Dokumenty ČKAIT

Předpisy ČKAIT

Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Stavební zákon (A 3.1)

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Autorizační zákon (A 3.2)

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Posuzování stavebních výrobků – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (A 3.16)

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Kalkulačka – pracnosti výkonů (A 4.2)

Metodické pomůcky

Projektová činnost (MP 1)

Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1)

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)

Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Technický dozor stavebníka (MP 3.2)

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

Nákup poddodávek (MP 5.1)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Spisová agenda (MP 7.3)

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)

Technické pomůcky

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě (TP 1.1)

Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4)

Bezbariérové užívání pro městské inženýry (TP 1.5)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Malé vodní nádrže (TP 1.19)

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Srážkové vody a urbanizace krajiny (TP 1.20.1)

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)

Pozemkové úpravy (TP 1.27)

Rozpočtování staveb (TP 3.1)

Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)

Zařízení staveniště (TP 3.6)

Lešení (TP 3.7)

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)

Technické standardy

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)

Podnikatelský servis

Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)

Podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU (PS 3.2)

Technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)

Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)
Ostatní dokumenty

BIM příručka pro investory (R 2.1)

Terminologie BIM (R 2.2)

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost (R 3.1)

Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2)

Voda ve městě (R 6.1)

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí (R 6.2)

Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území (R-12.1)

Bezpečná evakuace osob při požáru – metodika aplikace pokročilých modelů (R 7.2)

Ochrana měkkých cílů (R 7.3)

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (R 8.2)
Dokumenty veřejné správy

Dokumenty Ministerstva kultury ČR

Dokumenty Ministerstva dopravy ČR

Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Dokumenty Ministerstva vnitra ČR

Dokumenty Ministerstva životního prostředí ČR

Dokumenty Úřadu vlády ČR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní fond dopravní infrastruktury

Ústav územního rozvoje
Aktuality

Metodika MMR – Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

Stanovisko MMR – Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče