; sklady agresivních a toxických látek; výrobny průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin; produktovody o pracovním tlaku větším než 40 MPa.
 • Stavby pro spotřební průmysl:
  zušlechťování textilu; laminátový textil; výrobny prádla a konfekcí; přípravny sklářského kmene; robotizovaná pracoviště v závodech spotřebního průmyslu.
 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:
  cukrovary; konzervárny; masný průmysl; chladírny; pekárny; nápojový průmysl; mlýny; zpracování potravin; výrobny cukrovinek; zpracování mléka.
 • Stavby spojových a bezpečnostních systémů:
  dálkové spojovací tratě; NF zesilovací stanice; rozhlasové a televizní stanice; NF provozy; anténové stožáry a věže; rozhlasová a televizní studia.

Kategorie náročnosti V

Nejsložitější a nejrozsáhlejší technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:
  pneumatická doprava hmot s dálkovým ovládáním; automatizované soustavy a soustavy řízení s použitím počítačových sítí.
 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:
  jaderné elektrárny; teplárny a jejich části včetně jejich likvidace; tepelné dálkové sítě; mezisklady vyhořelého paliva; úložiště radioaktivních odpadů.
 • Stavby pro chemický průmysl:
  základní chemie; petrochemie; kvalifikovaná chemie; provozně-technologické (cechové) budovy; robotizovaná pracoviště v závodech chemického a celulózo-papírenského průmyslu; průmyslové výrobny výbušnin.
 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:
  biotechnologie; krevní deriváty; syntetické léky; farmaceutický a kosmetický průmysl.

2.10.3.2 Stanovení kategorie náročnosti technologických staveb a technologických celků podle bodového hodnocení

Zařazení technologické stavby do kategorie náročnosti podle staveb obdobného charakteru se srovnatelnou pracností a srovnatelnou náročností podle bodu 2.10.3.1 má přednost před zařazením podle bodového hodnocení. Pokud ale technologickou stavbu nelze zařadit do kategorie náročnosti podle následující tabulky, provede se zařazení do kategorie náročnosti podle bodového hodnocení podle kritérií.

Pro přesnější rozlišení pracnosti v rámci příslušné kategorie náročnosti lze použít i systému bodování. Stavby nebo provozní celky a soubory se pro určení pracnosti člení do pěti kategorií náročností, a to podle počtu dosažených bodů na základě hodnotících kritérií.

Bodování podle kritérií

Kritérium   počet bodů
1. požadavky na řešení vazeb staveb a technologických celků s okolím, včetně požadavků ekologie 0–7 bodů
2. počet funkčních okruhů v technologických stavbách, jejich rozsah, nutnost jejich provázání a koordinace, rozsah a složitost technického a technologického vybavení 0–9 bodů
3. nároky na architektonické a inženýrské řešení 0–4 bodů
4. složitost nosné konstrukce a mimořádné zatíženi 0–4 bodů
5. hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky 0–7 bodů
6. specifické odborné podmínky, netradiční technické řešení, rozsah a složitost řídicích systémů, požadavky na manipulaci, dopravu a organizaci provozu, složitost postupu výstavby 0–9 bodů
7. vazby na stávající technologická zařízení a objekty 0–9 bodů
Celkem   0–49 bodů

Řazení do kategorií náročnosti podle dosažených bodů

I. kategorie náročnosti 1–7 bodů
II. kategorie náročnosti 8–14 bodů
III. kategorie náročnosti 15–26 bodů
IV. kategorie náročnosti 27–34 bodů
V. kategorie náročnosti 35–49 bodů

2.10.3.3 Započitatelné náklady

Započitatelné náklady stavby jsou:

 • náklady stavby (sestavené z nákladů samostatných provozních souborů a stavebních objektů) pro stanovení pracnosti standardních činností při zpracování dokumentace stavby;
 • náklady dílčí části stavby pro stanovení pracnosti této dílčí část stavby (jsou-li řešeny samostatně);
 • náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení pracnosti standardních činností za příslušnou profesní část stavby podle požadavků klienta (jsou-li řešeny samostatně).

Do započitatelných nákladů stavby se nezahrnuje DPH.

2.10.4 Pracnost STANDARDNÍCH projektových činností

2.10.4.1 Metodika stanovení pracnosti standardních činností

Pracnost standardních projektových činností se stanovuje na základě stanovené úrovně pracnosti konkrétní stavby (dle kategorie náročnosti) a na základě výše započitatelných nákladů na stavbu.

Pro technologické stavby rozeznává metodika 5 kategorií náročností.

Pracnost standardních projektových výkonů vyjadřuje počet pracovních normohodin, potřebných pro provedení standardních činností s přihlédnutím na náklad stavby a kategorii náročnosti.

2.10.4.1.1 Postup při stanovení pracnosti standardních projektových činností pro technologickou stavbu

 • vyhledat ve výčtu technologických staveb zařazení předmětné stavby, v které kategorií náročnosti I až V pro daný obor se nachází, (ne všechny obory staveb jsou zařazeny ve všech kategoriích I až V);
 • pokud předmětnou stavbu nelze ve výčtu oboru technologických staveb nalézt ani ji přiřadit jako stavbu obdobného charakteru nebo obdobně složitou a se srovnatelnou pracností, nebo obor stavby není ve výčtu oborů v kategoriích náročnosti I až V zařazen a také ji nelze obdobně zařadit jako u technologických staveb zařazených ve výčtu technologických staveb, pak provést zařazení stavby do kategorie náročnosti I až V podle bodového hodnocení;
 • vzít v úvahu započitatelné náklady stavby;
 • vyhledat v tabulce pracnosti pro daný náklad stavby a vyhledanou kategorii náročnosti rozsah pracnosti minimum a maximum. V daném rozsahu si stanovit podle svých zkušeností skutečně očekávanou a obhajitelnou pracnost. Tuto pracnost a zdůvodnění její výše projednat se zadavatelem a dohodnout její hodnotu jako výchozí hodnotu k ocenění standardních projektových prací.
 • pokud je náklad technologických stavby odlišný oproti hodnotám v tabulce, provede se výpočet minima a maxima pracnosti interpolací.

2.10.4.2 Výše pracnosti standardních projektových činností pro jednotlivé kategorie náročnosti a náklady technologické stavby

Tabulka pracností standardních projektových služeb

Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro celé stavby. Pro stavby se započitatelnými náklady pod 1 mil. Kč a nad 2 mil. Kč se pracnosti stanoví individuálně s přihlédnutím k hodnotám uvedeným v příslušné tabulce.

Pracnost mezi dolní a horní mezí téže kategorie náročnosti se upravuje a stanovuje s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta, např. použití zvláštních materiálů, technologických zařízení a konstrukcí, nebo s přihlédnutím k podmínkám realizace stavby, k rekonstrukcím, modernizacím nebo změně stavby.

Rozpětí každé kategorie náročnosti, stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení pracnosti. Horní a dolní mez po sobě následujících kategorií náročnosti jsou totožné.

Pracnost technologických staveb, jejichž výše započitatelných nákladů není v tabulce přímo uvedena, se stanovuje lineární interpolací mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou těchto nákladů.

Nadstandardní projektové činnosti a jejich pracnost se řeší podle kap. 2.10.5. Nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracností za standardní projektové činnosti 2.10.4.2.

Pracnost speciálních odborných činností se řeší podle kap. 2.10.6. Speciální odborné činnosti nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracnosti za standardní projektové činnosti 2.10.4.2.

Pracnost obstaravatelských činností se řeší podle kap. 2.10.7. Obstaravatelské činnosti (inženýrská činnost investorská a inženýrská činnost dodavatelská) nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracnosti za standardní projektové činnosti 2.10.4.2.

2.10.4.3 Podíl pracnosti v jednotlivých fázích služeb

Celková pracnost standardních činností stanovená podle kap. 2.10.4.2 se dělí na jednotlivé dílčí pracnosti pro fáze služeb 1 až 7. Každé ze sedmi fází služeb (FS 1 až FS 7) odpovídá podíl z celkové pracnosti, vyjádřený v procentech takto:

Číslo fáze služeb Název fáze služeb Zkratka fáze služeb Podíl fáze služeb na celkové pracnosti
Technologické stavby
FS 1 Příprava zakázky PZ 3 %
FS 2 Dokumentace návrhu / studie stavby DNS 14 %
FS 3 Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 15 %
FS 4 Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP 25 %
FS 5 Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS 30 %
FS 6 Soupis prací a dodávek SPD 8 %
FS 7 Autorský dozor projektanta – při realizaci stavby AD 5 %
100 %

2.10.4.4 Stanovení pracnosti standardních činností ve zvláštních případech

2.10.4.4.1 Zpracování úplné, správné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace technologické stavby podle tohoto dokumentu, zahrnuje standardně výkon všech fází služeb.

2.10.4.4.2 Výběr z fází služeb nebo vynechání fáze služeb

Je-li smlouva o dílo uzavřena pouze na jednotlivé fáze, služeb případně na několik fází služeb, přihlédne se při stanovení pracnosti i k výkonům, které bylo nutno účelně vykonat nad rozsah jednotlivé fáze služeb, resp. které bylo nutno účelně vykonat nad rozsah jednotlivých fází služeb.

Pokud nebyla zpracovaná některá z fází služeb FS 1 až FS 5, může být dohodnuto zvýšení procentního podílu pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi takto:

 • fáze služeb FS 2 až na 16 %;
 • fáze služeb FS 3 až na 21 %;
 • fáze služeb FS 4 až na 33 % (v případě, že nebyly zpracovány fáze FS 2 a FS 3 až na 45 %);
 • fáze služeb FS 5 až na 42 % (v případě, že nebyly zpracovány fáze FS 3 a FS 4 až na 50 %).

z celkové pracnosti za standardní činnosti, přičemž se procentní podíl u ostatních fází nemění.

2.10.4.4.3 Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při modernizaci se stavba může zařadit o jednu kategorii náročnosti výše nebo se její pracnost zvýší o 20 až 33 %.

2.10.5 Náklady STANDARDNÍCH a NADSTANDARDNÍCH činností

2.10.5.1 Postup při stanovení návrhu ceny standardních projektových činností pro technologickou stavbu:

 • Stanovit si individuální výši hodinové sazby projektové hodiny vztažené k normohodině pracnosti k jednání a odsouhlasení klientem. Celkové ocenění standardních projektových prací se stanoví jako součin obou hodnot – dohodnutou výši pracnosti a ocenění projektové normohodiny pracností u projektové organizace.
 • V každé fázi služeb může být navržena jiná výše hodinové sazby.
 • Alternativou může být i jen předložení cenové nabídky s oceněním vypočteným jako celková cena za standardní projektové práce pro předmětnou technologickou stavbu s využitím těchto standardů pracností nebo i bez použití těchto standardů pracnosti, pokud je nabízená cena pro klienta přijatelná a klient netrvá na přeložení tvorby ceny. Oboustranně sjednaná cena za standardní projektové činnosti je vždy věcí smluvního vztahu.

2.10.5.2 Postup při stanovení návrhu ceny za nadstandardní činnosti

Cena za nadstandardní služby se stanovuje individuálně s doporučeným využitím individuálních hodinových sazeb. Rozsah nadstandardních činností pro jednotlivé fáze služeb je uveden v oddílu č. 2 pro technologické stavby.

2.10.6 Oceňování speciálních odborných činností

Podkladem pro stanovení návrhu ceny pro speciální odborné činnosti podle hodinových sazeb jsou individuální hodinové sazby stanovené v jednotlivých projektových organizacích podle charakteru činností, resp. podle funkcí, a časové náročnost jednotlivých úkonů. Podkladem ke stanovení návrhu ceny za dílo jsou hodinové sazby, jejichž skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.

Kategorie odborných činností

Funkce Charakter činnosti Požadavky na činnosti
hlavní inženýr, expert odborné činnosti velmi vysoce kvalifikované stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace řešení zvláště obtížných problémů
vedoucí projektant odborné činnosti vysoce kvalifikované odpovědnost za vedení zakázky řešení obtížných problémů, koordinace technického řešení zakázky
projektant odborné činnosti středně kvalifikované vedení dílčích částí zakázky řešení dílčích problémů
technik odborné činnosti méně kvalifikované řešení dílčích úkolů
technik, administrativa pomocné činnosti málo kvalifikované, případně nekvalifikované pomocné práce a řešení jednoduchých dílčích úkolů

2.10.7 Oceňování obstaravatelských činností

Obstaravatelské činnosti (inženýrská činnost investorská a inženýrská činnost dodavatelská) se oceňují podle dohody s klientem buď individuální kalkulací nebo hodinovou sazbou podle sjednaného rozsahu obstaravatelských činností. Orientačně lze jejich celkovou pracnost podle dohodnutého rozsahu uvažovat do výše 40 % hodnoty z celkové pracnosti všech projektových služeb. Jejich skutečná výše je věcí smluvního vztahu.

2.10.8 Ostatní náklady

Ostatní náklady se účtují paušálně nebo podle jednotlivých dokladů o jejich vynaložení.

Smluvní strany se dohodnou, co bude za ostatní náklady pokládáno.

Specifikace obvyklých ostatních nákladů:

 • Poplatky za poštovné, telefon aj. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zpracovatele.
 • Náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec. Metoda určení ceny služeb autorizovaných osob podle Standardů pracnosti zahrnuje vždy cenu jednoho tištěného paré čistopisu dokumentace.
 • Náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů.
 • Cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů.
 • Náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků.
 • Odměny za činnosti nepříslušející zpracovateli, které však zpracovatel se souhlasem klienta zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady atp.).
 • Správní poplatky, místní poplatky, kolky apod.


Základní dokument: Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)
Obory a specializace:
Kategorie: ,