- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jindřich Pater

Stav: aktualizace k 30. 6. 2024, vydání 2020

Anotace:
Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Zákony
2 Nařízení vlády
3 Vyhlášky
4 Ostatní právní předpisy1 ZÁKONY

  Zákon č. Název Poznámka
  141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)  
  99/1963 Sb. Občanský soudní řád  
  2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky  
  133/1985 Sb. o požární ochraně  
  64/1986 Sb. o České obchodní inspekci  
  20/1987 Sb. o státní památkové péči  
  44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)  
  61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě  
  62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu  
  500/1990 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na právnické osoby nebo fyzické osoby  
  505/1990 Sb. o metrologii  
  526/1990 Sb. o cenách  
  527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích  
  565/1990 Sb. o místních poplatcích  
  575/1990 Sb. o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky  
  172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí  
  229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  
  265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen  
  282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí  
  388/1991 Sb. o státním fondu životního prostředí  
  455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)  
  549/1991 Sb. o soudních poplatcích  
  563/1991 Sb. o účetnictví  
  570/1991 Sb. o živnostenských úřadech  
  582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
  17/1992 Sb. o životním prostředí  
  21/1992 Sb. o bankách  
  114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
  334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  
  338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí  
  358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
  359/1992 Sb. o zeměměřičských a katastrálních orgánech  
  360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  
  478/1992 Sb. o užitných vzorech  
  586/1992 Sb. o daních z příjmu  
  589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti  
  592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění  
  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele  
  1/1993 Sb. Ústava České republiky (ústavní zákon)  
  2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod  
  3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky  
  16/1993 Sb. o dani silniční  
  96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  
  166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu  
  182/1993 Sb. o Ústavním soudu  
  111/1994 Sb. o silniční dopravě  
  200/1994 Sb. o zeměměřičství  
  216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů  
  266/1994 Sb. o drahách  
  269/1994 Sb. o Rejstříku trestů  
  40/1995 Sb. o regulaci reklamy  
  58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  
  89/1995 Sb. o státní statistické službě  
  114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě  
  117/1995 Sb. o státní sociální podpoře  
  155/1995 Sb. o důchodovém pojištění  
  289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)  
  273/1996 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
  12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  
  13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
  18/1997 Sb. o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)  
  22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  
  48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů  
  49/1997 Sb. o civilním letectví  
  77/1997 Sb. o státním podniku  
  151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)  
  252/1997 Sb. o zemědělství  
  82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  
  111/1998 Sb. o vysokých školách  
  123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí  
  162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod  
  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
  159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu  
  166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)  
  189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy (zákon o nouzových zásobách ropy)  
  222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky  
  309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv  
  326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky  
  26/2000 Sb. o veřejných dražbách  
  29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)  
  72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)  
  104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury  
  118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele  
  121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  
  128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
  129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)  
  131/2000 Sb. o hlavním městě Praze  
  207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích  
  211/2000 Sb. o Státním fondu podpory investic  
  218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)  
  219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  
  239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  
  240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  
  247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů  
  248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje  
  250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
  256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)  
  258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
  361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  
  365/2000 Sb. o informačních systémech státní správy a o změně některých dalších zákonů  
  406/2000 Sb. o hospodaření energií  
  458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  
  56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.  
  100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  
  102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)  
  120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů  
  143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)  
  164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)  
  231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání  
  254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
  256/2001 Sb. o pohřebnictví  
  257/2001 Sb. knihovní zákon  
  274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
  312/2001 Sb. o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (zákon o státních hranicích)  
  352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů  
  449/2001 Sb. o myslivosti  
  477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)  
  12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)  
  47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky  
  76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)  
  130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)  
  139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  
  150/2002 Sb. soudní řád správní  
  201/2002 Sb. o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
  229/2002 Sb. o finančním arbitrovi  
  312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů  
  314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  
  353/2003 Sb. o spotřebních daních  
  441/2003 Sb. o ochranných známkách  
  18/2004 Sb. o uznávání celkové kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)  
  235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
  435/2004 Sb. o zaměstnanosti  
  499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  
  500/2004 Sb. správní řád  
  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
  627/2004 Sb. o evropské společnosti  
  634/2004 Sb. o správních poplatcích  
  127/2005 Sb. o elektronických komunikacích  
  178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)  
  251/2005 Sb. o inspekci práce  
  253/2005 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce  
  21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)  
  108/2006 Sb. o sociálních službách  
  111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  
  159/2006 Sb. o střetu zájmů  
  176/2006 Sb. úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn  
  179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  
  182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  
  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) více informací k zákonu na webu MMR
  184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) informace a judikatura k tomuto zákonu na webu MMR
  186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění  
  187/2006 Sb. o nemocenském pojištění  
  262/2006 Sb. zákoník práce  
  309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
  311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)  
  312/2006 Sb. o insolvenčních správcích  
  261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů  
  25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů  
  125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev  
  167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů  
  300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  
  40/2009 Sb. trestní zákoník  
  93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)  
  111/2009 Sb. o základních registrech  
  157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů  
  222/2009 Sb. o volném pohybu služeb  
  223/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb  
  280/2009 Sb. daňový řád  
  281/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu  
  295/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance  
  416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)  
  155/2010 Sb. kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů  
  329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů  
  350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)  
  372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  
  373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách  
  394/2011 Sb. o obvodních sídlech báňských úřadů  
  418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  
  420/2011 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  
  456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky  
  17/2012 Sb. o Celní správě České republiky  
  73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech  
  89/2012 Sb. občanský zákoník  
  90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
  91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém  
  142/2012 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů  
  165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů  
  191/2012 Sb. o evropské občanské iniciativě  
  201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
  255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)  
  503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů  
  67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  
  83/2013 Sb. o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní účely  
  164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů  
  226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh  
  240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech  
  256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  
  257/2013 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí  
  292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních  
  303/2013 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva  
  304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  
  311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů  
  344/2013 Sb. zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů  
  181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)  
  234/2014 Sb. o státní službě  
  247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů  
  355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví  
  206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice)  
  224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií)  
  320/2015 Sb. o Hasičském záchranném Sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném Sboru)  
  340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)  
  90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh  
  91/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek  
  135/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek  
  191/2016 Sb. o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)  
  242/2016 Sb. celní zákon  
  243/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona  
  250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
  251/2016 Sb. o některých přestupcích  
  257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru  
  263/2016 Sb. atomový zákon  
  264/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona  
  297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  
  298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  
  300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů  
  301/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů  
  323/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon  
  194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů  
  250/2017 Sb. o elektronické identifikaci  
  262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)  
  370/2017 Sb. o platebním styku  
  371/2017 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku  
  99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů  
  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  
  254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech  
  255/2019 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích  
  277/2019 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv  
  279/2019 Sb. kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy  
  12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů  
  39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  
  51/2020 Sb. o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)  
  386/2020 Sb. kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy  
  541/2020 Sb. o odpadech  
  542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností  
  543/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností  
  609/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony  
  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů  
  151/2021 Sb. o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu  
  250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů  
  261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci  
  283/2021 Sb. stavební zákon více informací k zákonu na webu MMR
  284/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona  
  325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictví  
  326/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví  
  367/2021 Sb. o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů  
  57/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2022  
  65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace  
  175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace  
  197/2022 Sb. o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace více informací k zákonu na webu MMR
  243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí  
  244/2022 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí  
  360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících  
  383/2022 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy  
  416/2022 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků  
  19/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
  87/2023 Sb. o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)  
  148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku  
  149/2023 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku  
  171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů  
  250/2023 Sb. o veřejných dražbách  
  251/2023 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách  
  284/2023 Sb. o preventivní restrukturalizaci  
  424/2023 Sb. o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb  
  30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  
  31/2024 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  
  179/2024 Sb. o hromadném občanském řízení soudním  
  180/2024 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním  
  182/2024 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony účinnost od 1. 8. 2024


2 NAŘÍZENÍ VLÁDY

  NV č. Název Poznámka
  290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání  
  173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody  
  179/1997 Sb. kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku  
  116/1998 Sb. kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
  172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně  
  179/2001 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení  
  194/2001 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače  
  378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
  9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku  
  163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
  168/2002 Sb. kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky  
  339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem  
  25/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapaliny nebo plynná paliva  
  432/2003 Sb. o stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  
  406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
  101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
  133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému  
  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
  430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání  
  567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  
  589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě  
  591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
  592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti  
  361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
  145/2008 Sb. kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí  
  176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  
  278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností  
  64/2009 Sb. o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat  
  264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů  
  201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  
  211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základních, středních a vyšších odborných vzdělávání  
  222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě  
  432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury  
  208/2011 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení  
  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
  295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění  
  468/2012 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám na opravy a modernizace domů  
  481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  
  71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
  282/2013 Sb. o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.  
  318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit  
  366/2013 Sb. o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím  
  453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě  
  463/2013 Sb. o seznamech návykových látek  
  240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném  
  302/2014 Sb. o katalogu správních činností  
  319/2014 Sb. o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády  
  136/2015 Sb. o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky  
  145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu  
  208/2015 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh  
  232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci  
  276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
  291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
  308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu  
  401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací a o citlivých oblastech  
  31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu  
  57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  
  70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích  
  97/2016 Sb. o technických požadavcích na výbušniny  
  116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh  
  117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh  
  118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh  
  119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh  
  120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh  
  121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh  
  122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent  
  172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek  
  219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh  
  244/2016 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky  
  250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
  275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství  
  342/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu  
  347/2016 Sb. o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
  425/2016 Sb. o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data  
  426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh  
  35/2017 Sb. kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování  
  41/2017 Sb. o údajích centrálního registru administrativních budov  
  217/2017 Sb. o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti  
  339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru  
  375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  
  390/2017 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích  
  63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky  
  187/2018 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu  
  189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot  
  112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů  
  220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu  
  221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách  
  16/2020 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů  
  215/2020 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  
  280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách  
  306/2020 Sb. o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních  
  496/2020 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití  
  565/2020 Sb. o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny  
  1/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí  
  2/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky  
  178/2021 Sb. o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci  
  257/2021 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021  
  315/2021 Sb. o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci  
  317/2021 Sb. o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu  
  390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků  
  60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení  
  189/2022 Sb. o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie  
  190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  
  191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  
  192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  
  193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  
  194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice  
  212/2022 Sb. o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022  
  262/2022 Sb. o příspěvku na náhradu nákladů za energie  
  263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo  
  298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci  
  299/2022 Sb. kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo  
  300/2022 Sb. o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů  
  349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci  
  364/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině  
  400/2022 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
  407/2022 Sb. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny  
  463/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny  
  470/2022 Sb. o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie  
  2/2023 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost  
  5/2023 Sb. o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny  
  107/2023 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení  
  159/2023 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání  
  301/2023 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024  
  338/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)  
  451/2023 Sb. kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel  
  70/2024 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce  
  158/2024 Sb. o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta účinnost od 1. 7. 2024
  175/2024 Sb. kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení změna NV č. 190/2022 Sb.č. 194/2022 Sb.; účinnost od 1. 7. 2024
  203/2024 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023 účinnost od 1. 7. 2024


3 VYHLÁŠKY

  Vyhláška č. Název Poznámka
  77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh strojů  
  48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
  66/1988 Sb. kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  
  72/1988 Sb. o výbušninách  
  104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem  
  20/1989 Sb. o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí  
  22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí  
  26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu  
  51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů  
  415/1991 Sb. o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů  
  327/1992 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost  
  395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
  435/1992 Sb. o důlně měřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činností prováděných hornickým způsobem  
  91/1993 Sb. k zajištění bezpečné práce v nízkotlakých kotelnách  
  102/1994 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin  
  15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí této činnosti  
  31/1995 Sb. kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  
  99/1995 Sb. o skladování výbušnin  
  100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, kontrolu a výrobu technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)  
  101/1995 Sb. kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
  173/1995 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah  
  177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah  
  222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí  
  55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí  
  52/1997 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl  
  104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  
  108/1997 Sb. kterou se provádí zákon o civilním letectví  
  146/1997 Sb. kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků  
  184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany  
  214/1997 Sb. o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd  
  239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
  278/1998 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.  
  202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří  
  87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  
  175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu  
  262/2000 Sb. kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření  
  326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel  
  478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě  
  31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů  
  106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti  
  196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)  
  206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce  
  246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
  247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  
  328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému  
  418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti  
  423/2001 Sb. kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)  
  428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
  471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly  
  167/2002 Sb. kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.  
  225/2002 Sb. o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně  
  323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě  
  337/2002 Sb. o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
  345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  
  380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
  512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků  
  590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 146/2024 Sb.
  6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
  392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
  415/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi  
  432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínek odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli  
  35/2004 Sb. kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť  
  137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných  
  252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  
  277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)  
  352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti drah a drážních vozidel  
  369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek  
  406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
  428/2004 Sb. o získávání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikované jako vysoce toxické  
  518/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
  645/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  
  659/2004 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů  
  54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
  108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních  
  161/2005 Sb. o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení  
  166/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000  
  298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů  
  409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody  
  432/2005 Sb. kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku  
  450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků  
  528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků  
  36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  
  327/2006 Sb. kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci universální služby  
  335/2006 Sb. kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku  
  376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách  
  388/2006 Sb. o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích  
  394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací  
  498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 149/2024 Sb.
  499/2006 Sb. o dokumentaci staveb zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 131/2024 Sb.
  500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 157/2024 Sb.
  501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 146/2024 Sb.
  503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 149/2024 Sb.
  522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě  
  601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  
  117/2007 Sb. o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací  
  187/2007 Sb. kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy  
  193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu  
  194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům  
  208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání  
  311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona  
  313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů  
  23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
  49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů  
  146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024;
  156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.  
  420/2008 Sb. kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón  
  177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončení vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  
  193/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování autorizované konverze  
  194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek  
  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 146/2024 Sb.
  398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 146/2024 Sb.
  429/2009 Sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem  
  19/2010 Sb. o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu  
  80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu  
  103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí  
  105/2010 Sb. o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)  
  233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce vazba na vyhlášku č. 157/2024 Sb.
  270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků  
  401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu  
  24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik  
  48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany  
  49/2011 Sb. o vymezení útvarů povrchových vod  
  98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod  
  108/2011 Sb. o měření plynu a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu  
  216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl  
  238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  
  359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace adres a nemovitostí  
  376/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění  
  389/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi  
  394/2011 Sb. o sídlech obvodních báňských úřadů  
  405/2011 Sb. o průmyslové bezpečnosti  
  16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
  70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách  
  82/2012 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)  
  92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  
  98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci  
  104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)  
  178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků  
  241/2012 Sb. o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných elektronických komunikací za krizových stavů  
  242/2012 Sb. o stanovení rozsahu a formy předávání informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě  
  257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů  
  259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby  
  304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků samosprávných celků  
  306/2012 Sb. o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  
  330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích  
  344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu  
  345/2012 Sb. o dispečerském řízení plynárenské soustavy a předávání údajů pro dispečerské řízení  
  387/2012 Sb. o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny  
  415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší  
  441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití při výrobě elektřiny a tepelné energie  
  452/2012 Sb. o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení vč. vzorů žádostí a podmínek pro posuzování těchto žádostí  
  459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu  
  470/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným  
  477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů  
  481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních  
  61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech  
  79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)  
  189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení  
  244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech  
  252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a způsobu zpracování, ukládání a předávání technologických údajů do informačního systému státní správy  
  288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci  
  323/2013 Sb. o náležitostech formulářů na podávání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek  
  357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)  
  358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí  
  359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podávání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu  
  414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované pomoci (o vodoprávní evidenci)  
  441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)  
  13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav  
  65/2014 Sb. o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce  
  69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany  
  81/2014 Sb. o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro účely Ministerstva obrany  
  298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků  
  317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích  
  341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
  343/2014 Sb. o registraci vozidel  
  3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání  
  9/2015 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek  
  67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)  
  88/2015 Sb. o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hmotných výdajů  
  162/2015 Sb. o podrobnostech úřednické zkoušky  
  180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)  
  194/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektrotechnice a teplárenství  
  195/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství  
  196/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektrotechnice a plynárenství  
  225/2015 Sb. o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B  
  226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitostech obsahu havarijního plánu a jeho struktuře  
  227/2015 Sb. o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku  
  228/2015 Sb. o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie  
  229/2015 Sb. o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole  
  269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům  
  294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  
  296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)  
  336/2015 Sb. o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi  
  349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem  
  403/2015 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla  
  404/2015 Sb. o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě EU (vyhláška o kompenzaci)  
  405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku elektrické energie při společném měření odebraného množství tepelné energie  
  408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou  
  8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích  
  9/2016 Sb. o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)  
  16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě  
  31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu  
  34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  
  37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů  
  70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích  
  145/2016 Sb. o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)  
  153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  
  168/2016 Sb. o uveřejnění formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele  
  169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
  170/2016 Sb. o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek  
  227/2016 Sb. o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků  
  245/2016 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona  
  246/2016 Sb. o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem  
  248/2016 Sb. o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek  
  260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody  
  284/2016 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice  
  294/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení  
  358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení  
  378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení  
  404/2016 Sb. o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)  
  408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení  
  409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta  
  422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje  
  21/2017 Sb. o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení  
  29/2017 Sb. o báňsko-technické evidenci  
  76/2017 Sb. o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb  
  79/2017 Sb. o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů  
  162/2017 Sb. o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona  
  164/2017 Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  
  172/2017 Sb. o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti  
  190/2017 Sb. k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)  
  191/2017 Sb. o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona  
  239/2017 Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa zrušena k 1. 1. 2024 s přechodným obdobím do 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 je účinná vyhláška č. 146/2024 Sb.
  322/2017 Sb. o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období  
  329/2017 Sb. o požadavcích na projekt jaderného zařízení  
  453/2017 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí  
  79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace  
  82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)  
  142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny  
  183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu  
  211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel  
  315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování  
  328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových  
  266/2019 Sb. o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem  
  271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu  
  319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie  
  361/2019 Sb. o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb  
  250/2020 Sb. o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderných zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie  
  264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov  
  328/2020 Sb. o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech  
  329/2020 Sb. o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů  
  345/2020 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem  
  346/2020 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu  
  359/2020 Sb. o měření elektřiny  
  393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje  
  454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční  
  456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí  
  458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky  
  480/2020 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem  
  503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti  
  504/2020 Sb. o znalečném  
  505/2020 Sb. kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví  
  506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti  
  507/2020 Sb. o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele  
  508/2020 Sb. o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení  
  525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmu  
  553/2020 Sb. o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy  
  571/2020 Sb. kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům  
  583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury  
  608/2020 Sb. o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti  
  8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)  
  30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech  
  140/2021 Sb. o energetickém auditu  
  141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie  
  180/2021 Sb. o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek  
  207/2021 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích  
  273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  
  345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností  
  350/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů  
  358/2021 Sb. kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
  460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva  
  488/2021 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě  
  489/2021 Sb. o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)  
  16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností  
  38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání  
  51/2022 Sb. o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení  
  52/2022 Sb. o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro Sběr dat v oblasti elektronických komunikací  
  58/2022 Sb. o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu  
  68/2022 Sb. o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny  
  72/2022 Sb. o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie  
  79/2022 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)  
  110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy  
  123/2022 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami  
  124/2022 Sb. kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami  
  166/2022 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojů  
  182/2022 Sb. o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci universální služby  
  284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání  
  295/2022 Sb. o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření  
  296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích  
  312/2022 Sb. kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023  
  316/2022 Sb. o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření  
  328/2022 Sb. o zárukách původu energie  
  380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení  
  467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  
  47/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí  
  50/2023 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik  
  109/2023 Sb. o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb  
  114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW  
  153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
  169/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem  
  193/2023 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu  
  205/2023 Sb. o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti  
  243/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech  
  280/2023 Sb. o podmínkách výkonu činností energetických specialistů  
  283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem  
  341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024  
  345/2023 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele  
  358/2023 Sb. o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření  
  360/2023 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy  
  390/2023 Sb. o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero a vymezení konkrétních ochranných opatření  
  391/2023 Sb. o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Grünwaldské louky a vymezení konkrétních ochranných opatření  
  397/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024  
  398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024  
  438/2023 Sb. o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti  
  32/2024 Sb. o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu  
  53/2024 Sb. o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu  
  56/2024 Sb. o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení  
  69/2024 Sb. k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  
  117/2024 Sb. o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí účinnost od 1. 7. 2024
  130/2024 Sb. o stanovení obecních stavebních úřadů účinnost od 1. 7. 2024
  131/2024 Sb. o dokumentaci staveb účinnost od 1. 7. 2024
  146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu účinnost od 1. 7. 2024
  149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona účinnost od 1. 7. 2024
  154/2024 Sb. o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy účinnost od 1. 7. 2024
  157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu účinnost od 1. 7. 2024
  160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin účinnost od 1. 7. 2024
  181/2024 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním účinnost od 1. 7. 2024
  190/2024 Sb. o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy účinnost od 1. 7. 2024


4 OSTATNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  Právní předpis Název Poznámka
  Vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků na území hl. m. Prahy  
  Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) k 30. 6. 2024; od 1. 7. 2024 viz Nařízení č. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy
  Nařízení č. 12/2024 hl. m. Prahy o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) účinnost od 1. 7. 2024
  Nařízení č. 14/2024 st. m. Brna o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy) účinnost od 1. 7. 2024
  Sdělení č. 544/2006 Sb. kterým se uveřejňuje podle §117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006  
  Sdělení MMR ČR č. 46/2024 Sb. o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky