Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Anotace:
Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Zákony
2 Nařízení vlády
3 Vyhlášky1 ZÁKONY

Zákon č.NázevRokPoznámka
1141/1961 Sb.o trestním řízení soudním (trestní řád)1961
299/1963 Sb.Občanský soudní řád1963
3174/1968 Sb.o státním odborném dozoru nad bezpečností práce1968
42/1969 Sb.o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1969
5133/1985 Sb.o požární ochraně1985
664/1986 Sb.o České obchodní inspekci1986
720/1987 Sb.o státní památkové péči1987
844/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)1988
961/1988 Sb.o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě1988
1062/1988 Sb.o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu1988
11500/1990 Sb.o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na právnické osoby nebo fyzické osoby1990
12505/1990 Sb.o metrologii1990
13526/1990 Sb.o cenách1990
14527/1990 Sb.o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích1990
15565/1990 Sb.o místních poplatcích1990
16171/1991 Sb.o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky1991
17172/1991 Sb.o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí1991
18229/1991 Sb.o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku1991
19282/1991 Sb.o České inspekci životního prostředí1991
20388/1991 Sb.o státním fondu životního prostředí1991
21455/1991 Sb.o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1991
22549/1991 Sb.o soudních poplatcích1991
23563/1991 Sb.o účetnictví1991
24570/1991 Sb.o živnostenských úřadech1991
25582/1991 Sb.o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1991
2617/1992 Sb.o životním prostředí1992
2721/1992 Sb.o bankách1992
28114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny1992
29334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu1992
30338/1992 Sb.o dani z nemovitosti1992
31358/1992 Sb.o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1992
32359/1992 Sb.o zeměměřičských a katastrálních orgánech1992
33360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě1992
34478/1992 Sb.o užitných vzorech1992
35586/1992 Sb.o daních z příjmu1992
36589/1992 Sb.o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti1992
37592/1992 Sb.o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1992
38634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele1992
391/1993 Sb.Ústava České republiky (ústavní zákon)1993
402/1993 Sb.o vyhlášení listiny základních práv a svobod1993
413/1993 Sb.o státních symbolech České republiky a popisech velkého a malého státního znaku1993
4216/1993 Sb.o silniční dani1993
4396/1993 Sb.o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření1993
44182/1993 Sb.o Ústavním soudu1993
45166/1993 Sb.o Nejvyšším kontrolním úřadu1993
46111/1994 Sb.o silniční dopravě1994
47200/1994 Sb.o zeměměřičství1994
48216/1994 Sb.o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů1994
49266/1994 Sb.o drahách1994
50269/1994 Sb.o rejstříku trestů1994
5158/1995 Sb.o pojišťování a financování vývozu se státní podporou1995
5289/1995 Sb.o státní statistické službě1995
53114/1995 Sb.o vnitrozemské plavbě1995
54289/1995 Sb.o lesích (lesní zákon)1995
5512/1997 Sb.o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích1997
5613/1997 Sb.o pozemních komunikacích1997
5718/1997 Sb.o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)1997
5822/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky1997
5948/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1997
6049/1997 Sb.o civilním letectví1997
6177/1997 Sb.o státním podniku1997
62151/1997 Sb.o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)1997
63252/1997 Sb.o zemědělství1997
6482/1998 Sb.o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem1998
65111/1998 Sb.o vysokých školách1998
66123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí1998
67106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím1999
68166/1999 Sb.o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)1999
69168/1999 Sb.o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla1999
70189/1999 Sb.o nouzových zásobách ropy (zákon o nouzových zásobách ropy)1999
71309/1999 Sb.o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv1999
72326/1999 Sb.o pobytu cizinců na území České republiky1999
73247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel2000
7426/2000 Sb.o veřejných dražbách2000
7529/2000 Sb.o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)2000
7672/2000 Sb.o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)2000
77104/2000 Sb.o státním fondu dopravní infrastruktury2000
78118/2000 Sb.o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele2000
79121/2000 Sb.o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)2000
80128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)2000
81129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení)2000
82131/2000 Sb.o hlavním městě Praze2000
83133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů zákon o evidenci obyvatel)2000
84207/2000 Sb.o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích2000
85211/2000 Sb.o Státním fondu podpory investic2000
86218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)2000
87219/2000 Sb.o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích2000
88239/2000 Sb.o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů2000
89240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)2000
90247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů2000
91248/2000 Sb.o podpoře regionálního rozvoje2000
92250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů2000
93256/2000 Sb.o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)2000
94258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů2000
95361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)2000
96365/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů2000
97406/2000 Sb.o hospodaření energií2000
98458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)2000
9956/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.2001
100100/2001 Sb.o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)2001
101102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)2001
102120/2001 Sb.o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů2001
103143/2001 Sb.o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)2001
104164/2001 Sb.o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)2001
105185/2001 Sb.o odpadech2001
106231/2001 Sb.o provozování rozhlasového a televizního vysílání2001
107254/2001 Sb.o vodách (vodní zákon)2001
108256/2001 Sb.o pohřebnictví2001
109274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)2001
110312/2001 Sb.o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (zákon o státních hranicích)2001
111352/2001 Sb.o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů2001
112449/2001 Sb.o myslivosti2001
113477/2001 Sb.o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)2001
11412/2002 Sb.o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)2002
11547/2002 Sb.o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky2002
11676/2002 Sb.o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)2002
117130/2002 Sb.o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)2002
118139/2002 Sb.o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku2002
119150/2002 Sb.soudní řád správní2002
120201/2002 Sb.o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových2002
121229/2002 Sb.o finančním arbitrovi2002
122312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů2002
123314/2002 Sb.o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností2002
124353/2003 Sb.o spotřebních daních2003
125441/2003 Sb.o ochranných známkách2003
12618/2004 Sb.o uznávání celkové kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)2004
127235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty2004
128435/2004 Sb.o zaměstnanosti2004
129499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů2004
130500/2004 Sb.správní řád2004
131561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)2004
132627/2004 Sb.o evropské společnosti2004
133634/2004 Sb.o správních poplatcích2004
134127/2005 Sb.o elektronických komunikacích2005
135251/2005 Sb.o inspekci práce2005
136253/2005 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce2005
13721/2006 Sb.o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)2006
138108/2006 Sb.o sociálních službách2006
139111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi2006
140159/2006 Sb.o střetu zájmů2006
141176/2006 Sb.úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn2006
142179/2006 Sb.o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)2006
143182/2006 Sb.o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)2006
144183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)2006
145184/2006 Sb.o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)2006
146186/2006 Sb.o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění2006
147187/2006 Sb.o nemocenském pojištění2006
148262/2006 Sb.zákoník práce2006
149309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)20065
150311/2006 Sb.o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)2006
151312/2006 Sb.o insolvenčních správcích2006
15225/2008 Sb.o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů2008
153125/2008 Sb.o přeměnách obchodních společností a družstev2008
154167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů2008
155273/2008 Sb.o Policii České republiky2008
156300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů2008
15740/2009 Sb.trestní zákoník2009
15893/2009 Sb.o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)2009
159111/2009 Sb.o základních registrech2009
160157/2009 Sb.o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů2009
161280/2009 Sb.daňový řád2009
162295/2009 Sb.kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance2009
163416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury2009
164155/2010 Sb.kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů2010
165350/2011 Sb.o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)2011
166372/2011 Sb.o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)2011
167373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách2011
168394/2011 Sb.o obvodních sídlech báňských úřadů2011
169418/2011 Sb.o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim2011
170456/2011 Sb.o Finanční správě České republiky2011
17117/2012 Sb.o Celní správě České republiky2012
17273/2012 Sb.o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech2012
17389/2012 Sb.občanský zákoník2012
17490/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)2012
17591/2012 Sb.o mezinárodním právu soukromém2012
176165/2012 Sb.o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů2012
177191/2012 Sb.o evropské občanské iniciativě2012
178201/2012 Sb.o ochraně ovzduší2012
179255/2012 Sb.o kontrole (kontrolní řád)2012
180503/2012 Sb.o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů2012
18167/2013 Sb.kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty2013
18283/2013 Sb.o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní účely2013
183164/2013 Sb.o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů2013
184226/2013 Sb.o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh2013
185240/2013 Sb.o investičních společnostech a investičních fondech2013
186256/2013 Sb.o katastru nemovitostí (katastrální zákon)2013
187257/2013 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí2013
188292/2013 Sb.o zvláštních řízeních soudních2013
189303/2013 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva2013
190304/2013 Sb.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob2013
191311/2013 Sb.o převodu vlastnického práva jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů2013
192340/2013 Sb.o dani z nabytí nemovitých věcí2013
193344/2013 Sb.o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů2013
194181/2014 Sb.o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)2014
195234/2014 Sb.o státní službě2014
196355/2014 Sb.o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví2014
197206/2015 Sb.o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice)2015
198224/2015 Sb.o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií)2016
199320/2015 Sb.o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)2016
200340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)2016
20190/2016 Sb.o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh2016
20291/2016 Sb.kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů2016
203112/2016 Sb.o evidenci tržeb2016
204134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek2016
205135/2016 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek2016
206242/2016 Sb.celní zákon2016
207243/2016 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona2016
208250/2016 Sb.o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2016
209251/2016 Sb.o některých přestupcích2016
210257/2016 Sb.o spotřebitelském úvěru2016
211263/2016 Sb.atomový zákon2016
212264/2016 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona2016
213297/2016 Sb.o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce2016
214298/2016 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)2016
215300/2016 Sb.o centrální evidenci účtů2016
216301/2016 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů2016
217320/2016 Sb.o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře2016
218194/2017 Sb.o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů2017
219250/2017 Sb.o elektronické identifikaci2017
220262/2017 Sb.o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)2017
221370/2017 Sb.o platebním styku2017
222371/2017 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku2017
22399/2019 Sb.o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů2019
224110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů2019
225254/2019 Sb.o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech2019účinnost od 01.01.2021
22612/2020 Sb.o právu na digitalizované služby a o změně některých zákonů2020
22739/2020 Sb.o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)2020
22851/2020 Sb.o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)2020účinnost od 1.1.2021


2 NAŘÍZENÍ VLÁDY

NV č.NázevRokPoznámka
126/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně práce a bezpečného provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu1989
2290/1995 Sb.kterým se stanoví seznam nemocí z povolání1995
3173/1997 Sb.kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody1997
4179/1997 Sb.kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku1997
5116/1998 Sb.kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1998
6172/2001 Sb.k provedení zákona o požární ochraně2001
7179/2001 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení2001
8194/2001 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače2001
9378/2001 Sb.kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí2001
10464/2001 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)2001
11495/2001 Sb.kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků2001
129/2002 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku2002
13163/2002 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky2002
14168/2002 Sb.kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky2002
15339/2002 Sb.o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem2002
1625/2003 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapaliny nebo plynná paliva2003
17432/2003 Sb.o stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli2003
18406/2004 Sb.o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu2004
19101/2005 Sb.o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí2005
20133/2005 Sb.o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému2005
21362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky2005
22430/2006 Sb.o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání2006
23567/2006 Sb.o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí2006
24589/2006 Sb.kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě2006
25591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích2006
26592/2006 Sb.o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti2006
27361/2007 Sb.kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci2007
28145/2008 Sb.kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí2008
29176/2008 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení2008
30278/2008 Sb.o obsahových náplních jednotlivých živností2008
3164/2009 Sb.o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat2009
32264/2009 Sb.o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 m2009
33201/2010 Sb.o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu2010
34211/2010 Sb.o soustavě oborů vzdělání v základních, středních a vyšších odborných vzdělávání2010
35208/2011 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení2011
36272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací2011
37284/2011 Sb.o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky2011
38295/2011 Sb.o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění2011
39468/2012 Sb.o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám na opravy a modernizace domů2012
40481/2012 Sb.o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních2012
4156/2013 Sb.o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách2013
42318/2013 Sb.o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit2013
43366/2013 Sb.o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím2013
44439/2013 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)2013
45453/2013 Sb.o stanovení podrobností a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě2013
46231/2014 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytování dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a náhradu provozní podpory tepla pro rok 20152014
47240/2014 Sb.o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném2014
48302/2014 Sb.o katalogu správních činností2014
49319/2014 Sb.o použití finančních prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády2014
50352/2014 Sb.o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 20242014
51136/2015 Sb.o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky2015
52145/2015 Sb.o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu2015
53208/2015 Sb.o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh2015
54232/2015 Sb.o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci2015
55276/2015 Sb.o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání2015
56283/2015 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 20162015
57291/2015 Sb.o ochraně zdraví před neionizujícím zářením2015
58308/2015 Sb.o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu2015
59351/2015 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)2015
60401/2015 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací a o citlivých oblastech2015
6131/2016 Sb.o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu2016
6257/2016 Sb.o ukazatelích a hodnotách znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních2016
6370/2016 Sb.o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích2016
6497/2016 Sb.o technických požadavcích na výbušniny2016
65116/2016 Sb.o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh2016
66117/2016 Sb.o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh2016
67118/2016 Sb.o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh2016
68119/2016 Sb.o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh2016
69120/2016 Sb.o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh2016
70121/2016 Sb.o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh2016
71122/2016 Sb.o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent2016
72172/2016 Sb.o stanovení limitů a částek pro účely zákona o veřejných zakázkách2016
73173/2016 Sb.o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel2016
74219/2016 Sb.o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh2016
75244/2016 Sb.k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky2016
76275/2016 Sb.o oblastech vzdělávání ve vysokém školství2016
77347/2016 Sb.o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost2016
78425/2016 Sb.o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data2016
79347/2016 Sb.o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost2016
80425/2016 Sb.o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data2016
81426/2016 Sb.o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh2016
82433/2016 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání2016
83449/2016 Sb.kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení2016
8435/2017 Sb.kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování2017
8541/2017 Sb.o údajích centrálního registru administrativních budov2017
86217/2017 Sb.o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti2017
87266/2017 Sb.o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie2017
88311/2017 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 20182017
89339/2017 Sb.o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru2017
90375/2017 Sb.o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů2017
91390/2017 Sb.o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích2017
9263/2018 Sb.o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky2018
93214/2018 Sb.o podporovaných zdrojích energie pro rok 20192018
94112/2019 Sb.o podmínkách použití finančních prostředků na pořízení sociálních a dostupných bytů2019
95221/2019 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách2019
96245/2019 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 o podporovaných zdrojích energie pro rok 20202019
97321/2019 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)2019
98349/2019 Sb.kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení2019
9916/2020 Sb.o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů2020
100215/2020 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou2020


3 VYHLÁŠKY

Vyhláška č.NázevRokPoznámka
177/1965 Sb.o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh strojů1965
250/1978 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice1978
385/1978 Sb.o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení1978
418/1979 Sb.kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti1979
519/1979 Sb.kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti1979
621/1979 Sb.kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti1979
748/1982 Sb.kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení1982
866/1988 Sb.kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči1988
972/1988 Sb.o výbušninách1988
10104/1988 Sb.o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem1988
1120/1989 Sb.o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí1989
1222/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí1989
1326/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu1989
1451/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů1989
15415/1991 Sb.o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů1991
16327/1992 Sb.kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost1992
17395/1992 Sb.kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny1992
18435/1992 Sb.o důlněměřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činností prováděných hornickým způsobem1992
1991/1993 Sb.k zajištění bezpečné práce v nízkotlakých kotelnách1993
20102/1994 Sb.kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin1994
2115/1995 Sb.o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí této činnosti1995
2231/1995 Sb.kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1995
2399/1995 Sb.o skladování výbušnin1995
24100/1995 Sb.kterou se stanoví podmínky pro provoz, kontrolu a výrobu technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)1995
25101/1995 Sb.kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy1995
26173/1995 Sb.kterou se vydává dopravní řád drah1995
27177/1995 Sb.kterou se vydává stavební a technický řád drah1995
28202/1995 Sb.o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem1995
29222/1995 Sb.o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí1995
3055/1996 Sb.o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí1996
3152/1997 Sb.kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl1997
32104/1997 Sb.kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích1997
33108/1997 Sb.kterou se provádí zákon o civilním letectví1997
34144/1997 Sb.o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií1997
3532/1998 Sb. hl. m. Prahyo cenové mapě stavebních pozemků na území hl. m. Prahy
36239/1998 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem1998
37278/1998 Sb.o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.1998
38202/1999 Sb.kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří1999
39205/1999 Sb.kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1999
4087/2000 Sb.kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách2000
41262/2000 Sb.kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření2000
42326/2000 Sb.o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel2000
43478/2000 Sb.kterou se provádí zákon o silniční dopravě2000
4431/2001 Sb.o řidičských průkazech a o registru řidičů2001
4538/2001 Sb.o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy2001
46196/2001 Sb.o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)2001
47206/2001 Sb.o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce2001
48246/2001 Sb.o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)2001
49247/2001 Sb.o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany2001
50383/2001 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady2001
51398/2001 Sb.o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení2001
52418/2001 Sb.o postupech při výkonu exekuční a další činnosti2001
53423/2001 Sb.kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)2001
54428/2001 Sb.kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)2001
55471/2001 Sb.o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly2001
5674/2002 Sb.o vyhrazených elektrických zařízeních2002
5775/2002 Sb.o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem2002
58167/2002 Sb.kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.2002
59225/2002 Sb.o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně2002
60323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě2002
61337/2002 Sb.o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky2002
62345/2002 Sb.kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu2002
63380/2002 Sb.k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva2002
64512/2002 Sb.o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků2002
65590/2002 Sb.o technických požadavcích pro vodní díla2002
666/2003 Sb.kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb2003
67392/2003 Sb.o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem2003
68415/2003 Sb.kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi2003
69432/2003 Sb.o stanovení podmínek pro zařazování prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínek odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli2003
7035/2004 Sb.kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť2004
71137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných2004
72252/2004 Sb.kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody2004
73277/2004 Sb.o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)2004
74369/2004 Sb.o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek2004
75428/2004 Sb.o získávání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikované jako vysoce toxické2004
76518/2004 Sb.kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti2004
77641/2004 Sb.o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence2004
78645/2004 Sb.kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů2004
7947/2005 Sb.o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem2005
8054/2005 Sb.o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích2005
81108/2005 Sb.o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních2005
82166/2005 Sb.kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 20002005
83294/2005 Sb.o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady2005
84298/2005 Sb.o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů2005
85352/2005 Sb.o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)2005
86409/2005 Sb.o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody2005
87410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých2005
88450/2005 Sb.o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků2005
8936/2006 Sb.o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu2006
90327/2006 Sb.kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci universální služby2006
91376/2006 Sb.o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách2006
92394/2006 Sb.kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací2006
93498/2006 Sb.o autorizovaných inspektorech2006
94499/2006 Sb.o dokumentaci staveb2006
95500/2006 Sb.o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti2006
96501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území2006
97503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu2006
98522/2006 Sb.o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě2006
99601/2006 Sb.kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích2006
100117/2007 Sb.o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací2007
101187/2007 Sb.kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy2007
102193/2007 Sb.kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu2007
103194/2007 Sb.kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům2007
104208/2007 Sb.o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání2007
105311/2007 Sb.o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona2007
106313/2007 Sb.o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů2007
1073/2008 Sb.kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 S., o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)2008
10823/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb2008
10949/2008 Sb.o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů2008
110146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb2008
111374/2008 Sb.o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)2008
112193/2009 Sb.o stanovení podrobností užívání a provozování autorizované konverze2009
113194/2009 Sb.o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek (IS DS)2009
114268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby2009
115364/2009 Sb.o seznamu obecných úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)2009
116398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb2009
117429/2009 Sb.o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem2009
11819/2010 Sb.o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu2010
11973/2010 Sb.o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)2010
12080/2010 Sb.o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu2010
121103/2010 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí2010
122233/2010 Sb.o základním obsahu technické mapy obce2010
123270/2010 Sb.o inventarizaci majetku a závazků2010
124401/2010 Sb.o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu2010
12524/2011 Sb.o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik2011
12648/2011 Sb.o stanovení tříd ochrany (zemědělský půdní fond)2011
12782/2011 Sb.o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny2011
12898/2011 Sb.o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod2011
129108/2011 Sb.o měření plynu a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, nebo dodávce, nebo uskladňování, nebo přepravě, nebo distribuci plynu2011
130216/2011 Sb.o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl2011
131238/2011 Sb.o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch2011
132359/2011 Sb.o základním registru územní identifikace adres a nemovitostí2011
133389/2011 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi2011
134394/2011 Sb.o sídlech obvodních báňských úřadů2011
135405/2011 Sb.o průmyslové bezpečnosti2011
13616/2012 Sb.o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy2012
13770/2012 Sb.o preventivních prohlídkách2012
13882/2012 Sb.o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)2012
13992/2012 Sb.o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče2012
140104/2012 Sb.o stanovení bližších požadavků na postup při uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání2012
141178/2012 Sb.kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků2012
142241/2012 Sb.o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných elektronických komunikací za krizových stavů2012
143242/2012 Sb.o stanovení rozsahu a formy předávání informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě2012
144257/2012 Sb.o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů2012
145259/2012 Sb.o podrobnostech výkonu spisové služby2012
146285/2012 Sb.o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech2012
147304/2012 Sb.o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků samosprávných celků2012
148330/2012 Sb.o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích2012
149344/2012 Sb.o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu2012
150345/2012 Sb.o dispečerském řízení plynárenské soustavy a předávání údajů pro dispečerské řízení2012
151387/2012 Sb.o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny2012
152415/2012 Sb.o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší2012
153441/2012 Sb.o stanovení minimální účinnosti užití při výrobě elektřiny a tepelné energie2012
154452/2012 Sb.o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení vč. vzorů žádostí a podmínek pro posuzování těchto žádostí2012
155459/2012 Sb.o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu2012
156470/2012 Sb.o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným2012
157477/2012 Sb.o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů2012
158480/2012 Sb.o energetickém auditu a energetickém posudku2012
159481/2012 Sb.o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních2012
16061/2013 Sb.o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech2013
16178/2013 Sb.o energetické náročnosti budov2013
16279/2013 Sb.o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)2013
163189/2013 Sb.o ochraně dřevin a povolování jejich kácení2013
164193/2013 Sb.o kontrole klimatizačních systémů2013
165194/2013 Sb.o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie2013
166244/2013 Sb.o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech2013
167288/2013 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci2013
168323/2013 Sb.o náležitostech formulářů na podávání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek2013
169357/2013 Sb.o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)2013
170358/2013 Sb.o poskytování údajů z katastru nemovitostí2013
171359/2013 Sb.o stanovení vzoru formuláře pro podávání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu2013
172414/2013 Sb.o rozsahu a způsobu evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované pomoci (o vodoprávní evidenci)2013
173419/2013 Sb.k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2013
174441/2013 Sb.k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)2013
17513/2014 Sb.o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav2014
17665/2014 Sb.o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce2014
17769/2014 Sb.o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany2014
17881/2014 Sb.o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro účely Ministerstva obrany2014
179281/2014 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí2014
180298/2014 Sb.o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků2014
181317/2014 Sb.o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích2014
182321/2014 Sb.o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů2014
183341/2014 Sb.o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích2014
184343/2014 Sb.o registraci vozidel2014
1859/2015 Sb.o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek2015
18667/2015 Sb.o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)2015
18788/2015 Sb.o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hmotných výdajů2015
188162/2015 Sb.o podrobnostech úřednické zkoušky2015
189180/2015 Sb.o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)2015
190194/2015 Sb.o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektrotechnice a teplárenství2015
191195/2015 Sb.o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství2015
192196/2015 Sb.o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektrotechnice a plynárenství2015
193225/2015 Sb.o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ostrahy objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B2015
194226/2015 Sb.o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitostech obsahu havarijního plánu a jeho struktuře2015
195227/2015 Sb.o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku2015
196228/2015 Sb.o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie2015
197229/2015 Sb.o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole2015
198269/2015 Sb.o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům2015
199294/2015 Sb.kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích2015
200296/2015 Sb.o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)2015
201306/2015 Sb.o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem2015
202336/2015 Sb.o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi2015
203349/2015 Sb.o Pravidlech trhu s plynem2015
204403/2015 Sb.o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla2015
205404/2015 Sb.o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě EU (vyhláška o kompenzaci)2015
206405/2015 Sb.o způsobu dělení nákladů za dodávku elektrické energie při společném měření odebraného množství tepelné energie2015
207408/2015 Sb.o Pravidlech trhu s elektřinou2015
2088/2016 Sb.o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích2016
2099/2016 Sb.o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)2016
21016/2016 Sb.o podmínkách připojení k elektrizační soustavě2016
21131/2016 Sb.o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu2016
21234/2016 Sb.o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty2016
21337/2016 Sb.o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů2016
21470/2016 Sb.o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích2016
21593/2016 Sb.o Katalogu odpadů2016
21694/2016 Sb.o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů2016
217145/2016 Sb.o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 257.(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)2016
218153/2016 Sb.o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu2016
219168/2016 Sb.o uveřejnění formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech postihu zadavatele2016
220169/2016 Sb.o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr2016
221170/2016 Sb.o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek2016
222172/2016 Sb.o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek2016
223227/2016 Sb.o náležitostech formulářů žádosti o opis z Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků2016
224245/2016 Sb.k provedení některých ustanovení celního zákona2016
225246/2016 Sb.o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem2016
226248/2016 Sb.o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek2016
227260/2016 Sb.o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody2016
228284/2016 Sb.kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice2016
229294/2016 Sb.kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení2016
230358/2016 Sb.o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení2016
231378/2016 Sb.o umístění jaderného zařízení2016
232404/2016 Sb.o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)2016
233408/2016 Sb.o požadavcích na systém řízení2016
234409/2016 Sb.o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta2016
235422/2016 Sb.o radiační ochraně a zabezpečení rádionuklidového zdroje2016
23621/2017 Sb.o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení2017
23729/2017 Sb.o báňsko-technické evidenci2017
23876/2017 Sb.o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb2017
23979/2017 Sb.o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů2017
240162/2017 Sb.o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona2017
241164/2017 Sb.kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření2017
242172/2017 Sb.o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti2017
243190/2017 Sb.k provedení § 3 odst. 3 vyhlášky (o platební neschopnosti podnikatele)2017
244191/2017 Sb.o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona2017
245239/2017 Sb.o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa2017
246329/2017 Sb.o požadavcích na projekt jaderného zařízení2017
247453/2017 Sb.o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí2017
24879/2018 Sb.o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace2018
24982/2018 Sb.o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)2018
250183/2018 Sb.o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných na vodoprávní úřad2018
251211/2018 Sb.o technických prohlídkách vozidel2018
252315/2018 Sb.o strategickém hlukovém mapování2018
253328/2018 Sb.o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových2018
254130/2019 Sb.o kriteriích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem2019
255266/2019 Sb.o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem2019
256271/2019 Sb.o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu2019
257310/2019 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 20202019
258319/2019 Sb.o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie2019
259358/2019 Sb.o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad2019
260361/2019 Sb.o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb2019
2614/2020 Sb.o energetických specialistech2020Obory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: ,
Stav: