Řády ČKAIT (A 1)

Řády České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále Komora). Dokumenty řady A 1 jsou vydávány v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon). Autorizační řád navrhuje autorizační rada ČKAIT a schvaluje ministr pro místní rozvoj (§ 29 odst. 2, písm. […]Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1) Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (A 2.2) – internetový odkaz Smluvní pojištění AO včetně dodatků (A 2.3) – internetový odkaz Směrnice pro uznávání odbornosti osoby usazené a osoby hostující (A 2.4) – internetový odkaz Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (A 2.5) – internetový odkaz

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)

Vysvětlení a informace o podmínkách výkonu činnosti autorizovaných osob (dále AO) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon dále AZ) v intencích dalších právních předpisů (stavební zákon, zákon o živnostenském podnikání, zákon o zadávání veřejných zakázek), jejich jednotná aplikace v praxi. Pomůcka je určena především autorizovaným inženýrům a technikům – členům ČKAIT, slouží také jako potřebná pomůcka pracovníkům stavebních úřadů, živnostenských úřadů, případně investorům veřejných zakázek; usnadňuje orientaci při posuzování působnosti autorizovaných osob ve výstavbě v návaznosti na obor či specializaci autorizace. Definuje obsah oborů a specializací autorizace, rozsah působnosti a výkon činnosti autorizovaného inženýra a technika. Uvádí základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání ve výstavbě. V příloze jsou v plném znění publikovány důležité dokumenty; např. stanoviska k výkonu vybraných činností autorizovaným technikem, k požárně bezpečnostní problematice ve výstavbě, k používání autorizačního razítka, k projektování oprav mostů aj.