Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Anotace:
Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Zákony
2 Nařízení vlády
3 Vyhlášky1 ZÁKONY

  Zákon č. Název Poznámka
1 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)  
2 99/1963 Sb. Občanský soudní řád  
3 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
4 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky  
5 133/1985 Sb. o požární ochraně  
6 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci  
7 20/1987 Sb. o státní památkové péči  
8 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)  
9 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě  
10 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu  
11 500/1990 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na právnické osoby nebo fyzické osoby  
12 505/1990 Sb. o metrologii  
13 526/1990 Sb. o cenách  
14 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích  
15 565/1990 Sb. o místních poplatcích  
16 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí  
17 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  
18 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí  
19 388/1991 Sb. o státním fondu životního prostředí  
20 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)  
21 549/1991 Sb. o soudních poplatcích  
22 563/1991 Sb. o účetnictví  
23 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech  
24 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
25 17/1992 Sb. o životním prostředí  
26 21/1992 Sb. o bankách  
27 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
28 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  
29 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí  
30 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
31 359/1992 Sb. o zeměměřičských a katastrálních orgánech  
32 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  
33 478/1992 Sb. o užitných vzorech  
34 586/1992 Sb. o daních z příjmu  
35 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti  
36 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění  
37 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele  
38 1/1993 Sb. Ústava České republiky (ústavní zákon)  
39 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod  
40 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky  
41 16/1993 Sb. o dani silniční  
42 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  
43 182/1993 Sb. o Ústavním soudu  
44 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu  
45 111/1994 Sb. o silniční dopravě  
46 200/1994 Sb. o zeměměřičství  
47 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů  
48 266/1994 Sb. o drahách  
49 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů  
50 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  
51 89/1995 Sb. o státní statistické službě  
52 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě  
53 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)  
54 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  
55 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
56 18/1997 Sb. o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)  
57 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  
58 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů  
59 49/1997 Sb. o civilním letectví  
60 77/1997 Sb. o státním podniku  
61 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)  
62 252/1997 Sb. o zemědělství  
63 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  
64 111/1998 Sb. o vysokých školách  
65 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí  
66 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
67 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)  
68 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  
69 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy (zákon o nouzových zásobách ropy)  
70 309/1999 Sb. o Sb.rce zákonů a o Sb.rce mezinárodních smluv  
71 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky  
72 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  
73 26/2000 Sb. o veřejných dražbách  
74 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)  
75 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury  
76 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele  
77 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  
78 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
79 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)  
80 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze  
81 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích  
82 211/2000 Sb. o Státním fondu podpory investic  
83 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)  
84 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  
85 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  
86 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  
87 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů  
88 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje  
89 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
90 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)  
91 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
92 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  
93 365/2000 Sb. o informačních systémech státní správy a o změně některých dalších zákonů  
94 406/2000 Sb. o hospodaření energií  
95 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  
96 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.  
97 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  
98 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)  
99 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů  
100 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)  
101 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)  
102 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání  
103 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
104 256/2001 Sb. o pohřebnictví  
105 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
106 312/2001 Sb. o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (zákon o státních hranicích)  
107 449/2001 Sb. o myslivosti  
108 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)  
109 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)  
110 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky  
111 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)  
112 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)  
113 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  
114 150/2002 Sb. soudní řád správní  
115 201/2002 Sb. o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
116 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi  
117 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů  
118 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  
119 353/2003 Sb. o spotřebních daních  
120 441/2003 Sb. o ochranných známkách  
121 18/2004 Sb. o uznávání celkové kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)  
122 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
123 435/2004 Sb. o zaměstnanosti  
124 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  
125 500/2004 Sb. správní řád  
126 627/2004 Sb. o evropské společnosti  
127 634/2004 Sb. o správních poplatcích  
128 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích  
129 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)  
130 251/2005 Sb. o inspekci práce  
131 253/2005 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce  
132 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)  
133 108/2006 Sb. o sociálních službách  
134 159/2006 Sb. o střetu zájmů  
135 176/2006 Sb. úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn  
136 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  
137 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  
138 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
139 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)  
140 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění  
141 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění  
142 262/2006 Sb. zákoník práce  
143 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
144 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)  
145 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích  
146 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů  
147 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev  
148 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů  
149 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  
150 40/2009 Sb. trestní zákoník  
151 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)  
152 111/2009 Sb. o základních registrech  
153 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů  
154 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb  
155 280/2009 Sb. daňový řád  
156 295/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance  
157 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)  
158 155/2010 Sb. kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů  
159 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)  
160 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  
161 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách  
162 394/2011 Sb. o obvodních sídlech báňských úřadů  
163 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  
164 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky  
165 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky  
166 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech  
167 89/2012 Sb. občanský zákoník  
168 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
169 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém  
170 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů  
171 191/2012 Sb. o evropské občanské iniciativě  
172 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
173 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)  
174 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů  
175 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  
176 83/2013 Sb. o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní účely  
177 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů  
178 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh  
179 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech  
180 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  
181 257/2013 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí  
182 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních  
183 303/2013 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva  
184 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  
185 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů  
186 344/2013 Sb. zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů  
187 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)  
188 234/2014 Sb. o státní službě  
189 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví  
190 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice)  
191 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií)  
192 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném Sb.ru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném Sb.ru)  
193 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)  
194 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh  
195 91/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
196 112/2016 Sb. o evidenci tržeb  
197 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek  
198 135/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek  
199 242/2016 Sb. celní zákon  
200 243/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona  
201 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
202 251/2016 Sb. o některých přestupcích  
203 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru  
204 263/2016 Sb. atomový zákon  
205 264/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona  
206 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  
207 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  
208 300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů  
209 301/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů  
210 320/2016 Sb. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře  
211 323/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon  
212 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů  
213 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci  
214 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)  
215 370/2017 Sb. o platebním styku  
216 371/2017 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku  
217 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů  
218 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  
219 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech  
220 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů  
221 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  
222 51/2020 Sb. o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)  
223 386/2020 Sb. kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy  
224 541/2020 Sb. o odpadech  
225 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností  
226 543/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností  
227 609/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony  
228 151/2021 Sb. o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu  


2 NAŘÍZENÍ VLÁDY

  NV č. Název Poznámka
1 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání  
2 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody  
3 179/1997 Sb. kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku  
4 116/1998 Sb. kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
5 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně  
6 179/2001 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení  
7 194/2001 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače  
8 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
9 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
10 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku  
11 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
12 168/2002 Sb. kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky  
13 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem  
14 25/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapaliny nebo plynná paliva  
15 432/2003 Sb. o stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  
16 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
17 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
18 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému  
19 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
20 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání  
21 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  
22 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě  
23 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
24 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti  
25 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
26 145/2008 Sb. kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí  
27 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  
28 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností  
29 64/2009 Sb. o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat  
30 264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů  
31 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  
32 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základních, středních a vyšších odborných vzdělávání  
33 208/2011 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení  
34 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
35 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění  
36 468/2012 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám na opravy a modernizace domů  
37 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  
38 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
39 318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit  
40 366/2013 Sb. o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím  
41 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě  
42 231/2014 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytování dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a náhradu provozní podpory tepla pro rok 2015  
43 240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném  
44 302/2014 Sb. o katalogu správních činností  
45 319/2014 Sb. o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády  
46 136/2015 Sb. o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky  
47 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu  
48 208/2015 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh  
49 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci  
50 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
51 283/2015 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016  
52 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
53 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu  
54 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací a o citlivých oblastech  
55 31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu  
56 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  
57 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích  
58 97/2016 Sb. o technických požadavcích na výbušniny  
59 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh  
60 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh  
61 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh  
62 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh  
63 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh  
64 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh  
65 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent  
66 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek  
67 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel  
68 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh  
69 244/2016 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky  
70 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství  
71 347/2016 Sb. o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
72 347/2016 Sb. o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
73 425/2016 Sb. o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data  
74 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh  
75 433/2016 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
76 449/2016 Sb. kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení  
77 35/2017 Sb. kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování  
78 41/2017 Sb. o údajích centrálního registru administrativních budov  
79 217/2017 Sb. o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti  
80 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  
81 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru  
82 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  
83 390/2017 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích  
84 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky  
85 112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů  
86 221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách  
87 349/2019 Sb. kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení  
88 16/2020 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů  
89 215/2020 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  
90 280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách  
91 306/2020 Sb. o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních  
92 383/2020 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021  
93 496/2020 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití  
94 517/2020 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů  
95 2/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky  
96 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)  


3 VYHLÁŠKY

  Vyhláška č. Název Poznámka
1 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh strojů  
2 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
3 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
4 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
5 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti  
6 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti  
7 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
8 66/1988 Sb. kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  
9 72/1988 Sb. o výbušninách  
10 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem  
11 20/1989 Sb. o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí  
12 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí  
13 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu  
14 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů  
15 415/1991 Sb. o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů  
16 327/1992 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost  
17 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
18 435/1992 Sb. o důlněměřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činností prováděných hornickým způsobem  
19 91/1993 Sb. k zajištění bezpečné práce v nízkotlakých kotelnách  
20 102/1994 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin  
21 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí této činnosti  
22 31/1995 Sb. kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  
23 99/1995 Sb. o skladování výbušnin  
24 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, kontrolu a výrobu technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)  
25 101/1995 Sb. kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
26 173/1995 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah  
27 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah  
28 202/1995 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem  
29 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí  
30 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí  
31 52/1997 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl  
32 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  
33 108/1997 Sb. kterou se provádí zákon o civilním letectví  
34 32/1998 Sb. hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků na území hl. m. Prahy  
35 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
36 278/1998 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.  
37 202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří  
38 205/1999 Sb. kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)  
39 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  
40 262/2000 Sb. kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření  
41 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel  
42 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě  
43 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů  
44 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)  
45 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce  
46 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
47 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
48 398/2001 Sb. o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení  
49 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti  
50 423/2001 Sb. kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)  
51 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
52 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly  
53 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních  
54 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
55 167/2002 Sb. kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.  
56 225/2002 Sb. o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně  
57 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě  
58 337/2002 Sb. o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
59 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  
60 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
61 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků  
62 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla  
63 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
64 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
65 415/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi  
66 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínek odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli  
67 35/2004 Sb. kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť  
68 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných  
69 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  
70 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)  
71 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek  
72 428/2004 Sb. o získávání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikované jako vysoce toxické  
73 518/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
74 645/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  
75 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
76 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních  
77 166/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000  
78 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů  
79 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody  
80 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  
81 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků  
82 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  
83 327/2006 Sb. kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci universální služby  
84 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách  
85 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací  
86 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech  
87 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
88 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  
89 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
90 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  
91 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě  
92 601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  
93 117/2007 Sb. o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací  
94 187/2007 Sb. kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy  
95 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu  
96 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům  
97 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání  
98 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona  
99 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů  
100 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
101 49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů  
102 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  
103 193/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování autorizované konverze  
104 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek  
105 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
106 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
107 429/2009 Sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem  
108 19/2010 Sb. o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu  
109 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)  
110 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu  
111 103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí  
112 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce  
113 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků  
114 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu  
115 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik  
116 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany  
117 49/2011 Sb. o vymezení útvarů povrchových vod  
118 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod  
119 108/2011 Sb. o měření plynu a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu  
120 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl  
121 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  
122 359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace adres a nemovitostí  
123 389/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi  
124 394/2011 Sb. o sídlech obvodních báňských úřadů  
125 405/2011 Sb. o průmyslové bezpečnosti  
126 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
127 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách  
128 82/2012 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)  
129 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  
130 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí zpovolání)  
131 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků  
132 241/2012 Sb. o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných elektronických komunikací za krizových stavů  
133 242/2012 Sb. o stanovení rozsahu a formy předávání informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě  
134 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů  
135 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby  
136 304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků samosprávných celků  
137 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  
138 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích  
139 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu  
140 345/2012 Sb. o dispečerském řízení plynárenské soustavy a předávání údajů pro dispečerské řízení  
141 387/2012 Sb. o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny  
142 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší  
143 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití při výrobě elektřiny a tepelné energie  
144 452/2012 Sb. o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení vč. vzorů žádostí a podmínek pro posuzování těchto žádostí  
145 459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu  
146 470/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným  
147 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů  
148 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  
149 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech  
150 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)  
151 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení  
152 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů  
153 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie  
154 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech  
155 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a způsobu zpracování, ukládání a předávání technologických údajů do informačního systému státní správy  
156 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci  
157 323/2013 Sb. o náležitostech formulářů na podávání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek  
158 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)  
159 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí  
160 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podávání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu  
161 414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované pomoci (o vodoprávní evidenci)  
162 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)  
163 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav  
164 65/2014 Sb. o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce  
165 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany  
166 81/2014 Sb. o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro účely Ministerstva obrany  
167 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí  
168 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků  
169 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích  
170 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
171 343/2014 Sb. o registraci vozidel  
172 9/2015 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek  
173 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)  
174 88/2015 Sb. o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hmotných výdajů  
175 162/2015 Sb. o podrobnostech úřednické zkoušky  
176 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)  
177 194/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektrotechnice a teplárenství  
178 195/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství  
179 196/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektrotechnice a plynárenství  
180 225/2015 Sb. o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B  
181 226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitostech obsahu havarijního plánu a jeho struktuře  
182 227/2015 Sb. o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku  
183 228/2015 Sb. o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie  
184 229/2015 Sb. o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole  
185 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům  
186 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  
187 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)  
188 336/2015 Sb. o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi  
189 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem  
190 403/2015 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla  
191 404/2015 Sb. o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě EU (vyhláška o kompenzaci)  
192 405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku elektrické energie při společném měření odebraného množství tepelné energie  
193 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou  
194 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích  
195 9/2016 Sb. o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)  
196 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě  
197 31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu  
198 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  
199 37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů  
200 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích  
201 145/2016 Sb. o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 257.(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)  
202 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  
203 168/2016 Sb. o uveřejnění formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele  
204 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
205 170/2016 Sb. o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek  
206 227/2016 Sb. o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků  
207 245/2016 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona  
208 246/2016 Sb. o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem  
209 248/2016 Sb. o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek  
210 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody  
211 284/2016 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice  
212 294/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení  
213 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení  
214 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení  
215 404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)  
216 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení  
217 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta  
218 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje  
219 21/2017 Sb. o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení  
220 29/2017 Sb. o báňsko-technické evidenci  
221 76/2017 Sb. o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb  
222 79/2017 Sb. o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů  
223 162/2017 Sb. o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona  
224 164/2017 Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  
225 172/2017 Sb. o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti  
226 190/2017 Sb. k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)  
227 191/2017 Sb. o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona  
228 239/2017 Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa  
229 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt jaderného zařízení  
230 453/2017 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí  
231 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace  
232 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)  
233 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu  
234 211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel  
235 315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování  
236 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových  
237 266/2019 Sb. o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem  
238 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu  
239 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie  
240 361/2019 Sb. o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb  
241 4/2020 Sb. o energetických specialistech  
242 250/2020 Sb. o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderných zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie  
243 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov  
244 328/2020 Sb. o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech  
245 345/2020 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem  
246 346/2020 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu  
247 359/2020 Sb. o měření elektřiny  
248 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje účinnost od 1. 7. 2023
249 480/2020 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem  
250 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti  
251 504/2020 Sb. o znalečném  
252 505/2020 Sb. kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví  
253 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti  
254 507/2020 Sb. o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele  
255 508/2020 Sb. o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení  
256 510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021  
257 553/2020 Sb. o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy  
258 571/2020 Sb. kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům  
259 583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury  
260 589/2020 Sb.  o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad  
261 608/2020 Sb. o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti  
262 1/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí  
263 2/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky  
264 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)  
265 30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech  
266 140/2021 Sb. o energetickém auditu  
267 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie  
268 22/2020 Sb. hl. m. Prahy obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů  Obory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: ,
Stav: