- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Anotace:
Popis základních pojmů, právní rámec výkonu technického dozoru, postavení autorizovaných osob, obsah a vymezení činností technického dozoru, včetně vzoru stavebního deníku.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Vysvětlivky a odkazy
2 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
2.1 Úvod
2.2 Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku
2.3 Obsahové náležitosti a způsob vedení jednoduchého záznamu o stavbě
2.4 Vzor stavebního deníku s komentářem
2.5 Vedení denních záznamů ve stavebním deníku
2.6 Závěr
  Příloha A – vzor stavebního deníku1 VYSVĚTLIVKY A ODKAZY

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
AZ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další zkratky uvedené v textu (mimo zkratky obecně známé a běžně používané) jsou vysvětleny vždy přímo v textu.


2 STAVEBNÍ DENÍK A JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ

2.1 ÚVOD

Metodická pomůcka Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě vychází z následujících právních předpisů v platném znění:

Ve smyslu § 157 SZ musí být při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.

Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevydává (§ 154 odst. 1 písm. d) SZ).

Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Dále jsou záznamy oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 SZ, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštní právních předpisů, tj. dotčené orgány.


2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě slouží k dokumentování průběhu stavby a k evidenci všech dokladů týkajících se stavby. Obsahové náležitosti i způsob vedení stanoví příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

A. Identifikační údaje

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;

b) místo stavby;

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení):

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 SZ s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti;

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny);

f) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona;

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn;

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.);

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 SZ prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku (§ 13 odst. 3 AZ). Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha č. 9).

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují

a) počty osob pracujících na staveništi (podle profesí);

b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;

e) nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli);

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů;

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.;

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků;

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů;

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.);

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (samostatný deník, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);

q) dílčí přejímky ukončených prací;

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;

u) odstranění vad a nedodělků;

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a § 134 SZ);

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora;

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C. Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;

b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám;

c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.


2.3 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB VEDENÍ JEDNODUCHÉHO ZÁZNAMU O STAVBĚ

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací;

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení;

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby;

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.);

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla;

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálu;

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby;

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby;

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.;

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci;

f) plnění ujednání obchodních smluv;

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.;

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby, včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;

b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C bod 2  přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně. (Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.)


2.4 VZOR STAVEBNÍHO DENÍKU S KOMENTÁŘEM

Vzor stavebního deníku (jeho jednotlivých listů) je uveden v příloze A. Následující komentář ke skladbě a vedení stavebního deníku obsahuje vedle závazných údajů podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Další doporučené údaje, vyplývající zpravidla ze smluvních ujednání.

2.4.1 Úvodní listy (viz příloha A)

Jsou tvořeny titulní stránkou obálky deníku a základními listy A/1A/5. Údaje známé při zahájení stavby zapisuje do příslušných částí odpovědný pracovník zhotovitele.

Titulní stránka obálky

Titulní stránka deníku, z tuhého papíru, popř. PVC, se vyhotovuje se dvěma oddělitelnými průpisy:

Podle zvoleného způsobu výstavby mohou být pořizovány kopie i pro další účastníky výstavby.

Vyplnění stránky:

Základní list (viz příloha A, list A/1)

Stavební deník obsahuje dva oboustranně předtištěné listy, které slouží k zapsání všech základních údajů o stavbě před jejím zahájením, popř. v průběhu výstavby.

Vyplnění listu:

Seznam základních dokladů (viz příloha A, list A/2)

Seznam slouží k evidenci základních dokladů o stavbě, uložených na stavbě. Jde zejména o smlouvy mezi hlavními účastníky výstavby, popř. dalšími významnými účastníky výstavby, kteří mají vliv na stavbu, protokol o předání staveniště, dodatky a změny ke smlouvám, závažná rozhodnutí v průběhu stavby apod. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedených dokladů. Do seznamu se zapisují doklady, vyhotovené před zahájením provádění stavby. Seznam se v průběhu výstavby doplňuje o nové doklady.

Seznam dokumentace stavby (viz příloha A, list A/3)

Seznam slouží k evidenci dokumentace uložené na stavbě. Jedná se zejména o dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (popř. k ohlášení stavby), dokumentaci pro provádění stavby (je-li pro stavbu zpracovávána), včetně dodatků a změn přijatých v průběhu výstavby a harmonogram výstavby. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedené dokumentace. Do seznamu se zapisuje dokumentace, zpracovaná před zahájením provádění stavby. Seznam se v průběhu výstavby doplňuje o novou dokumentaci (včetně dokumentace zpracovávané zhotovitelem stavby).

Přehled provedených zkoušek a měření (viz příloha A, list A/4)

Přehled slouží k evidenci protokolů o provedení zkoušek a měření stavebních objektů, jednotlivých zařízení, souborů, sítí, popř. až po komplexní vyzkoušení. Jednotlivé zkoušky musí být dohodnuty ve smlouvě. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování protokolů o provedených zkouškách a měřeních. Záznamy se provádějí výhradně v průběhu výstavby.

Seznam ostatních dokumentů (viz příloha A, list A/5)

Seznam slouží k evidenci ostatních dokumentů vzniklých v průběhu výstavby. Jde zejména o zápisy z kontrolních jednání, auditů systému řízení jakosti, protokolů o převzetí objektů zařízení staveniště, montážních pracovišť, pomocných objektů, techniky, materiálů apod. Tento list je rovněž určen jako rezerva pro pokračování záznamů z předcházejících listů po jejich plném využití. Ve sloupci „poznámka“ se v takovém případě zapíše, do kterého listu dokument patří. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné. Záznamy se provádějí v průběhu výstavby.

2.4.2 Část stavebního deníku věnovaná denním záznamům (viz příloha A, list A/6)

Stavební deník obsahuje předtištěné, očíslované listy se dvěma oddělitelnými průpisy barevně označenými s určením:

Smluvně může být dohodnuto zhotovení více průpisů.

Stavební deník může být uspořádán jako:

a) Stavební deník základní, který obsahuje titulní stránku obálky, evidenční listy A/1A/5 a listy pro denní záznamy.

b) Stavební deník pokračující (jeden nebo několik v závislosti na době trvání stavby), který navazuje na stavební deník základní, ale obsahuje pouze titulní stránku obálky a listy pro denní záznamy.


2.5 VEDENÍ DENNÍCH ZÁZNAMŮ VE STAVEBNÍM DENÍKU

Pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku obsahují povinné zápisy podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Stavební deník, část B., případně další údaje podle smluvního ujednání a podle podmínek a průběhu výstavby. Následující výklad je věnován některým denním záznamům ve stavebním deníku.

2.5.1 Zavedení stavebního deníku

2.5.2 Zahájení prací

2.5.3 Počet osob pracujících na staveništi

2.5.4 Převzetí strojů, zařízení a materiálů dodávaných stavebníkem

2.5.5 Dodání strojů a zařízení v průběhu výstavby

2.5.6 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany při provádění prací včetně požárních opatření, ochrany životního prostředí a ochrany majetku

Poznámka:
pouze informace jednou větou, je součástí deníku BOZP

2.5.7 Postup prací

2.5.8 Ztížené pracovní podmínky (provozní vlivy)

2.5.9 Přerušení prací a technologické přestávky

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti, které ohrožují nebo znemožňují pokračování prací, a to

2.5.10 Pokračování v přerušených pracích

2.5.11 Dílčí přejímky

2.5.12 Zakrývání prací

2.5.13 Specifikace víceprací, dohodnutých mezi stavebníkem a zhotovitelem

Poznámka:
je veden samostatný deník víceprací a méněprací

2.5.14 Specifikace změn v průběhu výstavby

Poznámka:
záznamy deníku vede zhotovitel se subdodavatelem

2.5.15 Spolupráce zhotovitelů (dodavatelů) na stavbě

Je řešena na základě smluvních vztahů, přímých nebo nepřímých. Do těchto činností patří zejména:

Poznámka:
záznamy deníku vede zhotovitel se subdodavatelem

2.5.16 Skutečnosti důležité pro fakturaci

(pokud je smluvně sjednána mezi stavebníkem a zhotovitelem, případně podle smlouvy)

Zapisují se zejména:

2.5.17 Provedení dohodnutých nebo stanovených zkoušek a měření

2.5.18 Zvláštní události a skutečnosti

2.5.19 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno)

2.5.20 Komplexní vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno)

Poznámka:
samostatný protokol – má odpovídající kolonky

2.5.21 Předání a převzetí (dohodnutým způsobem)

Poznámka:
samostatný protokol – má odpovídající kolonky

2.5.22 Práce po předání a převzetí

2.5.23 Zkušební provoz

2.5.24 Provádění a výsledky kontrol všech druhů


2.6 ZÁVĚR

Jako charakteristickou vlastnost pro OZ je zvlášť třeba zdůraznit převážně dispozitivní povahu jeho právní úpravy. To znamená, že většina jeho ustanovení, pokud jde o závazkové vztahy, platí „pokud se smluvní strany nedohodnou jinak“. Tím je posílena úloha smluvních ujednání a autonomie smluvní vůle mezi podnikatelskými subjekty. Ustanovení dispozitivní povahy mohou účastníci závazkových vztahů aplikovat tak, že je buď použijí, nebo jejich aplikaci vyloučí, popř. omezí a dají přednost odlišné úpravě ve smlouvě o dílo (§ 258 a násl. OZ).

Zejména z tohoto pohledu je třeba chápat důležitost povinného vedení stavebního deníku, včasného a úplného provádění zápisů, které jsou často jediným závazným dokladem pro průkaz o průběhu provádění stavby a o dodržení vzájemných smluvních závazků v čase a kvalitě provedení. Včasný a kvalitně provedený záznam v deníku je tak základním výchozím podkladem pro uplatnění sjednaných sankcí, náhrady škod, změny a doplňky ke smlouvě o dílo.


PŘÍLOHA A – VZOR STAVEBNÍHO DENÍKU

Příloha A – Titulní strana obálky

Příloha A – List A/1

Příloha A – List A/2

Příloha A – List A/3

Příloha A – List A/4

Příloha A – List A/5

Příloha A – List A/6