Výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou (R 5.2)

FSVM software 1.0

Výzkum a vývoj SW probíhá za podpory projektu TAČR číslo FW03010062: Chytrá fasáda s optimalizovanými energetickými vlastnostmi.

Autoři:
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Pavel Uher, Ph.D., Ing. Václav Uher, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Libor Hron, Ing. Jiří Ilčík

Anotace:
Program pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou realizuje rychlý výpočet návrhového součinitele prostupu tepla s vlivem kotevních prvků procházející skrze izolaci až do vlastní nosné konstrukce fasády. Typ pláště je definován jeho materiálem a plošnou hmotností. Program má formu volně přístupné webové aplikace.

Algoritmus výpočtu zohledňuje skladbu konstrukce, materiál stěnových úhelníků a jejich počet vzhledem k plošné hmotnosti zavěšeného pláště a také vliv podložky včetně její tloušťky. Součástí zadání je rychlý návrh plochy fasády s plochou okenních otvorů a definice venkovní a vnitřní návrhové teploty.

Výsledkem je návrhový součinitel prostupu tepla popisující výměnu tepla v ustáleném stavu mezi vnitřním a vnějším prostředím, které jsou odděleny venkovní stěnou o tepelném odporu R s přilehlou mezní vzduchovou vrstvou. Tento součinitel prostupu tepla zahrnuje vliv všech tepelných mostů prostupujících kotevních prvků, které jsou součástí konstrukce. Tato hodnota je určena pro posouzení konstrukce v Průkazu energetické náročnosti budovy nebo pro výpočet tepelných ztrát.

Na základě výpočtu součinitele prostupu tepla bez kotev a součinitele prostupu tepla s kotvami je v programu prezentován procentuální nárůst součinitele prostupu tepla vlivem tepelných mostů kotevních prvků oproti hodnotě součinitele prostupu tepla bez kotevních prvků.

Program ve svém výpočtu prezentuje i posouzení návrhového (vypočteného) součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.

Výstupem programu je ucelená zpráva exportovaná do formátu PDF. Zpráva prezentuje zadané vstupní údaje, tabulku skladby konstrukce s výpočtem jejího tepelného odporu, hodnoty nekorigovaného a návrhového (korigovaného) součinitele prostupu tepla, jejich procentuální porovnání, celkovou měrnou tepelnou ztrátu prostupem, celkovou tepelnou ztrátu definované plochy fasády a vlastní posouzení návrhového součinitele prostupu tepla.

Nepřesnost výpočtu je menší než 10 % oproti přesnému modelu. Výpočet a výsledný dokument má pouze informační a nezávazný charakter. Autoři neručí za nesprávné použití programu.

Upozornění k textu


Výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerouObory a specializace: , ,