Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: kolektiv

Stav: aktualizace 2020

Anotace:
Pomůcka obsahuje výběr norem pro vybraná technologická zařízení, plynárenská a plynová, elektronická komunikační, zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, vybrané druhy zdvihacích zařízení a navrhování elektrických rozvodů. Třídění norem je provedeno podle druhů vybraných zařízení.

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
1 Plynárenská a plynová zařízení vhodné pro MP 1.5.1, MP 1.6.6
2 Elektronická komunikační zařízení vhodné pro MP 1.5.3
3 Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení vhodné pro MP 1.5.4, MP 1.6.1, MP 1.6.2, MP 1.6.3
4 Elektroenergetická zařízení vhodné pro MP 1.5.2, MP 1.6.7
5 Vybrané druhy zdvihacích zařízení vhodné pro MP 1.5.5, MP 1.5.8
6 Navrhování elektrických rozvodů vhodné pro MP 1.5.3, MP 1.6.7Úvod

1 Plynárenská a plynová zařízení

Norma Název Katalog. č.
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 87376
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 27230
ČSN 38 6461 Kyslíkovody 71994
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky 92149
ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylEN (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) 92150
ČSN EN 12007-3 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 98291
ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 92148
ČSN EN 12007-5 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky 96029
ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky 97046
ČSN EN 12279 Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky 61147
ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky 92147
ČSN EN 12583 Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky 95713
ČSN EN 14382+A1 Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně 84190
ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 84895
ČSN EN 15001-2 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu 83310
ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky 94511
ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar – Provozní požadavky 80948
ČSN EN 1776 Zásobování plynem – Měřicí stanice zemního plynu – Funkční požadavky 58051
ČSN EN 12732+A1 Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky 95622
TD701 02 Plynovody ze sklolaminátů TD7
TDG704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů TD9
TDG982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG TD19
TDG983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic TD21
TDG98301 Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření TD20
TIN930 01 Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu TC2
TPG201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu TP39
TPG205 01 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy) TP57
TPG304 02 Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla TP4
TPG402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) TP8
TPG605 02 Regulační stanice, regulační zařízení TP59
TPG609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz. TP11
TPG609 03 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti TP12
TPG702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu TP65
TPG702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně TP63
TPG702 05 Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích TP66
TPG702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně TP84
TPG702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě TP85
TPG703 01 Průmyslové plynovody TP95
TPG704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TP40
TPG704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TP40
TPG800 02 Spotřebiče na plyn. Paliva s relat. hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu TP61
TPG807 01 Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz TP72
TPG807 02 Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace, provoz TP70
TPG811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz TP23
TPG900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství TP98
TPG905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TP83
TPG913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek TP54
TPG922 01 Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení TP48
TPG925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu TP93
TPG934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz TP28
TPG935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TP52
TPG938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů TP5
TPG941 02 Komíny, kouřovody, odtahy spalin TP96
TPG943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu TP33
TPG982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG TP27
TPG982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG TP19
TPG982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG TP101
TPG983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic TP21


2 Elektronická komunikační zařízení

Norma Název Katalog. č.
ČSN EN 61375-3-4 Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 3-4: Síť Ethernet (ECN) 96040
ČSN EN 61375-1 Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 1: Obecná architektura 92587
ČSN EN 61375-3-3 Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN) 92586
TNI IEC/TR 61375-2-7 Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB) 96623
ČSN EN 50406-1 Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 1: Nadzemní kabely 72215
ČSN EN 50406-2 Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí – Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země 72216
ČSN EN 50289-1 Komunikační kabely – soubor norem  
ČSN EN 50289-1-1 Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-1: Elektrické zkušební metody – Všeobecné požadavky 63556
ČSN EN 50289-3-1 Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 3-1: Mechanické zkušební metody – Všeobecné požadavky 64695
ČSN EN 50289-4-1 Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí – Všeobecné požadavky 64689
ČSN EN 50290 Komunikační kabely – soubor norem  
ČSN EN 60811-1-1 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů – Část 1: Metody pro všeobecné použití – Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů – Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností 22160
ČSN EN 60811-1-3 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů – Část 1-3: Metody pro všeobecné použití – Metody stanovení hustoty – Zkouška nasákavosti – Zkouška smrštivosti 22161
ČSN EN 60811-100 Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 100: Obecně 91933
ČSN EN 60811-201 až 203 Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 201: Základní zkoušky  
ČSN EN 60811 Elektrické a optické kabely – soubor norem  
ČSN EN 60794 Optické vláknové kabely – soubor norem  
ČSN EN 60794-2 Optické kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace 67934
ČSN EN 60794-3 Optické kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely 66161
ČSN EN 60794-3-10 ed. 2 Optické kabely – Část 3-10: Vnější kabely – Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a zavěšení nad zemí 84426
ČSN EN 60794-3-11 Optické kabely – Část 3-11: Vnější kabely – Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení 87361
ČSN EN 60794-3-12 Optické kabely – Část 3-12: Vnější kabely – Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov 76705
ČSN EN 60794-3-20 ed. 2 Optické kabely – Část 3-20: Vnější kabely – Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely 84261
ČSN EN 60794-3-21 Optické kabely – Část 3-21: Vnější kabely – Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov 76710
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 Optické kabely – Část 3-30: Vnější kabely – Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace 83301
ČSN EN 60794-3-40 Optické kabely – Část 3-40: Vnější kabely – Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech 83780
ČSN EN 60794-3-50 Optické kabely – Část 3-50: Vnější kabely – Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do plynovodů pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením v/do plynových potrubí 83779
ČSN EN 60794-3-60 Optické kabely – Část 3-60: Vnější kabely – Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do potrubí s pitnou vodou pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením/zaplavením v/do potrubí s pitnou vodou 83778
ČSN EN 60794-4 Optické kabely – Část 4: Dílčí specifikace – Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení 75164
ČSN EN 60794-5 Optické kabely – Část 5: Dílčí specifikace – Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním 79284
ČSN EN 61232 Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku 22510
ČSN EN 61395 Vodiče venkovního elektrického vedení – Postup zkoušky tečením u lanovaných vodičů 56330
ČSN IEC 889 Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení 21080
ČSN ISO/IEC 21889 Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Soukromá síť integrovaných služeb – Protokol meziústřednové signalizace – Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě 68755
ČSN EN 55024 ed. 2 Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření 88903
ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky 97500
ČSN EN 50600-1 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 1: Obecné pojmy 93659
ČSN EN 50600-2-1 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-1: Výstavba budov 96293
ČSN EN 50600-2-2 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-2: Rozvody napájení 96292
ČSN EN 50600-2-3 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-3: Úprava okolního prostředí 97583
ČSN ISO/IEC 2382-32 Informační technologie – Slovník – Část 32: Elektronická pošta 60645
ČSN EN 60950-21 Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku 77118
ČSN CLC/TS 50083-3-3 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě – Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu 97652
ČSN EN 60728-1 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu 82380
ČSN EN 60728-13 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů 86677
ČSN EN 60728-4 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení pro koaxiální kabelové sítě 82382
ČSN EN 60728-5 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 5: Stanice systému 82381
ČSN EN 61114-1 Přijímací antény pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz – Část 1: Elektrická měření 58064
ČSN CLC/TS 50607 Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu 94302
ČSN EN 50173-1 ed. 3 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky 90129
ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu 20915
ČSN EN 50556 Systémy silniční dopravní signalizace 89687
ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky 97500
ČSN EN 60065 ed. 2 Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost 98327
ČSN EN 62634 Rádiový datový systém (RDS) – Přijímače a vlastnosti – Metody měření 90199
ČSN EN 60315-7 Metody měření rádiových přijímačů pro různé druhy vysílání – Část 7: Metody měření přijímačů pro digitální družicový rozhlas (DSR) 51375
ČSN EN 62272-2 Celosvětový digitální rozhlasový systém (DRM) – Část 2: Digitální rozhlas v pásmech do 30 MHz – Metody měření vysílačů DRM 79886
ČSN EN 62273-1 Metody měření rádiových vysílačů – Část 1: Vlastnosti zemských vysílačů digitální televize 79617
ČSN EN 60244-1 Metody měření rádiových vysílačů – Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů 60179
ČSN EN 60835-1-1 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlných rádiových systémech – Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím – Oddíl 1: Všeobecně 21259
ČSN IEC 487-1 Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů – Část 1: Měření společná pro subsystémy a simulované radioreléové systémy 51108
ČSN EN 61097-1 ed. 2 Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) – Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) – Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 80583
ČSN EN 61162-2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos 57160
ČSN EN 61108-1 ed. 2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 1: Globální polohový systém (GPS) – Přijímací zařízení – Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 70534
ČSN EN 61108-2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 2: Globální navigační družicový systém (GLONASS) – Přijímací zařízení – Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 55500
ČSN EN 61108-3 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo – Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 87421
ČSN EN 61108-4 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 4: Lodní přijímací zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku – Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 73519
ČSN EN 60950-1 ed. 2 Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 77236
ČSN CLC/TS 62367 Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení) 74151
ČSN EN 41003 ed. 2 Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti 83579
ČSN EN 62040-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS 83414


3 Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení

Norma Název Katalog. č.
ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití 89859
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 26542
ČSN 06 3000 Průmyslové palivové pece. Termíny a definice 17021
ČSN 06 3003 Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení 24785
ČSN 06 3090 Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů 77495
ČSN EN 746-1+A1 Průmyslová tepelná zařízení – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení 85754
ČSN EN 746-2 Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy 87876
ČSN EN 746-3+A1 Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér 85755
ČSN EN 746-4 Průmyslová tepelná zařízení – Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení 60283
ČSN EN 746-5 Průmyslová tepelná zařízení – Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi 62631
ČSN EN 746-8 Průmyslová tepelná zařízení – Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení 62632
ČSN EN 1547+A1 Průmyslová tepelná zařízení – Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení 85756
ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů 735
ČSN 07 0010 Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní 6535
ČSN 07 0020 Parné kotly. Typy a základné parametre 24792
ČSN 07 0021 Horkovodní kotle. Typy a základní parametry 24793
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 32654
ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení 32714
ČSN 07 0246 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení 32588
ČSN 07 0270 Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na nanometre 24795
ČSN 07 7001 Popelové hospodářství. Základní požadavky 24812
ČSN 07 7002 Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí 24813
ČSN 08 0000 Názvosloví parních turbín 759
ČSN 08 0001 Parní turbíny. Kondenzační a regenerační zařízení. Terminologie 20225
ČSN 08 0010 Parní turbíny pro pohon turbogenerátorů. Typy. Základní parametry 24840
ČSN 08 0031 Parní turbíny. Technické podmínky pro přejímku do provozu 761
ČSN ISO 2314 Spalovací turbíny. Přejímací zkoušky 20032
ČSN 08 5000 Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín 24844
ČSN EN 45510-5-4 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren – Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny 61474
ČSN EN 61116 Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren 26161
ČSN ISO 8573-1 až 9 Stlačený vzduch – soubor norem  
ČSN 10 9004 Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné technické požiadavky 24881
ČSN 10 9011 Pneumostatické pohony. Nominálne prietoky vzduchu 805
ČSN 10 9012 Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity 24886
ČSN 12 0017 Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení 24994
ČSN 12 7001 Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů 32696
třída 1300 Potrubí – všeobecně  
ČSN 13 0100 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace – Kategorie 25025
ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy 838
ČSN 14 0110 Názvosloví chladicí techniky 25251
ČSN EN 13313 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob 88457
ČSN EN 1861 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů – Uspořádání a značky 56432
ČSN EN 14276-1+A1 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky 88594
ČSN EN 14276-2+A1 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky 88593
ČSN EN 305 Výměníky tepla – Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla 52391
ČSN EN 307 Výměníky tepla – Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla 55747
ČSN EN 1148 Výměníky tepla – Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti 55749
ČSN EN 1397 Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti 55705
ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení 31175
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 71796
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 27230
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 30568
ČSN EN 764-7 Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení 66246
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů 739
ČSN EN 1366-5 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty 86300
ČES 330102 doporučení ČES 33.01.02 – Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory – výstroj, vybavení a ochranná opatření 170003
ČSN EN 15632-1+A1 Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení 97263
ČSN 33 2165 Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn 95294
ČSN EN 15632-2+A1 Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami – Požadavky a metody zkoušení 97262
ČSN EN 15632-3+A1 Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami – Požadavky a metody zkoušení 97264
ČSN EN 15632-4 Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení 83215
ČSN EN 488+A1 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu 95427
ČSN EN 15698-1 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu 83217
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 16567
ČSN EN 61400-25-3 Větrné elektrárny – Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren – Modely výměny informací 79917
ČSN EN 378-1+A2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby 91917
ČSN EN 378-2+A2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 91918
ČSN EN 378-3+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob 91919
ČSN EN 378-4+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 91920
ČSN EN 14276-1+A1 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky 88594
ČSN EN 14276-2+A1 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky 88593
ČSN EN 45510-7-1 Pokyny pro pořizování zařízení elektráren – Část 7-1: Potrubí a armatury – Vysokotlaké potrubní systémy 58509
ČSN EN 45510-7-2 Pokyny pro pořizování zařízení elektráren – Část 7-2: Potrubí a armatury – Armatury kotle a vysokotlakého potrubí 58328
ČSN EN 45510-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren – Část 1: Společná ustanovení 53977
ČSN EN 45510-2 až 5,8 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren – soubor norem  
ČSN 38 1120 Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren 15333
ČSN EN 61427 ed. 2 Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické energetické systémy (PVES) – Všeobecné požadavky a metody zkoušek 75462
ČSN CLC/TS 61836 Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky 89794
ČSN EN 61727 Fotovoltaické (FV) systémy – Parametry rozhraní s uživatelskou sítí 50793
ČSN EN 50548 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly 89587
ČSN EN 61730-1 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci 79779
ČSN EN ISO 9488 Solární energie – Slovník 94199
ČSN EN 12975-1+A1 Tepelné solární soustavy a součásti – Solární kolektory – Část 1: Všeobecné požadavky 88211
ČSN EN 12976-1 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Všeobecné požadavky 76701
ČSN EN ISO 9806 Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody 95593
ČSN EN 12977-1 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy 90950
ČSN EN ISO 22975-3 Solární energie – Části a materiály kolektorů – Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru 96519
ČSN EN 61400-1 ed. 2 Větrné elektrárny – Část 1: Návrhové požadavky 75894
ČSN EN 61400-2 ed. 2 Větrné elektrárny – Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny 77573
ČSN EN 61400-2 ed. 3 Větrné elektrárny – Část 2: Malé větrné elektrárny 96885
ČSN EN 61400-24 Větrné elektrárny – Část 24: Ochrana před bleskem 87815
ČSN EN 61400-3 Větrné elektrárny – Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách 83925
ČSN EN 50308 Větrné elektrárny – Ochranná opatření – Požadavky na návrh, provoz a údržbu 72183
ČSN EN ISO 9229 Tepelné izolace – Terminologie 80935
ČSN EN ISO 8497 Tepelná izolace – Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí 52011
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 16307
ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení 32067


4 Elektroenergetická zařízení

Norma Název Katalog. č.
ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn 61485
ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC 59147
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 32715
ČSN 33 0405 Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění 23343
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení 65816
ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 573
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení 32590
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 83182
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 78895
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla 331500
ČSN 33 2000-4-43 instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nad-proudy 86830
ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím 77687
ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Bezpečnost – Část 4-444: Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 88027
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 15294
ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím 55508
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 85482
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení 89336
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 90331
ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 86557
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace 92139
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely 86831
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 79145
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrická instalace budov – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou 79175
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány 88632
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7 – 703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny 74175
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích 79051
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrická instalace budov – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení 79176
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Omezené vodivé prostory 79052
ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality 85168
ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality 85182
ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory 91787
ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky 69408
ČSN 33 2000-7-712 Elektrická instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy 75240
ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 713: Nábytek 74096
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace 91562
ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím 91716
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky 86689
ČSN 33 2000 7-718 Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště 94909
ČSN 33 2000-7-722 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Napájení elektrických vozidel 91401
ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu 85521
ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov – Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech 77847
ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy 96951
ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy 28579
ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 83957
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 28658
ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory 23359
ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin 86436
ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech 84036
ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely 84038
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 2603
ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 23362
ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 32674
ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 71157
ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 88607
ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 88945
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 88947
ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika 92053
ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 88812
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory 89989
ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory 96447
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 95887
ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení 76788
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky 72544
ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet 72545
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 16567
ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 82464
ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 6492
ČSN EN 12100 Plastové potrubní systémy – Polyethylenové (PE) ventily – Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami 52743
ČSN EN 61082-1 ed. 2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla 77890
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 91753
ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 19552
ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 84186
ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách 93533
ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 56217
ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů 56217
ČSN IEC 287-3-1 Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů – Část 3: Pracovní podmínky – Oddíl 1: Referenční pracovní podmínky a volba typu kabelu 60188
ČSN IEC 287-3-2+A1 Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů – Část 3: Pracovní podmínky – Oddíl 2: Ekonomická optimalizace průřezu silových kabelů 60189
ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 1: Obecné pokyny 96628
TNI CLC/TR 50480 Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů 96808
TNI IEC/TR 61200-52 Pokyny pro elektrické instalace – Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení 95912
ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) 91466
ČSN EN 61439-4-2 Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) 93286
ČSN EN 61439-5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě 88796
ČSN EN 61439-6 2 Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody 92130
ČSN EN 50274: Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 65726
ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla 69066
ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace – Část 2: Staniční baterie 63833
ČSN EN 61386 (soubor) Trubkové systémy pro vedení kabelů  
ČSN EN 61386-1 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky 82425
ČSN EN 61537 ed. 2 Vedení kabelů – Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů 79196
ČSN EN 61534 (soubor) Systémy sestavy přípojnic  
ČSN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace 65221
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 16567
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 16307
ČSN EN 60445 ed. 4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 88389
ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Popisné označování kabelů a žil 83000
ČSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky 78751
PNE 18 4302 Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav  
PNE 184311 Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy  
PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě  
PNE 33 0000-2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy  
PNE 33 0000-3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy  
PNE 33 0000-4 Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny  
PNE 33 0000-5 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení  
PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie  
PNE 330000-7 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1kV  
PNE 33 0000-8 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV  
PNE 33 0405-1 PNE 33 0405-1:2015 – Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění – Část 1: Porcelánové a skleněné izolátory pro sítě se střídavým napětím  
PNE 33 0405-2 Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění – Část 2: Polymerové izolátory pro sítě se střídavým napětím  
PNE 33 3042 Příklady výpočtů zkratových proudů ve střídavých sítích  
PNE 33 3160-2 Větrné elektrárny – Ochrana před bleskem  
PNE 33 3300-0 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 KV národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku  
PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně  
PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC  
PNE 33 3430-7 Charakteristiky napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti  
PNE 33 3430-0 (5. vydání) Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních soustav  
PNE 33 3430-2 Parametry kvality elektrické energie – Část 2: Kolísání napětí  
PNE 33 3430-8-1 Požadavky pro připojení generátorů nad 16 A na fázi do distribučních sítí – Část 8-1: Sítě nn  
PNE 33 3430-8-2 Požadavky pro připojení do distribučních sítí – Část 8-2: Sítě vn  
PNE 34 1050 Kladení kabelů NN, VN a 110 KV v distribučních sítí energetiky  
PNE 34 7509 Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů  
PNE 34 7614-2 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kV  
PNE 34 7625-4 VN kabely se zesítěnou PE izolací pro distribuční sítě do 34 kV  
PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o napětí 0,6/1 kV – Oddíl 3: Kabely z PVC izolací bez koncentrického jádra  
PNE 34 7659-5 Kabely plastové pro distribuční sítě o napětí 0,6/1kV – oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra  
PNE 34 8210 Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV  
PNE 34 8250 Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV  
PNE 348220-3 Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV  
PNE 348240-3 Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kV  
PNE 348401-2 Součásti venkovních vedení do 1 kV  
PNE 35 4212 Úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kV včetně  
PNE 35 4220 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Aplikační příručka pro používání normy IEC 62271-100  
PNE 35 4701 Pojistky gTr pro jištění distribučních transformátorů VN/NN + Z1  
PNE 35 7040-3 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách  
PNE 35 7041-1 Bezpečnostní omezení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě  
PNE 38 2157 Kabelové kanály, podlaží a šachty  
PNE 38 2530-3 Hromadné dálkové ovládání -Automatiky, vysílače a přijímače  
PNE 38 4065 Provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik  


5 Vybrané druhy zdvihacích zařízení

Norma Název
ČSN EN 12077-2+A1 Bezpečnost jeřábů – Zdravotní a bezpečnostní požadavky – Část 2: Omezující a indikující zařízení
ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady.
ČSN EN 614-2 + A1 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly
ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení. Zamezení neočekávaného spuštění.
ČSN EN 13243 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení
ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky
ČSN EN 12927 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Lana.
ČSN EN 1908 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Napínací zařízení
ČSN EN 13223 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Poháněcí a další mechanická zařízení
ČSN EN 12397 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Provoz
ČSN EN 1907 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Terminologie
ČSN EN 12408 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Zabezpečování kvality
ČSN EN 13796-1 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Vozy. Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy
ČSN EN 12929-1 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Všeobecné požadavky. Část 1: Požadavky na všechna zařízení
ČSN EN 12929-2 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Všeobecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd a běhounu
ČSN EN 12927 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana
ČSN EN 12930 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty
ČSN EN 13107 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Všeobecné požadavky – Stavební objekty
ČSN EN 13796-2 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu
ČSN EN 13796-3 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 3: Zkoušky na únavu
ČSN EN 115-2 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů
ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-3 +A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
ČSN EN 81-72 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 72: Požární výtahy
ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru
ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Povolené hodnoty hladin hluku výtahů na stavbách
ČSN EN 81-70 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81-71+AC Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům
ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
ČSN EN 81-80 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
ČSN P CEN/TS 81-11 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace – Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Evakuační výtahy
ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů
ČSN EN 81-3+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN ISO 9617 Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN ISO 4190-3 Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V
ČSN ISO 4190-5 Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství
ČSN ISO 4190-6 Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy. Navrhování a výběr
ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN EN 12015 Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Vyzařování
ČSN EN 12016 Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost
ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.
ČSN 27 0005 Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel
ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy
ČSN EN 12644-1+A1 Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání
ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
ČSN ISO 9927-3 Jeřáby – Inspekce – Část 3: Věžové jeřáby
ČSN EN 13001-2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
ČSN ISO 4309 Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování
ČSN EN 13557+A2 Jeřáby – Ovládání a ovládací místa
ČSN ISO 4306-1 Jeřáby – Slovník – Část 1: Všeobecně
ČSN EN 14492-1+A1 Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem–- Část 1: Vrátky se strojním pohonem
ČSN EN 14492-2 Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 4301-4 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
ČSN ISO 4308/2 Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby – součinitel bezpečnosti Zp
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
ČSN ISO 4304 Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby. Bezpečné používání. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 12480-3 Jeřáby. Bezpečné používání Část 3: Věžové jeřáby
ČSN 27 0108 Jeřáby. Grafické symboly
ČSN ISO 4301-5 Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 9374-1 Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 9374-4 Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
ČSN ISO 9374-5 Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN EN 13586+A1 Jeřáby. Přístupy
ČSN ISO 9926-1 Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně
ČSN EN 818-2 + A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8
ČSN EN 818-1+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
ČSN EN 1494+A1 Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení
ČSN EN ISO 13535 Naftový a plynárenský průmysl – Vrtné a těžební zařízení – Zdvihací zařízení
ČSN EN 12158-1+A1 Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
ČSN EN 12158-2+A1 Nákladní stavební výtahy – Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízením
ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky.
ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
ČSN EN 12385-5 Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN ISO 7465 Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty
ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
ČSN ISO 20381 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
ČSN ISO 9589 Pohyblivé schody – Stavební rozměry
ČSN EN 1496 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
ČSN 27 4010 Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.
ČSN EN 12159 Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi
ČSN 05 0601 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
ČSN EN 13015+A1 Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu
ČSN EN 13414-1+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce
ČSN EN 627 Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
ČSN 27 1820 Zdvihací zařízení. Kladky a bubny pro ocelová lana
ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
ČSN ISO 7752-5 Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 2374 Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy
ČSN ISO 8087 Zdvihací zařízení. Velikosti bubnů a kladek. Mobilní jeřáby
ČSN 27 0100 Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla
ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI
ČSN EN 1493 Zvedáky vozidel


6 Navrhování elektrických rozvodů

Norma Název
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN 03 8370:1963 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
ČSN 33 0165 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
ČSN EN 61082 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1 – Pravidla
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
ČSN 33 0360 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr
ČSN EN 61140 ed. 2 + ed. 3 Ochrana před úrazem elektrických proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy, normu doplňuje TNI (1/2012)
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-6-ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v kinech
ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech
ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů
ČSN EN 60865-1 ed. 2 Zkratkové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody
ČSN 33 3051 Elektrotechnické předpisy. Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
ČSN 33 3070 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí
ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory
ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 33 4010 Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
ČSN 34 2040 ed. 2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí – zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV
ČSN EN 61936-1 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV – Část 1: Všeobecná pravidla
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem
ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN IEC 60050-732 Mezinárodní elektrotechnický slovník –Část 732: Technologie počítačových sítí – Překlad je v procesu řešení
ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách


Základní dokument: Dokumenty k technickým normám (A 5)
Obory a specializace: ,
Kategorie: ,