Dokumenty ČKAIT

Předpisy ČKAIT

Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Stavební zákon (A 3.1)

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Autorizační zákon (A 3.2)

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Kalkulačka – pracnosti výkonů (A 4.2)

Metodické pomůcky

Projektová činnost (MP 1)

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Provádění staveb (MP 2)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Technický dozor stavebníka (MP 3.2)

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

Nákup poddodávek (MP 5.1)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Spisová agenda (MP 7.3)

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Technické pomůcky

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě (TP 1.1)

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Rozpočtování staveb (TP 3.1)

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2)

Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)

Zařízení staveniště (TP 3.6)

Lešení (TP 3.7)

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT)

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)

TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví (Technický standard ČKAIT)

Podnikatelský servis

Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)

Podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU (PS 3.2)

Technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)

Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)




Ostatní dokumenty

Charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů (R 1.1)

Sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových domů (R 1.2)

Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy G 40 a G 57 (R 1.3)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Středočeská varianta) (R 1.4)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Severočeská varianta) (R 1.5)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 08 B (R 1.6)

Komplexní regenerace stavební soustavy HK (R 1.7)

Část I. Regenerace nosné konstrukce panelových domů realizovaných stavební soustavou HK (mechanická odolnost a stabilita) (R 1.7.1)

Část II. Požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost stavby při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana (R 1.7.2)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy Larsen-Nielsen (R 1.8)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy VVÚ ETA (R 1.9)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Jihočeská varianta) (R 1.10)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Západočeská varianta – Plzeň) (R 1.11)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů v soustavě T 06 B (Karlovarská varianta) (R 1.12)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy G 57 (Severočeská varianta) (R 1.13)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy B 70 (Severočeská varianta) (R 1.14)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BANKS (Severočeská varianta) (R 1.15)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BP 70 OS (R 1.16)

BIM příručka pro investory (R 2.1)

Terminologie BIM (R 2.2)

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost (R 3.1)

Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2)

Podmínky provozu fotovoltaických elektráren (R 3.3)

Produkce CO2 – výpočetní pomůcka (R 5.1)

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany (R 7.1)

Bezpečná evakuace osob při požáru – metodika aplikace pokročilých modelů (R 7.2)

Ochrana měkkých cílů (R 7.3)

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (R 8.2)




Dokumenty veřejné správy

Dokumenty Ministerstva kultury ČR

Dokumenty Ministerstva dopravy ČR

Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Dokumenty Ministerstva vnitra ČR

Dokumenty Ministerstva životního prostředí ČR

Dokumenty Úřadu vlády ČR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Ústav územního rozvoje




Aktuality

Metodika MMR – Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci