- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov (TP 1.8.6)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Ing. Ondřej Smolík, Ing. Petr Kučera, CSc.

Stav: kontrola 2018, vydání 2012

Anotace:
Tento katalog byl zpracován v roce 2012 a je zde zveřejněn pouze jako archivní materiál. Popisuje vlastnosti materiálů a výrobků, které jsou stále používány, ale není aktualizován ani doplňován.

Jedná se o katalog vlastností materiálů pro vnitřní a vnější úpravy obvodových konstrukcí, který je zpracován ve formě katalogových listů. V jednotlivých listech jsou obsaženy tepelné vlhkostní a filtrační vlastnosti daného materiálu (vedle názvu, popisu a použití). Vedle katalogových listů se uvádí i přehled materiálů některých výrobců se základními vlastnostmi (objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti, faktor difuzního odporu, měrná tepelná kapacita).

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
1 Seznam použitých označení
2 Katalogové listy
List 1 Desky Hofafest UD
List 2 NOVATOP-elements
List 3 NOVATOP STATIC
List 4 Vícevrstvé desky z rostlého dřeva SWP
List 5 Desky OSB 3
List 6 Desky OSB
List 7 Desky OSB
List 8 Desky OSB BAU
List 9 Desky OSB BAU
List 10 Desky OSB BAU
List 11 Sádrokartonové desky
List 12 Vybrané materiály se zanedbatelným tepelným odporem
3 Přehled materiálů některých výrobců


ÚVOD

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových dílců tvoří

a) Katalogové listy, obsahující materiály, jejichž vlastnosti byly zjištěny v rámci řešeného projektového programu, přičemž poslední z nich, jako doplněk, obsahuje některé materiály se zanedbatelným tepelným odporem (vlastnosti jsou převzaty z citovaných zdrojů);

b) přehled materiálů některých výrobců a jejich vlastnosti, tak jak je uvádějí výrobci.

Katalogové listy mají následující strukturu:

Název

Popis a použití

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

a2) Měrná tepelná kapacita

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a4) Tepelná jímavost

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

b2) Faktor difuzního odporu

b3) Sorpční vlhkost

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

c2) Součinitel filtrace vodní páry

Zdroje


1 SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ

a – součinitel teplotní vodivosti [m2/s]
b – tepelná jímavost [Ws1/2/(m2K)]2
c – měrná tepelná kapacita [J/(kg·K)]
e – vnější
i – vnitřní
um – sorpční hmotnostní vlhkost [%]
x – měrná vlhkost vzduchu [kg/kg]; stanoví se ze vztahu

\begin{aligned}
x = 0{,}622 \frac{\varphi \cdot p_\text{s}}{p_\text{c} - \varphi \cdot p_\text{s}} = 0{,}622 \frac{p_\text{p}}{p_\text{c} - p_\text{p}}
\end{aligned}

φ – relativní vlhkost vzduchu [%]
ps – částečný tlak nasycené vodní páry [Pa]
pp – částečný tlak vodní páry [Pa]
pc – atmosférický (celkový) tlak vzduchu [Pa]
H – činitel měrné vlhkosti vzduchu [-]; stanoví se ze vztahu

\begin{aligned}
H = \frac{x}{1 + x}
\end{aligned}

δ – součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry) [s]
ε – součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti [s]
εf – součinitel filtrace vodní páry [s]
λk – charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti [W/(m·K)]
λu – návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti [W/(m·K)]
μ – faktor difuzního odporu [-]
θ – teplota [°C]
ρ – objemová hmotnost [kg/m3]


2 KATALOGOVÉ LISTY

List 1

Název

Desky Hofafest UD

Popis a použití

Desky Hofafest UD jsou nelisované dřevovláknité desky z jedlového dřeva, hydrofobizované parafínem.

Použití: téměř ve všech stavebních konstrukcích, střechách, obvodových stěnách, stropech, podlahách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 240 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,051 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,052 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,33 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 1,96 ∙ 104 (Ws1/2/(m2K))2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 4,8 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 41,2 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 240 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,77 2,66 3,66 4,85
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 6,33 8,17 10,46 13,28*) 16,72*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 2,75 ∙ 10-6 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 2

Název

NOVATOP – elements

Popis a použití

NOVATOP – elements je stavební a konstrukční systém, vyrobený z vícevrstvých velkoformátových komponentů lepených z masivního smrkového dřeva. K lepení se používá polyuretanové lepidlo.

Použití: pro střechy, stěny, stropy v masivních celodřevěných nebo kombinovaných stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 402 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,107 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,108 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,66 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 6,88 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 8,7 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 27,6 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 402 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,94 3,22 4,67 6,25
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 7,93 9,68 11,46 13,24*) 15,00*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

3. novatop@agrop.cz


List 3

Název

NOVATOP STATIC

Popis a použití

NOVATOP STATIC je velkoplošná deska z 5 vrstev se dvěma rovnoběžnými svrchními vrstvami z každé strany a středovou vrstvou s kolmým průběhem vláken k průběhu vláken svrchních vrstev (SWP – Solid wood panel). Každá vrstva je tvořena z lamel z rostlého smrkového dřeva, tloušťka vrstev může být různá a určuje konečnou tloušťku desky. Jedná se o konstrukční prvek.

Použití: pro svislé konstrukce – stěny.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 401 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,106 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,108 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,65 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 6,80 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 1,0 ∙ 10-11 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 19,4 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 401 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,95 3,21 4,64 6,20
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 7,88 9,65 11,48 13,35) 15,25*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 4

Název

Vícevrstvé desky z rostlého dřeva SWP

Popis a použití

Vícevrstvá deska z rostlého dřeva SWP (Solid wood panel) je vyrobena z jedné středové vrstvy a dvou vnějších vrstev. Lamely obou svrchních vrstev mají rovnoběžný průběh vláken, v podélném směru bez spojů. Lamely středové vrstvy jsou slepeny na tupo v podélném i v příčném směru. Každá vrstva je tvořena lamelami z rostlého dřeva a každá vrstva lamel je oproti předchozí otočena o 90°. Jednotlivé vrstvy SWP jsou vyrobeny ze stejné dřeviny (používá se smrk středoevropský, severský, modřín sibiřský, severská borovice).

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 380 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,096 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,098 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,58 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 5,84 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 5,9 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 41,2 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 1 082 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 2,08 3,18 4,38 5,74
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 7,31 9,14 11,27 13,77*) 16,67*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 5

Název

Desky OSB 3 – 15

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 15 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 536 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,099 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,106 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,15 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,49 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,8 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 92,3 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 536 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,73 2,25 3,47 4,57
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 5,95 7,69 9,88 12,62*) 15,98*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 6

Název

Desky OSB 3 – 1

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 18 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 530 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,101 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,103 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,19 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,56 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 3,9 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 62,6 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 530 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,89 2,80 3,81 4,99
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 6,42 8,18 10,36 13,03*) 16,28*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 7

Název

Desky OSB 3 – 22

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 22 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 502 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,097 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,098 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,21 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 7,79 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 3,4 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 59,0 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 502 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,81 2,93 4,18 5,55
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 7,02 8,58 10,21 11,90*) 13,64*)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 8

Název

Desky OSB BAU – 15

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 15 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 527 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,095 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,096 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,13 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,01 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 3,1 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 63,4 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 527 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,91 2,78 3,73 4,88
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 6,31 8,14 10,47 13,40*) 17,04 *)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 9

Název

Desky OSB BAU – 18

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 18 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 539 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,089 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,090 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,03 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 7,68 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,5 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 78,6 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 527 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,70 2,62 3,65 4,85
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 6,28 7,98 10,01 12,42*) 15,28 *)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 10

Název

Desky OSB BAU – 22

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 18 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 552 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,097 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,099 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,10 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,57 ∙ 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,8 ∙ 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 72,7 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 552 kg/m3

φ [%] 0 20 30 40 50
um [%] 0 1,49 2,49 3,63 4,91
φ [%] 60 70 80 90 100
um [%] 6,31 7,81 9,40 11,08*) 12,81 *)
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry – část:

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.


List 11

Název

Sádrokartonové desky

Popis a použití

Sádrokartonové desky jsou základní součástí sádrokartonových systémů suché výstavby.

Použití: pro obklady nenosných stěn, stropů a podhledů, jako suchá omítka.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 750 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,15 W/(m·K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,22 W/(m·K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1 060 J/(kg·K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,89 ∙ 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 1,19 ∙ 105 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,1 ∙ 10-11 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 9,0 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu φ [%], při teplotě vzduchu θ = 25 °C a objemové hmotnosti ρ = 755 kg/m3

φ [%] 0 20 40 60 80 95
um [%] 0 4,29 6,00 6,72 7,12 14,72

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 1,71 ∙ 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = εH [s]

Zdroje

1. Certifikované hodnoty. Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2008.

2. Teorie simultánního šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi. Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. 103/02/0153 (poskytovatel účelové podpory Grantová agentura ČR), 2005.

3. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

4. MRLÍK, F. Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konštrukcií. Bratislava: ALFA, 1985.


List 12

Název

Vybrané materiály se zanedbatelným tepelným odporem

Název materiálu d [mm] d [s] μ [-]
Barva olejová 0,04 1,9 ∙ 10-14 9 910
  latexová 0,06 7,6 ∙ 1014 2 480
Email olejový 0,16 8,5 ∙ 10-15 22 150
  polyuretanový 0,16 2,8 ∙ 10-15 67 230
Lak plastický 0,20 8,5 ∙ 10-14 2 220
  polymerátový 0,16 1,4 ∙ 10-15 134 500
  chlorkaučukový, Prodoral 0,15 2,65 ∙ 10-15 71 000
Tmel polyuretanový 2,0 4,3 ∙ 10-13 4 380
  Thioflex 3,0 ∙ 10-13 657
Keramická mozaika spárová 6,5 1,7 ∙ 10-13 115  
Keramický obklad 6,0 9,3 ∙ 10-13 200  
Tapeta*) papírová 0,2 3,3 ∙ 10-13 570
  PVC 0,2 1,8 ∙ 10-14 1 050
*) Hodnoty jsou orientační
Označení: d – tloušťka vzorku [m] δ – součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry) μ – faktor difuzního odporu μ [-] některých materiálů se zanedbatelným tepelným odporem (R → 0),

Zdroje

1. MRLÍK, F. Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konštrukcií. Bratislava: ALFA, 1985.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

3. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin.


3 PŘEHLED MATERIÁLŮ NĚKTERÝCH VÝROBCŮ

výrobce název druh použití objemová hmotnost součinitel tepelné vodivosti faktor difuzního odporu měrná tepelná kapacita
Baumit SilikonPutz silikonová e i 1 800 0,70 60 až 80 840
SilikatPutz silikátová e i 1 800 0,70 30 až 50
open StrukturPutz silikonová e 1 800 0,70 20 až 30
NanoporPutz silikátová e i 1 800 0,70 25 až 40
Glättputz L     i   0,60 10
Glättputz     i   0,60 10
MPI 20     i   0,60 10
ThermoExtra   e i   0,09 8
ThermoPutz   e i 430 0,10  
UnoRed     i   0,70 10
UnoGold     i   0,70 10
Ratio Slim     i   0,60 8
UniversalPutz Fein     i 1 800 0,7 60 až 80
UniversalFullpütz     i 1 800 0,7 60 až 80
ArtlinePutz     i 1 800 0,70 110 až 140
GranoporPutz   e i 1 800 0,70 110 až 140
EdelPutz   e i   0,8 15
MosaikPutz   e i     150
Bayosan Modellier – StruckturPutz MSP   e i   0,83 10 až 15
Sanova Putz L   e i   0,13 8
Sanova FeinPutz   e i     12
Sanova FeinPutz S   e i     12
SanovaPutz W   e i 1 150 0,40 12
Sanova Pufferputz   e i   0,40 12
Sanova MonoTrass H   e i   0,25 7
SumpfkalkFeinputz   e i 1 800   15
open S SanierKlebespachtel   e   1 350 0,80 18
Bayosan Viton LuhmPutz Grob VL 14 G     i   0,83 < 10
Bayosan Viton LehmPutz Fein VL 14 F     i   0,83 < 10
Bautechik Ceresit – Henkel CT 35, 36, 137 minerální e i       840
řada CT 60 akrylátová e 1 600 až 1 750    
CT 72, 73 silikátová e 1 600 až 1 700    
CT 74, 75 silikonová e 1 700    
Weber (Terranova) Weber. min minerální e     0,47 15 840
Weber.dur štuk EX   e i 1 610 0,62 15
Weber. dur štuk IN     i 1 580    
Weber. dur klasic RU   e i 1 720 0,93 20
Weber. dur mono RU   e i 1 414 0,47 15
Weber.dur klasic ST   e i 1 490 0,53 15
Weber. dur mono ST   e i 1 320 0,42 15
Weber. dur cementová   e i 1 850 1,05 30
Weber. dur pórobeton   e i 1 350 0,44 15
Weber. dur univerzální   e i   0,53 20
terralit   e i   0,13  
Weber. pral KS   e i   0,50 15
Sto Stolit Effect organická e 1 800 0,70 100 až 200 840
Stolit K organická e 1 700 až 1 900 0,70  
Stolit Milano organická e 1 800 0,70 650 až 750
Stolit QS K organická e 1 700 až 1 900 0,70 100 až 200
Stolit QS MP organická e 1 800 0,70 100 až 200
Stolit QS R organická e 1 700 až 1 900 0,70 100 až 200
Stolit R organická e 1 700 až 1 900 0,70  
StoSil K silikátová e 1 800 až 2 000   75 až 110
StoSil MP silikátová e 1 800 až 2 000   75 až 110
StoSil R silikátová e 1 800 až 2 000   75 až 110
StoSilco K silikonová e 1 700 až 1 900    
StoSilco QS K silikonová e 1 700 až 1 800    
StoSilco QS MP silikonová e 1 800 0,07  
StoSilco QS R silikonová e 1 700 až 1 900    
Cemix jádrová omítka strojní (jemná)   e i 1 200 až 1 500 0,47 max. 15 840
soklová omítka strojní   e i 1 400 až 1 600 0,67 max. 25
jádrová omítka ruční (jemná a hrubá)   e i 1 450 až 1750 0,79 max. 30
jádrová omítka vápenná     i 1400 až 1 600 0,67  
soklová omítka ruční   e i 1 600 až 1 800 0,83 max. 30
jádrová omítka lehčená   e i 1 000 až 1 300 0,37 max. 20
Supertherm TO   e 450 až 550 0,20 max. 15
Supertherm TO extra   e   300 až 400 0,10 max. 12
vnější štuk   e i 1 250 až 1 550 0,57 max. 20
vnitřní štuk   e i 1 250 až 1 550 0,57  
zatíraná omítka tenkovrstvá jemná   e i 1 350 až 1 550 0,57 max. 30
jednovrstvá omítka strojní a ruční   e i 1 200 až 1 500 0,47 max. 15
jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená   e i 1 100 až 1 300 0,37 max. 15
sádrová omítka     i 1 100 až 1 300 0,47  
vápenosádrová     i 1 100 až 1 300 0,47  
sádrová stěrka     i 1 300 až 1 500 0,56  
sanační omítka tepelně izolační   e i 500 až 700 0,18 max. 12
sanační omítka podkladní WTA   e i 1 100 až 1 400 0,41  
sanační omítka WTA   e i 1 100 až 1 400 0,41 max. 12
sanační omítka štuková   e i 1 200 až 1 500 0,47 max. 15
sanační podhoz WTA   e i 1 550 až 1 750 0,79  
sanační omítka jednovrstvá   e i 1 000 až 1 200 0,33 max. 12
sanační omítka soklová WTA   e   1 100 až 1 400 0,41 max. 12
supersan   e i 1 100 až 1 400 0,41 max. 12
minerální rýhovaná omítka minerální e i 1 350 až 1 550 0,57 max. 20
minerální zatíraná omítka minerální e i 1 550 až 1 750 0,79 max. 20
minerální rýhovaná omítka minerální e i 1 500 až 1 700 0,75 max. 20
minerální zatíraná omítka minerální e i 1 550 až 1 750 0,78 max. 20
břízolit přírodní minerální e i 1 800 až 2 000 1,17 max. 35
Rigips sádrová omítka Rimano UNI     i 900 až 950     840
sádrovláknité desky Ridurit       850   20
sádrokartonové desky Rigips         0,21 6 až 10
sádrokartonové desky Rigidur       1 200 0,35 > 40
sádrokartonové desky Riflex       850 0,30 20
Picas hliněná omítka – jemná     i 1 734   3,3 1 880
hliněná omítka – hrubá     i 1 760   1,3
hliněná omítka – hrubá s řezankou     i 1 650   1,1
hliněná omítka – jemná dekorativní omítka     i 1 420   6,5
ProCrea jílová stavební deska (tl. 25 mm)     i 1 520 0,33 4 až 6 2 100
jílová stavební deska (tl. 35 mm)     i 1 171 0,33 4 až 6 2 100
jílová omítka (lícní, jádrová)           10 1 880
Hliněný dům omítka jádrová – hrubá     i 1 770     1 880
omítka jádrová – organika     i 1 720    
omítka štuková – jemná     i 1 810    
Porotherm tepelněizolační omítka Porotherm TO   e i 400 0,13   840
omítka Porotherm Universal   e i 1 450 0,80  
strojní omítka Porotherm SO   e i 1 310 0,47  
Vápenka Vitošov SALITH VC – vápenocementová jádrová omítka – ruční   e i 1 500 až 1 700 0,67 max. 20 840
SALITH KT – vápenocementová jádrová omítka – ruční   e i 1 600 až 1 800 0,83 max. 20
SALITH ZT – cementová jádrová omítka soklová – ruční   e i 1 700 až 1 850 0,83 max. 20
SALITH MKT – vápenocementová jádrová omítka – strojní   e i 1 500 až 1 650 0,67 max. 20
SALITH MKL – vápenocementová lehčená jádrová omítka   e i 1 300 až 1 400 0,47 max. 20
SALITH VJ – vápenná jemná štuková omítka – ruční     i 1 400 až 1 600 0,67 max. 20
SALITH VCJ – vápenná jemná štuková omítka – ruční   e i 1 450 až 1 550 0,57 max. 20
SALITH MHP PII – vápenocementová štuková omítka     i 1 350 až 1 500 0,47 max. 20
SALITH MHP P3 – vápenocementová štuková omítka   e i 1 350 až 1 500 0,47 max. 20
SANITH SAN – sanační omítka   e i 1 100 až 1 200 0,30 max. 15
SANITH F-SAN – sanační štuková omítka ruční   e i 1 300 až 1 400 0,47 max. 15
SALITH MRP – mnichovská ušlechtilá rýhovaná omítka minerální e i 1 350 až 1 500 0,47 max. 15
SALITH MSP – minerální šlechtěná zatíraná omítka minerální e i 1 500 až 1 600 0,67 max. 13
Hasit Gips-Kalk-Feinputz 156 sádrovápenná jemná omítka   i 1 100 až 1 300 ≤ 0,43   840
FEIN-Kalkputz 160 Jemná vápenná omítka – štuk e i 1 300 až 1 650 < 0,67 < 20
Gipskalkputz 150 Sádrovápenná omítka-filcování   i 1 200 až 1 350 ≤ 0,43  
Glättputz 140 Sádrová omítka – gletování   i 1 100 až 1 300 ≤ 0,43  
Kalkputz 666 Strojní jádrová nebo vrchní omítka e i 1 200 až 1 400 ≤ 0,39 < 20
FEIN-Kalkputz 162 Jemná vápenná omítka e i 1 300 až 1 650 ≤ 0,67 < 20
FEIN-Kalkputz 161-NASS Jemná vápenná omítka e i 1 300 až 1 650 ≤ 0,67 < 20
Kalkzementputz 650 Strojní jádrová omítka     1 200 až 1 400 ≤ 0,39 < 20
LEICHT – Kalkzementputz 655 Strojní lehčená jádrová omítka e i 1 100 až 1 200 ≤ 0,37 < 20
Zementputz 620 e i 1 350 až 1 550 ≤ 0,57 < 20
Handputz 690 Ruční jádrová omítka e i 1 300 až 1 700 ≤ 0,67 < 20
Kalkzementputz 652 Strojní jádrová nebo vrchní omítka e i 1 200 až 1 400 ≤ 0,39 < 20
Kalkzementputz 651 Tenkovrstvá jemná omítka e i 1 200 až 1 400 ≤ 0,39 < 20
LEICHT – Handputz 692+C71 Ruční lehčená jádrová omítka e i 1 100 až 1 300 ≤ 0,37 < 20
FASER – Sockelputz 623 Hydrofobizovaná soklová lehčená omítka e   1 200 až 1 400   < 20
Wärmedämmputz 850 Mimořádná tepelněizolační omítka e i 240 až 310 ≤ 0,07 < 15
Dämmschutzschicht 855 Ochranná omítka e i 1 250 až 1450 ≤ 0,39 < 20
Wärmedämmputz 852 Tepelná izolační omítka e i 450 až 550 ≤ 0,12 < 15
Dünn- Filzputz 600 Tenkovrstvá jemná omítka e i 1 200 až 1 400 ≤ 0,39 < 20
Kalkzementputz 651 Tenkovrstvá jemná omítka e i 1 200 až 1400 ≤ 0,39 < 20
Hebel Strukturputz WA e   600 sypká 800 vytvrzená 0,20 10 840
Feinputz WA e   500 sypká 900 vytvrzená 0,20 10 840
Claygar hliněná omítka CLAYGAR HH 04   i   0,76 < 10 1880
hliněná omítka CLAYGAR HJ 02   i   0,76 < 10
hliněná omítková směs CLAYTECH HHV 04 e     0,76 < 11
hliněná omítková směs CLAYTECH HJV 02 e     0,76 < 12
Calofrig MCP 057       800 0,20 9 850
Supertherm TM       650 0,20 9 850
Supertherm TO       550 0,13 8 850
Remers Mineralputz       1 700 0,8 14 840
Modelierputz air       1 800 0,8 130 800
Tioler Leichtputz       1 600 0,2 10 830
JUB Bavalit   e i 1 750 0,93 < 15 840
Valit     i 1 650 0,93 < 20
Jubizol (základní omítky)   e   1 600   < 70
Jubizol (dekorativníomítka) akrylátová e       150
Jubizol (dekorativní omítka) silikátová e       40
Jubizol (dekorativní omítka) silikonová e       240
Jubizol (dekorativní omítka) minerální e       15
Jubisan – sanační omítka   e i 900 0,2 < 12