České technické normy

Poskytovatelem služby ČSN online je Česká agentura pro standardizaci (ČAS).

ČAS souhlasí s propojením Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) se systémem ČSN online.

Předplatitelé služby ČSN online (uživatelé, kteří mají smluvní vztah s agenturou ČAS) mohou k plným textům norem ve formátu PDF přistupovat přímo ze systému PROFESIS. Přístup je umožněn ke všem platným a neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

Užívání systému ČSN online se řídí licenčními a technickými podmínkami provozovatele, tedy agentury ČAS.

Oficiální informační zdroje k technické normalizaci

Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN

Služba agentury ČAS, která umožňuje přístup zdarma k vybraným normám na základě jednoduché registrace. Sponzorované normy jsou určeny pouze ke čtení, tisk není možný. Jedná se o samostatný portál, který není propojen s ČSN online.

Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR

Informační portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh

Věstník ÚNMZ

Věstník ÚNMZ vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (více o ÚNMZ). Informace zveřejňované ve Věstníku jsou oznámení, informace a sdělení. Oznámení např. o harmonizovaných normách a určených normách vztahujících se k jednotlivým právním předpisům ČR; o českých technických normách; o autorizaci metrologických středisek a subjektů k výkonu úředního měření, o vyhlašování státních etalonů a o pověření k uchovávání státních etalonů, o schválených typech měřidel a certifikovaných referenčních materiálech; o udělení autorizace subjektům pro posuzování shody, o změnách nebo zrušení rozhodnutí o udělení autorizace; o vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jejich platnosti; ostatní oznámení.

Magazín ČAS

Magazín ČAS je čtvrtletník vydávaný Českou agenturou pro standardizaci (více o agentuře ČAS). Je zaměřený na oblast technické normalizace, resp. standardizace. Přináší aktuální informace z dění v oblasti technické normalizace, informace týkající se tvorby a distribuce technických norem a jejich využívání v praxi, jakož i problematiky přejímání evropských a mezinárodních norem do soustavy českých technických norem. Účelem Magazínu je pomoci široké veřejnosti zorientovat se v problematice standardizace. Odborníci budou informováni o nových trendech v technické normalizaci, aplikaci technických norem v jednotlivých odvětvích, o vztazích technických norem k právním předpisům.

Dokumenty ČKAIT k technické normalizaci

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám – základní obecně závazné předpisy k činnosti autorizovaných osob a standardy profesních výkonů a souvisejících činností.

Informace o technických normách – informace o technických normách ve stavebnictví publikovaných ve Věstníku ÚNMZ. Vydáváno 1x měsíčně.