Komplexní regenerace stavební soustavy HK (R 1.7)

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
SEKCE STAVEBNICTVÍ
Na Františku 32, Praha 1

Program MPO ČR na podporu výzkumu a vývoje
Regenerace panelových domů
Praha 2000

Zpracoval: Stavební fakulta Českého vysokého učení technického

Spolupráce: Ing. Jaroslava Seidlová; Ing. Klára Ježková

Řešitelé: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Stavební fakulta ČVUT ( vedoucí řešitel úkolu); Ing. Antonín Hruška, CSc., Stavební fakulta ČVUT; Ing. Jiří Karas, CSc., Stavební fakulta ČVUT; Ing. Miroslav Ježek, CSc., PROFESING; Ing. Bohumil Rusek, Konstrukční kancelář

Konzultace: Ing. Norbert Malachta; Ing. Hana Wildháberová; Ing. Jirásková

Kód publikace: I/08

ISBN tištěné publikace: 80-86364-25-9

Vydavatel tištěné verze: Informační centrum ČKAIT

MPO souhlasí se zveřejněním pomůcky.

Omlouváme se za špatnou čitelnost některých vyobrazení způsobenou nekvalitním stavem dostupných archivních předloh.ÚVOD

Panelová konstrukční soustava HK 60 vznikla jako krajská materiálová varianta panelových domů T 08 B, navržených Státním typizačním ústavem Praha. Typová projektová dokumentace konstrukční soustavy byla vypracována v Krajském projektovém ústavu Stavoprojekt Hradec Králové ve spolupráci s projektovou složkou n. p. Pozemní stavby Hradec Králové. Usnesením Krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 20. 04. 1959 byl schválen úvodní projekt pětipodlažního panelového domu a prohlášen za krajský typ. První experimentální panelový objekt o čtyřech nadzemních podlažích s polozapuštěným technickým podlažím byl realizován v roce 1959 v Hradci Králové na sídlišti Slezské Předměstí – Sever (viz obr. 1). V následujících letech byla, na základě vyhodnocení experimentální stavby, realizována výstavba bytových domů v celém tehdejším Východočeském kraji s těžištěm výstavby v Hradci Králové a v Pardubicích. Během výstavby byla konstrukční soustava dále vyvíjena a docházelo k dílčím změnám. Postupně byly stavěny domy o pěti až jedenácti podlažích.

Navrhování domů HK 60 probíhalo v letech 1959 až 1964, realizace v letech 1959 až 1967. V letech 1964 až 1965 byla konstrukční soustava HK 60, na základě do té doby získaných zkušeností, revidována a označena HK 65 (viz obr. 2). Revize se týkala jednak úprav vnitřních nosných prvků, především však nové koncepce obvodového pláště. Konstrukční soustava HK 65 byla revidována ještě v roce 1969. Byl rozšířen sortiment stěnových a stropních panelů a upraveny styky a spáry mezi panely podle nových předpisů, poznatků a zkušeností získaných při panelové výstavbě z celé republiky.

Konstrukční soustavou HK 65 byly postaveny z řadových sekcí šesti až čtrnáctipodlažní domy a bodové domy deseti až sedmnáctipodlažní. Výstavba panelových domů z konstrukční soustavy HK skončila v roce 1975.

Obr. 1 Experiment HK 60 Hradec Králové Slezské Předměstí – Sever

Obr. 2 Třináctipodlažní obytný dům z konstrukční soustavy HK 65

Tab. 1 Počty bytů postavených z konstrukční soustavy HK ve Východočeském kraji v letech 1959-1975

  HK 60 HK 65 celkem
Státní výstavba 3 221 2 682 5 903
Družstevní výstavba 2 884 3 670 6 554
Celkem 6 105 6 352 12 457
Z toho jen v Hradci Králové a Pardubicích 5 004 5 395 10 399

Základní požadavky na stavby z hlediska jejich bezpečnosti a užitných vlastností jsou deklarovány stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Ve vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu se v § 15 „Základní požadavky“ uvádí:

 • (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
  • a) mechanická odolnost a stabilita,
  • b) požární bezpečnost,
  • c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
  • d) ochrana proti hluku,
  • e) bezpečnost při užívání,
  • f) úspora energie a tepelná ochrana.
 • (2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.

Vlastní posouzení panelových staveb a jejich regenerace ve vztahu k výše uvedeným hlediskům je rozděleno do dvou částí. Část I. zahrnuje posouzení těchto staveb z hlediska podle bodu a) „Mechanická odolnost a stabilita“, posouzení z hlediska podle bodů b), c), d), e), f) je předmětem části II.


Část I. Regenerace nosné konstrukce panelových domů realizovaných stavební soustavou HK (mechanická odolnost a stabilita) (R 1.7.1)

Část II. Požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost stavby při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana (R 1.7.2)Obory a specializace: , , , ,