Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jan Dvořák, Ing. Jiří Frýba

Autor aktualizace 2022: Ing. Jindřich Pater

Stav: aktualizace 2022, vydání 2015

Anotace:
Pomůcka MP 1.5.8 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technologická zařízenístaveb – Zařízení horizontální a vertikální dopravy, v praxi setkávají včetně kapitol, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů, základní terminologii a právním předpisům příslušejících k oboru. Pomůcka se vzájemně doplňuje s pomůckou MP 1.5.5.

Upozornění k textu

K 30. 6. 2022 byly ve sbírce zákonů ČR vydány (a tudíž platné) k problematice stavebního zákona následující právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  Zrušen k 1. 7. 2023 novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. podle novely č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. se za den nabytí nové komplexní účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., ale považuje až 1. 7. 2024, kdy tedy dojde k definitivnímu zrušení zákona č. 183/2006 Sb.
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
  Účinnost od 1. 7. 2023 podle „malé novely“ zákona č. 283/2021 Sb., tj. podle zákona č. 195/2022 Sb. se za den nabytí účinnosti některých paragrafů zákona č. 283/2021 Sb. považuje 1. 7. 2024; připravována je ještě „velká novela“ zákona č. 283/2021 Sb. s účinností od roku 2024.
 • zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
  Účinnost od 1. 7. 2023; v rámci „velké novely“ zákona č. 283/2021 Sb. je připravována i novela tohoto změnového zákona s účinností od roku 2024.
 • zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace
  Účinnost od 1. 7. 2022; upravuje zákon č. 183/2006 Sb. a zavádí pojem nezbytná stavba, tj. stavba dočasná, jejíž doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Další text je stále vázán pouze na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a k němu vydané prováděcí předpisy, neboť vývoj v oblasti změn stavebního zákona k dnešnímu datu 30. 6. 2022 není ukončen.

OBSAH

  Úvod
1 Základní pojmy a zkratky
1.1 Právní rámec výkonu činnosti AO
1.2 Obecný postup činnosti AO
1.3 Principy ochrany veřejného zájmu
1.4 Principy spolupráce AO
2 Postupy AO v projektové činnosti
2.1 Rozdělení postupů AO
2.1.1 Postup projektové přípravy
2.1.2 Výkony podle oborů a specializací
2.2 Základní postupy AO
2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace
2.2.2 Postupy v přípravě stavby
2.2.3 Postupy v projektové přípravě
2.3 Doplňkové postupy AO
2.3.1 Činnost AO při provádění staveb
2.3.2 Činnost AO v nesmluvním vztahu
3 Další postupy v projektové činnosti
3.1 Projektové práce pro stavebníka
3.2 Projektové práce pro zhotovitele stavby
3.3 Projektové práce pro vlastníka stavby
3.4 Doprovodné postupy
3.4.1 Předání a expedice zakázky
3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace
3.4.3 Ukládání dokumentace
3.4.4 Technické úpravy dokumentace
4 Informační zdroje
4.1 Zdroje souvisejících informací
4.2 Obecně závazné právní předpisy a normy související s činností AOÚVOD

Účelem pomůcky je poskytnout projektantům v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy komprimované informace, o rozsahu povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb.

Struktura materiálu MP 1.5.8 odpovídá členění témat z metodické pomůceky MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do pomůcky převzaty s dodržením hlediska směrování k profesi v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy. Příslušné odkazy na použité podklady jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.

Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy.


1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz MP 1, kap. 1.1.

Zkratky použité v pomůcce

AD Autorský dozor
AO (NAO) Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČSN Česká technická norma
DBP Dokumentace bouracích prací
DD Dodavatelská dokumentace
DO Dokumentace pro ostatní stavby
DPS Dokumentace pro provádění stavby
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP Dokumentace pro uvedení do provozu
DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí
DUS Dokumentace pro užívání stavby
DZ Dokumentace změn stavby před dokončením
DZS Dokumentace pro zadání stavby
DZVÚ Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
FA Finanční analýza
Inženýrská činnost
MP Metodická pomůcka
PDOS Dokumentace pro ohlášení stavby
POV Plán organizace výstavby
RA Rozpočtová analýza zakázky
SZ Stavební zákon
TD Technický dozor stavebníka
TPS Technika prostředí staveb
TZB Technická zařízení budov
TZS Technologická zařízení staveb
VD Výrobní dokumentace
ZD Zadávací dokumentace


1.1 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AO

Viz MP 1, kap. 1.2


1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO

Viz MP 1, kap. 1.3


1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, kap. 1.4


1.4 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, kap. 1.5


2 POSTUPY AO V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, kap. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz MP 1, kap. 2.1.1

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, kap. 2.1.2


2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AO

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, kap. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz MP1, kap. 2.2.2

Body 2.2.2 a)c) není třeba pro profesi zařízení horizontální a vertikální přepravy více rozpracovávat.

d) Dokumentace pro územní rozhodnutí (AO)

Část dokumentace stavby, týkající se profese zařízení horizontální a vertikální dopravy obsahuje:

 • řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně řešení dopravních problémů s ohledem na způsob využití stavby;
 • koncepční řešení zařízení horizontální a vertikální dopravy;
 • koncepční řešení způsobu ovládání zařízení a spínání v návaznosti na systémy měření a regulace.

e) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (AO, DÚR a PDSP) (MP 1, kap. 2.2.2 e))

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz MP 1, kap. 2.2.3

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (PDSP)

Činnost AO podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace pro stavební povolení je základním postupem v oblasti projektové přípravy. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá AO konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit.

V rámci postupu AO provádí následující činnosti:

 • provedení analýzy podkladů a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení;
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj. vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
  • provedení návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
  • koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to podle převzatých podkladů;
  • koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí;
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
  • vypracování předběžného propočtu nákladů na základě předběžných výměr a agregovaných položek.

Výstupem postupu zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení je vyhotovení dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12, která je přikládaná k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.

V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

Obsah projektové dokumentace zařízení horizontální a vertikální dopravy

V profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení, kterými jsou:

 • výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky;
 • ostatní zdvihací zařízení, včetně mobilních;
 • zařízení horizontální dopravy.

Projektová dokumentace pro stavební povolení má toto složení:

Technická zpráva

V ní se uvádějí základní údaje o zařízení vertikální dopravy určené pro dopravu osob nebo nákladů – druhy zařízení (výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů nebo jen nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, pro dopravu lůžek, evakuační a požární výtahy) s jejich základními parametry.

Výkresová část

obsahující zákresy jednotlivých zařízení pro horizontální a vertikální dopravu do stavby, způsoby jejich upevnění ke stavebním konstrukcím, jejich základní dimenze, rozměry, připojovací místa pro napojení jejich napájení a ovládání a požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů pro umístění pohonů těchto zařízení.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)e) stavebního zákona podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařízení horizontální a vertikální dopravy by měl být následující:

Projektová dokumentace obsahuje části:

 1. A Průvodní zpráva
 2. B Souhrnná technická zpráva
 3. C Situační výkresy
 4. D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 5. K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A
A.1
Průvodní zpráva
Identifikační údaje
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Dalším postupem může dopracovat projektant – AO v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu § 158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována AO. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo § 92 stavebního zákona, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala tatáž AO, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení; pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

Projektant v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zajišťuje tyto výkony:

 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1 : 50 až 1 : 1, s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • podrobný výkaz výměr, nebo propočet nákladů (podle objednávky stavebníka).

Výstupem práce projektanta v této fázi, je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2.

Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu § 133§ 134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Jednotlivé části projektové dokumentace pro provádění stavby se zpracovávají podle společných zásad a případných zpětných požadavků na stavební část a ostatní profese a jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby se člení na technickou zprávu, která by měla mimo jiné obsahovat výpočty a parametry navržených zařízení, jejich typy a označení, odkazy na normy, podle kterých byla zařízení navržena a podle kterých je potřeba postupovat při instalaci a montáži, návrh rozsahu komplexních zkoušek, návody k obsluze a provozování, výkresovou část, která obsahuje zejména přehledné zakreslení navrhovaných zařízení do půdorysů stavebních výkresů, místa jejich napojení na přívody elektro, ovládací místa, umístění havarijního spínače, atp. a specifikaci navržených strojů a zařízení, nebo-li výkaz výměr, ve kterém musí uvedená čísla strojů a zařízení odpovídat pozicím na výkresech.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby k § 134 odst. 6 stavebního zákona – podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, profese zařízení horizontální a vertikální dopravy společné zásady:

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává v oboru zařízení horizontální a vertikální dopravy samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
  Dokladová část

c) Jednostupňová sloučená dokumentace (AO)

Pojem Jednostupňová sloučená dokumentace SZ nespecifikuje, jedná se pouze o v praxi užívaný termín.

Na základě požadavku stavebníka podle smlouvy o dílo je možno zpracovat dokumentaci pro stavební povolení i provádění stavby zároveň (dříve jednostupňový projekt) a postupy sloučit. Dokumentace se potom dopracuje do úrovně pro provádění stavby a jako taková se přikládá k žádosti o stavební povolení. Stavební zákon ani prováděcí vyhlášky k němu pojem „Jednostupňový projekt“ nespecifikují.

d) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (AO)

Projektová dokumentace zpracovávaná AO a přikládaná podle § 105 odst. 2 SZ k ohlášení stavby, uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)e) SZ, odpovídá požadavkům dokumentace pro stavební povolení. Rozsah a obsah dokumentace se použije úměrně druhu, povaze, významu a velikosti stavby.


2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost AO při provádění staveb

Činnost AO by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle § 152 SZ nemůže) odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup AO na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • provádění technického dozoru.

a) Autorský dozor projektanta (AO)

V této části je popsán postup AO v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby osobou s oprávněním podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (u zakázek realizovaných z veřejných rozpočtů stavebním podnikatelem povinně podle § 152 SZ). Základem postupu je uzavření smlouvy o zpracování další projektové dokumentace, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – AO. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

V rámci postupu AO v oboru zařízení horizontální a vertikální dopravy provádí smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

Projektant se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se AO v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • úplnost montáže zařízení horizontální a vertikální dopravy a výsledky zkoušky po ukončení montáže;
 • výsledky posuzování shody dodávaného zařízení s technickými požadavky prováděcích technických předpisů (viz odst. 1 § 3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doplněný ke 30. 6. 2022 již 11 prováděcími NV);
 • výsledky posuzování shody dodávaného zařízení s technickými požadavky prováděcích technických předpisů (viz zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, doplněný ke 30. 6. 2022 již 12 prováděcími NV);
 • měření hluku od zařízení (zejména u pohonů a rozvaděče). U výtahů viz ČSN 27 4210;
 • výsledky zkoušení a ověřování elektrických bezpečnostních zařízení, elektrické instalace, případně revizní zprávu elektrické instalace zařízení, byla-li vydána;
 • předání dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím technickým předpisem (zejména návodu k používání) výrobcem nebo dodavatelem zařízení.

b) Inženýrská činnost (není předepsána kvalifikace)

Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností AO v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy může jít o následující:

Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, územního souhlasu až po získání stavebního povolení (viz MP 3.1);

Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí inženýringu a zahrnuje:

 • seznámení s dokumentací pro provádění stavby;
 • dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby;
 • zajištění kontrolních prohlídek stavby podle plánu kontrolních prohlídek;
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a zapsání výsledků do stavebního deníku;
 • spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • péči o systematické doplňování dokumentace stavby a její evidenci;
 • projednávání dodatků a změn dokumentace, které nemění schválené parametry stavby;
 • průběžné informování stavebníka o všech závažných okolnostech;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur a jejich soulad se smluvními podmínkami;
 • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům na navazující činnosti;
 • spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření k odstranění případných vad dokumentace;
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (protokoly, certifikáty);
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
 • spolupráci na odvrácení živelních událostí;
 • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a příslušných norem;
 • kontrolu řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi;
 • přípravu podkladů pro převzetí stavby, nebo její části;
 • stanovení, postupu, kontrola a vyhodnocení zkušebního provozu stavby;
 • přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
 • kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem stavby.

c) Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

V případě změn stavby před dokončením podle § 118 SZ musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) SZ. V případě, je-li to technicky proveditelné, se dokumentace zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem (§ 117 SZ).

d) Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby osobou s oprávněním podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v metodické pomůcce MP 3.2 Technický dozor stavebníka.

2.3.2 Činnost AO v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, kap. 2.3.2


3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

a) Dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 b)

Projektant (nemusí jím být AO) zajišťuje úpravu dokumentace do rozsahu potřebného pro výběr zhotovitele stavby.

Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky se zpracovává podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro její zpracování je Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Části této dokumentace, které se týkají AO v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy se člení na:

 • výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky;
 • ostatní zdvihací zařízení včetně mobilních;
 • zařízení horizontální dopravy.

Při jejím zpracování je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy

Doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení;

Výkresové části

Zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

U zařízení horizontální a vertikální dopravy dále výkresy obsahují:

 • společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí úrovně dokumentace doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů;
 • výkresy přechodů a křížení, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy;
 • uvedení jednoznačných technických parametrů navrhovaných technologií, konstrukcí, typů jednotlivých výrobků a použitých materiálů.

Výkazu výměr

Doplňuje textovou a výkresovou část ZD, vymezuje druh, jakost a množství požadovaných montážních prací (např. v hodinové sazbě), doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu, obsahuje specifikaci technického a uživatelského standardu a je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

c) Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 c)

d) Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 d)

e) Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území – podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tato část dokumentace není pro profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy relevantní a proto zde není uvedena.

f) Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 f)

g) Dokumentace pro ostatní stavby apod. (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 g)

h) Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 h)

Z pohledu profesí TZS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS, TZS a TZB, zejména u kabelových vedení.


3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah těchto projektových prací souvisí s přípravou realizace stavby a záleží na úrovni propracovanosti PD pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

Objednatelem těchto prací je především zhotovitel (případně jeho poddodavatelé), pokud si je nezpracovává sám. U těchto prací není zákonem předepsána povinná účast AO.

a) Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.2 a)

Zpracovává se v dohodnutém potřebném rozsahu jako celek nebo jako dílčí dokumentace pro provádění stavby.

Pro její zpracování lze použít přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

b) Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 b)

c) Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 c)

d) Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 d)

e) Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)

Tuto dokumentaci skutečného provedení požaduje stavebník jako součást dodávky (pokud není dohodnuto jinak) po zhotoviteli. Ten ji buď zajišťuje sám – tj. zaznamená do dokumentace ověřené ve stavebním řízení všechny nepodstatné odchylky. V tom případě je vhodné ověřit tyto skutečnosti v rámci výkonu autorského dozoru. Nebo si zhotovitel její zpracování zadá jako samostatnou zakázku u hlavního projektanta – autorizované osoby.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby – podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy je popsán v MP 1, kap. 3.1 h).


3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.3 a)

Veškeré výrobky a technická zařízení z oblasti horizontální a vertikální dopravy patří do tzv. “regulované sféry” vymezené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na tyto výrobky a technická zařízení, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí jsou tak stanoveny technickými předpisy ve smyslu § 3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené technické předpisy dále stanovují práva a povinnosti osob, které dané výrobky a technická zařízení uvádějí na trh nebo do provozu.

Základními technickými předpisy pro oblast horizontální a vertikální dopravy jsou následující nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů:

 • nařízení vlády č. 176/2008 Sb.;
 • č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponentů;
 • č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh;
 • č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;
 • č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Výrobky a technická zařízení horizontální a vertikální dopravy mohou být uvedena na trh nebo do provozu až po posouzení jejich shody s technickými požadavky výše uvedených technických předpisů. V těchto technických předpisech jsou dále uvedeny možné postupy posuzování shody a přehled dokumentace, která musí být s výrobkem nebo technickým zařízením horizontální a vertikální dopravy vždy dodána.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Každé strojní zařízení musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením shody CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě podle části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dále uvedenou dokumentací.

Zařízení horizontální a vertikální dopravy, u nichž nehrozí nebezpečí pádu dopravovaných osob z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než 3 metry, musí být vybavena dokumentací obsahující:

 • celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů;
 • podrobné výkresy doplněné, popřípadě výpočty, výsledky zkoušek a podobně, které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti;
 • seznam základních požadavků tohoto nařízení, technických norem, a ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci strojního zařízení;
 • popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí na základě provedené analýzy rizik vytvářených strojním zařízením;
 • podle uvážení technické zprávy nebo certifikáty;
 • technické zprávy s výsledky zkoušek, které na základě vlastní volby provádí buď sám výrobce, nebo příslušná osoba nebo laboratoř, jestliže výrobce prohlašuje shodu s příslušnou harmonizovanou technickou normou;
 • návod k používání strojního zařízení.

V případě, že takovéto zařízení není vyrobeno podle technických norem, nebo tyto neexistují, musí výrobce předložit vzorek tohoto zařízení autorizované osobě k provedení typového přezkoušení. Pokud splňuje požadavky technických norem, postačuje předložit AO technickou dokumentaci k posouzení a archivaci.

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponentů

Výtahy mohou být uvedeny na trh a do provozu pouze za podmínky, že nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že jsou správně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem.

Dodavatel výtahu musí poskytnout potřebné informace osobě odpovědné za stavební práce na příslušné stavbě (budově) a v součinnosti s touto osobou podniknout potřebné kroky umožňující řádný provoz a bezpečné užívání výtahu. Výtah nesmí být umístěn do šachet, v nichž jsou umístěna potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu.

Každý výtah musí mít připojeno ES označením shody CE, mít vystaveno ES prohlášení o shodě a být vybaven dokumentací vypracovanou v českém jazyce a popřípadě také v jazyce Společenství, který smí být určen členským státem Evropské unie, ve kterém je výtah instalován. Dokumentace obsahuje minimálně:

 • návod k používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob uvězněných v kleci výtahu;
 • knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, pravidelné kontroly apod.

Pro účely posuzování musí dokumentace obsahovat:

 • všeobecný popis typu;
 • koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata prvků, podsestav, obvodů atd.;
 • popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení zmíněných výkresů a schémat a funkce výrobku;
 • seznam příslušných technických předpisů podle § 7 odst. 2 tohoto nařízení, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení přijatých výrobcem pro splnění základních požadavků tohoto nařízení, jestliže tyto technické předpisy nebyly použity;
 • výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd.;
 • zkušební protokoly;
 • oblast použití prvků.

Výrobce nebo dovozce je povinen opatřit zařízení označením shody a vydat prohlášení o shodě a vybavit jej návodem k používání, který musí být vypracován tak, aby montáž, připojení, seřizování, obsluha, evakuace osob, údržba a zkoušky mohly být prováděny správně a bez ohrožení zúčastněných osob.

b) Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace, není specifikována ve stavebním zákonu)

Viz MP 1, kap. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných zařízení horizontální a vertikální dopravy a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat.

Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup servisních firem nebo obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti.

Pro snazší orientaci v této oblasti lze použít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.

Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. To ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace stavby, který bude obsahovat následující položky:

 • návody k používání spolu s průvodní technickou dokumentací předepsanou technickými předpisy pro jednotlivé komodity technických zařízení horizontální a vertikální dopravy;
 • organizační řád – hlavní zásady dělby kompetencí;
 • soubor směrnic a předpisů;
 • číselník periodických prací;
 • denní protokoly o provozu zařízení;
 • záznam o odpracovaných hodinách;
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
 • kniha závad;
 • poruchová kartotéka;
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
 • elektronické dokumenty;
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek může obsahovat následující povinnosti:

V případě výskytu havárie se:

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo;
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavřou se vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize budovy;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy;
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie.

Podrobný obsah dokumentace pro užívání stavby byl zpracován v samostatné metodické pomůcce PS 10.4 Základy facility managementu ve stavebnictví.

c) Dokumentace bouracích prací (osoba kvalifikovaná)

Viz MP 1, kap. 3.3 c)

d) Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)


3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, kap. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.4


4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ

Viz MP 1, kap. 4.1


4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Viz MP 1, kap. 4.2

Právní předpisy jsou uvedeny v pomůcce A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví. Normy pro zařízení horizontální a vertikální dopravy jsou uvedeny v kap. 5 pomůcky A 5.1 Přehled norem pro vybraná technologická zařízení.Základní dokument: Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)
Obory a specializace:
Kategorie: