Nákup poddodávek (MP 5.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Petr Serafín, JUDr. Libor Vaňous

Stav: kontrola 2022, aktualizace 2018

Anotace:
Tato pomůcka poskytuje některé informace z oblasti smluvních vztahů vznikajících při uzavírání poddodavatelských kontraktů, a to jak v rámci zhotovování příslušné dokumentace stavby, tak při realizaci stavby a dále pak kupních smluv vyplývajících ze souvisejících činností. Jednotlivé kroky a postupy v procesu nakupování jsou popsány s uvedením potřebné míry odpovědnosti autorizovaných osob vůči vlastní firmě, vůči zákazníkovi (stavebníkovi) i vůči poddodavateli, a to podle obecně platných právních předpisů, smluvních ujednání, obchodních zvyklostí i profesního a etického řádu ČKAIT.

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
1 Právní rámec činnosti autorizovaných osob
1.1 Základní pojmy a zkratky
1.2 Právní rámec
1.2.1 Smlouva o dílo
1.2.2 Smlouva kupní
1.3 Principy ochrany veřejného zájmu z hlediska tematiky MP
1.4 Poddodávky u veřejných zakázek
1.5 Principy spolupráce autorizovaných osob
2 Postupy autorizovaných osob v projektové činnosti a při provádění stavby
2.1 Rozdělení jednotlivých základních a doporučených postupů
2.2 Proces nakupování poddodávek
2.2.1 Dokumenty pro nakupování
2.2.2 Výběr poddodavatele
2.2.3 Obecné zásady při uzavírání smluv s poddodavateli
2.2.4 Kontrolní činnost při nakupování poddodávek
2.3 Související postupy a povinnosti účastníků procesu nakupování
2.3.1 Postupy a povinnosti poddodavatelů projektových prací
2.3.2 Postup autorizované osoby při přejímání projektových prací od poddodavatelů
2.3.3 Povinnosti stavbyvedoucího
2.3.4 Povinnosti a odpovědnost poddodavatelů při provádění staveb
3 Využití obchodních podmínek a smluvních vzorů
3.1 Všeobecné obchodní podmínky
3.2 Smluvní vzory
4 Přílohy
4.1 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (jednoduchá verze)
4.2 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (rozšířená verze)
4.3 Vzor objednávky nahrazující smlouvu o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace
4.4 Vzor jednoduché kupní smlouvy na pořízení zboží
4.5 Vzor kupní smlouvy na dodávku zboží (výrobků)
4.6 Vzor rámcové kupní smlouvy
4.7 Vzor předávacího protokolu o převzetí poddodávky projektové dokumentace
4.8 Vzor zakázkového listuÚVOD

Tato metodická pomůcka je součástí soustavy metodických pomůcek k činnosti autorizovaných osob. Úkolem jejich zpracování byla pověřena Rada pro podporu rozvoje profese. Cílem této pomůcky je pokusit se poskytnout autorizovaným osobám některé informace z oblasti smluvních vztahů vznikajících při uzavírání poddodavatelských kontraktů, a to jak v rámci zhotovování příslušné dokumentace stavby, tak při provádění stavby, a dále pak kupních smluv, vyplývajících z činností souvisejících. Přiměřeně může být též použita pro pořízení dalších materiálových či nemateriálových zdrojů (např. pořízení provozních strojů a zařízení, kancelářských potřeb apod.).

Jednotlivé kroky a postupy v procesu nakupování jsou popsány s uvedením potřebné míry odpovědnosti autorizovaných osob vůči vlastní firmě, vůči zákazníkovi (stavebníkovi) i vůči poddodavateli, a to podle obecně platných právních předpisů, smluvních ujednání, obchodních zvyklostí i profesního a etického řádu ČKAIT. Tyto postupy a činnosti nejsou vázány na výši honoráře, neboť jsou objektivně nutné pro zajištění komplexnosti plnění zakázky. Jejich ocenění je součástí obchodní přípravy zakázky.

Obsahem řešené problematiky této metodické pomůcky  částečně navazuje na metodickou pomůcku A 3.21 a publikaci „Smluvní vztahy ve výstavbě“, vydanou IC ČKAIT v roce 2017. Neklade si za cíl postihnout celou problematiku nakupování poddodávek, která je značně obsáhlá a do značné míry závislá na konkrétních obchodních a technických podmínkách příslušné zakázky a komplexnosti kapacitního vybavení jejího zpracovatele. Účelem je proto pouze přenést základní zkušenosti z této oblasti pro ty, kteří do procesu teprve vstupují, a upozornit na etické a právní limity výkonu profese na tomto úseku.

Metodické pomůcky jsou materiálem živým, neustále doplňovaným; popisují aktuální stav požadavků a představy o působení autorizovaných osob při přípravě a provádění staveb. Nemohou proto být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob.


1 PRÁVNÍ RÁMEC ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Projektant

V textu je termín používán pro označení nositele projektové činnosti, fyzické či právnické osoby, pro označení účastníka výstavby. Dále je termín použit ve významu fyzické osoby, a to buď autorizované osoby (§ 22 odst. 4 SZ) vykonávající činnost podle § 158 stavebního zákona (projektovou činnost), nebo v obecném pojetí ve významu fyzické osoby bez ohledu na konkrétní postavení ve firmě (hlavní, vedoucí, zodpovědný projektant). Ve smyslu nositele zakázky je projektant v postavení svobodného povolání, osoby samostatně výdělečně činné či obchodní firmy. Pokud se jedná o závazkové vztahy, je projektant označován za zhotovitele dokumentace a vystupuje v nich pod svou obchodní firmou (podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku) nebo pod svým jménem.

Projektant podle § 159 stavebního zákona odpovídá za:

 • správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány;
 • správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle ní, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Stavební zákon stanovuje povinnost projektanta přizvat ke zpracování části projektové dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci (s odpovědností této osoby za zpracovaný návrh). Projektant však vždy odpovídá za projektovou dokumentaci jako celek.

Stavební zákon v § 113 odst. 2 vymezuje pojem hlavní projektant. Jedná se o projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty, nebo koordinací autorského dozoru.

Zhotovitel stavby

V textu jde o stavebního podnikatele – firmu či fyzickou osobu podnikající v živnosti, Provádění staveb, jejich údržba a odstraňování, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) a § 160 stavebního zákona. Jako zhotovitel může stavbu provádět jen stavební podnikatel, který při jejím provádění zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Ve smluvních vztazích je označen rovněž jako zhotovitel; ve stavební praxi je někdy použit i termín dodavatel stavby.

Poddodávka (subdodávka)

Dílčí dodávka projektových či stavebních prací, dodávek a služeb, zajišťovaných jiným právním subjektem na základě smluvního ujednání. Může jít též o poddodávku části projektové dokumentace, k jejímuž zpracování není projektant způsobilý a má podle stavebního zákona povinnost přizvat k jejímu zpracování osobu s příslušným oprávněním.

Poddodavatel (subdodavatel)

Termín je souhrnným označením pro dodavatele všech dílčích dodávek projektových i stavebních prací a služeb, zajišťovaných jiným právním subjektem (jsou-li zajišťovány na základě smlouvy o dílo, může být též označován jako podzhotovitel nebo zhotovitel poddodávky). Naopak dílčí zpracování projektové dokumentace či zhotovení části stavby v rámci jednoho právního subjektu zajišťuje zpracovatel, spolupracovník nebo kooperant.

Poznámka:
Jako smluvní strana je však v přiložených smluvních vzorech, týkajících se smlouvy o dílo, poddodavatel uváděn vždy jako zhotovitel, který zhotovuje dílčí část díla pro projektanta nebo zhotovitele stavby (jenž je v tomto smluvním vztahu v pozici objednatele).

Pojem poddodavatel používá i zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. I když jej přímo nedefinuje, upravuje zejména požadavky na prokázání kvalifikace poddodavatele (§ 85), využití poddodavatele (§ 105) a platby poddodavatelům (§ 106), jakož i způsob prokázání kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiných osob (§ 83).

Obchodní firma

Pro účely pojmosloví veškerých metodických pomůcek (dále MP) je využíváno slovní spojení obchodní firma, které však nelze zaměňovat s pojmem obchodní firma tak, jak ho definuje nový občanský zákoník v § 423 až § 428. Obchodní firmou v rámci MP rozumíme všechny subjekty vystupující ve smluvních vztazích, prostřednictvím kterých autorizované osoby vykonávají svoji činnost (právnická osoba, OSVČ, svobodné povolání, pracovní či jiný obdobný poměr, smluvní vztah založený smlouvou příkazní či smlouvou o dílo). Obecným pojmem pro metody, postupy a pravidla organizace a řízení obchodní firmy je vedení nebo management.

Pracovník

Pojem je používán jako obecné označení pro všechny osoby podílející se na přípravě a provádění stavby, bez ohledu na to, v jakém poměru k obchodní firmě tuto činnost vykonávají (zaměstnanec, poddodavatel, svobodné povolání, živnostník atd.).

Smlouva o dílo

Jeden ze základních pojmenovaných smluvních typů, uzavíraných podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

Smlouva kupní

Jeden ze základních pojmenovaných smluvních typů, uzavíraných podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

NOZ či (nový) občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014)

SZ nebo stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(účinný od 1. 10. 2016).


1.2 PRÁVNÍ RÁMEC

 Výchozím právním předpisem pro danou problematiku je od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a to zejména jeho ustanovení pojednávající o smlouvě o dílo a o smlouvě kupní.

Došlo ke zrušení dvojkolejnosti právní úpravy některých typů smluv (kupní smlouva a smlouva dílo, resp. příkazní a mandátní smlouva v občanském a obchodním zákoníku). Právní úprava je jednotná, nadále tedy neexistuje zvláštní komplexní úprava pro podnikatele na straně jedné a pro vztahy mezi občany a podnikateli na straně druhé. Určitá ustanovení se však aplikují jen, pokud je účastníkem smluvního vztahu určitý subjekt (podnikatel, spotřebitel, slabší strana apod.).

Nový občanský zákoník zdůrazňuje podstatně více než doposud princip autonomie vůle (smluvní svobody) smluvních stran. Tato skutečnost se projevuje v § 1 odst. 2 NOZ, podle něhož si strany mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od textu zákona, pokud to není výslovně zakázáno a pokud odchýlením nejsou porušovány dobré mravy, veřejný pořádek a práva týkající se osob. Nový občanský zákoník tedy nepřebral výčtovou metodu kogentních ustanovení, od nichž se nelze dohodou odchýlit, jako byla upravena v § 263 obchodního zákoníku. Posouzení toho, která ustanovení jsou kogentní, se bude postupně vyvíjet na základě právní teorie a judikatury, v současné době však můžeme předpokládat, že téměř všechna ustanovení v části týkající se smluvního práva jsou dispozitivní, a tudíž umožňují odchýlení.

Nový občanský zákoník také v určitých směrech zvyšuje odpovědnost odborníků oproti laikům. V obecné rovině je to upraveno v § 5 NOZ, který od takové osoby očekává schopnost jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním či stavem spojena, jinak to jde k jeho tíži (zpravidla v podobě odpovědnosti za škodu). K nastoupení těchto následků přitom není třeba nějakého „úředního“ prohlášení za odborně způsobilou osobu, postačí, když se osoba veřejně či vůči jiné osobě přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu. Specifickým projevem je § 2950 NOZ, který zakotvuje odpovědnost za škodu, kterou způsobí ten, kdo se přihlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu. Tato odpovědnost se tedy jistě může týkat i autorizovaných osob.

Obecná úprava uzavírání smluv je obsažena v § 1721 až 2054 NOZ, konkrétní smluvní typy jsou pak upraveny v § 2055 a násl. NOZ (koupě – § 2079 a násl., dílo – § 2586 a násl., příkaz – § 2430 a násl.). Při uzavírání smluv je však třeba také přihlédnout k některým dalším ustanovením z obecné části zákoníku, zejména úpravě právního jednání (dříve právních úkonů) obsažené v § 545 a násl. NOZ (včetně ustanovení o neplatnosti v § 574 a násl. NOZ).

Ač je proces uzavírání smluv upraven podstatně podrobněji než doposud, zůstávají základní postupy (jako do jisté míry obecná pravidla) zachovány. Je však třeba upozornit na některé novinky. Zejména jde o skutečnost, že nová právní úprava je podstatně méně formální, a tudíž může dojít k uzavření smlouvy snadněji než podle úpravy dosavadní.

Jde jednak o skutečnost, že k uzavření smlouvy může obecně stačit i ústní dohoda stran (pak je samozřejmě otázkou prokázání této skutečnosti) či relativně málo formální písemný způsob (např. výměna e-mailů). Přitom je třeba mít na zřeteli, že za určitou společnost mohou jednat i jiné osoby než jen statutární orgány (viz § 430 NOZ, dříve § 15 obchodního zákoníku, podle kterého je osoba pověřená určitou činností při provozování podniku oprávněna zastupovat podnikatele při všech činnostech, ke kterým při takové činnosti obvykle dochází; podnikatele přitom zavazuje jednání takové osoby, i pokud překročí své oprávnění, pokud druhá strana o překročení nevěděla nebo nemusela s ohledem na okolnosti vědět). Z tohoto důvodu jsou dnes často e-maily i jiné písemnosti opatřeny výhradou, která vylučuje, aby jejich obsah byl považován za návrh smlouvy či jeho přijetí. Smlouva uzavřená v písemné podobě může být dále nově měněna i v podobě ústní. Výjimkou jsou smlouvy na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, u nichž je podle § 51 odst. 3 ZZVZ vyžadována povinně písemná podoba (tudíž i pro jejich změny).

Dále se jedná o skutečnost, že k uzavření smlouvy může nově dojít, aniž by byl zcela dojednán úplný obsah smlouvy. Podle § 1726 NOZ může být smlouva uzavřena, i když si strany neujednaly ve smlouvě veškeré náležitosti, které měly (dříve byl nutný konsensus na celém obsahu); tento následek je však možno vyloučit tak, že vyjednávající strana dá najevo, že dohoda o určité náležitosti je předpokladem uzavření smlouvy. Ještě zásadnější je ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ, podle kterého se za akceptaci nabídky považuje i odpověď s nepodstatnými odchylkami, tj. s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky (dříve by byla považována za novou nabídku). Tomuto následku však může navrhovatel předejít tím, že je bez zbytečného odkladu odmítne; může ho vyloučit také již rovnou v nabídce.

NOZ zavádí v § 1728 a 1729 rovněž tzv. předsmluvní odpovědnost (latinsky culpa in contrahendo). Strany mají sice volnost vést jednání o smlouvě a rozhodnout se ji neuzavřít, avšak nesmí se tak dít úmyslně (např. s cílem získat od druhé strany citlivé obchodní informace). Pokud však dospěje jednání tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, je ukončení vyjednávání bez spravedlivého důvodu považováno za nepoctivé jednání, z něhož vzniká povinnost nahradit škodu v rozsahu odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech (může se jednat zejména o náklady vynaložené na vyjednávání a ušlý zisk).

1.2.1 Smlouva o dílo

Dílem se podle § 2587 občanského zákoníku rozumí zhotovení určité věci (např. subdodávky stavby), nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem (např. subdodávka projektové dokumentace). Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Definice je téměř shodná s definicí díla v § 536 odst. 2 obchodního zákoníku, zásadní změnou je však vypuštění pojmu montáž. Do 31. 12. 2013 byla smlouva obsahující montáž automaticky smlouvou o dílo, nově je třeba ji posoudit podle § 2086 odst. 2, podle něhož Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činností. Aby se jednalo o smlouvu o dílo, je nutné, aby podíl činnosti (montáže) byl, vyjádřeno ve finančním objemu, vyšší než podíl dodávek (nejedná-li se o stavbu). Na druhou stranu se za kupní smlouvu vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutno sestavit či vytvořit (§ 2086 odst. 1). Nová právní úprava obsahuje specifický oddíl 3 (§ 2623 až 2630), který upravuje stavbu jako předmět díla, a oddíl 4 (§ 2631 až 2635), které se uplatní pro díla s nehmotným výsledkem. V případě díla s nehmotným výsledkem se již nevyžaduje jeho hmotné zachycení (předání na hmotném nosiči), ale postačí jeho zpřístupnění objednateli (např. v elektronické podobě, v určité databázi či úložišti). Smlouvou o dílo se zhotovitel (poddodavatel) zavazuje takové dílo provést a naopak objednatel (zhotovitel kompletního díla) se zavazuje za jeho provedení zaplatit. Dílem je tedy určitá činnost a výčet takovýchto činností, které mohou být dílem, je v občanském zákoníku pouze příkladný.

Pokud dochází k uzavírání smlouvy o dílo mezi podnikateli, přihlíží se při výkladu právních jednání (tedy i smlouvy o dílo) k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v určitém odvětví, pokud to nevylučuje zákon nebo smlouva (§ 558 odst. 2 NOZ). Nově mají obchodní zvyklosti přednost i před ustanoveními NOZ, které nemají donucující účinky (tj. nejsou kogentní). S ohledem na širokou dispozitivnost ustanovení nového smluvního práva tak mohou obchodní zvyklosti mezi podnikateli vyloučit téměř jakákoliv ustanovení zákona a je proto nanejvýš důležité věnovat ve smlouvě detailní pozornost úpravě otázek, které by mohly být obchodními zvyklostmi dotčeny, případně příslušné obchodní zvyklosti (může se jednat i o např. určité jinak právně nezávazné dokumenty) výslovně vyloučit.

Cena, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli za zhotovení díla zaplatit, musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, anebo být určena alespoň odhadem, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení. Nicméně pro potřeby uzavírání smluv v oblasti výstavby bude zřejmě vždy žádoucí cenu ve smlouvě sjednat, případně stanovit způsob jejího určení formou tzv. měření (viz níže).

Nový občanský zákoník přejal víceméně ustanovení o ceně, ale částečně je více rozpracoval. Cena může být ujednána pevnou částkou, která je ve smlouvě o dílo dohodnuta jako neměnná cena díla či stavebních prací, jež jsou podrobně specifikovány v předmětu díla. Smlouvy s pevnou cenou mohou obsahovat cenové doložky, které stanovují možnost úpravy ceny v závislosti na výskytu sjednaných skutečností (např. inflační doložka). V případě, že účastníci smlouvy uvedou smluvní cenu pevnou částkou, nebo uvedou, že byla sestavena na základě rozpočtu, nelze jednostranně požadovat změnu ceny zhotovitelem ani objednatelem proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než bylo předpokládáno, z čehož tedy vyplývá, že takto sjednanou cenu lze měnit pouze dohodou obou účastníků. Nově však § 2620 odst. 2 NOZ umožňuje, aby zhotovitel v případě zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti požádal soud, aby rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo nebo zrušení smlouvy a vypořádání stran; tato možnost však není dána, pokud některá ze stran převzala nebezpečí změny okolností nebo výslovně prohlásila, že některá okolnost nenastane. Nový občanský zákoník dále nově rozlišuje zadání podle rozpočtu pevného a podle rozpočtu úplného (se zaručenou úplností). V prvém případě nemá zhotovitel právo jednostranně požadovat zvýšení ceny, pokud dojde k překročení rozpočtu kvůli většímu rozsahu práce či nákladů. V případě rozpočtu se zaručenou úplností nemá právo na zvýšení ceny ani tehdy, pokud bude třeba k dokončení díla dalších prací. Častější však bude případ, kdy smluvní strany považují rozpočet za závazný, ale nezaručují jeho úplnost nebo jde o rozpočet s výhradou, anebo ho považují za nezávazný. V takovém případě je zhotovitel oprávněn se domáhat (při splnění zákonem stanovených předpokladů) přiměřeného zvýšení ceny za podmínky, že požadavek na zvýšení ceny oznámí objednateli bez zbytečného odkladu (v prvém případě má nárok na úhradu činností nepředvídatelných v době uzavírání smlouvy, v druhém případě na nevyhnutelné účelně vynaložené náklady převyšující původní rozpočet). Pokud zhotovitel požaduje cenu vyšší o více než 10 % oproti ceně stanovené rozpočtem, může objednatel bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. V tomto případě má objednatel povinnost uhradit zhotoviteli část ceny, odpovídající částečně provedenému dílu podle rozpočtu. Pro stavby pak dále platí § 2625 NOZ, který se týká určení ceny díla s odkazem na skutečný rozsah práce nebo hodnotu použitých věcí. V takovém případě je zhotovitel na žádost objednatele vyúčtovat dosavadní postup i vynaložené náklady.

V této souvislosti stojí za zmínku, že zvláštní pravidla pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (mj. ve vztahu k původní hodnotě, tedy ceně zakázky) stanovuje § 222 ZZVZ.

V praxi (zejména u smluv uzavřených na základě ZZVZ) se stále více prosazují (zejména pod vlivem tzv. Červené knihy FIDIC) tzv. měřené smlouvy, u nichž není stanovena pevná (paušální) cena, ale pouze cena odhadnutá na základě závazných jednotkových cen, avšak pouze odborně odhadnutých množství. V průběhu plnění pak dochází (u všech či vybraných položek) stanoveným způsobem k doměření skutečného množství položek, na jejich základě pak dochází k fakturaci. Měření není změnou (dodatkem) smlouvy, ale pouze naplněním stanoveného způsobu stanovení ceny. Z pohledu ZZVZ pak jde o tzv. vyhrazenou změnu smlouvy podle § 100 ZZVZ, u níž není nutno aplikovat důvody pro změnu smlouvy podle § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ.

Právo na zaplacení ceny díla vzniká podle § 2610 NOZ jeho provedením, v případě provádění díla po částech pak provedením příslušné části, jímž se podle § 2604 NOZ rozumí jeho dokončení (tj. předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu) a předání. V případě díla s nehmotným výsledkem se dílo považuje za předané, pokud je dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho využití. Při převzetí stavby je třeba přihlížet k § 2628 NOZ, který pro stavby odchylně stanoví, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Z povahy smlouvy o dílo (na rozdíl např. od smlouvy pracovní) vyplývá, že zhotovitel zhotovuje dílo na svůj náklad a nebezpečí. Tento princip byl nově doplněn přímo do základního ustanovení v § 2586 odst. 1 NOZ. Způsob provádění díla pak v obecné rovině upravují § 2589 až 2595 NOZ, ve vztahu ke stavbám dále § 2626 a 2627 NOZ. Zhotovitel provede dílo buď osobně, anebo je nechá provést pod svým vedením. Pokud však provedení díla není vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí, může pověřit provedením díla jinou osobu (obecné připuštění subdodávek). Možnost subdodávek však může být omezena smluvně. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla osobu jinou, tato odpovídá za porušení právních povinností při provádění díla pouze zhotoviteli, nikoliv objednateli; výjimkou je však v případě stavby spoluodpovědnost podzhotovitele podle § 2630 NOZ (viz dále).

Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba. Pokud není doba plnění ujednána, je zhotovitel povinen provést dílo v době přiměřené jeho povaze. Zásadně však lze doporučit, aby smlouva o dílo určení doby plnění, včetně případných dílčích milníků či etap vymezila. Není-li stanoveno jinak, je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele, tj. zhotovitel může dílo provést i před sjednanou lhůtou.

Z povahy smlouvy o dílo oproti závislé činnosti dále vyplývá, že zhotovitel postupuje při provádění díla zásadně samostatně. Příkazy objednatele je proto vázán jen tehdy, pokud to bylo dohodnuto, anebo to plyne ze zvyklostí. NOZ nicméně objednateli určitá oprávnění ve vztahu k provádění díla poskytuje. Jedná se především o právo objednatele kontrolovat provádění díla. Umožňuje objednateli zasahovat do provádění díla již v průběhu jeho provádění a tím předcházet hrozícím vadám. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a dále dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak ani v přiměřené lhůtě neučiní a jeho postup by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ).

V praxi není neobvyklé, že věci potřebné k provedení díla opatřuje nikoliv zhotovitel, ale objednatel. V takovém případě se má ze zákona za to, že o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla (§ 2597 NOZ). Pokud objednatel neopatří uvedené věci včas, může mu zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je pak povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.

Zhotovitel je také povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých, nebo příkazu daného mu objednatelem k provedení díla (§ 2594 NOZ). Jestliže nevhodné věci nebo příkaz jsou překážkou v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny příkazu objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daného příkazu. O dobu, po kterou bylo z těchto důvodů nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Pokud zhotovitel postupuje výše uvedeným způsobem, nemá objednatel práva z vady díla, která vznikla v důsledku nevhodnosti věci či vadného příkazu. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či s použitím nevhodné věci i po oznámení zhotovitele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. V případě veřejných zakázek je za příkaz považována také zadávací dokumentace.

Provedení díla a způsob jeho předání je upraven v § 2604 až 2608 NOZ, pro stavby pak dále specificky v § 2628 a 2629 NOZ a pro díla s nehmotným výsledkem v § 2632 NOZ. Podle obecné úpravy splní zhotovitel svou povinnost provést dílo dokončením a předáním. Dokončením se rozumí předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel může dokončené dílo převzít s výhradou či bez výhrad. V případě převzetí bez výhrad pak objednatel ztrácí právo na uplatnění práv ze zjevných vad, pokud tak zhotovitel namítne. Dílo lze předávat a přebírat i po částech, pokud lze jednotlivé stupně odlišit. Pokud je předmětem díla movitá věc nebo hmotně zachycený výsledek určité činnosti, uplatní se pro předání pravidla platná pro kupní smlouvu. Není-li místo předání dohodnuto a smlouva zahrnuje povinnost zhotovitele odeslat předmět díla (např. dokumentaci stavby), uskutečňuje se předání předmětu díla jeho předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa určení. Pokud smlouva nestanoví místo předání ani povinnost zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání díla v místě, v němž se podle smlouvy mělo dílo provádět. Jestliže toto místo není ve smlouvě určeno, uskuteční se předání díla v místě, o němž objednatel věděl nebo musel vědět v době uzavření smlouvy, že v něm bude zhotovitel dílo provádět.

V případě díla s nehmotným výsledkem (dílo spočívající v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci) je podle § 2631 NOZ zhotovitel povinen postupovat tak, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě. Výsledek své činnosti odevzdá objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a umožní-li zhotovitel objednateli jeho užití. Není tedy již třeba jako doposud předání díla ve hmotně zachycené podobě, ale postačí např. udělení přístupu k němu (např. předání přístupových údajů k počítačové databázi) nebo předání dokumentace stavby v elektronické podobě (tj. postačí např. umožnění přístupu k ní v datovém úložišti).

Provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, resp. umožněním užití díla s nehmotným výsledkem) splní zhotovitel svůj závazek (povinnost provést dílo). Pokud však provedené dílo neodpovídá smlouvě, má vady a objednateli vznikají práva a zhotoviteli povinnosti z vadného plnění. Uplatní se zde úprava kupní smlouvy (§ 2099 a násl. NOZ) s tou výjimkou, že objednatel není oprávněn požadovat zhotovení náhradního díla, pokud předmět díla nelze vzhledem k jeho povaze vrátit zhotoviteli. Pro vznik povinnosti zhotovitele z vadného plnění je rozhodující okamžik předání (zpřístupnění) díla, pokud však k přechodu nebezpečí na objednatele dochází později, je rozhodující tento moment. Pro převzetí stavby platí specifické ustanovení § 2628 NOZ, podle kterého nemá objednatel právo odmítnout převzetí pro ojedinělé drobné vady, které samy ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Soud nepřizná vady z vadného plnění, pokud zhotovitel namítne, že právo bylo uplatněno opožděně, pokud objednatel neoznámil vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti měl zjistit, nejpozději však do dvou let od předání díla. Pro skryté vady stavby, projektové dokumentace a jiných osobních plnění však platí speciální ustanovení § 2629 NOZ, které stanoví lhůtu pěti let od převzetí. Tato doba může být prováděcím předpisem pro některé části stavby zkrácena na maximálně dva roky (dosud nebyl vydán) nebo se na jejím zkrácení mohou strany dohodnout, pokud objednatel není slabší stranou (spotřebitel, právnická osoba činná mimo oblast stavebnictví apod.).

 Ustanovení § 2619 odst. 1 NOZ odkazuje ohledně záruky za jakost na kupní smlouvu (§ 2113 a násl. NOZ). Záruční doba začíná běžet předáním (zpřístupněním) díla. Pokud zhotovitel záruku poskytne, zavazuje se tím, že dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti a zavazuje se k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu objednatel vyzve.

 Obvyklým ujednáním ve smlouvě o dílo je institut takzvané smluvní pokuty (nově označované jako tzv. utvrzení dluhu), tak, jak ji zná nový občanský zákoník ve svém § 2048 až 2052. Povinnost uhradit smluvní pokutu je vázána na porušení stanovené smluvní povinnosti, přičemž pro vznik nároku na smluvní pokutu se nevyžaduje zavinění. Ani okolnosti vylučující odpovědnost nemají proto vliv na povinnost platit smluvní pokutu, což znamená, že i když bylo porušení povinnosti způsobeno na vůli nezávislými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami (vyšší moc), povinnost zaplatit smluvní pokutu stejně vznikne. Smluvním stranám je však ponecháno na vůli, aby si okolnosti, které vyloučí povinnost platit smluvní pokutu, vydefinovaly smluvně, stejně tak mohou podmínit její vznik zaviněným porušením povinnosti.

NOZ již nevyžaduje, aby smluvní pokuta byla sjednána jen písemně, z důvodu právní jistoty to však lze důrazně doporučit. Musí být vždy určena buď výše pokuty, anebo alespoň způsob jejího určení. Zaplacení smluvní pokuty neruší jakkoliv povinnost zhotovitele závazek splnit. Pokud vznikne škoda porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, věřitel není oprávněn požadovat její náhradu. To však platí pouze v případě (a tak je tomu v praxi téměř vždy), kdy si strany ve smlouvě nesjednají něco jiného, např. že se smluvní pokuta nedotýká nároku na náhradu škody, nebo že je věřitel oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Zcela novou úpravou je ustanovení § 2630 NOZ, které zavádí společnou odpovědnost účastníků výstavby. Dochází tak za určitých okolností k prolomení obecného pravidla zakotveného v § 1935 NOZ, podle nějž dlužník, který plní pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. V případě stavby jako předmětu díla je totiž spolu se zhotovitelem zavázán z vadného plnění společně a nerozdílně:

 • poddodavatel (podzhotovitel, subdodavatel) zhotovitele, pokud neprokáže, že vadu způsobilo rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor;
 • kdo dodal stavební dokumentaci, pokud neprokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a;
 • kdo prováděl dozor nad stavbou, pokud neprokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru.

Tyto osoby jsou vždy zavázány jen ve vztahu k tomu, co samy dodaly. Neodpovídají tedy za veškeré vady díla, nicméně objednatel má právo uplatňovat nároky z vady vedle zhotovitele vůči nim a bude na těchto osobách, aby prokázaly, že vada díla nevznikla jejich podílem na provádění díla.

Úprava na druhou stranu usnadňuje postavení zhotovitele, neboť ten se může zprostit odpovědnosti z vad, pokud prokáže, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební dokumentaci nebo pouze selhání dozoru nad stavbou, který vykonávala osoba sjednaná objednatelem (nikoliv podzhotovitel), tedy osoby, s nimiž není v přímém smluvním vztahu.

Ustanovení § 2630 NOZ je dispozitivní, nicméně při snaze o jeho vyloučení ze strany dotčených osob, tj. projektantů a stavebního (technického) dozoru, je třeba dávat pozor na to, aby nedošlo k zásahu do práv třetích osob (taková dohoda by byla neplatnou). Nelze tak podle našeho názoru např. vyloučit aplikaci § 2630 NOZ dohodou mezi objednatelem budoucího díla a projektantem, neboť takovou dohodou by došlo k zásadnímu zásahu do práva budoucího zhotovitele. Bylo by nutno uzavřít trojstrannou dohodu, to však v řadě případů možné nebude, neboť zhotovitel ještě nebude znám (zejména v případě děl zadávaných jako veřejné zakázky).

1.2.2 Smlouva kupní

Jednou z nejčastěji uzavíraných smluv mezi podnikateli při výkonu jejich činnosti je smlouva kupní, nyní upravená v § 2079 a násl. nového občanského zákoníku. Základním obsahem tohoto smluvního typu a jeho podstatnou náležitostí je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, přičemž kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu cenu. Formulace se v dílčích aspektech odlišuje od předchozí definice v obchodním a občanském zákoníku jednak v důsledku sjednocení smluvního typu, jednak s ohledem na odlišnou koncepci nabývání vlastnictví v novém občanském zákoníku. Kupní smlouva podle nového občanského zákoníku tak upravuje:

 • obecná ustanovení;
 • koupi movité věci (mezi něž patří nově i věci nehmotné);
 • koupi nemovité věci;
 • vedlejší ujednání při kupní smlouvě;
 • zvláštní ustanovení o koupi zboží v obchodě;
 • zvláštní ustanovení o koupi závodu.

Pouze smlouva o koupi nemovité věci musí být (stejně jako doposud) uzavřena v písemné formě, v obchodním styku však lze doporučit uzavírání také smluv o koupi věcí movitých písemně.

V ustanoveních § 1099 a násl. NOZ je upraven odlišně od dosavadní právní úpravy způsob převodu vlastnického práva následovně:

 • movitá věc určená jednotlivě – již samotnou smlouvou! – je zde tedy opuštěn dosavadní princip převodu vlastnictví až předáním (tzv. tradicí), což má zásadní dopady na okamžik přechodu nebezpečí na věci, běh záruční doby apod.; smluvní strany si však mohou ujednat přechod vlastnictví odlišně (předáním, úplným zaplacením kupní ceny apod.); uvedené platí rovněž pro převod nemovitých věcí, které se nezapisují do katastru nemovitostí;
 • movitá věc určená podle druhu – nejdříve dostatečným odlišením od ostatních věcí téhož druhu (např. oddělením předmětné části písku z hromady);
 • movitá věc zapsaná ve veřejném seznamu – zápisem do tohoto seznamu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (např. letecký rejstřík, rejstřík ochranných známek, nikoliv však Registr silničních vozidel);
 • nemovitá věc zapsaná ve veřejného seznamu – zápisem do takového seznamu (katastru nemovitostí).

Při definování kupní smlouvy je významné rozhraničení se smlouvou o dílo, neboť v řadě případů transakce zahrnují jak dodání zboží, tak určitou činnost; pravidla jsou popsána výše v kap. 1.2.1. Zároveň platí, že smlouva o dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, se posoudí jako kupní smlouva s výjimkou případu, kdy ten, komu má být věc dodána je povinen dodat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci třeba.

Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je sjednání kupní ceny, a to buď jejím celkovým výslovným uvedením, nebo pomocí měrných jednotek (např. kusů), nebo odkazem na ceník (pokud je v době uzavření smlouvy kupujícímu znám). Cena musí být sjednána v penězích, protože pokud by protihodnota za převedení vlastnického práva k věci movité byla vyjádřena nepeněžně, šlo by o výměnu věci za věc, tedy nikoliv o smlouvu kupní, ale smlouvu směnnou. Platí, že kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. Rovněž je možné, aby se smluvní strany dohodly pouze na stanovení způsobu dodatečného určení ceny, či dokonce takovou smlouvu uzavřít i bez dohody o ceně souhlasným projevem vůle o této věci (byť tato možnost není již v občanském zákoníku výslovně uvedena, vyplývá z obecné dispozitivnosti právní úpravy). Potom je kupující povinen zaplatit cenu tzv. přiměřenou, čímž se rozumí v čase a místě obvyklá cena stejného nebo podobného zboží.

Lze tedy říci, že podstatnými náležitostmi kupní smlouvy je určení kupní ceny, specifikace předmětu koupě a převod vlastnického práva k předmětu prodeje. Ostatní náležitosti kupní smlouvy již podstatné nejsou, jako např. určení dodací lhůty ke zboží. Přesto i k tzv. nepodstatným náležitostem smlouvy (o koupi věci movité) zde učiníme několik poznámek, protože i jejich sjednání je v konkrétním případě z titulu právní jistoty smluvních stran hodné doporučení.

Povinností prodávajícího je dodat straně kupující smluvené zboží ve stanoveném termínu a sjednaném místě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží – výsledkem čehož je, že kupující má právo i faktickou možnost zbožím disponovat a užívat je. Z tohoto důvodu proto zákon ukládá prodávajícímu, aby spolu se zbožím předal kupujícímu příslušné doklady, které se ke zboží vztahují, čímž rozumíme jednak doklady nutné k převzetí zboží (např. dodací list), a rovněž tak doklady nutné k užívání zboží (certifikáty, návody k obsluze, resp. užívání apod.), popř. další doklady, sjednané ve smlouvě.

Ve smlouvě se dále zpravidla sjednává určení doby plnění smlouvy prodávajícím, ustanovení o jakosti a provedení zboží, stanovení množství zboží (pokud není obsaženo již ve specifikaci předmětu plnění).

Důležitá jsou též ustanovení, která řeší vztah kupujícího a prodávajícího v případě faktické nebo právní vadnosti dodaného zboží, rozsah zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady, záruku za jakost ze strany prodávajícího, či nároky kupujícího vzniklé z odpovědnosti za vady.

Zákon rovněž upravuje řadu tzv. vedlejších ujednání v souvislosti s kupní smlouvou, jako např. institut koupě na zkoušku, která vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že kupující do uplynutí zkušební lhůty zboží schválí. Pokud tato zkušební lhůta není výslovně sjednána, má se za to, že činí 3 dny od uzavření smlouvy (u nemovitostí 1 rok).

Zákon dále pamatuje na tzv. cenovou doložku, která stranám umožňuje dohodnout při určení ceny, že její výše má být dodatečně upravena s přihlédnutím k výrobním nákladům. Neurčí-li strany, které složky výrobních nákladů jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým změnám hlavních surovin, potřebných k výrobě prodávaného zboží.

Dalšími vedlejšími ujednáními jsou výhrada vlastnického práva (např. kupující se stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny), výhrada zpětné koupě, výhrada zpětného prodeje, předkupní právo a výhrada lepšího kupce (se lhůtou 3 dny u movitých věcí a 1 rok u nemovitostí).


1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU Z HLEDISKA TEMATIKY MP

Nepochybně jedním ze základních hledisek při výkonu činností autorizovaných osob, ať už se jedná o projektovou činnost nebo vedení realizace staveb, a to jak v přímých dodávkách, tak v poddodávkách, je ochrana veřejného zájmu.

V právním řádu České republiky je pojem ochrana veřejného zájmu poměrně často užíván, avšak jeho definování v právním předpisu postrádáme. Právnické slovníky definují veřejný zájem jako opak soukromého zájmu, resp. jako obecně prospěšný zájem či celospolečenský zájem. Podobně Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28.3.1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, konstatuje, že … ne každý kolektivní zájem lze označit za veřejný zájem společnosti na zachování neoprávněné stavby. … pojem veřejný zájem je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem.

V rámci přijetí zákona č. 224/2003 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popsala důvodová zpráva k návrhu tohoto zákona veřejný zájem jako ochranu života a zdraví, ochranu majetku, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí, ochranu národního kulturního dědictví, ochranu před závažným porušováním zvláštních právních předpisů nebo před jiným závažným následkem. Podle § 2 odst. 2 Profesního a etického řádu ČKAIT člen komory při výkonu vybraných a dalších odborných činností odpovídá za ochranu veřejného zájmu, respektuje přírodní a kulturní hodnoty a usiluje o vytváření kvalitních stavebních děl.

Základní obecně platné podmínky ve věcech ochrany veřejného zájmu jsou stanoveny zejména v těchto předpisech, resp. jejich částech:

 • ustanovení stavebního zákona (SZ), týkající se oprávnění osob vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (§ 158 SZ);
 • souvisejících ustanoveních autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu činnosti autorizovaných osob;
 • ostatních právních předpisech upravujících výkon některých činností oprávněnými osobami;
 • ustanovení SZ o provádění staveb stavebním podnikatelem a stavbyvedoucím (§ 2 odst. 2 písm. b), § 160 a § 153 SZ);
 • ustanovení SZ upravujícím odpovědnost projektanta (§ 159 SZ);
 • ustanovení stavebního zákona, týkajících se povinností a odpovědnosti dalších osob při přípravě a provádění staveb (zejména povinnosti stavebníka – § 152 SZ) a oprávnění stavebního úřadu vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů (§ 132 SZ a násl.);
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation – CPR); návazné ustanovení § 156 SZ, upravující navržení a použití výrobků, materiálů a konstrukcí pro stavby;
 • ustanovení živnostenského zákona týkající se oprávnění k činnostem ve výstavbě;
 • příslušných ustanoveních dalších speciálních právních předpisů ve výstavbě, zejména těch, které upravují činnost dotčených orgánů hájících veřejné zájmy;
 • příslušných částech zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • obecných ustanoveních občanského zákoníku;
 • příslušných ČSN (normové hodnoty) předepsaných právním předpisem k použití ve výstavbě;
 • a dalších předpisech, které se k výstavbě vztahují.

Úplný výčet těchto předpisů by byl poměrně obsáhlý, a proto zde není možný. Respektování a jejich znalost je součástí kvalifikace firmy, která příslušnou vybranou činnost ve výstavbě vykonává.

Podle § 132 SZ se veřejným zájmem rozumí požadavek, aby:

 • stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu;
 • stavba byla užívána jen k povolenému účelu;
 • stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty;
 • se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo jejich účinkům, resp. snížilo se nebezpečí takových účinků;
 • byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

Ve veřejném zájmu je stavební úřad oprávněn:

a) provádět kontrolní prohlídky staveb (§ 133 a § 134),

b) nařizovat neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce na stavbě (§ 135 a § 136),

c) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním nebo zastavěném stavebním pozemku (§ 137 a § 138),

d) nařizovat provedení udržovacích prací (§ 139),

e) nařizovat vyklizení stavby (§ 140),

f) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (§ 141).

Opatření k ochraně veřejných zájmů a součinnost správních orgánů stanovuje rovněž Část pátá, Hlava IV (§ 175§ 177) stavebního zákona. Jedná se mj. o postupy v případě nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů, dále o mimořádné postupy při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii.

Odpovědnost projektanta (při hájení veřejných zájmů) je dána ustanovením § 159 stavebního zákona – viz kap. 1.1 této MP. Přitom je mj. povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Jednou z povinností právnických a fyzických osob a orgánů veřejné správy podle § 169 SZ je při územně plánovací a projektové činnosti a provádění staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu. Těmito požadavky jsou obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanové prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 398/2009 Sb.)

Veřejný zájem je upraven také ve vztahu ke stavebním výrobkům (a jejich využití ve stavbách). Podle § 156 odst. 1 stavebního zákona mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby stanovené v příloze č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation – CPR). Těmito požadavky jsou: mechanická odolnost a stabilita; požární bezpečnost; hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí; bezpečnost a přístupnost při užívání stavby, ochrana proti hluku; úspora energie a ochrana tepla; udržitelné využívání přírodních zdrojů. V preambuli předmětného nařízení je konstatováno, že tyto zavedené základní požadavky na stavby jsou důležité z pohledu veřejného zájmu a jsou plněny prostřednictvím vhodně navržených a správně zabudovaných stavebních výrobků. Vychází se z toho, že stavby jako celek i jejich jednotlivé části musejí vyhovovat zamýšlenému použití zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu stavby a po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí při běžné údržbě plnit v tomto nařízení specifikované základní požadavky na stavby (vyjadřující veřejný zájem), které jsou plněny prostřednictvím vhodně navržených a správně zabudovaných stavebních výrobků. Ustanovení § 156 odst. 2 SZ stanoví, že výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění).

Výše uvedené principy ochrany veřejných zájmů musí být důsledně promítnuty do vzájemných smluvních závazků.


1.4 PODDODÁVKY U VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V případě veřejných zakázek stanovuje ZZVZ některá pravidla pro využívání poddodávek. Týká se to především prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, možnosti zadavatele omezit poddodávky, resp. vyžadovat o nich informace a případně stanovení tzv. přímých plateb subdodavatelům.

V zásadě platí, že dodavatel je oprávněn prokázat určitou chybějící část kvalifikace v rozsahu, pro který není kvalifikován sám (s výjimkou základní způsobilosti a výpisu z obchodního rejstříku), prostřednictvím poddodavatele (§ 83 ZZVZ) či jiné osoby (např. v případě prokazování obratu či pronájmu určitého stroje nejsou tyto osoby poddodavatelem). V takovém případě je poddodavatel povinen předložit zadavateli kromě dokladu prokazujícího chybějící část kvalifikace rovněž svůj výpis z obchodního rejstříku a nově též doklady prokazující splnění základní způsobilosti. Doklady o kvalifikaci se do nabídky předkládají v prosté kopii, zároveň mohou být nahrazeny čestným prohlášením (pokud je zadavatel nevyloučil, což nesmí učinit ve zjednodušeném podlimitním řízení) nebo vyplněným formulářem tzv. jednotného evropského osvědčení podle § 87 ZZVZ. Samozřejmě lze využít také výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát systému certifikovaných stavebních dodavatelů, je-li v něm poddodavatel zapsán, resp. je-li jeho držitelem. V neposlední řadě musí být zadavateli předložen písemný závazek poddodavatele (stačí jednostranné prohlášení, není nutná smlouva), jímž se zaváže k poskytnutí plnění, případně věcí či práv pro plnění veřejné zakázky. Nový ZZVZ zde přejal dosavadní judikaturu a vyžaduje, aby obsahem závazku byl závazek k provádění předmětných činnosti (stavebních prací či služeb) při plnění veřejné zakázky, pokud poddodavatel prokazuje místo dodavatele reference (§ 79 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ) nebo požadavky na člena týmu (§ 79 odst. 2 písm. c) a D) ZZVZ). Nepostačí tedy jen opsat dikci § 83 ZZVZ, nelze ani „přenášet“ kvalifikaci jinak (např. pomocí určitého dozoru, kontroly jakosti apod.). V případě jiné kvalifikace pak může být závazek formulován i jinak a je ho možno nahradit prohlášením o solidární odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Nelze v tomto případě opomenout také § 107 odst. 4 ZZVZ, podle nějž dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně v tomtéž zadávacím řízení osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Jeden subjekt tedy nesmí být současně účastníkem, který podá nabídku, a zároveň osobou, prostřednictvím níž ve stejném zadávacím řízení jiný subjekt prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel si může v zadávací dokumentaci (s výjimkou veřejných zakázek na dodávky, které nezahrnují umístění či montáž) vyhradit požadavek, aby určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem (§ 105 odst. 2 ZZVZ). Tato výhrada pak zpravidla fakticky vylučuje rovněž možnost prokázat příslušnou část kvalifikace vztahující se k této části (např. určité konkrétní reference) pomocí poddodavatele.

Kromě toho může zadavatel v zadávací dokumentaci po účastníkovi požadovat, aby ve své nabídce uvedl ty části veřejné zakázky, které hodlá zadat plnit pomocí poddodavatelů, případně předložil jejich seznam s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude plnit, avšak za předpokladu, že jsou účastníkovi v této fázi již známi (účastník tedy nemá povinnost mít poddodavatelský systém zajištěn již při podání nabídky).

U veřejných zakázek na stavební práce a u těch služeb, které jsou realizovány u zadavatele, je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační poddodavatelů stavebních prací či služeb, a to:

 • do 10 dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (tedy ještě před uzavřením smlouvy!!!), pokud jsou mu již tito poddodavatelé známi;
 • před zahájením jejich plnění u ostatních poddodavatelů.

Uvedenou povinnost lze splnit rovněž zápisem do stavebního deníku podle § 157 SZ.

Dojde-li k uvedeným případům, resp. požadavkům je v rámci přípravy realizace takovéto veřejné zakázky v procesu nakupování nezbytné tyto podmínky respektovat.

Nově může zadavatel v zadávací dokumentaci také stanovit podmínky, za nichž bude mít poddodavatel právo na přímou úhradu odměny za provedené činnosti od zadavatele. Bližší podmínky ZZVZ nestanoví, a proto je v případě využití této možnosti ve smlouvě podrobně popsat podmínky a postup uplatnění a domyslet veškeré občanskoprávní dopady (zejména do vztahu mezi dodavatelem a tímto poddodavatelem).


1.5 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AUTORIZOVANÝCH OSOB

Za základní principy spolupráce autorizovaných osob jsou považovány:

 • princip výsledku díla, tedy, že výsledkem spolupráce autorizovaných osob je dílo provedené vysoce profesionálně a v maximální možné kvalitě (§ 3 odst. 1 Profesního a etického řádu ČKAIT: Člen Komory je povinen chránit zájmy svého klienta, vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu díla.);
 • princip kolegiality a zákazu vzájemného poškozování (§ 5 Profesního a etického řádu ČKAIT):
  • Člen Komory nesmí svým jednáním poškodit přímo nebo nepřímo dobré jméno jiného člena Komory, kritizovat veřejně jiného člena Komory způsobem dotýkajícím se jeho dobrého jména, zejména jeho cti a občanské důstojnosti. Tím není dotčeno právo zhotovovat zejména odborné posudky, expertizy a recenze prací svých kolegů, jakož tím není dotčena ani svoboda slova.
  • Člen Komory nesmí převzít rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího předchozího zhotovitele.
  • Člen Komory je povinen uvádět na dokumentaci jména spoluautorů, kteří se na ní podíleli, a uvést jmenovitě části dokumentace, které zpracovali.
  • Členové Komory jsou povinni si v rámci společné zakázky poskytovat navzájem odborné konzultace, zejména v těch případech, kdy je to v zájmu či z pokynu klienta.
  • Člen Komory je povinen vyvarovat se poškozování zájmů jiných členů Komory nepřiměřeně nízkými cenovými nabídkami, které nejsou v souladu s cenami v místě a čase obvyklými, nebo jsou v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy, dobrými mravy či etikou.
  • Člen Komory, jestliže se zřetelem na svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich zástupcům dospěje po svém odborném uvážení k závěru o své podjatosti, nesmí vykonávat odbornou činnost, pokud by zjištěna podjatost mohla mít jakkoliv vliv na objektivitu, odbornost a správnost vykonávané činnosti.

Další obecný princip spolupráce mezi autorizovanými osobami je dán ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se stanovuje: K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

Určitou „povinnou spolupráci“ autorizovaných osob ukládá též ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého je projektant povinen přizvat ke zpracování části projektové dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci. Přitom však odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Oprávnění autorizované osoby ve vztahu ke stavebnímu zákonu (vybraným činnostem ve výstavbě), obory a specializace autorizovaných osob (vč. jejich rozsahu a součástí), působnost autorizované osoby podle autorizačního zákona, jakož i další podstatné informace k činnosti autorizovaných osob jsou obsaženy v publikaci Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT, nebo v pomůcce A 2.1.


2 POSTUPY AUTORIZOVANÝCH OSOB V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI A PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

2.1 ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ


2.2 PROCES NAKUPOVÁNÍ PODDODÁVEK

Vstupem do procesu je požadavek (zaměstnance odpovědného za zakázku), v němž je specifikován předmět poddodávky, nutný ke splnění smlouvy se zákazníkem. Výstupem z procesu je poddodávka odevzdaná poddodavatelem. Poddodávka může být nehmotná (např. inženýrská služba, konzultační služba) nebo hmotná, resp. s hmotně či jinak zachyceným výsledkem činnosti (např. příslušná část dokumentace stavby, dodávka zboží, výrobků či materiálů, poddodávka části stavby apod.).

Proces nakupování poddodávek lze rozdělit na tyto dílčí kroky:

 • výběr poddodavatele;
 • uzavření smlouvy s poddodavatelem;
 • mezioperační kontrola (kontrola koncepce řešení, kontrola technické a věcné správnosti);
 • výstupní kontrola a převzetí poddodávky.

2.2.1 Dokumenty pro nakupování

Za dokumenty pro nakupování se považují:

a) požadavek na nákup poddodávky (předávaný zpravidla písemnou formou, v jednoduchých případech po dohodě i ústně).

Požadavek uplatňuje u projektové činnosti zpravidla autorizovaná osoba, resp. hlavní projektant, v případě realizace staveb zpravidla technik odpovědný za přípravu stavby, resp. manažer stavby ve spolupráci s autorizovanou osobou. Požadavek je uplatňován obvykle u osoby provádějící smluvní zajišťování akce, resp. u obchodního nebo zásobovacího útvaru firmy (v závislosti na vnitřní organizaci obchodní firmy). Předkladatel požadavku na nákup odpovídá za to, aby nakupovaná poddodávka vyhovovala požadavkům specifikovaným ve smlouvě se zákazníkem (stavebníkem). Navrhuje optimální postup při výběru poddodavatele (v souladu s vnitřními organizačními postupy firmy) tak, aby byla co nejefektivněji a nejkvalitněji zajištěna příslušná část zakázky podle podmínek sjednaných ve smlouvě se stavebníkem.

Požadavek na nákup zpravidla obsahuje:

 • číslo a název zakázky, odvolávku na základní smlouvu se stavebníkem;
 • přesnou specifikaci předmětu poddodávky;
 • požadovaný termín plnění, resp. časový harmonogram průběhu plnění;
 • návrh ceny (resp. cenového limitu, bude-li prováděno výběrové řízení);
 • podklady a pokyny pro plnění (zhotovení nebo dodání) poddodávky;
 • technické a obchodní podmínky pro zpracování a dodání poddodávky (včetně technických norem a norem systému řízení jakosti);
 • požadavky na kontrolu poddodávky;
 • další podmínky a požadavky na plnění poddodávky;
 • příslušnou část projektové dokumentace k realizaci části stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – u poddodávky na realizaci části stavby;
 • návrh poddodavatele (půjde-li o specifickou poddodávku bez výběrového řízení), resp. návrh poddodavatelů k provedení výběrového řízení nebo poddodavatelů, u nichž bude uplatněna;
 • poptávku, včetně kritérií výběru.

Vypracování tohoto dokumentu odpadá, zajišťuje-li si autorizovaná osoba (zejména v rámci organizační struktury projektového ateliéru, nebo je-li OSVČ) poddodávky sama;

b) poptávka, výzva k předložení nabídky

Zpracovává ji zpravidla osoba provádějící smluvní zajišťování akce, nebo technik odpovědný za přípravu stavby (podle dělby činnosti v rámci vnitřní organizace obchodní firmy).

Obsahuje zejména:

 • číslo a název zakázky;
 • jednoznačnou specifikaci předmětu poddodávky, u poddodávky na realizaci části stavby doloženou obvykle příslušnou částí projektové dokumentace k realizaci předmětu poddodávky, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb;
 • požadovaný termín plnění, resp. časový harmonogram průběhu plnění (není-li předmětem nabídky);
 • technické a obchodní podmínky (vč. např. platebních podmínek, záruk, smluvních pokut apod.);
 • další podmínky a požadavky na plnění poddodávky;
 • požadavky na vypracování nabídkové ceny.

c) návrh smlouvy nebo objednávka

Vzory uvedených dokumentů jsou uvedeny v příloze, kap. 4.

Forma smlouvy, resp. objednávky, je volena zejména s ohledem na velikost a složitost řešené zakázky a vybraného poddodavatele.

U projektových činností se doporučuje dodržovat tyto limity:

 • do 20 tis. Kč: ve výjimečných případech u důvěryhodných poddodavatelů ústní dohoda; v tomto případě odpovědná osoba zpravidla pořizuje o této ústní dohodě písemný záznam;
 • do 50 tis. Kč: lze použít formu potvrzené písemné objednávky, která (má-li náležitosti obchodní smlouvy) může nahradit obchodní smlouvu;
 • do 100 tis. Kč: na základě písemné smlouvy (zjednodušená verze – viz příloha č. 1);
 • nad 100 tis. Kč: na základě písemné smlouvy (rozšířená verze – viz příloha č. 2).

U poddodávky v hodnotě vyšší než 300 000 Kč se doporučuje zpracovat návrh smlouvy ve spolupráci s právníkem firmy, resp. návrh smlouvy mu předložit k posouzení a zapracovat do ní jeho připomínky.

Dodatky ke smlouvám se zpracovávají ve stejném režimu jako základní smlouva.

U poddodávek na realizaci části stavby se doporučuje použít písemnou formu smlouvy vždy.

V případě, že se jedná o veřejnou zakázku zadávanou podle ZZVZ, u níž dodavatel jakožto účastník hodlá prokazovat část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je uzavření písemné smlouvy (zpravidla smlouvy o smlouvě budoucí, resp. smlouvy s podmíněnou účinností) na příslušnou poddodávku alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje za dodavatele splnění kvalifikace, povinné, a tato smlouva musí být uzavřena před podáním nabídky (je její zákonem předepsanou součástí); místo smlouvy postačí nově pro nabídku také jednostranný závazek poddodavatele s obdobným obsahem, vlastní smlouva by se pak uzavírala až v případě úspěchu v zadávacím řízení – viz též subkapitola 2.2.2.

Originál smlouvy na poddodávku se zapisuje a zakládá do centrální evidence smluv, kopii obdrží zaměstnanec pověřený realizací zakázky.

2.2.2 Výběr poddodavatele

Při rozhodování o nákupu příslušné poddodávky se vychází z vlastních kapacitních možností, odborné způsobilosti a vybavenosti (zejména u speciálních druhů prací a dodávek), potřeb plnění časového harmonogramu zakázky a z ekonomických kritérií.

U projektové činnosti autorizovaná osoba (ve spolupráci s příslušnými organizačními útvary firmy, např. s obchodním nebo zásobovacím útvarem či útvary specializovaných činností) v rámci přípravy zakázky provede v souladu se smlouvou se stavebníkem základní věcné, časové a finanční rozdělení akce podle jednotlivých dílčích částí, oborů, profesí a navržených zpracovatelů. Zakázku věcně rozdělí na projektové práce a související činnosti, které:

 • provede sám, resp. v rámci skupiny zaměstnanců, které řídí;
 • zadá ke zpracování jiné autorizované nebo neautorizované osobě v obchodní firmě;
 • zajistí prostřednictvím poddodavatelů.

Toto rozdělení zakázky lze evidovat (a průběžně aktualizovat) na listu zakázky, jehož vzor je uveden v příloze č. 8.

V souladu s postupy uvedenými v MP 1 se autorizovaná osoba při přípravě zakázky účastní procesu nakupování tím, že (v závislosti na organizaci obchodní firmy po konzultaci s jejím vedením):

 • v případě rozhodnutí o přímém zadání poddodávky určenému poddodavateli (na základě výsledku předběžného projednání podmínek převzetí poddodávky) dá pokyn k uzavření smlouvy o dílo s příslušným poddodavatelem;
 • účastní se výběrových řízení na výběr poddodavatelů, organizovaných podle vnitřních pravidel firmy);
 • předá sjednaným poddodavatelům potřebné podklady.

V rámci přípravy provádění stavby stavbyvedoucí konzultuje výběr poddodavatelů a zpracovává podklady pro případná výběrová řízení na poddodavatele stavby. Cílem je, aby poddodavatel u příslušné jím realizované části stavby zabezpečil odborné vedení autorizovanou osobou. Základním věcným, časovým a finančním podkladem pro sjednávání poddodávek je návrh výstupu přípravy postupu provádění stavby, zahrnující především technologickou přípravu (včetně sestavení technologického postupu provádění stavby), časový plán výstavby (včetně nasazení poddodavatelů a plánu materiálně technického zásobování), finanční plán stavby a výrobní kalkulace a návrh zařízení staveniště, viz MP 2 Provádění staveb.

Pro výběr poddodavatelů je vhodné využít seznam (databáze) doporučených způsobilých poddodavatelů, do něhož se zařazují dodavatelé podle odborného profesního zaměření. Seznam (členěný na jednotlivé profese) by měl obsahovat kromě názvu, sídla a identifikačních údajů jednotlivých poddodavatelů a jejich odpovědných pracovníků též údaje a poznatky z již realizovaných poddodávek, zejména týkající se přístupu k dosavadní spolupráci, spolehlivosti z hlediska plnění termínů a kvality (např. zda nedocházelo k prodlení či k reklamacím), komplexnosti vybavení, případných cenových relací pro příslušné dodávky, práce a služby apod. Je nezbytné, aby tento seznam byl průběžně aktualizován a aby osoby zodpovědné za zakázku (AO, hlavní inženýr projektu, manažer stavby apod.) předávaly útvaru odpovědnému za vedení tohoto seznamu (obvykle obchodní nebo zásobovací útvar) veškeré relevantní poznatky z realizovaných poddodávek.

Na základě této databáze odpovědní zaměstnanci provádějí výběr poddodavatelů. Při výběru poddodavatelů jsou hlavními kritérii (při splnění požadavků na předmět poddodávky a další závazné technické a obchodní podmínky) zejména míra zabezpečení kvality poddodávky a cena (ve vymezených případech, není-li stanoveno přesnými závazným harmonogramem, i doba plnění).

Firma může s poddodavateli, od nichž nakupuje poddodávky ve větších objemech nebo častěji, uzavřít též pro příslušnou komoditu rámcové smlouvy.

Postup při nakupování materiálových zdrojů a podrobnosti k zajišťování poddodávek jsou uvedeny v MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb, MP 2.3.1 Vedení provádění vodohospodářských staveb a MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb.

Jedná-li se o veřejnou zakázku zadávanou podle ZZVZ, musí být výběr poddodavatelů proveden vždy před podáním nabídky dodavatele, jestliže dodavatel jakožto účastník hodlá prokazovat část kvalifikace prostřednictvím příslušného poddodavatele; v tomto případě musí být s tímto poddodavatelem uzavřena písemná smlouva (zpravidla smlouva o smlouvě budoucí, resp. smlouva s podmíněnou účinností) na příslušnou poddodávku alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje za dodavatele splnění kvalifikace; místo smlouvy postačí nově pro nabídku také jednostranný závazek poddodavatele s obdobným obsahem, vlastní smlouva by se pak uzavírala až v případě úspěchu v zadávacím řízení – viz § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZZVZ.

2.2.3 Obecné zásady při uzavírání smluv s poddodavateli

Základním dokumentem pro přípravu smlouvy s poddodavatelem je příslušný smluvní dokument, uzavřený mezi pořizovatelem (obvykle objednatelem nebo kupujícím) poddodávky a stavebníkem (obvykle smlouva o dílo, někdy je používán pojem „řídicí smlouva“). Jednotlivá ujednání ve smlouvě s poddodavatelem musí z této smlouvy vycházet a zabezpečovat plnění podmínek realizace zakázky v ní sjednaných.

Při formulaci a sjednávání příslušných ustanovení ve smlouvě s poddodavatelem se doporučuje dbát těchto zásad:

Smluvní strany

Poddodavatele je nutno přesně identifikovat, např. v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, popř. jiným úředním záznamem o fyzické osobě poddodavatele (např. registrem živnostenského oprávnění nebo průkazem svobodného povolání). U oprávněných osob označit funkci nebo odkaz na příslušné oprávnění, u autorizovaných osob též číslo autorizace. Název akce a označení stavebníka (investora) převzít z „řídicí smlouvy“.

Předmět smlouvy

Přesně a úplně specifikovat předmět poddodávky, včetně souvisejících výkonů, které jsou smluvně přenášeny na poddodavatele. U poddodávky dokumentace stavby se bude jednat např. o povinnost opatřit některé chybějící průzkumy, povinnost předávat závazné podklady dalším poddodavatelům objednatele, povinnost projednat dokumentaci v určitém stupni rozpracovanosti a v závěru prací a dohodnutým způsobem zapracovat výsledky tohoto projednání, povinnost předat podklady pro zpracování finančního propočtu (rozpočtu) stavby, podklady pro zpracování POV apod. Vlastními kapacitami a smlouvami s poddodavateli musí být pokryt předmět plnění podle „řídicí smlouvy“ v plném rozsahu.

Doba plnění

Sjednané termíny vycházejí z harmonogramu zakázky s určitou časovou rezervou (u jednotlivých poddodávek). U poddodávek dokumentace stavby nutno počítat s časovým obdobím na kompletaci finálního díla pro stavebníka, resp. na projednání celého díla s ním, příp. s orgány a organizacemi podle sjednaného smluvního závazku, nebo i na poštovní styk (není-li sjednáno předání díla osobně v sídle objednatele) – konečné termíny poddodavatele musí být o tuto dobu kratší. U poddodávek na provádění stavby je třeba dobu plnění sjednat v souladu s harmonogramem výstavby (mj. ve vazbě na případné navazující práce dalších subjektů, realizujících další části stavby). U poddodávek na plnění veřejných zakázek je třeba mít na paměti, že termíny vyplývající z řídící smlouvy lze měnit jen za podmínek vyplývajících z § 222 ZZVZ.

Cena díla

Východiskem je kalkulace zakázky a její finanční rozdělení. Nutno ponechat část ceny na krytí kompletačních činností a režii objednatele poddodávky spojené se zakázkou (obchodní režie, správní režie) a rezervu na krytí nepředvídaných prací a činností, které nebude možno vyúčtovat stavebníkovi.

Způsob zpracování a místo předání díla

Tento článek je důležitý především u poddodávky projektových prací. Je nezbytné přesně specifikovat:

 • technické podmínky pro zpracování dokumentace (např. odkaz na TKP, technické normy, specifické požadavky stavebníka apod.);
 • způsob digitálního zpracování a předání dokumentace (v souladu s požadavky a technickými prostředky objednatele a stavebníka, přičemž je třeba dávat pozor na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku je zpřístupnění díla v elektronické podobě jeho předáním, není-li dohodnuto jinak);
 • počet paré tištěné verze dokumentace – vycházet z požadavků stavebníka + příslušný počet paré navíc pro objednatele („0“ paré, příp. další paré pro projednání s dotčenými orgány a organizacemi – je-li toto projednání sjednáno ve smlouvě se stavebníkem);
 • způsob předání díla (např. náležitosti protokolu o převzetí poddodávky).

U poddodávky na provádění stavby je účelné sjednat případnou účast poddodavatele při předání dokončeného díla nebo jeho části stavebníkovi.

Platební a fakturační podmínky

Doba splatnosti obvykle vychází ze lhůty sjednané se stavebníkem, s úměrnou časovou rezervou zahrnující dobu na kompletaci finálního díla a na bankovní převod platby od stavebníka. Pokud jsou obě lhůty splatnosti (vůči stavebníkovi i vůči poddodavateli) stejně dlouhé, resp. lhůta vůči poddodavateli je sjednána kratší, nutno v rámci režijních nákladů objednatele poddodávky uvažovat s položkou případné úrokové ztráty.

V této souvislosti je však třeba upozornit na ustanovení § 1963 NOZ, které stanoví v případě závazku mezi podnikateli nebo závazku mezi podnikatelem a veřejnoprávní korporací, jehož předmětem je dodání zboží nebo služby (službou se zde rozumí i provedení stavebních prací – jde o transpozici směrnice EU 2011/7/EU), splatnost 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí (ověření řádného splnění) zboží či služby. Mezi podnikateli je možno sjednat si dobu splatnosti delší, přičemž přesáhnout 60 dnů může jen tehdy, pokud to není vůči zhotoviteli hrubě nespravedlivé.

Případné zádržné se většinou sjednává v intencích „řídicí smlouvy“ se stavebníkem, někdy však i s přihlédnutím k poskytnutým dalším zajištěním závazku poddodavatele, k délce záruční doby poddodavatele, resp. k ceně poddodávky. Je možno připustit též nahrazení zádržného bankovní zárukou.

Věci určené k provedení díla (podklady objednatele)

Ve smlouvě je nezbytné (zejména z důvodu odpovědnosti) specifikovat všechny podklady a informace určené k provedení díla. Doporučuje se podklady rozdělit na předané již při uzavření smlouvy (a ty ve smlouvě uvést) a podklady, které mají být předávány postupně po uzavření smlouvy (včetně termínu jejich předání).

Smluvní pokuty

Obvykle se vychází z „řídicí smlouvy“ se stavebníkem. Při sjednávání smluvních pokut je třeba si oboustranně uvědomit, že zpozdí-li poddodavatel svou poddodávku (byť někdy menšího rozsahu), může to mít za následek prodlení objednatele poddodávky vůči stavebníkovi se splněním celého díla s příslušnými sankčními dopady (obvykle odvozenými z ceny celého díla). K této skutečnosti je třeba přihlédnout v případě, že je smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu předání díla sjednávána procentní sazbou z ceny díla. U smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách je proto důležité i ustanovení o náhradě škody.

Odpovědnost za vady a záruční doba

U poddodávky projektových prací i poddodávky části stavby se délka záruční doby sjednává obvykle tak, aby pokrývala celé období záruky poskytnuté objednatelem poddodávky stavebníkovi (tj. i mezidobí mezi převzetím poddodávky a předáním konečného díla stavebníkovi) a dobu od přijetí reklamace od stavebníka do jejího „přenesení“ na poddodavatele. Je-li záruční lhůta s poddodavatelem sjednána (z jakéhokoli důvodu) tak, že celou dobu záruky vůči stavebníkovi nepokrývá, nutno příslušná rizika, která mohou vzniknout zhotoviteli projektové dokumentace nebo zhotoviteli stavby z titulu odpovědnosti za vady poddodávky, a která již nebude možno uplatnit u poddodavatele, zahrnout do nákladů na rizika zakázky (tj. ponechat na jejich případné pokrytí v kalkulaci zakázky příslušnou finanční rezervu).

Pro úplnost je třeba upozornit, že na poddodavatele se v řadě případů bude vztahovat režim § 2630 NOZ, který nově stanovil společnou odpovědnost účastníků výstavby. Objednatel stavby tak může práva z vad uplatňovat vedle zhotovitele rovněž vůči jeho poddodavateli, a to ve vztahu k jím prováděné části díla (přičemž poddodavatel se zprostí odpovědnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že vadu způsobilo pouze rozhodnutí zhotovitele nebo zanedbání dozor), a dále vůči projektantovi, jenž se může této odpovědnosti opět zprostit jen tehdy, pokud prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci.

Další ujednání

Tato ujednání by měla obsahovat veškeré specifické podmínky plnění příslušné zakázky, které vyplývají zejména ze smlouvy mezi objednatelem poddodávky a stavebníkem, ale i zvláštní podmínky sjednané ve vztahu mezi zhotovitelem dokumentace, resp. zhotovitelem stavby, a jeho poddodavatelem (např. koordinace prací s ostatními poddodavateli, způsob předávání dílčích výsledků, předání staveniště, resp. pracoviště, spolupráce, vztahy a povinnosti smluvních stran na staveništi, požadavky na pojištění, podmínky kontroly rozpracovaného díla atd.). Je zde možno sjednat též např. podmínky odstoupení od smlouvy, postup při změnových řízeních, způsob řešení rozporů apod.

2.2.4 Kontrolní činnost při nakupování poddodávek

Mezioperační kontrola

U projektové činnosti se provádí zpravidla kontrola koncepce řešení a kontrola technické a věcné správnosti. V průběhu provádění poddodávky (před jejím předáním a převzetím) probíhá obvykle kontrola a projednání dílčích výstupů na výrobních výborech. V rámci mezioperační kontroly se uplatňují kontrolní a související činnosti, nezbytné pro zjištění, zda poddodávka splňuje specifikované požadavky. Pokud má být vykonáváno ověřování u poddodavatele, musí to být dohodnuto ve smlouvě.

Mezioperačními kontrolami při provádění stavby se prověřuje dodržování ustanovení smlouvy s poddodavatelem, respektování projektové dokumentace, technických norem, technologických a montážních pokynů. Účelem je, aby se neshody a vady z předchozích výrobních postupů nepřenášely do následujících. Týkají se i kontrol zakrytých částí. Více viz MP 2 Provádění staveb, MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb. MP 2.3.1 Vedení provádění vodohospodářských staveb a MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb.

Výstupní kontrola a převzetí poddodávky

Jednotlivé poddodávky projektové činnosti jsou přebírány a hodnoceny zaměstnanci odpovědnými za zakázku (obvykle autorizovanou osobou, resp. hlavním projektantem) z hlediska splnění smluvních, technických a jakostních požadavků. Kontrola je zaměřena zejména na splnění předmětu poddodávky a jeho úplnost, soulad zpracovaného díla se smluvními podmínkami, splnění obsahových náležitostí vyžadovaných obecně platnými předpisy a uzavřenou smlouvou, úplnost dokladové části, zpracování ve sjednané formě, včetně digitální verze, provedení sjednaného rozsahu projednání dokumentace a zapracování výsledků projednání do dokumentace apod. V případě zjištění neshod nebo nesplnění těchto požadavků pořídí tito zaměstnanci záznam, který je součástí databáze informací o subdodavatelích.

U nakupovaných poddodávek materiálů, dílců, konstrukcí a zařízení je při realizaci stavby prováděna jejich vstupní kontrola a převzetí – více viz MP 2 Provádění staveb, MP 2.1 Vedení právádění pozemních staveb, MP 2.3.1 Vedení provádění vodohospodářských staveb a MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb.

Každá poddodávka realizovaná na stavbě musí projít kontrolou a přejímacím řízením na stavbě. Pro provádění výstupní kontroly poddodávek částí stavby platí blíže postupy obsažené ve výše uvedených MP. Postup řešení v případě neshody s poddodavatelem je stanoven v MP 2 Provádění staveb.


2.3 SOUVISEJÍCÍ POSTUPY A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PROCESU NAKUPOVÁNÍ

2.3.1 Postupy a povinnosti poddodavatelů projektových prací

Poddodavatelé na základě předaných podkladů zpracovávají řešení příslušné části dokumentace. Tyto podklady získávají:

 • od autorizované osoby;
 • od ostatních zpracovatelů dokumentace (dílčí část řešení);
 • od stavebníka v rozsahu podle smlouvy;
 • od poddodavatelů a dodavatelů výrobků a materiálů;
 • od externích organizací na základě smluvních nebo jiných vztahů (např. know-how, výsledky výzkumu, geotechnický průzkum, geodetická měření, dokumentace stávajícího stavu apod.).

Podklady přezkoumá zpracovatel (poddodavatel) po stránce kompletnosti a případně si vyžádá doplnění chybějících podkladů. Získané podklady i jejich doplnění dokumentuje z hlediska věcného i termínového. O neúplných, nejednoznačných, protichůdných nebo zjevně chybných podkladech informuje autorizovanou osobu (vedoucího projektanta) a řeší problémy s osobami odpovědnými za jejich zpracování. V průběhu zpracování dílčích částí dokumentace předává výsledky řešení (podklady) zpracovatelům jiných dílčích částí dokumentace, a to i s ohledem na postupy CAD systému a další dohody. O předání vždy informuje AO (vedoucího projektanta) zakázky.

Zpracovatel dílčí části je odpovědný za to, že předá prokazatelně, včas podle časového plánu a úplně ostatním zpracovatelům nebo AO (hlavnímu, popř. vedoucímu projektantovi) všechny požadavky na funkce nebo podmínky, jejichž zabezpečení v rámci jiné části dokumentace je nezbytné pro správnou funkci jeho části díla. Dokumentaci zpracovává v nezbytném rozsahu podle charakteru díla.

Dokončenou dokumentaci určeného druhu opatří vlastním podpisem. Dokumentaci, která není dokončená a slouží jako podklad jiným zpracovatelům, zřetelně označí. Dokončenou dokumentaci předloží ke kontrole s náležitým předstihem před konečným termínem plnění. Tím se rozumí, že pro účely ověření a odstranění závad musí být poskytnut (sjednán ve smlouvě) potřebný časový úsek. Zpracovatel zároveň předloží ke kontrole všechny podklady a informace, na jejichž základě byla dokumentace zpracována. V průběhu zpracovávání zabezpečuje kompletnost a koordinovanost jím zajišťované ucelené části projektové dokumentace a kompletnost předávaných podkladů. Spolupracuje úzce s hlavním, popř. vedoucím projektantem – autorizovanou osobou.

2.3.2 Postup autorizované osoby při přejímání projektových prací od poddodavatelů

Autorizovaná osoba přejímá dokončené části dokumentace od dílčích zpracovatelů. Při přejímce provádí nezbytnou kontrolu a koordinaci. O předání a převzetí si vede písemné záznamy. Tyto záznamy mají význam z hlediska odpovědnosti AO za výsledek díla. Spoluodpovědnost dílčích zpracovatelů (i neautorizovaných) je nezpochybnitelná.

Dbá na to, aby každá část projektové dokumentace (titulní stránka svazku, seznam dokumentace, technická zpráva, seznam strojů a zařízení, samostatné výpočty, tabulky, výkresy apod.) byla označena číslem a identifikací, včetně podpisů všech zpracovatelů. Pokud do dokumentace zařazuje dílčí části, které zpracovávají autorizované osoby, kontroluje, zda je dokumentace řádně označena a ve smyslu vnitřních předpisů ČKAIT opatřena autorizačním razítkem, podpisem AO a datem.

Převezme části projektové dokumentace od poddodavatelů, zkontroluje jejich úplnost a soulad se smlouvou. V případě, že dokumentace není úplná nebo není v souladu se smlouvou, vyžádá si její doplnění, resp. její změnu. Při přejímání dokumentace si nechá od poddodavatele potvrdit, zda dokumentace neobsahuje cizí práva a pokud ano, jak je možné s nimi nakládat. Prověří, zda jsou tyto skutečnosti uvedeny v dokumentaci (příslušné podmínky by měly být řešeny již v uzavřené smlouvě). Zkontroluje, zda byla u dodavatele ověřena správnost řešení (podpis v rubrice ověřil, kontroloval nebo přezkoušel, popř. zda byla tato osoba autorizována).

2.3.3 Povinnosti stavbyvedoucího

Stavbyvedoucí (nebo manažer stavby) zajišťuje v průběhu prací na stavbě ve vztahu k poddodávkám zejména tyto činnosti:

 • řídí nákup, dodávku a skladování materiálů a výrobků;
 • stanoví požadavky na jakost;
 • stanoví požadavky na zajištění poddodávek a jejich koordinaci v průběhu realizace stavby;
 • předává poddodavatelům staveniště a stavební připravenosti;
 • organizuje zajištění podmínek pro práci poddodavatelů na staveništi v souladu se smlouvou o dílo;
 • koordinuje a kontroluje činnost poddodavatelů na stavbě;
 • zajišťuje provádění vstupních kontrol materiálu a poddodávek;
 • zajišťuje provedení mezioperačních kontrol a výstupních kontrol, včetně kontrol prací, které budou dalším postupem zakryty;
 • kontroluje, zda do stavebního díla nebyly zabudovány výrobky, u kterých byly zjištěny neshody při vstupní kontrole;
 • v rámci své kompetence řeší neshody a vícepráce a uplatňuje případné reklamace;
 • provádí přejímací řízení a přejímky prací poddodavatelů v souladu s časovým plánem stavby.

Podrobněji viz MP 2 Provádění staveb, MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb., MP 2.3.1 Vedení provádění vodohospodářských staveb a MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb.

2.3.4 Povinnosti a odpovědnost poddodavatelů při provádění staveb

Poddodavatelé odpovídají zejména za:

 • včasné, úplné a kvalitní provedení své dodávky v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a technickými požadavky na výrobky a na výstavbu;
 • vybavení pracoviště a svých pracovníků potřebnou mechanizací, pomůckami a ochrannými prostředky;
 • bezpečnost a proškolení svých pracovníků z předpisů BOZP a dodržování podmínek BOZP, PO a ochrany životního prostředí těmito pracovníky na stavbě;
 • včasné schválení případných změn a víceprací (technické i cenové);
 • vedení dokumentace o své dodávce, včetně stavebního (příp. montážního) deníku;
 • splnění výkonových parametrů svých zařízení;
 • splnění svých závazků a dalších ujednání podle uzavřené smlouvy s objednatelem poddodávky;
 • předání technické, výrobní a provozní dokumentace svých poddodávek, včetně zachycení jejich změn;
 • případné škody, vzniklé z jejich činnosti.

Pro realizaci příslušných oborů staveb viz MP 2.1 Vedení realizace pozemních stavebMP 2.3.1 Vedení provádění vodohospodářských staveb a MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb.


3 VYUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH VZORŮ

Při sjednávání obchodních smluv s poddodavateli je využití obecně známých obchodních podmínek poněkud omezené. Vzhledem k tomu, že při uzavírání smluvního vztahu s poddodavatelem části dokumentace stavby nebo části prováděné stavby musí být vždy respektována smlouva uzavřená mezi objednatelem poddodávky a stavebníkem (řídicí smlouva), lze aplikovat příslušné všeobecné obchodní podmínky pouze u zakázek, u nichž tyto obchodní podmínky jsou základem pro uzavření řídicí smlouvy.


3.1 VŠOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Běžně jsou, zejména v případě staveb realizovaných zahraničními investory, používány obchodní podmínky FIDIC, a to zejména:

 • Obchodní podmínky staveb, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel, 1. vydání, 1999 (Všeobecné podmínky. Pomůcka pro přípravu. Zvláštních podmínek. Vzorové formuláře nabídky, smlouvy a dohody o řešení sporů – „Červená kniha“).

(angl.: Conditions of Contract for Construction, 1st edition 1999. For Building and Engineering Works designed by the Employer. General Conditions, Guidance for the Preparation of Particular Conditions, Forms of Letter of Tender, Contract Agreement and Dispute Adjudication Agreement – The Red Book) – český překlad viz http://cace.cz/order-form1-red.php.

Jde o nejběžnější případ zajišťování projektů, kdy investor (stavebník) v samostatném kroku zajistí fázi projektové a inženýrské přípravy díla a na základě jím připravené zadávací dokumentace vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení stavby.

 • Obchodní podmínky staveb, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel – MDB harmonizované vydání, 2005 (Všeobecné podmínky. Zvláštní podmínky. Vzorové formuláře– „Červená kniha – harmonizovaná verze“).

(angl.: Conditions of Contract for Construction, MDB Harmonised Edition 2005. For Building and Engineering Works designed by the Employer. General Conditions, Particular Conditions, Sample Forms – The Red Book – MDB Harmonised Edition 2005).

Jedná se o Red Book doplněný o určitá ustanovení, která vyplynula z požadavků a projednání standardních obchodních podmínek s 9 mezinárodními financujícími institucemi (bankami). Tyto obchodní podmínky mohou být použity výlučně pro projekty, které tyto banky spolufinancují.

 • Obchodní podmínky staveb, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel („Červená kniha“), 2. vydání, 2017;
 • Obchodní podmínky pro dodávky a stavby, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje zhotovitel, 1. vydání, 1999(pro elektrická a strojní vybavení a pro stavební a inženýrské práce navržené zhotovitelem. Všeobecné podmínky. Pomůcka pro přípravu zvláštních podmínek. Vzorové formuláře nabídky, smlouvy a dohody o řešení sporů – „Žlutá kniha“) – český překlad viz http://cace.cz/order-form2-yellow.php.

(angl.: Conditions of Contract for Plant & Design-Build, 1st edition 1999. For Electrical & Mechanical Plant & for Building & Engineering Works Designed by the Contractor. General Conditions, Guidance for the Preparation of Particular Conditions, Forms of Letter of Tender, Contract Agreement and Dispute Adjudication Agreement – The Yellow Book).

Použitelné pro případy, kdy na základě vyhlášených požadavků objednatele zhotovitel nabízí dodání stavby, včetně vypracování a dodání projektové dokumentace. Rozhodujícím kritériem je, aby dílo po svém zhotovení a odstranění případných vad splňovalo svůj předem definovaný účel.

 • Obchodní podmínky pro dodávky a stavby, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje zhotovitel („Žlutá kniha“), 2. vydání, 2017.

Důležitým dokumentem k těmto dvěma druhům obchodních podmínek je oficiální Komentář viz http://cace.cz/order-form5-komentar.php

 • Obchodní podmínky staveb na klíč, 1. vydání 1999 (Všeobecné podmínky, Pomůcka pro přípravu Zvláštních podmínek, Vzorové formuláře nabídky, smlouvy a dohody o řešení sporů – „Stříbrná kniha“).

(angl.: Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects, 1st edition 1999. General Conditions, Guidance for the Preparation of Particular Conditions, Forms of Letter of Tender, Contract Agreement and Dispute Adjudication Agreement – The Silver Book).

Jejich doporučené užití se vztahuje na rozsáhlé a komplexní investiční celky realizované (převážně pro soukromé investory) jako stavby na klíč (typu BOT: postav – provozuj – převeď). Zhotovitel zajišťuje komplexní přípravu a realizaci stavby jen podle vstupního záměru investora a přebírá plnou odpovědnost za přípravnou a projektovou dokumentaci, inženýrské práce a zhotovení stavby. Dílo zhotovitel splní až uvedením kompletně dokončené (a vyzkoušené) stavby do provozu a průkazem dosažení sjednaných parametrů. Zhotovitel přejímá na svou stranu podstatně více rizik (prakticky veškerá rizika spojená se zajištěním celého procesu výstavby), než podle Červené či Žluté knihy. Těmto rizikům však odpovídá i předem sjednaná (většinou pevná) cena, která je avšak s přihlédnutím ke zvýšené míře rizika vyšší, než při běžném zhotovení stavby podle podkladů objednatele. Zvláštním druhem jsou akce typu PPP (Public Private Partnership – spolupráce veřejného a soukromého sektoru, u nichž zhotovitel dále přejímá závazek provozovat tyto stavby (obvykle pro veřejnost) za stanovených podmínek.

 • Obchodní podmínky staveb na klíč („Stříbrná kniha“), 2. vydání 2017;
 • Obchodní podmínky jednoduchých staveb, 1. vydání,1999 (Smlouva. Všeobecné podmínky. Pravidla řešení sporů. Poznámky jako průvodce – „Zelená kniha“) – český překlad viz http://cace.cz/order-form3-green.php.

(angl.: The Short Form of Contract, 1st edition 1999. Agreement, General Conditions, Rules for Adjudication and Notes for Guidance – The Green Book).

Zjednodušené obchodní podmínky se zjednodušenými postupy uzavření smlouvy i realizace projektu, vhodné pro jednoduché projekty bez větších subdodávek, projekty opakovaných prací, projekty nepřesahující jednu stavební sezonu, anebo projekty nepřesahující hodnotou řádově cca 25 mil. Kč.

 • Vzorová smlouva mezi klientem a konzultantem na poskytnutí služeb, 3. vydání, 1998 (Smlouva. Všeobecné podmínky. Zvláštní podmínky. Přílohy A, B a C – „Bílá kniha“).

(angl.: Client/Consultant Model Services Agreement, 3rd edition 1998. Agreement, General Conditions, Particular Conditions, Appendices A, B and C – The White Book).

Jedná se o vzorovou smlouvu např. na vypracování projektové dokumentace stavby, nebo poskytnutí jiných služeb (technická asistence, supervize apod.). Tento dokument je doplněn dvěma dalšími, a to vzorovou smlouvou mezi konzultantem a jeho subkonzultantem a vzorovou smlouvou pro uzavření sdružení (JV) na zhotovení projektových prací nebo poskytnutí služeb.

 • Vzorová smlouva mezi klientem a konzultantem na poskytnutí služeb, 4. vydání, 2006. (Smlouva. Všeobecné podmínky. Zvláštní podmínky. Přílohy A, B a C – „Bílá kniha“) – český překlad viz http://cace.cz/order-form4-white.php.

(angl.: Client/Consultant Model Services Agreement, 4rd edition 2006. Agreement, General Conditions, Particular Conditions, Appendices A, B and C – „The White Book“).

Aktualizovaná verze s dílčími úpravami.

 • Vzorová smlouva mezi klientem a konzultantem na poskytnutí služeb „Bílá kniha“, 5. vydání, 2017.

OP FIDIC zahrnují též:

 • Obchodní podmínky subdodávek pro stavební část (1. vydání, 2011).

Pro pozemní a inženýrské stavby, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel.

(angl.: Conditions of Subcontract for Construction (First Edition, 2011). For building and engineering works designed by the Employer.)

Tyto obchodní podmínky se však v tuzemské praxi využívají poměrně zřídka.

Je však třeba připomenout, že obchodní podmínky FIDIC v určitých oblastech nereagují (ani nemohou reagovat) na některá ustanovení právního řádu ČR (např. stavební zákon, občanský zákoník apod.) a obchodní zvyklosti v ČR; proto je nutno při jejich použití jejich text modifikovat tzv. zvláštními obchodními podmínkami.

Standardně jsou využívány obchodní podmínky FIDIC (OP FIDIC) v rezortu dopravy pro přípravu a pro provádění staveb pozemních komunikací, staveb železnic a vodních cest. Základem jsou české překlady OP FIDIC, k nimž připojí schválené „Zvláštní podmínky“ pro příslušné obory dopravních staveb. Takto jsou vydány:

 • Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, první vydání 2016, schválené MD – OPK dne 27. 1. 2016 pod č.j. 5/2016-120-TN/1, s účinností od 1. února 2016 (platí pro stavby, u nichž je investorem Ředitelství silnic a dálnic). Zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto OP FIDIC.
 • Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, první vydání 2017, schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 6.6.2017 pod č.j. 78/2017-910-IZD/1, s účinností od 26. června 2017. Zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto OP FIDIC.
 • Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky, první vydání 2017, schválené  Ministerstvem dopravy ČR dne 6. 6. 2017 pod č.j. 9/2018-910-IVD/2. Zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto OP FIDIC.
 • Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky, první vydání 2016, schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 6. 12. 2016 pod č.j. 401/2016-520-DOP/1, s účinností od 8. prosince 2016 (platí pro stavby, u nichž je investorem Ředitelství silnic a dálnic). Zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto OP FIDIC.
 • Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, první vydání 2018, schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 17. 7. 2018 pod č.j. 224/2018-520-DOP/1, s účinností od 3. srpna 2018. Zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC příslušných „Smluvních podmínek“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto OP FIDIC.
 • Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky, první vydání 2017, schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16. 5. 2017 pod č.j. 48/2017-520-DOP/3, s účinností od 1. června 2017, se současným zrušením Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu, schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 321/2008-910-IPK/1. Zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2016 a Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto OP FIDIC.

Pro oblast přípravy staveb a inženýrské činnosti ve výstavbě jsou Ministerstvem dopravy ČR vydány obchodní podmínky s využitím Bílé knihy FIDIC, a to:

 • Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (Všeobecné obchodní podmínky. Zvláštní obchodní podmínky. Přílohy A, B, C. Vzor smlouvy o dílo), schválené MD-OPK pod č. j. 11/2015-120-TN/1 dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD – OPK pod č.j. 636/03-120-RS/1 dne 19.12.2003.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP-D), které lze použít pro každou zakázku tohoto typu. Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články VOP-D podle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy ZOP-D shrnují: Rozsah služeb, včetně jejich ocenění (Příloha A), Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B) a Platby a platební podmínky (Příloha C). Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky.

 • Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací (Všeobecné obchodní podmínky. Zvláštní obchodní podmínky. Přílohy A, B, C. Vzor smlouvy) schválené MD-OPK pod č. j. 11/2015-120-TN/2 dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008. Jsou zpracovány na obdobném principu jako Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací.

Obchodní (smluvní) podmínky Ministerstva dopravy jsou postupně aktualizovány a doplňovány.


3.2 SMLUVNÍ VZORY

V přílohách této MP jsou zahrnuty smluvní vzory, které lze využít pro sjednávání příslušných typů poddodávek. Jsou zde uvedeny vzory smluv o dílo na poddodávky projektové dokumentace (s výjimkou poddodávky projektové dokumentace pro provádění stavby, u níž je objednatelem poddodávky zhotovitel stavby), kupní smlouvy pro nakupování materiálu nebo zboží resp. kusové poddodávky strojů a zařízení pro stavbu a rámcové smlouvy na hromadný nákup výrobků či zboží.  

V souvislosti s uvedenými vzory je třeba zdůraznit, že pro smluvní zajišťování poddodávek platí v dvojnásobné míře varování před jejich mechanickým formálním používáním, např. uvedené v pomůcce A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě resp. v publikaci „Smluvní vztahy ve výstavbě“ (D. Dvořák, P. Serafín, vydalo IC ČKAIT 2017). V případě sjednávání příslušných smluvních podmínek při nákupu poddodávky je nezbytné důsledně vycházet z uzavřené řídící smlouvy mezi objednatelem poddodávky a stavebníkem, čímž se stává každá poddodavatelská smlouva svým způsobem neunifikovatelným unikátem. Proto do této MP nebyl zařazen vzor smlouvy na poddodávku části stavby, která musí kromě obchodních a technických specifik konkrétní zakázky reagovat také na zvolený způsob dodavatelského systému. Z tohoto důvodu nutno konstatovat, že vzor smlouvy na poddodávku projektové dokumentace není vhodný pro poddodávku dokumentace, která je součástí zakázky na zhotovení stavby, u níž je objednatelem poddodávky zhotovitel stavby – zde musí být důsledně uplatněna základní smluvní ujednání ze smlouvy o dílo na zhotovení stavby, vč. příslušných ustanovení nového občanského zákoníku, týkajících se zhotovení stavby jako předmětu díla např. sdílená odpovědnost za vadné plnění, odpovědnost za skryté vady stavby aj. Rovněž příkazní smlouvu na poddodávku inženýrské činnosti nutno sjednávat případ od případu (např. s využitím obecného vzoru příkazní smlouvy, obsaženého v pomůcce A 3.21.

Tato pomůcka obsahuje následující smluvní vzory, k nimž je uveden jejich předpokládaný způsob využití:

Příloha 4.1 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (jednoduchá verze)

Využije se pro poddodávky dokumentace stavby menšího rozsahu s jednoduchým předmětem plnění, odevzdávaným v jednom termínu.

Příloha 4.2 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (rozšířená verze)

Lze ji použít pro rozsáhlejší poddodávky projektové dokumentace s obsáhlejšími povinnostmi poddodavatele, nebo s několika dílčími plněními a dalšími souvisejícími výkony.

Příloha 4.3 Vzor objednávky nahrazující smlouvu o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace

Jak již je obsaženo v názvu, jde o úplnou objednávku poddodávky projektových prací obsahující náležitosti obchodní smlouvy, která po jejím potvrzení poddodavatelem může nahradit obchodní smlouvu.

Příloha 4.4 Vzor jednoduché kupní smlouvy na pořízení zboží

Je využitelná pro jednorázový drobný nákup materiálu nebo zboží (např. i kancelářského vybavení apod.). Neobsahuje bližší specifikace obchodních podmínek, záruk, smluvních pokut apod. (platí zde obecná ustanovení občanského zákoníku).

Příloha 4.5 Vzor kupní smlouvy na dodávku zboží (výrobků)

Propracovaný vzor kupní smlouvy s využitím pro dodávky materiálu, resp. kusové poddodávky strojů a zařízení pro stavbu.

Příloha 4.6 Vzor rámcové kupní smlouvy

Může být použita v případě poddodavatelů, od nichž jsou nakupovány poddodávky výrobků či zboží příslušné komodity ve větších objemech pro více akcí.

Přiložené smluvní vzory jsou doplněny o:

Příloha 4.7 Vzor předávacího protokolu o předání a převzetí poddodávky projektové dokumentace

O předání a převzetí díla (nebo jeho části) bude vyhotoven písemný protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro protokol o předání a převzetí dokončené poddodávky části pozemní stavby lze přiměřeně použít vzor zápisu o předání a převzetí dokončených staveb, který je uveden v příloze 3.3 MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb.

Příloha 4.8 Vzor zakázkového listu

Využití listu je především u zakázky na poddodávku dokumentace stavby.


4 PŘÍLOHY

4.1 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (jednoduchá verze)

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení poddodávky projektové dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u                   soudu v
Oddíl            Vložkax/
Zastoupený/á (jméno, příjmení, funkcexx/):
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u         soudu v
Oddíl          Vložkax/
Zastoupený/á (jméno, příjmení, funkcexx/):
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:
Bankovní spojení:

Poznámka:
Smluvní strany je nutno identifikovat naprosto přesně v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, popř. příslušným úředním záznamem o každé z nich.

x/ V případě, že smluvní stranou bude fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je nutno uvést odkaz na průkaz živnostenského oprávnění, resp. svobodného povolání.

xx/ Uvede se označení funkce nebo odkaz na oprávnění, resp. funkci opravňující k podpisu smlouvy a současně opravňující provést změnu smlouvy, tj. podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud je smluvní stranou fyzická osoba, řádek se zpravidla nepoužije (není-li zastoupena na základě plné moci).

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na poddodávku projektové dokumentace pro akci ……………………………………

II.
Předmět smlouvy

1. Objednatel je zhotovitelem projektové dokumentace pro ……………………………………………………………
(přesná specifikace projektové dokumentace, stavby a jejího umístění, investora (stavebníka), účel zpracování dokumentace apod.).

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele na svůj náklad a za podmínek ujednaných v této smlouvě tyto dílčí součásti v předchozím odstavci zmíněné projektové dokumentace (dále jen „dílo“):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(přesně specifikovat rozsah a obsah dokumentace, která je předmětem poddodávky)

3. Zhotovitel předá předmět díla objednateli v níže uvedené formě a počtu vyhotovení:

a) v tištěné formě v počtu …………… vyhotovení
b) v digitální formě v počtu …………… vyhotovení na nosiči …………… ve formátu …………… .

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy.

III.
Cena

1. Cena za provedení díla podle čl. II. odst. 2 je stanovena dohodou smluvních stran a činí ………………. Kč (slovy:………………………………).

2. Zhotovitel není plátcem DPH.
(Je-li plátcem DPH, použít text: K ceně díla bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.)

IV.
Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo specifikované v čl. II. odst. 2 do …………………………………

2. Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli, je adresa sídla objednatele.

V.
Přechod vlastnického práva k dílu

Vlastnictví ke zhotovenému dílu, jakož i nebezpečí škody na něm, přechází ze zhotovitele na objednatele jeho předáním.

VI.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání ……… měsíců, počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou výše uvedenou dobu smluvené vlastnosti a bude způsobilé k použití pro sjednaný účel.

Poznámka:
Je vhodné délku záruky uzpůsobit záruce, kterou poskytuje objednatel investorovi (stavebníkovi) za dokumentaci jako celek.

VII.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitel za provedení díla cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu), vystavené zhotovitelem po předání řádně dokončeného díla objednateli.

Poznámka:
Sjednání „daňového dokladu“ se použije v případě, je-li zhotovitel plátcem DPH.

2. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na ……… dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VIII.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech:
……………………………………………………..do……………………………………………………
……………………………………………………..do……………………………………………………
……………………………………………………..do……………………………………………………

IX.
Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla v čase plnění sjednaném v čl. IV. zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši …% z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení. Strany se dohodly, že sjednáním a uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele uplatnit u zhotovitele nárok na náhradu škody, vzniklé v důsledku včasného nesplnění jeho smluvních závazků a povinnost zhotovitele ji uhradit.

2. V případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v čl. VIII. této smlouvy (i v jednotlivém případě) je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ……… Kč za každý započatý den prodlení.

Poznámka:
Tato smluvním pokuta může být sjednána i pevnou částkou v Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ……% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.
Ujednání všeobecná

1. Objednatel je oprávněn použít dílo (předmět této smlouvy) výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je sepsána ve …… vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží ………… výtisky s platností originálu.

V ……………………………… dne ……… V ……………………………… dne ………
za zhotovitele za objednatele
……………………………………………………… ………………………………………………………


4.2 Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (rozšířená verze)

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení poddodávky projektové dokumentace
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u              soudu v
Oddíl            Vložkax/
Zastoupený/á (jméno, příjmení, funkcexx/):
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u              soudu v
Oddíl Vložkax/
Zastoupený/á (jméno, příjmení, funkcexx/):
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:
Bankovní spojení:

x/ V případě, že smluvní stranou bude fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je nutno uvést odkaz na průkaz živnostenského oprávnění, resp. svobodného povolání.

xx/ Uvede se označení funkce nebo odkaz na oprávnění, resp. funkci opravňující k podpisu smlouvy a současně opravňující provést změnu smlouvy, tj. podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud je smluvní stranou fyzická osoba, řádek se zpravidla nepoužije (pokud není zastoupena na základě plné moci).

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace pro akci ………..…………., jejímž stavebníkem (investorem) je …………………………………….

II.
Předmět smlouvy

(Varianta 1 – celkové plnění k jednomu termínu)

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad vypracovat a odevzdat objednateli v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě jako součást projektové dokumentace akce uvedené v čl. I. následující předmět díla a provést tyto související výkony:
………………………………………………………………..

Poznámka:
přesně specifikovat předmět díla poddodávky, účel jejího zpracování, včetně souvisejících výkonů, které k poddodávce náleží podle rozdělení činností na zakázce v souladu se smlouvou se stavebníkem

(Varianta 2 – dílčí plnění po částech)

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad vypracovat a odevzdat objednateli v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě jako součást projektové dokumentace akce uvedené v čl. I. následující předmět díla a provede tyto související výkony:
a) …
b) …
c) …

Poznámka:
přesně specifikovat předmět díla poddodávky, účel jejího zpracování, včetně souvisejících výkonů, které k poddodávce náleží podle rozdělení činností na zakázce v souladu se smlouvou se stavebníkem;
v případě této varianty bude předmět díla popsán podle etap tak, jak bude samostatně předáván a fakturován.

2. Součástí díla je též:

Poznámka:
uvést další sjednané výkony související se splněním zhotovení dokumentace, např. předání podkladů pro zpracování ostatních částí finálního díla, koordinace a účast na koordinačních poradách, projednání dokumentace ve sjednaném rozsahu apod.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

III.
Doba plnění

(Varianta 1 – celkové plnění k jednomu termínu)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v konečném termínu do ………………………….

(Varianta 2 – dílčí plnění po částech)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončovat a předávat dílo objednateli postupně v těchto dílčích částech a termínech:

a) podle čl. II. odst. 1 písm. a) termín:
b) podle čl. II. odst. 1 písm. b) termín:
c) podle čl. II. odst. 1 písm. c) termín:

Poznámka:
termíny uvést v souladu s harmonogramem zakázky tak, aby objednatel mohl včas splnit svůj termínový závazek vůči stavebníkovi

2. Splněním díla se rozumí předání řádně dokončeného díla, včetně jeho digitální podoby objednateli nejpozději v poslední den uvedený v odst. 1 tohoto článku na adrese jeho sídla s potvrzením o převzetí.

3. Časový postup provádění díla je stanoven harmonogramem, který tvoří přílohu této smlouvy.

Poznámka:
jen u složitějších poddodávek, náročných na věcnou a časovou koordinaci

IV.
Cena díla

(Varianta 1 – celkové plnění k jednomu termínu)

1. Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,, o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran jako cena pevná.
Cena (bez DPH) činí: ………………………………….. Kč

(Varianta 2 – dílčí plnění po částech)

1. Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,, o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran jako cena pevná.
Celková cena předmětu díla podle čl. II. odst. 1. písm. a) až …) činí (bez DPH): ………………………………. Kč

Z toho ceny jednotlivých dílčích částí předmětu díla se sjednávají takto:

a) podle čl. II. odst. 1 písm. a): …………..…………………. Kč
b) podle čl. II. odst. 1 písm. b): ………………..……………. Kč
c) podle čl. II. odst. 1 písm. c): ………………..……………. Kč

2. Cena podle odst. 1 tohoto článku zahrnuje počet vyhotovení podle ustanovení čl. V. odst. 5. Cena případných objednatelem vyžádaných vícetisků bude stanovena dohodou smluvních stran podle dohodnutého rozsahu jako cena limitní na základě obvyklé ceny za pořízení dalších kopií takovýchto výstupů.

3. K ceně díla bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Poznámka:
tento odstavece uváděť, je-li poddodavatel plátcem DPH

V.
Způsob zpracování a místo předání díla

1. Dílo zpracuje zhotovitel v souladu s podklady předanými objednatelem podle čl. VII. této smlouvy.

2. Dokumentace stavby bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).

3. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s potřebnou odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele a po dohodě s ním vyjádřeními orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů. Bude provádět technické kontroly v míře nutné pro kvalitní zpracování díla.

Poznámka:
doplnit, podle jakých předpisů bude dokumentace zpracována, případně uvést jiné podmínky zpracování, požadované stavebníkem – finálním objednavatelem dokumentace

4. Dokumentace bude v digitální formě zpracována v textové části programem ….., tabulkové části budou zpracovány v programu ………., výkresová část v programu ……….. . Konečnou úpravu dokumentace, např. z hlediska formátu, barvy desek, rozpisek apod. stanoví oprávněný technický zástupce objednatele (hlavní projektant) v průběhu zpracování díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla předá objednateli v níže uvedené formě a počtu vyhotovení:

a) v tištěné formě v počtu ………….. vyhotovení
b) v digitální formě v počtu …………….. vyhotovení na nosiči ………… ve formátu ……….. .

6. Dílo bude zhotovitelem splněno jeho předáním osobně pověřenému zástupci objednatele na adrese jeho sídla. Zhotovitel předá objednateli jako součást předmětu díla také jeho digitální podobu na sjednaném nosiči dat. O předání a převzetí díla (jeho části) bude vyhotoven písemný protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.Objednatel se zavazuje potvrzení bezdůvodně neodmítnout.

Poznámka:
text první věty lze upravit jinak podle sjednaného místa předání díla, např. předáním do podatelny objednatele nebo podáním na poštu, resp. prvnímu veřejnému dopravci k odeslání či přepravě na adresu objednatele; při tomto jiném místě předání musí být zároveň upraveno znění čl. III. odst. 2

VI.
Platební a fakturační podmínky

(Varianta 1 – celkové plnění k jednomu termínu)

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po splnění předmětu díla. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře musí být též vyznačeno případné zádržné podle odst. 3 tohoto článku. Přílohou faktury musí být kopie potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla.

Poznámka 1:
text, týkající se daňového dokladu a jeho náležitostí uvádět, je-li zhotovitel (poddodavatel) plátcem DPH

Poznámka 2:
předposlední větu uvádět v adekvátním případě

(Varianta 2 – dílčí plnění po částech)

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu jednotlivých dílčích částí díla na základě faktur (daňových dokladů), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po splnění příslušné dílčích částí předmětu díla. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na fakturách musí být též vyznačeno případné zádržné podle odst. 3. tohoto článku. Přílohou faktury musí být kopie potvrzeného protokolu o předání a převzetí.

Poznámka 1:
text, týkající se daňového dokladu a jeho náležitostí uvádět, je-li zhotovitel (poddodavatel) plátcem DPH

Poznámka 2:
předposlední větu uvádět v adekvátním případě

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavenou fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek objednatele uhradit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele vedeného u poskytovatele peněžních služeb ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Smluvní strany se dohodly, že část platby faktury (zádržné) ve výši …… % ceny díla, nebo jeho dílčí části, má odloženou splatnost do konce sjednané záruční doby podle č. IX této smlouvy. Úhrada zadržované částky bude provedena do …… dnů po uplynutí záruční doby, avšak za podmínky, že veškeré zjištěné a řádně reklamované vady či nedostatky budou zhotovitelem v této době odstraněny

Poznámka:
uplatnit, resp. konkrétně upravit podle smlouvy mezi objednatelem a stavebníkem

4. Pokud faktura nebude obsahovat sjednané náležitosti, nebude úplná nebo bude obsahovat nesprávné údaje, případně nebude přiložena kopie protokolu o předání a převzetí díla, vrátí ji objednatel zhotoviteli k doplnění nebo novému vyhotovení. V takovém případě původní lhůta splatnosti neběží a datem doručení řádně opravené, doplněné nebo nově vyhotovené faktury objednateli počíná plynout lhůta splatnosti nová.

VII.
Podklady určené k provedení díla

1. Dílo specifikované v čl. II bude provedeno v souladu s níže uvedenými podklady objednatele.

a) Objednatel předal zhotoviteli ke dni podpisu smlouvy následující podklady:
– ………………………………….
– ………………………………….

b) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v níže uvedených termínech následující:
– …………………………………. v termínu do: ……………..
– …………………………………. v termínu do: ………………

Poznámka:
konkrétně uvést a přesně specifikovat všechny podklady a informace objednatele, podle kterých se bude dílo provádět

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na případnou nevhodnost poskytnutých podkladů nebo udělených pokynů či příkazů. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče..

VIII.
Smluvní pokuty

(Varianta 1 – celkové plnění k jednomu termínu)

1. V případě, že je poddodavatel v prodlení se splněním termínu předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši …% z ceny díla za každý den prodlení.

(Varianta 2 – dílčí plnění po částech)

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení a předání dílčí části díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši … % z ceny nesplněné dílčí části díla za každý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady zhotoveného díla ve lhůtě podle této smlouvy nebo ve lhůtě sjednané oprávněnými zástupci smluvních stran, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši … Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

Poznámka:
při stanovení smluvních pokut nutno přihlédnout ke smlouvě objednatele se stavebníkem

3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši … % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení.

4. Nároky smluvních stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny. Strany se dohodly, že sjednáním a uplatněním smluvní pokuty podle odst. 1. až 3 nepozbývá příslušná smluvní strana právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

5. Oprávněně uplatněné smluvní pokuty mohou být smluvní stranou započteny oproti splatné pohledávce druhé smluvní strany.

IX.
Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude zhotoven podle této smlouvy, bude vycházet z podkladů předaných objednatelem (včetně stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy) a plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a technickými normami.

2. Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku v délce ………. měsíců, čímž zaručuje, že dílo bude mít po uvedenou dobu smluvené, resp. obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k použití k sjednanému účelu pro akci uvedenou v čl. I. Odpovědnost zhotovitele jako projektanta se řídí též ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Záruční doba začíná dnem …………

Poznámka:
nutno upravit podle smlouvy se stavebníkem – finálním objednatelem

3. V případě zjištění vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady. Oznámení o existenci vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je objednatel povinen zaslat zhotoviteli písemně e-mailem, faxem, datovou schránkou anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel je povinen sdělit své stanovisko k reklamované vadě objednateli bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k povaze reklamované vady a současně sdělit způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel není oprávněn bezdůvodně reklamaci vady díla odmítnout. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit uznané vady díla nejpozději do …….. dnů ode dne doručení oznámení objednatele o existenci vady (není-li dohodnuto jinak). Tento termín se vztahuje i na případné vady zjištěné a uplatněné při předání a převzetí díla (uvedené v protokolu o předání a převzetí).

Poznámka 1:
Je možno jako obvyklý považovat termín odstranění vady do 10 dnů (s dovětkem „není-li dohodnuto jinak“);

Poznámka 2:
nutno ustanovení upravit podle řídící smlouvy s objednatelem – stavebníkem tak, aby bylo vůči zhotoviteli poddodávky zachováno právo z odpovědnosti za vady po dobu trvání povinnosti objednatele poddodávky z tohoto titulu vůči stavebníkovi (konečnému objednateli);

Poznámka 3:
Bude-li ve smlouvě s finálním objednatelem – stavebníkem sjednána záruka za jakost, je vhodné ji v obdobném rozsahu sjednat s podzhotovitelem, např.: „Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem a činí ………. měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.“

4. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které porušením jeho povinností při provádění díla podle této smlouvy vzniknou objednateli nebo stavebníkovi.

X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu zpracování díla a bez zbytečného odkladu mu poskytovat podklady a dílčí výsledky rozpracovaného díla, včetně nezbytných konzultací, potřebných ke koordinaci a kompletaci finálního díla pro konečného objednatele. Zhotovitel je povinen koordinovat výsledky své činnosti s ostatními podzhotoviteli akce, jejichž seznam mu objednatel předá. Informace bude zhotovitel poskytovat zejména formou technických porad, organizovaných podle potřeby (nebo na výzvu objednatele). V průběhu provádění díla provede zhotovitel minimálně dvě konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele účastnit se porad a kontrolních dnů svolaných za účelem koordinace postupu prací na zhotovované dokumentaci stavby jako celku. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od zjištění, písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly mít zásadní vliv na plnění finálního díla (dokumentace stavby uvedené v čl. I), zejména na technické řešení nebo na jeho včasné dokončení.

Poznámka:
upravit podle potřeb a rozsahu díla

2. Zhotovitel bude při zpracování díla působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi, projedná zpracovávaný předmět díla v průběhu a v závěru prací s cílem jeho odsouhlasení a zapracuje případné připomínky (po jejich odsouhlasení technickým zástupcem objednatele, resp. hlavním projektantem) do čistopisu dokumentace. O výsledcích jednání bude informovat objednatele a z projednání pořídí zápisy, které budou součástí předaného díla.

3. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli na jeho vyžádání v dohodnutém termínu kompletní zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání. Tohoto projednání se zúčastní a jeho výsledky zapracuje do čistopisu díla.

Poznámka:
upravit podle konkrétního případu, resp. uvést konkrétní termín předložení konceptu v souladu s odsouhlaseným harmonogramem zakázky

4. Ve lhůtě 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení harmonogram postupu prací na díle.

Poznámka:
Pokud není harmonogram postupu prací na díle sjednán podle čl. III. odst. 3 pevně jako příloha smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly rozpracovaného díla, a to na základě písemné výzvy, zaslané zhotoviteli. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel v průběhu zpracování díla porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistil nápravu, bezplatně odstranil objednatelem zjištěné nedostatky a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy nebo mohl-li by vést ke zmaření jejího účelu (např. pokud by postup zhotovitele měl nebo mohl mít za následek přerušení nebo zastavení územního nebo stavebního řízení ve věci či zmaření jiných úkonů podle stavebního zákona nebo souvisejících právních předpisů). Provedením kontroly rozpracovaného díla objednatelem není dotčena povinnost zhotovitele dílo řádně provést a odevzdat objednateli předmět díla, zpracovaný v souladu se smluvními podmínkami.

6. Zhotovitel doloží objednateli na jeho vyžádání  doklad o zpracování díla oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 158 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon), oba ve znění pozdějších předpisů.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí předmětu díla.

8. Nedohodnou-li smluvní strany následně – něco jiného, platí, že veškeré informace a údaje, s nimiž bude zhotoviteli přicházet v souvislosti s plněním podle této smlouvy do styku, jsou důvěrné a zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou běžně přístupné a o kterých se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví. Zhotovitel neposkytne tyto informace jiným fyzickým či právnickým osobám nebo je nezpřístupní (pokud jejich sdělení či zpřístupnění nevyplývá pro zhotovitele z plnění této smlouvy). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neposkytne dílo, jeho dílčí části ani informace předané jako podklad ke zhotovení díla dalším osobám nebo institucím. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří případy, kdy je zhotovitel podle této smlouvy za účelem splnění svých závazků s určitými osobami povinen spolupracovat či jednat (a to v rozsahu informací a podkladů pro tuto spolupráci nezbytně nutných). Výše uvedené informace a údaje nesmějí být zhotovitelem použity k jiným účelům, než k provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli porušením tohoto ustanovení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do …. dnů po uzavření této smlouvy předloží objednateli pojistnou smlouvu, kterou bude pojištěn pro případ povinnosti nahradit objednateli nebo třetí osobě škodu, kterou by mohl způsobit porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a z jeho podnikatelské činnosti, a to v rozsahu nejméně …………. Kč Zhotovitel je povinen udržovat uvedené pojištění v platnosti po dobu trvání závazků zhotovitele, vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy objednatelem.

Poznámka:
Sjednat u rozsáhlejších poddodávek s přihlédnutím a jejich obsah a riziko vzniku škod.

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je  oprávněn pověřit zhotovením části díla třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele s tím, že zhotovitel nese odpovědnost, jako by dílo provedl osobně. Zhotovitel není oprávněn pověřit třetí osobu provedením celého díla. V případě porušení tohoto ustanovení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ……… Kč. Strany se dohodly, že sjednáním a uplatněním této smluvní pokuty nepozbývá objednatel právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že uzavřením této Smlouvy je jeho prostřednictvím plněna část veřejné zakázky.

Poznámka:
Tento odstavec bude použit v případě, že poddodávka je součástí veřejné zakázky.

12. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany podle této smlouvy ve věcech technických:

a) za objednatele:
jméno ………………………………  funkce …………………………….

b) za zhotovitele:
jméno ………………………………  funkce …………………………….

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností k okamžiku doručení zhotoviteli odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti zhotovitele se považuje:

a. bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla nebo jeho části v termínu podle čl. III odst. 1 této smlouvy o více než ….. dnů;
b. pokud zhotovitel neplní povinnosti týkající se pojištění podle čl. X odst. 9 této smlouvy a nesplní je ani na výzvu objednatele v jím stanovené náhradní lhůtě;
c. nezajistí-li zhotovitel nápravu nedostatků v případech a za podmínek sjednaných v čl. X odst. 5 této smlouvy ani v přiměřené objednatelem stanovené době;
d. jestliže zhotovitel pověřil zhotovením celého díla třetí osobu, nebo zhotovením části díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele (čl. X odst. 10 této smlouvy);
e. neodstraní-li zhotovitel vadu díla v termínu podle čl. IX odst. 3 a tato vada (vady) má nebo by mohla mít za následek přerušení nebo zastavení územního nebo stavebního nebo územního řízení ve věci, či zmaření jiných úkonů podle stavebního zákona nebo souvisejících právních předpisů, na což jej objednatel písemně upozornil.

2. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou účinností k okamžiku doručení objednateli odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků podle čl. VI. této smlouvy o více než ….. dnů.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou účinností k okamžiku doručení druhé smluvní straně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky;
b) bude proti druhé straně uplatněn insolvenční návrh.

4. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

2. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Znění této smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou výtiscích.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

7. Tato smlouva má ……….. stran a ……….. přílohy

Přílohy: 1. harmonogram časového postupu provádění díla

V …………………………… dne ………………………… V …………………………… dne …………………………
………………………………………………. ……………………………………………….
za zhotovitele za objednatele


4.3 Vzor objednávky nahrazující smlouvu o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace

OBJEDNÁVKA
č. objednávky: ………………………………..

Objednatel: Zhotovitel poddodávky:
se sídlem: se sídlem:
zastoupený: zastoupený:
ve věcech technických oprávněn jednat: ve věcech technických oprávněn jednat:
oprávnění k podnikatelské činnosti: oprávnění k podnikatelské činnosti:
společnost je zapsána v OR u společnost je zapsána v OR u
oddíl….., vložka….. oddíl….., vložka…..
IČO: IČO:
DIČ: DIČ:
bankovní spojení: bankovní spojení:

Název akce: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Na základě předběžné dohody objednává objednatel u zhotovitele (poddodavatele) zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I.
Předmět díla

1. Předmětem díla je:

(přesně specifikovat předmět díla – poddodávky, včetně souvisejících výkonů, které k poddodávce náleží, podle rozdělení činností na zakázce v souladu se smlouvou se stavebníkem/investorem)

2. Počet vyhotovení: koncept … paré
čistopis … paré
elektronická podoba 1x na CD ve formátu ……………………….

3. V rámci předmětu díla projedná zhotovitel předmět díla s …………..………………………

Poznámka:
upravit podle podmínek konkrétního obchodního případu

4. Dílo bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a těmito podklady:

S dokumenty sloužícími jako podklad pro zpracování předmětu díla objednatel zhotovitele seznámil a předá mu je bez zbytečného odkladu po potvrzení této objednávky.

II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a odevzdat objednateli čistopis předmětu díla v konečném termínu do …………………..…

2. Koncept předloží zhotovitel objednateli do …………….

Poznámka:
použít zejména v případě, kdy objednatel projednává koncept celého díla s příslušnými orgány a stavebníkem/investorem

3. Místem předání předmětu díla je sídlo objednatele.

III.
Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je pevná a činí (bez DPH) ……………. Kč.

2. K ceně díla bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Poznámka:
použí, zhotovitl plátcem DPH

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), který zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne řádného předání předmětu díla.

2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny. Součástí daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

Poznámka:
Sjednání „daňového dokladu“ v odst. 1 a 2 se použije v případě, je-li zhotovitel plátcem DPH.

3. Lhůta splatnosti faktury činí ……… dnů ode dne jejího doručení objednateli.

V.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín řádného dokončení a odevzdání díla uvedeného v čl. II odst. 1, zavazuje se zaplatit objednateli podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši ……… % z ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předložení konceptu díla, uvedený v čl. II. odst. 2, zavazuje se zaplatit objednateli podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši ………   za každý den prodlení.

Poznámka:
Bude-li použito ustanovení čl. II. odst. 2. Smluvní pokuta může být sjednána pevnou denní částkou.

3. Zaplacením smluvních pokut podle odst. 1 nebo 2 není dotčeno právo objednatele uplatnit u zhotovitele právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku včasného nesplnění jeho smluvních závazků a povinnost zhotovitele ji uhradit.

4. Při prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši …… % z dlužné částky za každý den prodlení.

Poznámka:
Smluvní pokuty upravit v závislosti na smlouvě s konečným objednatelem

VI.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku v délce ….. měsíců, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou výše uvedenou dobu smluvené a obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k použití pro obvyklý účel. Záruční doba začíná dnem …….

Poznámka:
v závislosti na smlouvě s konečným objednatelem upravit odst. 1, resp. doplnit další ustanovení, týkající se podmínek plnění

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka dnem jejího potvrzení zhotovitelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění závazků v ní sjednaných.

2. Pokud není v této objednávce stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz souhlasu zašle poddodavatel jedno vyhotovení jím potvrzené objednávky zpět na adresu objednatele.

V …………………dne……………….. V …………………dne………………..
……………………………..……….. ……………………………..………..
za objednatele za zhotovitele


4.4 Vzor jednoduché kupní smlouvy na pořízení zboží

Je využitelná pro jednorázový drobný nákup materiálu nebo zboží (např. i kancelářského vybavení apod.). Neobsahuje bližší specifikace obchodních podmínek, záruk, smluvních pokut apod. (platí zde obecná ustanovení občanského zákoníku).
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Obchodní firma/jméno/název …………………………………………………………………………………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………
IČO: …………………………………………………………………………………………
DIČ …………………………………………………………………………………………
zapsaná v: …………………………………………………………………………………………
Zastoupená: …………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení …………………………………………………………………………………………
(dále jen prodávající)
a
Obchodní firma/jméno/název …………………………………………………………………………………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………
IČO: …………………………………………………………………………………………
DIČ …………………………………………………………………………………………
zapsaná v: …………………………………………………………………………………………
Zastoupená: …………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení …………………………………………………………………………………………
(dále jen kupující)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující kupní smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dne ………..…. dodat kupujícímu na adresu jeho sídla: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (dále jen „zboží“).

(co nejpřesněji specifikovat druh a množství zboží včetně dokladů nezbytných k předání a užívání zboží)

III.
Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit do … dnů od dodání zboží podle předchozího článku prodávajícímu kupní cenu ve výši …… Kč vč. DPH (z toho DPH ve výši … % činí ….. Kč) na bankovní účet prodávajícího. Ke kupní ceně bude připočtena DPH podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Poznámka:
Druhá věta bude uvedena v případě, že prodávající je plátcem DPH. Pokud nikoli, bude tato věta nahrazena textem: „Prodávající není plátcem DPH.“

IV.
Důsledky porušení závazku

V případě prodlení příslušné smluvní strany se splněním závazku podle čl. II nebo III této smlouvy uhradí druhé smluvní straně podle jejího vyúčtování smluvní pokutu ve výši ….… % kupní ceny za každý den prodlení.

V.
Výhrada vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podle čl. II až úplným zaplacením jejich kupní ceny.

Poznámka:
Pokud smluvní strany nechtějí upravit výhradu vlastnictví, doporučuje se u věcí individuálně určených stanovit, že k přechodu vlastnického práva dochází až předáním kupujícímu.

VI.
Závěrečná ustanovení

Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V ……………………………..……… dne ………..……………….

……………………………………………. …………………………………………….
za prodávajícího za kupujícího


4.5 Vzor kupní smlouvy na dodávku zboží (výrobků)

Propracovaný vzor kupní smlouvy s využitím pro dodávky materiálu, resp. kusové poddodávky strojů a zařízení pro stavbu.

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Obchodní firma/jméno/název: ………………………………………………………………………………………
se sídlem: ………………………………………………………………………………………
IČO: ………………………………………………………………………………………
DIČ: ………………………………………………………………………………………
zapsaná v: ………………………………………………………………………………………
Zastoupená: ………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………
(dále jen prodávající)
a
Obchodní firma/jméno/název: ………………………………………………………………………………………
se sídlem: ………………………………………………………………………………………
IČO: ………………………………………………………………………………………
DIČ: ………………………………………………………………………………………
zapsaná v: ………………………………………………………………………………………
Zastoupená: ………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………
(dále jen kupující)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující kupní smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu …………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………(dále jen „zboží“)

(uvést přesnou specifikaci druhu, množství a kvality zboží, resp. uvést položkový rozpis druhu a množství jednotlivých výrobků) a kupující se zavazuje za ně zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle čl. IV a V této smlouvy.

III.
Doba plnění

(Varianta I – plnění v jednom termínu)

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy sjednaný v čl. II. dodá prodávající kupujícímu do ………………

(Varianta II – plnění po částech uvést dílčí termíny pro jednotlivé položky zboží – výrobků s odkazem na příslušné položky podle čl. II. této smlouvy)

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy sjednaný v čl. II dodá prodávající kupujícímu v těchto dílčích termínech:

– druh zboží (položka) ………………..…… termín …………………….
– druh zboží (položka) …………….….…… termín …………………….

IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem ….……………. Kč (bez DPH).

2. Kalkulace ceny jednotlivých položek je následující:

– druh zboží (položka) ……….. jednotková cena ………… množství …. . cena celkem ……….
– druh zboží (položka) ……….. jednotková cena ………… množství …. . cena celkem ……….

Varianta:

Kalkulace ceny jednotlivých položek je uvedena v příloze čl. 1 této smlouvy.

3. Ke kupní ceně bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

(je-li prodávající plátcem DPH)

V.
Platební podmínky

(Varianta 1 – plnění a fakturace v jednom termínu)

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu na základě faktury, kterou prodávající odešle kupujícímu po dodání zboží v rozsahu sjednaném v čl. II této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny.

(Varianta 2 – plnění a fakturace po částech)

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu dílčí dodávky zboží sjednané v čl. II této smlouvy na základě faktur, které prodávající odešle kupujícímu po dodání příslušné části předmětu smlouvy. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti vystavené faktury činí …… dní ode dne jejího doručení kupujícímu.

3. Kupující je oprávněn do ….…. kalendářních dnů po obdržení faktury ji vrátit prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen fakturu opravit, nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a takovouto fakturu zaslat kupujícímu s uvedením nového termínu splatnosti.

VI.
Záruka jakosti

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, tj. zavazuje se, že předmět smlouvy bude po dobu záruční lhůty způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba se stanovuje v délce ……..…. měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

3. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, vady způsobené nesprávnou obsluhou, vady spotřebního materiálu a vady způsobené vyšší mocí nebo třetími osobami.

4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

5. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do …….. pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, a vadu odstranit nejpozději do …….. dnů ode dne doručení reklamace (nebude-li dohodnuta lhůta jiná).

6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční doba ode dne jeho předání kupujícímu.

VII.
Smluvní pokuty

(Varianta 1 – plnění v jednom termínu)

1. V případě, že je prodávající v prodlení se splněním termínu dodání sjednaného v čl. III této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši …… % z kupní ceny za každý den prodlení.

(Varianta 2 – plnění po částech )

1. V případě, že je prodávající v prodlení se splněním příslušného termínu sjednaného v čl. III této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši …… % z ceny nesplněné části předmětu smlouvy za každý den prodlení.

2. Neodstraní-li prodávající případné vady předmětu plnění ve lhůtě podle čl. VI odst. 5, zavazuje se zaplatit kupujícímu podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši …… % z ceny vadného zboží za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 1 nebo odst. 2 není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, vzniklé v důsledku nedodržení příslušné povinností prodávajícího.

4. V případě prodlení kupujícího s placením faktur je oprávněn prodávající účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši …… % z nezaplacené částky za každý den prodlení, počítáno od 1. dne prodlení.

VIII.
Dodací podmínky

1. Prodávající dodá předmět plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami této smlouvy.

2. Dodáním se rozumí odevzdání předmětu plnění prvnímu veřejnému dopravci k přepravě do místa určení s dopravními dispozicemi ………………… a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3. Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění převzetím zboží od dopravce. Toto vlastnické právo nesmí být z důvodů na straně prodávajícího omezeno právy jiných osob.

Poznámka:
Případně stanovit jako variantu výhradu vlastnického práva: Kupující nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podle čl. II až úplným zaplacením kupní ceny.

4. Kupující se zavazuje potvrdit dopravci převzetí zásilky (předmětu plnění).

5. Kupující provede prohlídku dodaného zboží za účelem zjištění jejich zjevných vad do ….. dnů ode dne jeho převzetí.  

6. Kupující se zavazuje dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních vztahů, cenové politiky a informací, poskytnutých kupujícímu prodávajícím před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě zániku smluvního závazku mezi smluvními stranami.

7. Prodávající odevzdá kupujícímu nejpozději k termínu plnění podle čl. III. v českém jazyce průvodní doklady k předmětu plnění, stanovené příslušnými právními předpisy a dohodou smluvních stran, a to zejména:

– pasporty, návody k obsluze a k údržbě, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.

(nutno upravit či doplnit podle předmětu smlouvy)

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány místně příslušným obecným soudem prodávajícího.

2. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.

4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V …………………..……… dne ………………………. V …………………..……… dne ……………………….
………………………………………………. ……………………………………………….
za prodávajícího za kupujícího


4.6 Vzor rámcové kupní smlouvy

Může být použita v případě poddodavatelů, od nichž jsou nakupovány poddodávky výrobků či zboží příslušné komodity ve větších objemech pro více akcí.

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Obchodní firma/jméno/název: ………………………………………………………………………………………….
se sídlem: ………………………………………………………………………………………….
IČO: ………………………………………………………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………………………………………….
zapsaná v: ………………………………………………………………………………………….
zastoupená: ………………………………………………………………………………………….
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………….
(dále jen prodávající)
a
Obchodní firma/jméno/název: ………………………………………………………………………………………….
se sídlem: ………………………………………………………………………………………….
IČO: ………………………………………………………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………………………………………….
zapsaná v: ………………………………………………………………………………………….
zastoupená: ………………………………………………………………………………………….
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………….
(dále jen kupující)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující rámcovou kupní smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu na základě jeho potvrzených objednávek zboží či výrobky těchto komodit …………………………………………… (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

III.
Smluvní podmínky

1. Dodávky zboží budou blíže specifikovány v jednotlivých objednávkách kupujícího.

Objednávka kupujícího musí obsahovat vše, co je podstatnými náležitostmi, zejména:

 • identifikační údaje v souladu s výpisem z OR;
 • přesný popis požadovaného zboží určeného podle množství, druhu a jakosti, včetně jeho ceny;
 • požadovanou dodací dobu a místo dodání zboží;
 • dopravní dispozice.

2. Objednávky zboží budou kupujícím prodávajícímu zasílány písemně, elektronickou poštou, datovou schránkou nebo faxem a potvrzovány budou kupujícímu stejným způsobem.

3. Objednávka potvrzená oběma smluvními stranami či podepsaný dodací list se stávají součástí této rámcové kupní smlouvy a podléhají jejímu právnímu režimu.

4. Ke splnění dodávky a nabytí vlastnického práva ke zboží dochází převzetím zboží ze strany kupujícího. Místem plnění podle této smlouvy je sídlo prodávajícího.

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na jiném místu plnění, musí být toto stanoveno v objednávce.

6. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku.

IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží podle aktuální nabídky bude smluvními stranami stanovena dohodou při každém dílčím odběru na podkladě objednávky kupujícího podle aktuálního ceníku prodávajícího, a to jako cena jednotková bez DPH.

2. V případě neodebrání řádně objednaného a potvrzeného zboží se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu storno poplatky ve výši …… % z kupní ceny zboží.

3. Ke kupní ceně bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

(je-li prodávající plátcem DPH)

V.
Platební podmínky

1. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku podle této smlouvy. Za řádné plnění se považuje i plnění s drobnými vadami, které nezpůsobují nepouživatelnost dodaného zboží. Pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částečně, náleží prodávajícímu pouze poměrná část kupní ceny.

2. Prodávající bude zasílat kupujícímu fakturu (daňový doklad) se splatností, která je vzájemně dohodnuta na ..…. dní ode dne odeslání faktury na adresu kupujícího.

3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude hrazena kupujícím bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy. Datem úhrady faktur se rozumí datum připsání dlužné částky na účet prodávajícího.

4. Kupující je oprávněn do ..…. kalendářních dnů po obdržení faktury ji vrátit prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen fakturu opravit, nebo zrušit a vystavit fakturu novou a takovouto fakturu zaslat kupujícímu s uvedením nového termínu splatnosti.

5. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je oprávněn prodávající účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši …… % z nezaplacené částky za každý den prodlení, počítáno od 1. dne prodlení.

6. V případě, že kupující neuhradí kupní ceny ve lhůtách splatnosti dohodnutých smluvními stranami v čl. V. odst. 2. nebo v jednotlivých objednávkách do 1 měsíce po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI.
Závazky prodávajícího

1. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

2. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost, jejíž specifikace je uvedena v čl. VIII této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje v případě nesplnění dohodnuté dodací doby uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši …… % z kupní ceny nedodaného nebo opožděně dodaného zboží za každý den prodlení, počítáno od 1. dne prodlení, a to do …… dnů od obdržení vyúčtování smluvní pokuty kupujícím.

VII.
Závazky kupujícího

1. Kupující prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy prodávajícím podrobně seznámen se všemi výrobky a zbožím podle aktuální nabídky.

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v čl. V této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních vztahů, cenové politiky a informací poskytnutých kupujícímu prodávajícím před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě zániku smluvního závazku mezi smluvními stranami.

VIII.
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, tj. zavazuje se, že předmět smlouvy bude po dobu záruční lhůty způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba se stanovuje v délce …….. měsíců od dne dodání zboží kupujícímu.

3. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

4. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do .….. pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne jeho předání kupujícímu.

IX.
Řešení sporů

1. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány místně příslušným obecným soudem prodávajícího.

X.
Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jakákoli změna této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tuto smlouvu je možno vypovědět kteroukoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí …. měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď musí být učiněna písemně v listinné podobě a doručena druhé straně. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny závazky, které do dne ukončení smlouvy přijaly.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v obchodním a ekonomickém smyslu této smlouvy.

2. Veškerá prohlášení nebo sdělení se zasílají na adresu sídla kupujícího/prodávajícího. Každou změnu adresy jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každý v hodnotě originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je výrazem jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, že tato není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem, souhlasí. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V …………………..……… dne ………………………. V …………………..……… dne ……………………….
………………………………………………. ……………………………………………….
za prodávajícího za kupujícího


4.7 Vzor protokolu o předání a převzetí poddodávky projektové dokumentace

O předání a převzetí díla (nebo jeho části) bude vyhotoven písemný protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Pro protokol o předání a převzetí dokončené poddodávky části pozemní stavby lze přiměřeně použít vzor zápisu o předání a převzetí dokončených staveb, který je uveden v MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb (Příloha č. 3.).
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PODDODÁVKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

I.

Předávající Přejímající
………………………………………. ……………………………………….
se sídlem ………………………….. se sídlem …………………………..
IČO: DIČ: IČO: DIČ:

II.
Předávané a přejímané dílo

název akce …………………………………………….
popis předávaného a přejímaného díla …………………………………………….
předávaný a přejímaný počet vyhotovení dokumentace v tištěné formě …………………………………………….
předávané a přejímané digitální vyhotovení (médium, formát) …………………………………………….

III.
Zjištěné zjevné vady a nedodělky

chybějící či neúplné části dokumentace …………………………………………….
chybějící počet vyhotovení …………………………………………….
další zjevné vady zjištěné při předání a převzetí …………………………………………….

Poznámka 1:
zjevné vady, nedodělky či nedostatky předávané dokumentace budou blíže konkrétně popsány. 

Poznámka 2:
nebude-li dílo převzato, bude uveden jen soupis zjevných vad a neúplností dokumentace, na základě něhož dílo není převzato.

IV.
Prohlášení předávajícího a přejímacího

Ve smyslu smlouvy o dílo č. …………………. ze dne……………. předávající dnem podpisu tohoto protokolu dílo specifikované v čl. II. předává a přejímající je od něj téhož dne přejímá.

Z důvodu zjištěných vad a nedodělků uvedných v čl. II přejímající dílo specifikované v čl. II od předávajícího nepřejímá

Poznámka:
nehodící se škrtnout nebo nepoužít

V …………………..……… dne ………………………. V …………………..……… dne ……………………….
……………….……………………………… ……………….………………………………
za předávajícího za přejímajícího
jméno a funkce jméno a funkce


4.8 VZOR ZAKÁZKOVÉHO LISTU

Využití listu je především u zakázky na poddodávku dokumentace stavby.

List zakázky
Název zakázky: Zak. číslo: Číslo SoD
Předmět (stupeň dok.): HIP (AO): Termín plnění:
Dílčí termíny
Objednatel: Cena celkem: předmět termín
vlastní práce 0
subdodávky 0
odpov. prac. pro věci technické: rezerva 0
tel.: e-mail:
Rozpis:
Vlastní práce: Externí kooperace:
profese cena termín pozn. profese zpracovatel cena termín
Celkem 0 0

Poznámky:

dodatky SoD

  číslo předmět cena termínObory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: