Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Páv

Autor aktualizace 2023: Ing. Ladislav Čmelík

Stav: aktualizace 2023, vydání 2005

Anotace:
Pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Plynová zařízení, v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese plynových zařízení, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.).

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanovila toto:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 24 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která byla předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzovala podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb..

2. Pokud byla stavba zahájena do 31. prosince 2020, mohla být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Proto je v MP 1.6 tab. 3, uvedeno srovnání obsahu příloh k oběma dokumentům.

Upozornění k textu

K 1. 3. 2023 byly ve sbírce zákonů ČR vydány (a tudíž jsou platné) k problematice stavebního zákona následující právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  zrušen k 1. 7. 2023 novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.; podle novely č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. se za den nabytí nové komplexní účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. ale považuje až 1. 7. 2024, kdy tedy dojde k definitivnímu zrušení zákona č. 183/2006 Sb.
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
  účinnost od 1. 7. 2023; podle „malé novely“ zákona č. 283/2021 Sb., tj. podle zákona č. 195/2022 Sb. se za den nabytí účinnosti některých paragrafů zákona č. 283/2021 Sb. považuje 1. 7. 2024; připravována je ještě „velká novela“ zákona č. 283/2021 Sb. s účinností od 2024
 • zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
  účinnost od 1. 7. 2023; v rámci „velké novely“ zákona č. 283/2021 Sb. připravována je i novela tohoto změnového zákona s účinností od 2024
 • zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace
  účinnost od 1. 7. 2022; upravuje zákon č. 183/2006 Sb. a zavádí pojem nezbytná stavba, tj. stavba dočasná, jejíž doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru

Další text je stále vázán pouze na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a k němu vydané prováděcí předpisy, neboť vývoj v oblasti změn stavebního zákona k dnešnímu datu 1. 3. 2023 není stále ukončen.

OBSAH

  Úvod
1.1 Základní pojmy a zkratky
1.2 Právní rámec výkonu činnosti AO
1.3 Obecný postup činnosti AO
1.4 Principy ochrany veřejného zájmu v projektové činnosti
1.5 Principy spolupráce AO
2 Postupy AO v projektové činnosti
2.1 Rozdělení postupů
2.1.1 Postup projektové přípravy
2.1.2 Výkony podle oborů a specializací
2.1.3 Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka
2.1.4 Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele
2.2 Základní postupy AO
2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace
2.2.2 Postupy v přípravě stavby
2.2.3 Postupy v projektové přípravě
2.3 Doplňkové postupy AO
2.3.1 Činnost AO při provádění staveb
2.3.2 Postupy AO v nesmluvním vztahu
3 Další postupy v projektové přípravě
3.1 Projektové práce pro stavebníka
3.2 Projektové práce pro zhotovitele
3.3 Projektové práce pro vlastníka stavby
3.4 Doprovodné postupy
4 Informační zdroje
4.1 Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT
4.2 Obecně závazné právní předpisy související s činností AOÚVOD

Účelem metodické pomůcky MP 1.6.6 je poskytnout autorizovaným osobám (AO) – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti – v profesi plynová zařízení komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebují.

Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi plynová zařízení.

Metodická pomůcka MP 1.6.6 je členěna stejně jako souborná metodická pomůcka MP 1.6.


1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz též MP 1, kap. 1.1 a MP 1.6, kap. 1.1

Viz též metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 Technika prostředí staveb, Obecné zásady činnosti AO v oboru TPS pro projektovou činnost, kap. 1.0

Použité zkratky

ADz Autorský dozor
AO (NAO) Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ČKA Česká komora autorizovaných architektů
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČSN Česká technická norma
ČSN EN Česká technická norma přejímající evropskou normu
DBP Dokumentace bouracích prací
DD Dodavatelská dokumentace
DOS Dokumentace pro ohlášení stavby
DPS Dokumentace pro provádění stavby
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP Dokumentace pro uvedení do provozu
DSpP Dokumentace pro společné povolení
DUS Dokumentace pro užívání stavby
DZS Dokumentace pro zadání stavby
Inženýrská činnost
PDSP Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení
KV Komplexní vyzkoušení
MP Metodická pomůcka
OPZ Odběrné plynové zařízení
POV Plán organizace výstavby
SP Studie proveditelnosti
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
TD Technický dozor stavebníka
TPS Technika prostředí staveb
TZB Technická zařízení budov
TZS Technologická zařízení staveb
VD Výrobní dokumentace
ZOV Zásady organizace výstavby


1.2 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AO

Viz též MP 1, kap. 1.2

1.2.1 Seznam vybraných právních předpisů vztahujících se k profesi plynová zařízení staveb

Vybrané právní předpisy, týkajících se profese plynová zařízení staveb:

 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
 • vyhláška č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
 • vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 78/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb. a vyhláška č. 459/2012 Sb.
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění předpisu č. 221/2014 Sb.
 • vyhláška č. 345/2012 Sb., Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění předpisu č. 418/2017 Sb.
 • vyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů
 • vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění předpisu č. 396/2011 Sb.

Další právní předpisy, týkající se zařízení pro plynová zařízení jsou uvedeny v pomůcce A 3.4  Přehled právních předpisů ve stavebnictví.


1.3 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO

Viz MP 1, kap. 1.3


1.4 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, kap. 1.4


1.5 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, kap. 1.5

Jednotlivé postupy a činnosti v rámci přípravy stavby podle stavebního zákona, zajišťované AO či kvalifikovanými se prakticky projevují jako jednotlivé, nebo řetězené zakázky projektové činnosti. V rámci postupu obecné zakázky projektové činnosti obchodní firma především projedná se zákazníkem jeho představu výsledku projektové práce a převezme podklady. Vstupního jednání se pokud možno účastní i projektant – AO – hlavní projektant zakázky.

Je žádoucí, aby profesní projektant plynových zařízení při přípravě projektové dokumentace ve všech výkonových fázích těsně kooperovat s ostatními projektanty, zejména s projektantem stavební části, který by měl do stavebních výkresů zaznamenat jeho požadavky na prostupy stavebními konstrukcemi, dále též s projektanty ostatních odborných profesí, kteří vznášejí své požadavky na napojení navržených zařízení vzduchotechniky a topení na přívod plynu a také s projektanty elektro, pro případ požadavku na připojení jím navržených plynových zařízení (kotlů) na rozvodnou síť. Rovněž musí spolupracovat s projektanty speciálních dodávek a profesí stavebních, kteří vymezují jeho možnosti.

Další důležité kooperace očekávají projektanta plynových zařízení při přípravě provozování zařízení, kdy bývá povoláván k instruktáži obsluhy a výkladu funkce instalovaného zařízení.


2 POSTUPY AO V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, kap. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz také MP 1, kap. 2.1.1

Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast AO v profesi plynová zařízení je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.

V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi plynová zařízení. Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, kap. 2.1.2


2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AO

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, kap. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz též MP 1, kap. 2.2.2

Body 2.2.2 a)c) není třeba pro profesi plynová zařízení více rozpracovávat.

Projektant oboru plynová zařízení zajišťuje, aby výstupem v této fázi projektování byla projektová část dokumentace stavby, obsahující návrh řešení plynových zařízení pro další postup a etapy projektování.

d) DSpP – Dokumentace pro vydání společného stavebního povolení (AO)

Viz MP 1.6, kap. 2.2.2 d)

Část dokumentace stavby, týkající se profese plynová zařízení obsahuje:

 • návrh řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a vnitřního prostředí s ohledem na způsob využití stavby;
 • návrh koncepčního řešení zásobování plynem.

Výstupem postupu je dokumentace stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz MP 1, kap. 2.2.3

a) PDSP – Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (AO)

Činnost AO podle zákona č. 183/2006 Sb. je při zpracovávání dokumentace pro stavební povolení základním postupem v oblasti projektové přípravy.

Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá AO konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit (viz MP 9 Odpovědnost autorizované osoby).

V rámci postupu AO provádí následující činnosti:

 • provedení analýzy podkladů a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení;
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj. vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
  • provedení návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
  • koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, (podle předaných podkladů);
  • koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí;
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
  • vypracování předběžného propočtu nákladů na základě předběžných výměr a agregovaných položek.

Výstupem postupu je dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12 přikládaná k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.

V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

V profesi plynová zařízení se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a obsahuje zejména – Odběrná plynová zařízení (OPZ) zahrnující:

 • regulátory;
 • regulační stanice;
 • měřicí sestavy;
 • potrubní sítě, armatury, zařízení a příslušenství (veškerá zařízení připojená na plynárenské zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu až k zařízení pro konečné využití plynu);
  • bilance spotřeby plynu;
  • druh a tlak plynového média;
  • technické hodnoty plynového zařízení;
  • počty napojených spotřebičů;
  • údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu;
  • základní údaje o regulačním a měřícím zařízení;
  • místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu;
  • popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově.

Tyto výše uvedené údaje se uvedou v technické zprávě.

Dále PD má výkresovou část, která obsahuje základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů plynu, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

Součástí PD jsou též technické výpočty, potřebné pro návrh a dimenzování plynových zařízení.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)e) stavebního zákona podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi plynová zařízení by měl být následující:

Viz MP 1.6, kap. 2.2.3 a)

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět projektové dokumentace.
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
h) navrhované kapacity stavby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby plynu, a druhy odpadů a emisí apod.),
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
k) orientační náklady stavby.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
B Souhrnná technická zpráva
B.2.7 Základní charakteristika plynových zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
b) energetická náročnost stavby,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (zásobování plynem apod.)
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
c) nakládání s odpady.
B.8 Zásady organizace výstavby
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D 1.4 Technika prostředí staveb – plynová zařízení
Dokumentace plynových zařízení se zpracovává po objektech a souborech plynových zařízení v přiměřeném rozsahu:
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, způsob a rozsah provádění zkoušek a předávání díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata plynových rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů plynových zařízení staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).
Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
 • Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů;
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese;
 • Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů;
 • Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu stavby.

b) PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Dalším postupem může dopracovat projektant AO v profesi plynová zařízení dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu § 158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována AO. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo § 92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala tatáž AO, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

Projektant v rámci zpracovávání PDPS zajišťuje tyto výkony:

 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1 : 50 až 1 : 1, s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to na základě předaných podkladů;
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • podrobný výkaz výměr, nebo rozpočet (podle objednávky stavebníka).

Výstupem práce projektanta v této fázi je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 a § 134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad a případné zpětné požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro provádění stavby má následující skladbu:

Technická zpráva

a) druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu;

b) popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu;

c) popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení;

d) popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy;

e) podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu)

f) popis plynových spotřebičů v rozdělení podle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.

Výkresová část

a) výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50, s vyznačením dimenze a tlaku média, s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů;

b) stoupací potrubí plynovodu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50, s vyznačením dimenze a napojení spotřebičů;

c) výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu v měřítku 1 : 50;

d) strojní vybavení plynové kotelny v měřítku 1 : 50;

e) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů;

f) detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné;

g) trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě.

Specifikace zařízení

Seznam strojů a zařízení neboli výkaz výměr, se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních nebo po stavebních objektech a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby podle § 134 odst. 7 stavebního zákona stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro profesi plynová zařízení.

Projektová dokumentace obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby v oboru plynová zařízení se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění montážních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla;
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
D Dokumentace objektů a plynových zařízení
Dokumentace plynových zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu:
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.4 Technika prostředí staveb – Plynová zařízení
Dokumentace profese plynová zařízení určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad.

Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesi plynová zařízení) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).
Dokladová část Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů


2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost autorizovaných osob při provádění staveb

Viz MP 1, kap. 2.3.1

Činnost AO by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle § 152 SZ nemůže) odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup AO na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • provádění technického dozoru

a) ADz – Autorský dozor projektanta (AO)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 a

V této části je popsán činnosti AO v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – AO. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

V rámci postupu AO všech profesí oboru Technika prostředí staveb provádí tyto smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

Projektant plynových zařízení se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se AO v profesi plynová zařízení zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • úplnost přípojek plynu včetně armatur, měřicích a zabezpečovacích zařízení;
 • osazení a kompletnost všech koncových elementů a odběrních míst odběrných plynových zařízení.
 • dodržení limitních podmínek stanovených projektem (potřebný prostor, větrání).

b) IČ – Inženýrská činnost (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 b)

Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností AO v profesi plynová zařízení může jít o následující:

 • Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, souhlasu až po získání stavebního povolení (řeší samostatná pomůcka MP 3.1).
 • Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby (podrobně rovněž MP 3.1). Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí tohoto inženýringu a zahrnuje:
  • seznámení s dokumentací pro provádění stavby;
  • dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby;
  • zajištění kontrolních prohlídek stavby podle plánu kontrolních prohlídek;
  • kontrolu těch částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a zapsání výsledků do stavebního deníku;
  • spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
  • péči o systematické doplňování dokumentace stavby a její evidenci;
  • projednávání dodatků a změn dokumentace, které nemění schválené parametry stavby;
  • průběžné informování stavebníka o všech závažných okolnostech;
  • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur a jejich soulad se smluvními podmínkami;
  • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům na navazující činnosti;
  • spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření k odstranění případných vad dokumentace;
  • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (protokoly, certifikáty);
  • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
  • spolupráci na odvrácení živelních událostí;
  • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a příslušných norem;
  • kontrolu řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi;
  • přípravu podkladů pro převzetí stavby, nebo její části;
  • stanovení, postupu, kontrola a vyhodnocení zkušebního provozu stavby;
  • přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
  • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
  • kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem stavby.

c) DZS – Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, kap. 2.3.1 c)

V případě změn stavby před dokončením podle § 118 SZ musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) SZ. V případě, je-li to technicky proveditelné, se dokumentace zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.

d) TD – Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, a to autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v metodické pomůcce MP 3.2 Technický dozor stavebníka.

2.3.2 Postupy AO v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, kap. 2.3.2


3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, kap. 3.1

a) DPS – Dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

b) ZD – Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 b)

Projektant (nemusí jím být AO) zajišťuje úpravu dokumentace do potřebného rozsahu pro výběr zhotovitele.

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, § 89 až § 92.

Při zpracovávání této dokumentace se projektant zaměřuje zejména na:

Odběrná plynová zařízení, zahrnující regulátory, regulační stanice, měřicí sestavy, potrubní sítě, zařízení, armatury a příslušenství. (veškerá zařízení připojená na plynárenské zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu až k zařízení pro konečné využití plynu.)

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy – doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení;

Výkresové části – zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy;

Výkazu výměr – doplňuje textovou a výkresovou část ZD, doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu, specifikace uživatelského a technického standardu. Udává jednoznačné technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, typů jednotlivých výrobků a použitých materiálů.

Výstupem zpracování je zadávací dokumentace, která slouží vypisovateli veřejné soutěže pro její uskutečnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

c) FA(RA) – Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 c)

d) SP – Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.1 d)

e) DZVÚ – Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, kap. 3.1 e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – není pro profesi plynová zařízení relevantní a proto zde není uvedena.

f) JDUS – Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 f)

g) DO – Dokumentace pro ostatní stavby apod. (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 g)

h) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.1 h)

Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB, zejména u potrubních vedení.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby – podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, pro profesi plynová zařízení

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace
Dokladová část – např. geodetické zaměření plynového vedení

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.
A.4 Údaje o stavbě
a) účel užívání stavby,
b) trvalá nebo dočasná stavba,
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby plynu
B Souhrnná technická zpráva
a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),
b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
C Situační výkresy
C.1 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.
D Výkresová dokumentace
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.


3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah těchto projektových prací souvisí s přípravou realizace stavby a záleží na úrovni propracovanosti PD TPS pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

Objednatelem těchto prací je především zhotovitel (případně jeho poddodavatelé), pokud si je nezpracovává sám. U těchto prací není zákonem předepsána povinná účast autorizovaných osob.

a) DPS – Zpracování dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.2 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) DD – Dodavatelské dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 b)

c) POV – Projekt organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 c)

d) VD – Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, kap. 3.2 d)

Zpracovává se v rozsahu podrobně specifikovaném v metodické pomůcce MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby.

e) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)


3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP – Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, kap. 3.3 a)

Obecně lze konstatovat, že zhotovitel zařízení ZTI není automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.

Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení plynových zařízení na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou. Obvykle se vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb rozdělují na individuální a komplexní.

Pod pojmem individuální vyzkoušení plynových zařízení se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce smontovaných zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se zařízení nespouští ani neseřizuje.

Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu. Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže.

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce smontovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu smontovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky z hlediska splnění vyšší dodávky nemají.

Zhotovitel doporučuje zajistit účast pracovníků budoucí obsluhy instalovaných zařízení TPS, případně techniků objednatele již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení.

Dokumentace pro uvedení do provozu plynových zařízení, by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně seznamu strojů a zařízení a jejich parametrů.

Podmínky komplexního vyzkoušení stanoví, že předmět smlouvy o dílo je splněn až provedením úspěšného komplexního vyzkoušení.

Hlavním cílem komplexních zkoušek plynových zařízení je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel (dodavatel) prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.

Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení.

Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd. Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, plyn, teplo, chlad, voda).

Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, plyn, teplo, chlad, voda).

V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky (viz dále). Osvědčuje se tak zároveň způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvádí i v zápise o předání a převzetí dodávky spolu s potvrzením účastníků zkoušek.

Dokumentace pro uvedení do provozu obsahuje:

 • potřebný rozsah výkresové a jiné dokumentace, podle níž provede zhotovitel přípravu komplexního vyzkoušení;
 • termín a podmínky začátku přípravy komplexního vyzkoušení;
 • organizační, technické podmínky a předpisy pro KV;
 • požadavky na media, paliva a energie;
 • požadavky na provozní pracovníky při KV;
 • rozsah a dobu působení stavebníka /technického dozoru/ při přípravě komplexního vyzkoušení;
 • způsob úhrady zvýšených nákladů zhotovitele;
 • průkaz úspěšného ukončení přípravy na komplexní vyzkoušení;
 • termín a podmínky vlastního komplexního vyzkoušení;
 • dobu provádění KV;
 • soupis prací a zkoušek v rámci KV;
 • parametry, které musí být dosaženy při KV;
 • dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce;
 • vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení;
 • podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 • návrh postupu a opatření při neúspěšném výsledku komplexního vyzkoušení.

V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků se AO v profesi plynová zařízení zaměřuje zvláště na následující problematiku

 • běžného provozu veškerých odběrů plynu, dodržení provozních přetlaků před spotřebiči;
 • těsnost a pevnost potrubí (provedení předepsaných zkoušek těsnosti a pevnosti);
 • funkce všech odběrních míst plynovodu, provedení odvzdušňovacího potrubí – zkoušky provozuschopnosti, zkoušky při vpouštění plynu.

b) DUS – Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, kap. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi plynová zařízení obsahovat návody a závazná doporučení k užívání instalovaných plynových zařízení, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby, na stavbě instalovaných plynových zařízení, rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory v profesi plynová zařízení se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat.

Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby odvozených od platných technických norem a předpisů.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti. Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.

Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. To ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace, který bude obsahovat následující položky:

 • úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení;
 • organizační řád – hlavní zásady dělby kompetencí;
 • soubor směrnic a předpisů;
 • číselník periodických prací;
 • určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení;
 • denní protokoly o provozu zařízení;
 • záznam o odpracovaných hodinách;
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
 • záznam o technických parametrech zařízení;
 • kniha závad;
 • poruchová kartotéka;
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
 • revizní knihy k vyhrazeným zařízením;
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
 • elektronické dokumenty;
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek může obsahovat následující povinnosti:

V případě výskytu havárie se:

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo);
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavře vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy;
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie.

Podrobný obsah dokumentace pro užívání stavby byl zpracován v samostatné metodické pomůcce PS 10.4 Základy facility managementu ve stavebnictví.

c) DBP – Dokumentace bouracích prací (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 c)

d) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, kap. 3.3 d)


3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, kap. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, kap. 3.4.4


4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ

Činnost AO je upravována soustavou vnitřních předpisů ČKAIT.


4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Právní předpisy jsou uvedeny v pomůcce A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví. Normy pro plynová zařízení jsou uvedeny v kap. 1 pomůcky A 5.1 Dokumenty k technickým normám.Základní dokument: Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)
Obory a specializace:
Kategorie: