- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: kolektiv, Ing. Vratislav Nevyjel, Ing. Josef Mitrenga, Pavel Starý, Jaroslav Valkovič

Stav: kontrola 2020, aktualizace 2018, vydání 2010

Anotace:
Tato metodická pomůcka popisuje obvyklé výkony autorizovaných osob při vedení provádění staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 158§ 160. Snaží se jednotně použít základní terminologii, zkratky a popsat vazby na závazné obecně platné předpisy, ČSN a další předpisy. Popisuje činnost v jednotlivých fázích realizace vodohospodářských staveb. Řeší spolupráci s dalšími autorizovanými osobami a spolupracovníky. Zabývá se ukončením zakázky, jejím předáním a dalším vývojem, včetně řešení možných konfliktních situací a problémů při realizaci díla a v záruční době.

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
1 Právní rámec činnosti autorizovaných osob
1.1 Základní pojmy a užité zkratky
1.2 Obecný postup činnosti AO při provádění staveb
1.3 Principy ochrany veřejných zájmů
1.4 Principy spolupráce autorizovaných osob
2 Vybrané postupy činnosti AO při provádění vodohospodářských staveb
2.1 Přehled rozhodujících postupů
2.2 Dílčí postupy
DP 1 Výrobní příprava stavby
DP 2 Přejímka staveniště
DP 3 Provádění stavby
DP 4 Předání stavby
DP 5 Ukončení zakázky
3 Přílohy
3.1 Příloha č. 1. Seznam základních ČSN pro činnost AO při realizaci vodohospodářských staveb
3.2 Příloha č. 2. Vzor – Zápis o předání a převzetí staveniště (části staveniště)
3.3 Příloha č. 3. Vzor – Zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částíÚVOD

Tato metodická pomůcka  si klade za úkol popsat obvyklé výkony autorizovaných osob při vedení realizace vodohospodářských staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon (SZ), zejména § 158160. Snaží se jednotně použít základní terminologii, zkratky a popsat vazby na závazné obecně platné předpisy, ČSN a další předpisy. Popisuje činnosti v jednotlivých fázích realizace stavby, řeší spolupráci s dalšími autorizovanými osobami a spolupracovníky. Zabývá se ukončením zakázky, jejím předáním a dalším vývojem, včetně řešení možných konfliktních situací a problémů při realizaci díla a v záruční době.

Činnosti autorizovaných osob jsou vyjmenovány s uvedením potřebné míry odpovědnosti těchto osob na základě zákonných předpisů, smluvních ujednání, zvyklostí i profesního a etického řádu ČKAIT vůči společnosti a zákazníkovi. V dílčích postupech jsou tyto činnosti rozpracovány pro jednotlivé etapy realizace stavby a s ohledem na splnění specifických podmínek obchodních smluv.

Metodická pomůcka si neklade za cíl postihnout celou problematiku výstavby. Jejím účelem je popis běžné úrovně výkonu činnosti autorizovaných osob, přenesení zkušeností pro ty, kteří do profese teprve vstupují, a upozornění na etické či právní limity výkonu profese. Měla by se stát počátkem budování celého systému pro základní činnost vedení realizace staveb.

Popisy postupů, vztahů a odpovědnosti jsou v této metodické pomůcce uvedeny pro případ kompletního zajišťování díla zhotovitelem stavby. U poddodávek stavebních a stavebně montážních prací se popsané principy uplatňují přiměřeně. Pokud v rámci dohodnutého dodavatelského systému některé části stavby zajišťuje samostatně jiný dodavatel nebo investor (technologické části, speciální dodávky apod.), popsané činnosti autorizovaných osob a řídícího týmu stavby se na ně nevztahují (např. 3.14).


1 PRÁVNÍ RÁMEC ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A UŽITÉ ZKRATKY

Základní terminologie a zkratky jsou uvedeny v metodické pomůcce MP 0  Základ systému podpory profese ČKAIT. Podrobnější výklad pojmů používaných ve stavebních a dalších s výstavbou souvisejících předpisech, v oblasti organizace a řízení výstavby (management), smluvních vztahů apod. je v pomůcce S 1.02 Slovník pojmů ve výstavbě. V textu metodické pomůcky MP 2.3.1 jsou tyto termíny použity ve významu, který mají v návaznosti na obvyklou hierarchii vztahů v přípravě výstavby v ČR, reprezentovanou v tradičním pojetí trojúhelníkem:

Dále jsou použity pojmy odvozené od této základní hierarchie v synonymech a významech s následujícím odlišením:

Projektant (AO)

Stavebník (investor)

Zhotovitel stavby

Zhotovitelem stavby může být:

Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucím je ve smyslu stavebního zákona:

Manažer stavby

Manažery se nazývají ostatní odborní nebo odpovědní pracovníci zhotovitele, a to:

Poddodavatel (subdodavatel)

Obchodní firma

Všechny autorizované osoby svou činnost vykonávají v rámci obchodní firmy: buď jsou sami jejím majitelem (svobodné povolání, osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ – na základě živnostenského listu); nebo jsou společníky – členy statutárních orgánů právnických osob; nebo v zaměstnaneckém či jiném pracovně právním vztahu – např. ve funkci odpovědného zástupce; činnost pro obchodní firmu však mohou vykonávat i na základě jiného smluvního vztahu – smlouvy o dílo či smlouvy mandátní. Obecným pojmem pro metody, postupy a pravidla organizace a řízení obchodní firmy je vedení nebo management.

Dozor

Dozor nad projektovou přípravou a prováděním staveb je v textu pomůcky použit ve významu:

Stavba

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3.4, se za stavbu považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Za stavbu se považuje též, podle okolností, i její část nebo změna dokončené stavby nebo také výrobek plnící funkci stavby. Stavba pro reklamu je stavba, která slouží reklamním účelům (zařízení o celkové ploše větší než 8 m2).

Vodohospodářské stavby

Jsou charakterizovány nakládáním s vodami, např. jímání, úprava, akumulace, rozvody, meliorace, odvádění a zneškodňování odpadních vod, využívání a ochrana podzemních a srážkových vod, včetně vodotečí a staveb na nich. Tyto stavby mohou zahrnovat jak stavební část, tak technologické stroje a zařízení.

Členění stavby

Ve stavební praxi ČR je obvyklé členění staveb s použitím termínů, používaných a definovaných v dřívějších stavebních předpisech z období centrálního řízení výstavby (v současné době již neplatných). Jako soubor staveb se označují vzájemně provozně a ekonomicky související stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlá nebo dlouhodobá výstavba na souvislém území nebo ke společnému účelu na různých místech.

Provozní soubor (dílčí provozní soubor) je funkčně propojený souhrn strojů a zařízení, včetně jejich montáží a příslušenství, který slouží k zajištění samostatného (dílčího) procesu určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu zpravidla v souvislém čase.

Provozní celek je souhrn vzájemně funkčně navazujících provozních souborů, včetně jejich montáží a příslušenství, který slouží k zajištění samostatného uceleného procesu určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu zpravidla v souvislém čase.

Stavební objekt, současně platné stavební předpisy pojem „stavební objekt“ nepoužívají. Ojediněle je v dalších právních předpisech pojem stavební objekt používán ve významu stavba, stavební dílo (např. zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy aj. ve znění pozdějších předpisů); v některých již zrušených předpisech sloužil k označení stavební části stavby (např. pokyny a sdělení ministerstva financí). Stavební objekt je ucelená, účelově vymezená samostatná část stavby (její stavební části), způsobilá bezpečného užívání a provozu.

Stavební deník

Dokument, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Musí být veden při provádění stavby vyžadující stavební povolení (vždy) nebo ohlášení stavebnímu úřadu (s výjimkou případů, kdy podle stavebního zákona postačí jednoduchý záznam o stavbě). Podrobnosti ke stavebnímu deníku viz § 157 SZ, upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výstavba

V širším významu komplexní proces plánování, organizování, pořizování, změn, správy a likvidace stavebních děl, rozvoj sídel a území, včetně regulace těchto činností orgány veřejné správy ve veřejném zájmu (zahrnuje rovněž územní plánování, zadávání veřejných zakázek, uplatňování ochrany veřejných zájmů cestou přijímání a uplatňování předpisů veřejného stavebního práva, smluvní vztahy ve výstavbě, hospodárnost a efektivnost stavebních investic a dále i postup realizace stavby a jejich změn. Jedná se o proces, který lze vztáhnout k území (např. výstavba obce nebo v obci), ke stavbě nebo pouze ke staveništi. Pokud je vztažen ke stavbě, jedná se o proces vymezený prvním podnětem k definování záměru pořídit stavbu a ověřením, že předem definovaný záměr byl uskutečněn.

Proces

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

fyzická nebo právnická osoba určená stavebníkem (investorem) k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popř. Při realizaci stavby na staveništi (viz zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Koordinátorem BOZP nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby podle § 153 a § 160 SZ (stavbyvedoucí). Vyloučit nelze ani výkon funkce koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka, ev. projektanta stavby jednou osobou, jde-li o osobu s příslušným oprávněním, a není-li to na úkor kvality výkonu těchto funkcí.

Koordinátor pro ochranu životního prostředí a hospodaření s odpady

Pracovník

Termín je používán jako obecné označení pro všechny osoby podílející se na přípravě a realizaci stavby, bez ohledu na to, v jakém poměru k obchodní firmě tuto činnost vykonávají (zaměstnanec, poddodavatel, svobodné povolání, živnostník atd.) a jaký je charakter jejich práce (řídící, kontrolní, výkonná atd.).

Projektová dokumentace (PD)

V této MP je pojem užíván souhrnně pro všechny fáze a stupně dokumentace v procesech stavebního řízení a realizace stavby. Vyjadřuje výstup projektové činnosti, sloužící ve smyslu § 158 (2) SZ jako:

Dále může pojem vyjadřovat i jiné druhy projektové dokumentace – např.:

Správce stavby

Představuje komplexní výkon inženýrské činnosti, technického dozoru, finanční kontroly a zpracování celé administrativy při realizaci významných staveb (IN > 300 mil. Kč), které jsou zpravidla finančně podporovány z prostředků EU.

Zkratky použité v pomůcce

AD Autorský dozor projektanta
AI Autorizovaný inspektor
AO Autorizovaná osoba
AO-S Autorizovaná osoba pověřená funkcí stavbyvedoucího
AT Autorizovaný technik
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČAS Česká agentura pro standardizaci
ČD České dráhy
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČOV Čistírna odpadních vod
ČSN Česká technická norma
ČSN EN Převzatá evropská norma
ČSN EN ISO Převzatá mezinárodní norma
DD Dodavatelská dokumentace
DIČ Daňové identifikační číslo
DP Dílčí postup
DPS Dílčí provozní soubor
GZ Garanční zkoušky
HSV Hlavní stavební výroba
HW Hardware (technické vybavení počítačového systému)
HZS Hasičský záchranný sbor
KHES Krajská hygienicko-epidemiologická stanice
KN Katastr nemovitostí
KZ Komplexní zkoušky
MHD Městská hromadná doprava
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MP Metodická pomůcka
OK Ocelové konstrukce
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
PC Osobní počítač (výpočetní technika)
PČR Policie České republiky
PD Projektová dokumentace
PO Požární ochrana
POV Projekt organizace výstavby
PS Provozní soubor
PSV Pomocná stavební výroba
SD Stavební deník
SO Stavební objekt
SÚIP Státní úřad inspekce práce
SOD Smlouva o dílo
SZ Stavební zákon
SW Software (programové vybavení počítačů)
TD Technický dozor investora
TNV Technická norma vodního hospodářství
VN Vysoké napětí (el.)
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
ZP Zkušební provoz
ZS Zařízení staveniště
ŽB Železový beton
ŽP Životní prostředí


1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB

1.2.1 Právní rámec činnosti autorizované osoby je vymezen zejména těmito předpisy.

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (SZ), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., stavební zákon (SZ), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2 Další zákony a vyhlášky jsou uvedené v příslušných statích této metodické pomůcky nebo v odkazech.

1.2.3 Technické předpisy a normy, vztahující se k dané stavbě, uplatněné a výslovně citované v projektové dokumentaci a ve smluvních ujednáních.

1.2.4 Rámec činností, povinností a odpovědnosti autorizované osoby v procesu provádění staveb je dán ustanoveními § 158§ 160 a § 153 stavebního zákona.


1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

1.3.1 Veřejným zájmem ve smyslu § 132, odst. 3 SZ se obecně rozumí požadavek, aby

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu

b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu

c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost životního prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, případně nezpůsobovala jiné škody či ztráty

d) při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku se předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo

e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby

1.3.2 Stavební úřad ve svém rozhodnutí určí a odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah vyžaduje.

1.3.3 Základní podmínky ochrany veřejných zájmů musí být specifikovány zejména v těchto dokumentech:

1.3.4 Autorizovaná osoba, pověřená odborným vedením stavby, dbá na to, aby při všech činnostech, souvisejících s přípravou a realizací dané stavby, byly oprávněné veřejné zájmy respektovány a zhotovitel, včetně svých poddodavatelů, zabezpečil, že tyto zájmy nebudou omezovány nebo poškozovány.

1.3.5 Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby (§ 133 odst. 1–6 a § 134 odst. 1–6 SZ)

1.4 Principy spolupráce autorizovaných osob

1.4.1 Autorizovaná osoba, pověřená odborným vedením stavby, aktivně spolupracuje s orgány a osobami, které se podílejí na přípravě a provádění stavby, a to obzvlášť s:

1.4.2 Působí-li na stavbě víc autorizovaných osob (např. pro dopravní stavby, technická a technologická zařízení apod.), autorizovaná osoba, pověřená zhotovitelem stavby pro odborné vedení provádění stavby ve funkci stavbyvedoucího (AO-S), obeznámí ostatní AO se základními principy, podmínkami a požadavky, které je nutno respektovat, koordinuje a usměrňuje jejich stanoviska s cílem zajištění časových, ekonomických, bezpečnostních, kvalitativních a provozně uživatelských parametrů stavby jako celku.

1.4.3 AO při spolupráci a jednáních uplatňuje podmínky stavebního povolení, schválené projektové dokumentace a principy efektivního provádění dané stavby. Vždy při tom zohledňuje místní, topografické, hydrogeologické i klimatické podmínky, právní a technické předpisy a ochranu veřejných zájmů.

1.4.4 AO vede jednání s cílem optimálního řešení vzniklé problematiky v zájmu plynulého postupu prací při respektování oprávněných požadavků zúčastněných.

1.4.5 Pokud AO nemůže uspokojivě jednáním problematiku vyřešit z důvodu svých kompetencí nebo při neshodách stanovisek partnerů, postoupí rozhodnutí příslušným útvarům nebo vedení firmy zhotovitele.


2 VYBRANÉ POSTUPY ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY PŘI PROVÁDĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

2.1 PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH POSTUPŮ

LEGENDA

AO-S – autorizovaná osoba – stavbyvedoucí, zabezpečující odborné vedení provádění stavby
o – součinnost
● – odpovědnost
DP – dílčí postup

Proces/postup Činnost/odpovědnost
Označení Název AO-S Firma/ Ostatní
DP 0 OBCHODNÍ PŘÍPRAVA ZAKÁZEK
0.1 Průzkum trhu stavebních prací
0.2 Nabídkové činnosti, soutěže
0.3 Volba dodavatelského systému
0.4 SOD – příprava návrhu o
– přezkoumání návrhu o
– uzavření SOD
– změny, dodatky o
DP 1 VÝROBNÍ PŘÍPRAVA STAVBY
1.0 Úloha AO-S v procesu přípravy stavby
1.1 Podklady pro stavbu o
1.2 Dodavatelská a výrobní dokumentace o
1.3 Výrobní kalkulace
1.4 ZOV – Časový plán o
1.5 ZOV – Finanční plán zakázky
1.6 ZOV – Zařízení staveniště (ZS) o
1.7 Plán jakosti o
1.8 Kapacitní plánování zakázky o
1.9 Materiálové zdroje
1.10 Personální zajištění stavby o
1.11 Mechanizační prostředky
1.12 Poddodávky o
1.13 Technologická příprava o
1.14 Zákony, předpisy a technické normy o
1.15 Podmínky zajištění BOZP a PO
1.16 Podmínky pro ochranu životního prostředí o
1.17 Povodňové plány o
1.18 Závěry výrobní přípravy o
DP 2 PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ
2.1 Kontrola podkladů a dokladů
2.2 Přejímka – místní šetření o
2.3 Protokol o předání a převzetí staveniště o
DP 3 PROVÁDĚNÍ STAVBY
3.1 Vedení provádění stavby
3.2 Dokumentace provádění stavby o
3.3 Zajištění staveniště o
3.4 Podrobné vytyčení stavebních objektů o
3.5 Průzkumné práce při provádění staveb
3.6 Vybudování objektů zařízení staveniště
3.7 Řízení výrobních postupů o
3.8 Koordinace prací o
3.9 Součinnost s poddodavateli o
3.10 Kontrolní činnosti, řízení jakosti
3.11 Ochrana proti klimatickým vlivům
3.12 Materiálové zásobování
3.13 Mechanizace pro prováděni stavby
3.14 Technologická zařízení a vybavení stavby
3.15 Provozně nevyzkoušená zařízení a technologické postupy o
3.16 Dílčí přejímky prací o
3.17 Vedení dokumentů a dokumentace stavby o
3.18 Technické řešení realizace stavby o
3.19 Řešení neshod a rozporů
3.20 Jednání s orgány a třetími osobami o
3.21 Zabezpečení BOZP, PO
3.22 Ochrana ŽP při realizaci
3.23 Odpadové hospodářství o
3.24 Ekonomika zakázky, fakturace o
3.25 Zkoušky smontovaných zařízení o
3.26 Individuální, komplexní a garanční zkoušky o
3.27 Podmínky prací za provozu o
3.28 Dokumentace skutečného provedení stavby o
DP 4 PŘEDÁNÍ STAVBY
4.1 Výstupní kontrola dodavatele
4.2 Doklady k přejímce díla o
4.3 Přejímka díla o
4.4 Vyklizení staveniště o
4.5 Zahájení zkušebního provozu a účast na ZP
4.6 Provozní řád o
4.7 Užívání stavby o o
4.8 Manipulační řád o
DP 5 UKONČENÍ ZAKÁZKY
5.1 Záruka za jakost o
5.2 Řešení právních sporů o
5.3 Finanční a ekonomické uzavření zakázky
5.4 Uložení dokumentů o


2.2 DÍLČÍ POSTUPY

Číslování odstavců a článků v těchto kapitolách je vždy přiřazeno k číslu popisovaného dílčího postupu (DP).


DP 1 – VÝROBNÍ PŘÍPRAVA STAVBY

Tento dílčí postup poskytuje komplexní přehled hlavních činností, souvisejících s přípravou staveb. Podle charakteru dané stavby, zejména jejího rozsahu, technické, organizační a ekonomické náročnosti a případných požadavků investora rozhodne zhotovitel stavby o formě a obsahu výrobní přípravy. Popisy a přehledy zde uvedené poslouží jako pomůcka při rozhodování a pro přípravné práce na zakázce.

Návrh organizace a přípravy staveb je podrobněji řešen v metodické pomůcce MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby.

1.0 Úloha AO-S v procesu přípravy stavby

1.0.1 Pokud to organizační podmínky umožňují, je vhodné, aby AO-S pověřená vedením realizace stavby se aktivně účastnila i fáze výrobní přípravy.

1.0.2 V případě, kdy AO-S byla zhotovitelem stavby jmenována v předstihu, spolupracuje při přípravě stavby s pověřenými pracovníky formou konzultací, koordinace a kontrol zejména v oblastech:

1.0.3 Pokud je AO-S jmenována až před zahájením vlastní stavby:

1.1 Podklady pro stavbu

1.1.1 Podklady pro stavbu tvoří tyto základní dokumenty:

Doplňující podklady:

1.1.2 Podklady prověří pověřený pracovník zejména z hledisek:

1.1.3 Technici výrobní přípravy provedou analýzu podkladů k určení:

1.2 Dodavatelská a výrobní dokumentace (DD)

1.2.1 Podle charakteru stavby nebo dodávky, podrobnosti předané projektové dokumentace a vlastní potřeby zabezpečí dodavatel (zhotovitel) v rámci své výrobní přípravy zpracování dokumentace pro detailní zajištění výroby a montáží.

1.2.2 Hlavní druhy dodavatelské dokumentace:

1.2.3 Zajištění DD

1.3 Výrobní kalkulace

1.3.1 Výrobní kalkulace slouží k:

1.3.2 O potřebě a rozsahu zpracování výrobních kalkulací rozhoduje dodavatelská firma na základě:

1.3.3 U jednodušších zakázek se příprava omezuje na kalkulace množství materiálů, rozvahu o nasazení pracovníků, poddodavatelů a mechanismů a rámcový plán výnosů a nákladů.

1.3.4 Výrobní kalkulace se případně zpracovává na základě dokumentace pro provádění stavby, výkazů výměr a specifikací, dodaných projektantem a investorem, případně DD.

1.3.5 Do výrobních kalkulací se promítají výsledky technologické přípravy, zejména volba pracovních postupů, materiálů, řešení dopravy a mechanizace, technicko-organizační podmínky, ekonomika a interní ceny dodavatelské firmy.

1.4 ZOV – Časový plán

1.4.1 Časový plán (harmonogram) výstavby je základním dokumentem pro řízení průběhu výstavby v čase, s cílem zabezpečení postupných i konečných termínů dokončení stavby v souladu s uzavřenou SOD. Časový plán stanovuje zejména tyto hlavní údaje:

1.4.2 O formě a hloubce zpracování harmonogramu stavby rozhoduje vedení firmy případ od případu podle povahy a rozsahu zakázky, uzavřené SOD, i podle vnějších dopadů výstavby (výluky v dopravě, zabezpečování budoucího provozu atd.).

1.4.3 U jednoduchých zakázek postačí termínové určení pro:

1.4.4 Podrobný časový plán zpracovává dodavatel na základě projektové dokumentace, technologické přípravy a termínů potvrzených ve smlouvě o dílo.

1.4.5 V průběhu stavby se musí časový plán upřesňovat při odchylkách od předpokladů. Při zpožďování výstavby je nutno stanovit též opatření k nápravě.

1.4.6 Pokud z objektivních příčin nelze splnit smluvní termín ukončení stavby nebo i dílčí termín (např. živelní pohroma, opožděná dodávka zařízení či materiálů zajišťovaných přímo investorem, nutnost zabezpečit archeologický průzkum, nepředvídatelné překážky na staveništi apod.), je nutno se stavebníkem projednat změnu SOD.

1.4.7 Podrobněji k vypracování časového plánu viz MP 1.1.2.

1.5 ZOV – Finanční plán zakázky

1.5.1 Ekonomický a finanční plán zakázky zahrnuje plánované výnosy a náklady (příjmy a výdaje) zakázky, včetně nákladů režijních. Základní kritéria:

1.5.2 Sestavení plánu

Výnosy (příjmy) zakázky zahrnují:

Náklady (výdaje) zakázky zahrnují:

1.5.3 Termíny a odpovědnosti

Ekonomický a finanční plán se v první podobě tvoří ve fázi přípravy a podání nabídky. V případě uzavření smlouvy je zpracován detailně a upřesněn podle výsledků sjednávání poddodavatelských smluv. Plán tvoří manažer nákladů zakázky ve spolupráci s ekonomickým úsekem. Průběžně je plán vyhodnocován měsíčně na základě skutečnosti – provádí ekonomický nebo obchodní úsek dodavatele.

1.5.4 Ekonomický útvar dodavatele dále zabezpečuje pojištění stavby, finanční krytí potřebných nákupů a všechny další náležitosti, jako zálohy, půjčky, bankovní garance za kvalitní a včasné zhotovení díla a za odstraňování závad, vzniklých v záruční době (pokud jsou stavebníkem vyžadovány) apod.

1.6 ZOV – Zařízení staveniště (ZS)

1.6.1 Zařízení staveniště navrhuje a řeší zhotovitel stavby na základě:

1.6.2 Jednoduché ZS bez vnějších dopadů uživatelských, dopravních apod. se řeší přímo na staveništi, bez samostatné dokumentace.

1.6.3 Rozsáhlejší zařízení vyžaduje dokumentaci dočasných objektů ZS, případně podle situace i ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 104 SZ.

1.6.4 Návrh ZS řeší tyto hlavní oblasti:

1.6.5 V rámci návrhu ZOV a ZS dodavatel řeší rovněž kancelářské vybavení, zejména HW a SW a systém jejich využití pro efektivní řídicí procesy, komunikaci a dokumentování průběhu stavby.

1.6.6 Zpracovatel dokumentace ZS je povinen podle povahy případu projednat technické podmínky se správci dotčených sítí, komunikací apod., sjednat s nimi podmínky odběru energií, vod apod. a s orgány státní správy (stavební úřad, DI, orgány hygienické služby, HZS apod.).

1.6.7 Náklady na pořízení, provozování a likvidaci ZS jsou součástí celkových nákladů stavby.

1.6.8 Podrobněji k návrhu a řešení zařízení staveniště viz MP 1.1.2

1.7 Plán jakosti

1.7.1 Plán jakosti je pro účely přípravy stavby tvořen souborem opatření, kontrol a pravidel pro organizaci firmy a staveb, řízení činností, odpovědnost osob, pracovní vztahy a řešení neshod, zajišťujících kvalitu prací a dodávek v souladu s:

1.7.2 Pokud je dodavatelská firma nositelem certifikátu jakosti podle norem ČSN EN ISO řady 9001ČSN EN ISO 14001 a specifikace ČSN ISO 45001:2018, řídí se ustanoveními příslušné dokumentace.

1.7.3 Pro firmu, která nemá výše uvedené certifikace, platí podmínky SOD a předpisů, vztahujících se k dané zakázce.

1.7.4 Příprava zakázky z hlediska řízení jakosti zahrnuje:

1.7.5 Plán jakosti je součástí výrobní přípravy stavby.

1.8 Kapacitní plánování zakázky

1.8.1 Kapacitní plánování zakázky spočívá v komplexním vyhodnocení potřeb a zdrojů:

1.8.2 Jako podklad pro plánování slouží:

1.8.3 Kapacitní plánování řídí manažer výrobní přípravy a může konzultovat AO-S.

1.8.4 Podrobněji viz téžnásledné odstavce těchto postupů 1.91.12.

1.9 Materiálové zdroje

1.9.1 Zhotovitel stavby v rámci své přípravy prověří vhodné zdroje stavebních materiálů, dodavatele výrobků a zařízení zvláště z těchto hledisek:

U rozhodujících dodávek organizuje výběrová řízení.

1.9.2 Podkladem pro oslovení a výběr potenciálních dodavatelů materiálů a výrobků jsou:

1.9.3 Materiály a výrobky, které nejsou běžně vyráběny, skladovány a dodávány, vyžadují zajišťování a objednání v dostatečném předstihu. Zvlášť se jedná o tyto případy:

1.9.4 Zhotovitel stavby včas sjednává s vybranými dodavateli plnění pro stavbu formou potvrzených objednávek nebo smluv.

1.9.5 Pokud některé materiály nebo výrobky zajišťuje přímo investor nebo závazně určí dodavatele, musí být ve SOD specifikována jeho konkrétní odpovědnost za kvalitu, termín dodávky, zabudování do stavby a záruky.

1.9.6 Při výběru dodavatelů materiálů a výrobků dbá zhotovitel stavby rovněž na dodržení ustanovení § 156 SZ (použití a ověření vlastností výrobků).

1.10 Personální zajištění stavby

1.10.1 Personální obsazení stavby je rozhodující pro úspěšné plnění zakázky. Podle velikosti a náročnosti stavby, své vnitřní organizační struktury a dohodnutého dodavatelského systému jmenuje a zajišťuje vedení firmy:

1.10.2 Řídicí tým:

u jednoduchých obchodních případů může být přípravou a řízením stavby pověřen jeden odpovědný pracovník, u náročných případů se jmenují týmy kvalifikovaných pracovníků. Vždy však musí být zajištěny tyto hlavní funkce:

technici odpovědní:

1.10.3 Funkcemi dílčích (event. úsekových) stavbyvedoucích a dalších členů řídicího týmu stavby se pověřují pracovníci, kteří svým vzděláním a praxí prokázali odbornost, organizační a řídicí schopnosti, odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí i za práci druhých. Tito pracovníci nemusí mít autorizaci, pokud je zajištěno vedení provádění stavby autorizovanou osobou.

1.10.4 Do pozic mistrů a vedoucích pracovních čet (šéfmontérů, příp. předáků) se ustavují pracovníci odborně zdatní, znalí pracovních postupů a schopní přímého řízení určených činností. Pokud jsou k tomu vybráni noví absolventi škol, vyžaduje se zvýšený dozor a kontrola jejich působení po dobu zapracování.

1.10.5 Výkonné pracovní síly:

provádění stavebních a montážních prací zajišťuje firma kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky, nasazovanými v počtu a čase podle postupu prací a harmonogramu výstavby. K tomu využívá:

1.11 Mechanizační prostředky

1.11.1 V rámci výrobní přípravy rozhodne vedení firmy nebo pověřený pracovník o nasazení prostředků těžké mechanizace:

1.11.2 Prostředky malé mechanizace pro své pracovníky obvykle firma zajišťuje jejich nákupem, případně krátkodobým zapůjčením.

1.11.3 Vedení firmy určí technika, odpovědného za vlastní mechanizační a dopravní prostředky. Ten zajišťuje zejména:

1.11.4 Při přípravě stavby musí být zohledněny a projednány podmínky pro přepravu velkých strojů na a ze staveniště (dopravní omezení, určení trasy apod.) a též pro jejich provozování (např. beranicí zařízení štětových a pilotových stěn, velkorozměrové vrtací a protláčecí zařízení).

1.12 Poddodávky

1.12.1 Při kapacitním plánování zakázky (viz odst. 1.8 těchto postupů) firma vyhodnotí, které práce a dodávky zajistí vlastními silami a prostředky a které budou zadány jiným subjektům. Kritéria pro rozhodnutí jsou:

1.12.2 V dostatečném předstihu je nutno zajišťovat zejména tyto poddodávky:

1.12.3 Pro volbu poddodavatelů firma organizuje výběrová řízení, nebo může využít svůj seznam způsobilých poddodavatelů. Do něj si zařazuje dodavatele podle profesního zaměření, kvality jejich práce a poznatků z dosavadní spolupráce (přístup, záruky, komplexnost apod.).

1.12.4 Při výběrovém řízení musí být potenciální zájemci vybaveni stejnými podklady a informacemi.

1.12.5 Součástí poptávek, objednávek nebo smluv případ od případu obecně jsou:

1.12.6 S vybraným poddodavatelem pro ucelenou část stavby se uzavírá řádná smlouva o dílo, ve které se vedle základních ujednání o předmětu, ceně a termínech musí dohodnout i další podmínky, zvláště:

1.12.7 Snahou dodavatele je, aby poddodavatel zajistil řízení prací a převzetí odpovědnosti za svoji činnost vlastní autorizovanou osobou s autorizací pro daný obor.

1.13 Technologická příprava

1.13.1 Podkladem pro technologickou přípravu stavby jsou:

1.13.2 Technologická příprava zahrnuje tyto hlavní oblasti:

1.13.3 V rámci technologické přípravy je nutno též stanovit opatření pro případy:

1.13.4 Rozsah a forma technologické přípravy je dána zejména velikostí a složitostí stavby. Pro jednoduché obchodní případy a práce malého rozsahu bez rizik postačí určení hlavních zásad postupu, návaznosti a bezpečnosti prací s jejich nezbytným zabezpečením.

1.13.5 Technologická příprava se může v mimořádných případech dotýkat i některých složitých objektů zařízení staveniště u velkých staveb (např. velké mezideponie, dočasná staveništní vedení energií a dopravy přes veřejná území).

1.13.6 Pro rozsáhlé a náročné stavby, demolice, změny dokončených staveb a podobné práce tvoří technologická příprava elaborát v písemné nebo digitální formě, který je jedním z nezbytných dokumentů pro realizaci stavby.

1.14 Zákony, předpisy a technické normy

1.14.1 Obecně platné právní předpisy, vztahující se ke stavebním činnostem, zahrnují následující oblasti:

1.14.2 České technické normy (ČSN) nejsou od 1. 1. 2000 závazné, ale jsou nadále platné. Povinnost jejich dodržování však může vyplynout z jiných právních aktů, např.:

Vzhledem ke skutečnosti, že v ČSN je uložen kvalitní odborný potenciál, že i v EU probíhají procesy, směřující ke standardizaci, že normy dávají technické, kvalitativní, technologické i bezpečnostní parametry a sjednocující principy, doporučuje se obecně jejich uplatňování ve stavební praxi.

Výběr ČSN pro výstavbu, nutných k činnosti autorizovaných osob, je uveden v příloze č. 1 této metodické pomůcky.

1.14.3 Pokud zaměstnavatel (nadřízený) vyžaduje od svých pracovníků dodržování určitých ČSN, musí zajistit řádné a prokazatelné seznámení pracovníků s těmito normami.

1.15 Podmínky zajištění BOZP a PO

1.15.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) musí být zohledněno v přípravě všech staveb, bez ohledu na jejich velikost a složitost. Investor zajišťuje ve stanovených případech zpracování plánu BOZP podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obvykle u koordinátora BOZP.

1.15.2 Při přípravě stavby musí být vzaty v úvahu všechny faktory dané lokality, charakteru stavby, druhů stavebních a montážních technologií, zejména:

1.15.3 Už v přípravě stavby musí být zajištěno, aby pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům zejména na:

Viz § 2 až 8 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.15.4 U staveb, uvedených v § 14 zák. č. 309/2006 Sb., spolupracuje zhotovitel během přípravy díla s koordinátorem BOZP, určeným zadavatelem stavby (stavebníkem). Koordinátor přitom včas předá projektantovi i zhotoviteli stavby veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

1.15.5 Zaměstnavatel je ve všech svých činnostech povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika v souladu s § 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a tuto povinnost musí promítnout i do výrobní přípravy stavby.

1.15.6 Návrh zásad BOZP a PO pro stavbu a staveniště je podrobně popsán též v metodické pomůcce MP 1.1.2.

1.16 Podmínky pro ochranu životního prostředí

1.16.1 Výrobní příprava stavby zahrnuje stanovení základních pravidel a opatření pro zajišťování ochrany ŽP při všech stavebních činnostech a ve všech lokalitách, dotčených výstavbou.

1.16.2 Při přípravě musí být ve vazbě na charakter stavby zohledněna ochrana:

1.16.3 V přípravě stavby se stanovují pravidla a opatření pro:

Pravidla a opatření se zapracují do havarijních plánů, které slouží k likvidaci mimořádných událostí, vzniklých při realizaci stavby.

1.16.4 Základní právní předpisy pro ochranu ŽP, platné v době zpracování této publikace:

1.16.5 Podrobnosti k návrhu opatření pro ochranu ŽP viz MP 1.1.2.

1.17 Povodňové plány

1.17.1 Povodňové plány zajišťují ochranu před povodněmi, stanovují opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí. Zásady jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.17.2 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou stanovena v § 65 zák. č. 254/2001 Sb.

1.17.3 Povodňovými plány (§ 71 zák. č. 254/2001 Sb.) se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.

1.17.4 Obsah povodňových plánů se dělí na:

a) věcnou část,

b) organizační část,

c) grafickou část.

1.17.5 Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnosti o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad.

1.17.6 Další podrobnosti jsou uvedeny v § 71 až § 87 zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů.

1.18 Závěry výrobní přípravy

1.18.1 Výstupem z výrobní přípravy je dokumentace ke komplexnímu zabezpečení organizačních a technologických podmínek pro efektivní provedení stavby podle smlouvy o dílo a obecně platných předpisů pro výstavbu.

1.18.2 U jednoduchých obchodních případů probíhá příprava formou ústních dohod, pokynů, propočtů a opatření; její výstup je dokumentován pouze v nezbytném rozsahu, zachycujícím rozhodující podmínky pro řádný průběh prací.

Tento dílčí postup (DP1), popsaný v odstavcích 1.11.17, slouží v tomto případě k posouzení procesů, týkajících se dané zakázky a volbě formy a rozsahu činností, potřebných pro její přípravu.

1.18.3 U dodavatelů s členitou organizační strukturou a pro rozsáhlé nebo technicky náročné stavby je zapotřebí, aby výrobní příprava obsáhla všechny aspekty zde uvedené.

1.18.4 Technik odpovědný za přípravu stavby shrne, zkoordinuje a zkompletuje výsledky celého přípravného procesu a předloží je vedení k projednání a schválení.

1.18.5 Vedení dodavatelské firmy (případně pověřený útvar) posoudí materiál zejména z hledisek:

Po vyřešení případných neshod a úprav dokumentace závěry výrobní přípravy schválí.

1.18.6 Závěry komplexní výrobní přípravy tvoří elaborát v písemné nebo digitální formě, který se po schválení stává řídicím dokumentem pro realizaci stavby.

1.18.7 Výchozím dokumentem pro zahájení a provedení stavby je obvykle výrobní příkaz, vydaný vedením firmy zhotovitele, který obsahuje obvykle tyto údaje a přílohy:


DP 2 – PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ

2.1 Kontrola podkladů a dokladů

2.1.1 K přejímce staveniště jsou zapotřebí tyto dokumenty:

2.1.2 Pokud je předmětem nebo součástí díla změna v užívání nebo odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, předloží stavebník písemný souhlas, povolení nebo nařízení stavebního úřadu (viz § 126§ 131 SZ).

2.1.3 AO-S s pracovníky přípravy provedou kontrolu těchto dokumentů, při níž ověřují úplnost dokladů, vztahy a podmínky, které mají vliv na staveniště a na výstavbu. Zjištěné neshody řeší bezprostředně se stavebníkem, projektantem a s odpovědnými zástupci zhotovitele.

Zvlášť je nutné prověřit:

2.2 Přejímka – místní šetření

2.2.1 Staveniště se přejímá jako celek. U plošně rozsáhlých staveb nebo více staveništích je možné přejímat ucelené části po etapách. Staveniště liniových staveb se přejímá zpravidla po objektech nebo částech SO.

2.2.2 Staveniště musí být předáno zhotoviteli prosté všech překážek a právních nároků a vyklizeno tak, aby bylo umožněno okamžité zahájení stavebních prací (pokud vyklizení není součástí díla).

2.2.3 Autorizovaná osoba (AO-S) při místním šetření prověří a přebírá:

2.2.4 Při zjištění vážných nedostatků, bránících bezpečnému a plynulému rozběhu stavebních prací, AO-S staveniště nepřevezme. Bezprostředně informuje odpovědné zástupce zhotovitele a předá jim podklady pro další jednání s investorem o opatřeních k odstranění nedostatků, případně i o změně termínů plnění díla ve SOD.

2.2.5 Při předávání staveniště nebo jeho částí poddodavatelům se postupuje přiměřeně obdobně. Ověřuje se i to, jestli předávané části realizované stavby rozměrově, únosností a kompletností odpovídají projektu a podmínkám SOD. Současně je poddodavatel seznámen se všemi činnostmi, vazbami, povinnostmi a riziky, které se na stavbě vyskytují.

2.3 Protokol o předání a převzetí staveniště

2.3.1 Pokud se při prověrce podkladů a místním šetření nezjistí závady, AO-S převezme staveniště od stavebníka.

2.3.2 O předání a převzetí staveniště sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, který podepíší odpovědní zástupci obou stran a AO-S (vzor viz příloha č. 2 této MP).

2.3.3 V zápisu se mohou specifikovat zjištěné drobné nedostatky, které nebrání celkovému převzetí staveniště. Současně se uvedou podmínky a lhůty pro jejich odstranění.

2.3.4 Převzetím staveniště přebírá zhotovitel stavby plnou odpovědnost za dění na něm.


DP 3 – PROVÁDĚNÍ STAVBY

V tomto dílčím postupu metodické pomůcky jsou obecně popsány hlavní činnosti při řízení a provádění vodohospodářských staveb. Zvlášť je rozvedena úloha a odpovědnost autorizovaných osob, pověřených vedením provádění staveb ve funkci stavbyvedoucího (AO-S).

3.1 Vedení provádění stavby

3.1.1 Odborné vedení provádění stavby nebo její změny je vybranou činností ve výstavbě (§ 158 SZ). Tuto činnost mohou provádět pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu, což splňují osoby s autorizací v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.1.2 Jako zhotovitel může stavbu provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavbyvedoucím. Současně je povinen zabezpečit, aby všechny práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. zákon č. 360/1992 Sb. a zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 SZ).

3.1.3 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, případně jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních předpisů (§ 160, odst. 2 SZ).

3.1.4 Zhotovitel je povinen doložit nejpozději do osmi dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora BOZP na staveništi (je-li určen stavebníkem) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (§ 16 zákona č. 309/2006 Sb.). Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po dobu přípravy a realizace stavby, předložit podklady pro vypracování Plánu BOZP, zúčastňovat se jeho zpracování a dodržovat jej a brát v úvahu pokyny a podněty koordinátora BOZP.

3.1.5 Autorizovaná osoba, pověřená odborným vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího (AO-S), je povinna řídit provádění stavby v souladu s ustanoveními § 153, odst. 1 a 2 SZ v těchto hlavních oblastech:

Podrobněji jsou činnosti a odpovědnost AO-S rozvedeny v dalších odstavcích tohoto postupu.

3.1.6 AO-S je při vedení provádění stavby podřízena statutárním orgánům zhotovitele (pokud jím není sama), a to v souladu se svým pracovně právním vztahem (zaměstnanec, OSVČ, společník, odpovědný zástupce apod.).

3.1.7 Ve funkci stavbyvedoucího je AO-S nadřízena ostatním řídícím pracovníkům zhotovitele stavby ve všech oblastech svého působení a odpovědnosti. Nadřízenost a podřízenost AO-S je dána též organizačním uspořádáním firmy a funkčním postavením AO-S v ní.

3.1.8 AO-S v počátku své činnosti založí stavební deník a zajistí jeho vedení v souladu s § 157 SZ a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.1.9 Na úvodní list stavebního deníku AO provede zápis o své osobě, oboru autorizace, případně specializaci a opatří deník otiskem svého autorizačního razítka, datem a svým podpisem. Tím dokladuje svou odbornou způsobilost pro vedení stavby. Souběžně o tomto úkonu provede záznam do svého deníku autorizované osoby.

Dále do stavebního deníku uvede jména všech odpovědných pracovníků, pověřených řízením prací na stavbě a rozsahu jejich zmocnění k odborným činnostem. Příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doporučuje se provedení podpisových vzorů těchto pracovníků, zástupců stavebníka i pracovníků AD a TD.

3.1.10 Před zahájením prací AO-S prokazatelně seznámí všechny odpovědné pracovníky s:

3.1.11 AO-S prokazatelně zajistí vstupní a bezpečnostní proškolení všech pracovníků se zaměřením na problematiku daného staveniště a stavebně montážních prací stavby (viz odst. 3.21).

3.1.12 Pokud dojde v průběhu stavby k personální změně AO-S, musí osoba předávající i přebírající provést zápis o přejímce rozestavěné stavby do stavebního deníku. Nastupující AO provede zápis o své osobě (viz odst. 3.1.8); o tomto úkonu provede rovněž záznam do svého deníku AO.

3.2 Dokumentace pro provádění stavby

3.2.1 Pro odborné vedení provádění stavby, řízení výrobních postupů a kontrolní činnosti orgánů státní správy musí být na stavbě tyto dokumenty:

3.2.2 Všechny dokumenty musí být řádně uloženy a chráněny před zcizením, zneužitím nebo znehodnocením povětrností apod. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám.

3.2.3 Štítek potvrzující povolení stavby musí být vyvěšen na viditelném místě při vstupu na staveniště (je to povinnost stavebníka), nebo údaje z něj uvedeny na informační tabuli, označující rozsáhlejší stavby (§ 152, odst. 3, písm. b) SZ).

3.2.4 Jedna kopie projektové dokumentace se používá výhradně pro zachycení změn v průběhu výstavby pro vypracování dokumentace skutečného provedení před předáním díla a nepoužívá se tedy k řízení stavebních procesů.

3.3 Zajištění staveniště

3.3.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádí povinnosti, týkající se oplocení, označení a osvětlení staveniště.

3.3.2 Pro zajištění staveniště se využívá:

3.3.3 Staveniště musí být vždy zabezpečeno vhodnými opatřeními proti vstupu nepovolaných osob a riziku jejich úrazu. Tato opatření musí být provedena před zahájením stavebních prací, a to i na jiných staveništích stavby, skládkách apod.

3.3.4 Skládky a sklady cenných materiálů, výrobků, zařízení, nebezpečných látek apod. musí být řádně zajištěny proti povětrnostním vlivům, zcizení nebo poškození.

3.3.5 Konkrétní opatření pro zajištění staveniště jsou zahrnuta v plánu ZOV (zpracovaného podle MP 1.1.2). Obecně vždy musí splňovat podmínky stavebního povolení a zohledňovat rizika ze stavebních činností a jejich dopadů na bezpečnost osob a okolí staveniště.

3.4 Podrobné vytyčení stavebních objektů (SO)

3.4.1 K vytyčení stavby a jednotlivých objektů slouží:

3.4.2 Autorizovaný inženýr (§ 18 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.) může vytyčovací práce na staveništi provádět sám, nebo je zajistit prostřednictvím odborné organizace.

Autorizovaný technik vytyčovací práce na staveništi sám vykonávat nemůže. Může však provádět podrobná měření, vycházející z vytyčovacích bodů, potřebná pro stavební a montážní práce.

Pokud jsou u účastníků výstavby zřízeny funkce odpovědného geodeta investora (OGI) a odpovědného geodeta dodavatele (OGD), provádějí vytyčovací práce tito pracovníci a výsledky měření si vzájemně protokolárně předávají. AO-S přitom kontroluje soulad prostorové polohy se schválenou projektovou dokumentací.

3.4.3 Všechny pevné body polohového a výškového vytyčení musí být na staveništi umístěny, stabilizovány a zajištěny tak, aby byly chráněny před poškozením, nebo aby je nebylo třeba odstranit při zemních a následných pracích.

3.4.4 Dokladem o vytyčení stavby je vytyčovací protokol.

3.5 Průzkumné práce při provádění staveb

3.5.1 V případech, kdy je realizační dokumentace součástí dodávky stavby a tendrová dokumentace neobsahuje dostatečný geotechnický průzkum, je vhodné ho provést za účelem ověření proveditelnosti řešení, získání údajů o vlastnostech zemin pro provádění prací a vypracování statického řešení, včetně zjištění kvality případné podzemní vody z hlediska agresivity na navržené konstrukce.

3.5.2 Před zahájením zemních prací ověřit ručně kopanými sondami průběh stávajících inženýrských sítí podle projektové dokumentace a podkladů správců sítí (polohově i výškově).

3.5.3 V případě nalezení podzemního vedení, neuvedeného v podkladech z předání staveniště ani projektové dokumentaci, kontaktovat stavebníka, projektanta a správce sítí.

3.5.4 Vhodnou metodou (např. penetrací) ověřit výhodnost navržených způsobů ochrany stavebních jam a reálnost možnosti beranění do potřebných hloubek z hlediska zajištění těsnosti larsenové stěny vetknutím do vhodného geologického podloží.

3.5.5 Před zahájením zemních prací provést pasportizaci stávajícího stavu budov, případně dalších objektů (např. studní), které by mohly být dotčeny výstavbou.

3.6 Vybudování objektů zařízení staveniště (ZS)

3.6.1 V první etapě výstavby zhotovitel vybuduje dočasné objekty, komunikace, přípojky, rozvody a zařízení a instaluje mobilní objekty, potřebné pro zřízení zázemí řídících a výrobních pracovníků, skladování, přípravu montáží, údržbu a jiné stavebně montážní práce. Rozsah ZS je dán charakterem stavby a dokumentací výrobní přípravy.

Po dohodě s investorem lze pro ZS využít po nezbytných úpravách stávajících budov, komunikací, přípojek apod., nebo rozestavěných budov stavby.

3.6.2 Návrh zařízení staveniště je popsán v odstavci 1.6.

3.6.3 Stavbyvedoucí (AO-S) pověřený vedením stavby:

3.7 Řízení výrobních postupů

3.7.1 Dodavatelský systém výstavby vyplývá z charakteru stavby, jejího členění (stavební objekty, provozní soubory) a vztahů mezi účastníky stavebního a investičního procesu. Systém a vzájemné vazby účastníků jsou sjednány ve SOD.

3.7.2 Podle dohodnutého dodavatelského systému a své vnitřní organizační struktury jmenuje zhotovitel odpovědné řídící pracovníky pro stavbu (nebo i stavby), viz odst. 1.10. Organizační systém řízení a odpovědnosti za realizaci dané stavby je uveden ve výrobním příkazu.

3.7.3 Řídicí tým pro větší zakázky obvykle tvoří:

3.7.4 Z hlediska veřejnoprávní odpovědnosti za odborné vedení stavby stavbyvedoucím (viz § 160 SZ) při takovém organizačním uspořádání musí být odpovědný pracovník autorizovanou osobou (AO-S).

V jiných případech může funkci stavbyvedoucího (AO-S) pro jednu nebo více staveb vykonávat například majitel firmy, odpovědný zástupce nebo smluvně sjednaný externí pracovník, pokud mají autorizaci v příslušném oboru.

3.7.5 Stavbyvedoucí (manažer projektu) řídí a kontroluje postup výstavby prostřednictvím pokynů, příkazů, rozhodnutí a opatření, vydávaných technikům a manažerům; je celkově odpovědný za odborné a řádné provádění stavby.

3.7.6 Dílčí (úsekoví) stavbyvedoucí řídí ve svěřené části stavby (stavební objekt, skupina objektů apod.) práce vlastních výrobních kapacit, koordinují je s poddodavateli, kontrolují postupy a nesou za ně přímou odpovědnost AO-S.

3.7.7 Technici (mistři, šéfmontéři) denně organizují, zajišťují a kontrolují docházku a práce přidělených pracovníků nebo montážníků podle postupu výstavby a příkazů stavbyvedoucích.

3.7.8 Manažeři v plném rozsahu zabezpečují práce, dodávky, kontroly a opatření podle povahy svého úkolu a pověření.

3.7.9 Při jednodušším systému řízení se činnosti a odpovědnost kumulují, avšak vždy tak, aby pověřený pracovník (pracovníci) pokrýval (pokrývali) potřeby řádného plnění zakázky.

3.7.10 K rozdělení kompetencí, úkolů a odpovědnosti jednotlivých pracovníků mohou sloužit postupy, popsané v této metodické pomůcce, zvláště pak v DP 1DP 3.

3.7.11 Vedení firmy určí povinnosti pracovníků v popisech pracovních činností, které jsou součástí pracovních smluv zaměstnanců, a upřesní je případ od případu podle druhu stavby a formy dodávky.

3.7.12 Pro průběžné ověřování postupu výstavby, koordinaci činností, řešení závažnějších technických problémů, změn rozsahu dodávek a prací a neshod se na stavbách organizují kontrolní dny. Kontrolní dny svolává investor, případně pověřený účastník výstavby v pravidelných termínech nebo podle aktuální potřeby, a pořizuje z nich zápis. Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci:

3.7.13 Vedení stavby zhotovitele podle potřeby svolává operativní (koordinační) porady pracovníků k přímé informovanosti o úkolech a způsobech jejich zajišťování.

3.7.14 Vedle vlastního řízení a organizování prací musí být při stavbě obecně zajištěny i následující oblasti:

3.8 Koordinace prací

Vymezují se funkce stavbyvedoucího AO-S z hlediska jeho řídící a organizátorské funkce na stavbě, který má povinnosti podle SZ z hlediska ochrany veřejného zájmu.

3.8.1 Koordinace prací představuje souhrn rozhodnutí, opatření, pokynů nebo příkazů, jimiž vedoucí pracovníci stavby přímo řídí postup stavebně montážních prací na základě:

Podle dodavatelského systému výstavby mohou být zřízeni i samostatní koordinátoři dodávek a prací sjednaných dodavatelů.

3.8.2 Stavbyvedoucí koordinují tyto hlavní činnosti:

3.8.3 Mistři a vedoucí pracovních čet (předáci) koordinují:

3.8.4 Autorizovaná osoba (AO-S) v rámci svých koordinačních činností:

3.9 Součinnost s poddodavateli

3.9.1 Poddodavatelé odpovídají za:

3.9.2 Před zahájením činnosti poddodavatelů vedení stavby zajišťuje vytvoření podmínek pro jejich práci v souladu s uzavřenými obchodními smlouvami a technickými podmínkami.

Stavbyvedoucí zejména:

AO-S zejména:

3.9.3 Během prací poddodavatelů:

Stavbyvedoucí zejména:

AO-S zejména:

3.9.4 V závěru prací poddodavatelů:

Stavbyvedoucí nebo pověření odborní pracovníci dodavatele

AO-S:

3.9.5 Služby, které zajišťuje zhotovitel stavby pro své poddodavatele (sociální, skladovací, výpomoci, energie, materiály apod.), se obvykle poskytují za úhradu, pokud není sjednáno jinak.

3.10 Kontrolní činnosti, řízení jakosti

3.10.1 Zásady kontrolních činností zajišťujících jakost prací a dodávek jsou obsaženy ve výstupu výrobní přípravy (viz též odst. 1.7).

Plán jakosti obchodního případu je dokument uvádějící specifické způsoby zabezpečující jakost. Plán zkoušek je dokument, ve kterém jsou uvedeny požadavky zhotovitele na zkoušky, přejímky a kontroly jakosti na dodávaný výrobek nebo službu od podzhotovitelů. Plán kontrol kvality je dokument zpracovaný obvykle zhotovitelem, uvádějící všechny kontrolní úkony, které zahrnují výrobu, montáž a služby při realizaci předmětu smlouvy s vyznačením stupně důležitosti.

3.10.2 Realizace zakázky z hlediska řízení jakosti obecně zahrnuje:

3.10.3 Rozhodující oblasti kontrol:

3.10.4 V souladu s § 132§ 133 a § 134 SZ provádí stavební úřad dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv dotčených právnických a fyzických osob a nad plněním povinností, vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů, vydaných k jeho provedení.

Stavební úřady provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi, určené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek, před vydáním kolaudačního souhlasu a v dalších případech, uvedených v § 133 SZ.

3.10.5 Stavbyvedoucí (AO-S) zajišťuje připravenost stavby ke kontrolním prohlídkám ve fázích, uvedených v podmínkách stavebního povolení; na výzvu stavebního úřadu se jich zúčastňuje. K tomu v dostatečném předstihu oznámí stavebníkovi (resp. z jeho pověření stavebnímu úřadu) datum, k němuž je příslušná fáze stavby ukončena, a připraví potřebné podklady, zejména:

3.10.6 Autorizovaná osoba provádí kontroly sama, nebo jimi pověřuje odborně způsobilé techniky stavby (u větších staveb se ustanovuje manažer řízení jakosti).

AO-S při vstupních kontrolách materiálů a výrobků pro stavbu zajišťuje, aby byly použity jen takové výrobky a konstrukce, které splňují ustanovení § 156 SZ a u rozhodujících dodávek byly jejich vlastnosti posouzeny a ověřeny (viz odst. 3.12.4).

AO-S prověřuje a shromažďuje doklady o výsledcích kontrol, zkoušek, revizí a dokumentaci o shodě výrobků s normami a požadavky na výrobky.

AO-S odpovídá za to, že nebudou zabudovány výrobky nebo zařízení, nesplňující požadované vlastnosti, nebo že se nebude pokračovat v chybných technologických postupech. Souhlas s pokračováním prací nebo použitím výrobků může vydat až po vyřešení vzniklých neshod.

3.11 Ochrana proti klimatickým vlivům

3.11.1 Staveniště, stavba, objekty i jejich rozestavěné části musí být po celou dobu zabezpečovány proti poškození nebo znehodnocení mimořádnými povětrnostními nebo jinými přírodními vlivy. K nim patří:

3.11.2 Hlavní opatření k ochraně:

3.11.3 Stavbyvedoucí vydává příslušné pokyny k zabezpečení stavby a kontroluje plnění nařízených opatření (zejména před dny pracovního klidu, nebo podle předpovědi počasí).

3.11.4 V případě mimořádné události vedení stavby operativně vytváří podmínky pro minimalizaci následků a škod. Současně zajišťuje bezprostřední ohlášení pojistné události pojišťovně, u které má dodavatel sjednáno pojištění stavby.

3.12 Materiálové zásobování

3.12.1 Po podpisu SOD na realizaci stavby pověřené pracoviště (nebo pracovník) zhotovitel zajišťuje smluvní dodávky materiálů pro předmětnou stavbu formou uzavření obchodních smluv, nebo potvrzení objednávek s vybranými (nebo dlouhodobě sjednanými) dodavateli a výrobci (viz odst. 1.9).

3.12.2 Lhůty jednotlivých dodávek se řídí harmonogramem výstavby a upřesňují v týdenních nebo měsíčních požadavcích stavbyvedoucích.

3.12.3 Dodávky betonové směsi nebo operativní nákupy menších množství materiálů si obvykle zajišťují stavbyvedoucí přímo (většinou na základě rámcových smluv firmy s dodavateli).

3.12.4 Vstupní kontrolou dodávek (materiály, dílce, zařízení, výrobky apod.) se na stavbě prověřuje množství a jakost dodávek. Ověřuje se, zda jsou výrobky nakupovány a dodávány v souladu se smluvními podmínkami, objednávkami, projektovou dokumentací, technickými normami nebo i jinými předpisy, vztahujícími se na ně (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ) a zda splňují ustanovení § 156 SZ. Vedle tohoto zákona je uveden v účinnost další zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který má již cca 11 NV (např. NV č. 116 až 122219426/2016 Sb. atd.), vše ve znění pozdějších předpisů.

U technologických, případně jiných vybraných strojů a zařízení je možno provádět vstupní kontrolu dodávek přímo u výrobce v průběhu vlastní výroby.

Přejímající při vstupní kontrole současně přebírá doklady o dodávce (dodací listy, technickou dokumentaci, certifikáty kvality, prohlášení o shodě apod.).

3.12.5 Vstupní kontrolu provádí určený pracovník, mající k tomu potřebné znalosti a zkušenosti. K technicky a odborně náročnějším přejímkám nebo ke sporným případům může být přizván specialista, nebo se využije služeb inspekčního orgánu.

3.12.6 Při kvantitativní přejímce se kontroluje množství odpovídající dodacímu listu, poškození obalů, kompletnost dodávky apod.

3.12.7 Při kvalitativní přejímce se zejména kontroluje shoda dodávky s předepsanou nebo sjednanou jakostí, technickými normami apod., úplnost dokladů a dokumentace dodávky.

3.12.8 Nejsou-li zjištěny závady, přejímající potvrdí příjem na dodacím listu a uvede místo pro uložení, případné zabudování materiálu či zařízení (SO, PS) a pro jeho následnou identifikaci a zajistí podklady pro zúčtování dodávky.

V případě zjištěné neshody se sepíše reklamační zápis a zajistí podpis přepravce. Protokoly o neshodách z kvantitativních i kvalitativních přejímek předává přejímající tomu, kdo obchodní případ sjednal, k provedení reklamačního řízení.

3.12.9 V případech, kdy je výrobek nutné zabudovat dříve, než může být zkontrolována jeho jakost (např. betonová směs), musí být tato dodávka identifikována a sledována záznamem ve stavebním deníku (tj. přesně popsáno místo jeho zabudování a musí být zajištěn odběr vzorků). Při následném zjištění neshody musí tyto záznamy umožnit jednoznačné určení míst, kde bude nutno provést nápravná opatření.

3.13 Mechanizace pro provádění stavby

3.13.1 Pracovník nebo útvar, pověřený ve firmě zajišťováním a provozováním mechanizačních a dopravních prostředků, odpovídá zejména za:

3.13.2 Mechanizační prostředky pro potřeby stavby se přidělují na stavby podle požadavků stavbyvedoucího. Po převzetí mechanizačního prostředku odpovídá za jeho provoz, údržbu a náklady s tím spojené středisko (stavba), kterému byl prostředek přidělen (pokud náklady nejsou součástí ceny za pronájem nebo jiných ujednání).

Nasazení a využívání mechanizačních prostředků vychází ze závěrů výrobní přípravy stavby a konkrétních podmínek dodavatele (viz odst. 1.11).

Pracovníci, jimž byly mechanizační prostředky, včetně malé mechanizace poskytnuty, musí být prokazatelně poučeni o jejich bezpečném užívání, udržování a ochraně proti zneužití nebo zcizení.

3.13.3 Referentská vozidla se přidělují příslušným pracovníkům podle pravidel, daných organizačním a pracovním řádem firmy. Vedení firmy odpovídá za provoz těchto vozidel a za pravidelné školení jejich řidičů.

3.13.4 Vedení stavby odpovídá za čistění vozidel a mechanismů, vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace nebo plochy.

3.14 Technologická zařízení a vybavení stavby

3.14.1 K vybavení staveb patří případ od případu zejména tyto druhy zařízení:

3.14.2 Způsob a forma zajišťování, skladování, zabudování a uvádění těchto zařízení do provozu jsou odvislé od:

3.14.3 Vedení stavby v souladu s ujednáními příslušných SOD zajišťuje:

Viz též návazné kapitoly této MP.

3.15 Provozně nevyzkoušená zařízení a technologické postupy

3.15.1 Provozně nevyzkoušené stroje, zařízení a technologické postupy jsou uplatňovány s cílem využití nejnovějších poznatků vědy a techniky, inovačních procesů a nových technologií.

3.15.2 Provozně nevyzkoušenými stroji a zařízeními se rozumí stroje nebo zařízení:

jejichž vývoj v době navrhování není zcela ukončen, anebo již byly vyvinuty a nelze je vyzkoušet jinak než v podmínkách odpovídajících budoucímu provozu,

3.15.3 Provozně nevyzkoušenými soubory se rozumějí soubory, které buď celé nebo jejich rozhodující části (stroje a zařízení určující funkci a výkon souboru) splňují podmínky provozně nevyzkoušených strojů a zařízení.

3.15.4 Za provozně nevyzkoušený systém se považuje takové uspořádání souboru strojů a zařízení, které byly v praxi samostatně vyzkoušené, a nyní mají být funkčně uspořádány způsobem, který dosud nebyl v praxi vyzkoušen.

3.15.5 Při navrhování provozně nevyzkoušených strojů, zařízení a systémů v projektu zhotovitel odůvodní použití dohodnutých provozně nevyzkoušených strojů, zařízení a systémů, uvede předpokládané výhody a upozorní na případná rizika.

3.15.6 Zhotovitel zpracuje na žádost objednatele za samostatnou úhradu potřebná projektová řešení k eliminaci negativních důsledků a k zajištění realizace náhradního řešení, tj. navrhne náhradní řešení pro případ, že by se provozně nevyzkoušené stroje, zařízení nebo systém v praxi zcela neosvědčily (neplnily projektem předpokládané funkce a parametry).

3.16 Dílčí kontroly a přejímky prací

3.16.1 V průběhu výstavby dochází k dílčím kontrolám a převzetí provedených prací a dodávek v těchto obvyklých případech:

3.16.2 Při provádění dílčích kontrol a přejímek se postupuje podle ujednání SOD (např. termín a forma výzvy k přejímce, opakování přejímky, úspěšnost zkoušek apod.).

3.16.3 Těchto dílčích přejímek se účastní pověření zástupci dodavatele (AO-S, stavbyvedoucí, šéfmontér) a objednatele (obvykle odborný technický dozor), případně provozovatel a uživatel. Ke kontrolám podzemních vedení a napojovacích míst pro nově zřizovaná vedení musí být přizváni správci sítí.

3.16.4 Výsledek dílčích přejímek se zapisuje do stavebního deníku. U náročnějších případů (např. ukončená poddodávka) se navíc sepíše samostatný protokol. Zápisy a protokoly podepisují a kopie obdrží vždy odpovědní zástupci všech zúčastněných stran.

3.16.5 Stavbyvedoucí (AO-S) na stavbě:

3.17 Vedení dokumentů a dokumentace stavby

3.17.1 Přehled dokumentů potřebných pro řízení stavby je uveden v odst. 3.2.

3.17.2 V průběhu výstavby se vedou následující dokumenty a dokumentace:

3.17.3 Dokumentace stavby musí prokazatelně zachycovat průběh výstavby a všechny dohody a vlivy, které mají dopad na:

3.17.4 Pokud se o určitém aktu sepisuje samostatný zápis nebo protokol (kontroly, přejímky, školení, změny apod.), vždy se o tom provede i záznam do stavebního deníku.

AO-S vždy kontroluje a zajišťuje úplnost dokladů a dokumentů z hledisek, uvedených v odst. 3.17.3

AO-S dbá na řádné, přehledné a bezpečné uložení dokumentů až do jejich předání stavebníkovi při přejímce stavby.

3.17.5 Autorizovaná osoba (AO-S) u jednodušších staveb vede dokumentaci v rozsahu podle charakteru zakázky. U rozsáhlých staveb AO-S pověří vedením částí dokumentace stavbyvedoucí, kteří jsou odpovědni za kompletní a správné vedení příslušné dokumentace.

3.18 Technické řešení provádění stavby

3.18.1 Stavbyvedoucí (AO-S) spolupracuje s technickým úsekem nebo technikem (manažerem) přípravy dodavatele, technickým dozorem investora (TD) a autorským dozorem projektanta (AD) – pokud byl ustanoven – při řešení všech důležitých postupů a prací obzvlášť v následujících oblastech:

3.18.2 Pokud dojde ke změně stavby před jejím dokončením, musí stavebník vyřídit povolení od stavebního úřadu (§ 118 SZ). Změnu stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě, zápisem do stavebního deníku, při kontrolní prohlídce stavby (§ 134 SZ).

3.18.3 Stavbyvedoucí (AO-S) nebo pověřený pracovník dodavatele zapisují změny a výsledky dohod o technických řešeních do stavebního deníku, případně do deníku změn, a dbají na to, aby byly opatřeny podpisy oprávněných osob všech zúčastněných stran. Zápisy slouží k dokumentování ujednání, při řešení reklamací a při změnách smluvních podmínek.

3.18.4 Pokud jakákoli vyvolaná změna vyžaduje změnu projektové dokumentace, případně má vliv i na podmínky stavebního povolení, AO-S uplatňuje řešení případu u TD a AD v zájmu plynulého postupu prací. V případě změny stavby před dokončením AO ověří souhlas příslušného stavebního úřadu s touto změnou.

3.18.5 Jestliže změna vyvolá omezení nebo přerušení prací, stavbyvedoucí (AO-S) operativně řeší její organizační a smluvní dopady (přesun pracovníků a mechanismů, zabezpečení rozpracovaného díla, změny lhůt, případně i vliv na cenu).

3.18.6 Změny rozsahu stavebně montážních prací se řeší přípočty nebo odpočty formou dodatků k původně sjednaným cenám. Oprávněnost dodatků musí dodavatel stavby vždy zdůvodnit a odsouhlasit s objednatelem, případně i projektantem, a to v souladu s ustanoveními SOD. Údaje o těchto změnách mohou být vedeny na samostatných změnových listech nebo v deníku změn.

3.18.7 AO-S postupuje obdobně při řešení technických, termínových a cenových problémů i u svých poddodavatelů. Vůči stavebníkovi, příp. projektantovi, je odpovědnou osobou za řešení problematiky stavby jako celku.

3.18.8 AO-S odpovídá za to, že všechny úpravy a změny projektu během stavby budou zachyceny v dokumentaci skutečného provedení stavby (viz odst. 3.28).

3.19 Řešení neshod a rozporů

3.19.1 Hlavní neshody a rozpory vznikají při realizaci stavby obzvlášť při:

3.19.2 AO-S zajišťuje, aby žádný neshodný výrobek nebyl zabudován nebo neshodný postup nebyl dále uplatňován bez řádného vyřešení neshod (viz též odstavce 3.10, 3.123.16).

3.19.3 O vzniku a řešení neshod a rozporů se vždy provádí zápisy do stavebního deníku. U firem, které mají certifikovaný systém managementu řízení jakosti, se použijí zavedené formuláře a postupy.

3.20 Jednání s orgány a třetími osobami

3.20.1 Stavbyvedoucí (AO-S) projednává otázky provádění stavby podle potřeby s dotčenými orgány, vlastníky technické infrastruktury i s dotčenými osobami buď z titulu své odpovědnosti za realizovanou stavbu, nebo na základě pověření stavebníka.

Pokud tato jednání mají dopad na smluvní závazky, AO-S odsouhlasí stanoviska a podmínky s příslušnými odpovědnými pracovníky a statutárním orgánem dodavatele.

3.20.2 Některé příklady jednání a projednání:

3.20.3 Dojde-li při stavebních činnostech k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů staveb, chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům, postupuje stavbyvedoucí se stavebníkem podle ustanovení § 176 SZ.

3.20.4 Stavbyvedoucí AO-S zaznamenává výsledky jednání a dohody vždy do stavebního deníku, v případě potřeby pořizuje navíc samostatné zápisy.

3.21 Zabezpečení BOZP a PO

3.21.1 Výčet hlavních rizikových faktorů a činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), včetně příslušných právních předpisů a technických norem, vztahujících se na tyto oblasti, je uveden v odst. 1.15 a též v příloze č. 1 této MP. Podrobněji je problematika rozvedena v MP 1.1.2MP 2.6.

3.21.2 Zhotovitel stavby jako zaměstnavatel je povinen soustavně vytvářet podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci na svých pracovištích a stavbách v souladu s ustanoveními § 101 až § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů.

3.21.3 Hlavní požadavky, kladené na staveništi pro ochranu zdraví při práci:

Podrobněji viz § 2 až § 8 zákona č. 309/2006 Sb.

3.21.4 Zhotovitel stavby jako zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý sám; jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, nebo jinou odborně způsobilou osobou (viz § 9 až § 11 zákona č. 309/2006 Sb.).

3.21.5 Na stavbách, pro které určil zadavatel stavby (stavebník) jednoho nebo více koordinátorů BOZP podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel i jiné fyzické osoby, které se osobně podílejí na zhotovení stavby, aktivně spolupracují s tímto koordinátorem. Zhotovitel je při tom povinen:

Viz § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb.

3.21.6 Koordinátor BOZP je při realizaci stavby povinen:

Viz § 18 zákona č. 309/2006 Sb.

3.21.7 Pravidla pro zajištění BOZP jsou stanovena v nových právních předpisech, zejména v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro zajištění požární bezpečnosti určuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3.21.8 Stavbyvedoucí (AO-S) je povinen v souladu s § 153 SZ při řízení stavby zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví a bezpečnosti práce. Jeho úloha spočívá především v uplatňování bezpečnostních předpisů v reálných podmínkách dané stavby, a to obzvláště:

3.21.9 Způsobilost pracovníků k činnostem na stavbě se zajišťuje zejména následujícími formami:

3.21.10 O bezpečnostních školeních pracovníků stavby (vlastních i poddodavatelů) se pořizují zápisy, obsahující témata školení a opatřené datem konání a podpisy všech účastníků.

Zápisy se obvykle provádějí v deníku BOZP. Záznam o školení se provede i do stavebního deníku.

Do deníku BOZP se zapisují též výsledky kontrol, případy úrazů a mimořádných událostí.

3.21.11 Stavbyvedoucí a odpovědní pracovníci dodavatele v oblasti bezpečnosti práce zajišťují zejména:

3.21.12 AO-S spolupracuje:

3.21.13 AO-S a jím pověření technici po dobu zhotovování díla zabezpečují také jeho ochranu před poškozením nebo zcizením až do dne, kdy podle SOD převezme odpovědnost za ochranu díla objednatel (ukončením přejímacího řízení a podepsáním protokolu).

3.22 Ochrana ŽP při realizaci stavby

3.22.1 Podmínky pro ochranu životního prostředí (ŽP) musí být specifikovány přiměřenou formou a rozsahem už v technické přípravě stavby (viz odst. 1.16).

3.22.2 Autorizovaná osoba (AO-S) při výstavbě uplatňuje podmínky dané právními předpisy, ujednáními SOD, stavebním povolením a výstupy z výrobní přípravy jak u vlastních pracovníků, tak i u poddodavatelů.

3.22.3 Stavbyvedoucí (AO-S) je mimo jiné povinen řídit provádění stavby tak, aby zajistil dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, uspořádání staveniště a provozu na něm, a působit k odstranění závad při provádění vzniklých (viz § 153 SZ). Současně má povinnost bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, pokud by došlo při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám (§ 155 SZ).

3.22.4 Při výstavbě liniových staveb je stavbyvedoucí povinen dbát na dodržování podmínek při činnostech v ochranných pásmech vodních zdrojů a minimalizaci škod na pozemcích, kulturách, vegetaci a lesu, zejména při dotčení majetku občanů.

3.22.5 AO-S musí dbát na minimalizaci dopadů, vyplývajících ze stavebních prací (bourání, prašnost, hlučnost mechanismů, vibrace, znečištění vodních toků), na pracovníky i na okolí (např. práce v noci, v blízkosti škol, zdravotnických zařízení apod.).

3.22.6 Pověřený pracovník zhotovitele vede evidenci o nakládání s odpady (§ 39, zákona č. 185/2001 Sb.), tj. zejména doklady ze skládek, z likvidace nebezpečných odpadů oprávněnými pracovišti apod. Tato evidence je předepsanou a povinnou součástí dokumentace, předkládané ke kolaudačnímu řízení.

3.22.7 Při vzniku havárie nebo poškození ŽP vedení stavby, případně v součinnosti s dalšími útvary dodavatele, operativně provádí nezbytná opatření k omezení ekonomických i environmentálních dopadů. Podle havarijních plánů, rozsahu a náročnosti škod zajistí odstranění následků vlastními silami nebo hasiči, případně odborně způsobilými a vybavenými firmami.

3.23 Odpadové hospodářství

3.23.1 Požadavky právních předpisů vycházejí ze zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o důslednou separaci, označení a ukládání odpadů, jejich případné předávání oprávněným osobám, vedení průběžné evidence odpadů, vyhotovení ročních hlášení apod.

3.23.2 V případě, kdy při stavební činnosti dochází i ke vzniku odpadů kategorie „N“ (nebezpečné), je třeba požádat příslušný orgán životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

3.23.3 Pokud je zhotovitel nositelem certifikátu podle ČSN EN ISO 14001, řídí se ustanoveními příslušné dokumentace.

3.24 Ekonomika zakázky, fakturace

3.24.1 Řízení ekonomiky zakázky využívá ekonomického a finančního plánu zakázky, vytvořeného manažerem nákladů zakázky ve spolupráci s ekonomickým úsekem. Manažer nákladů zakázky kontroluje a řídí náklady v souladu s ekonomickým a finančním plánem ještě před jejich vynaložením, případný nesoulad s plánem signalizuje předem a společně s vedoucím zakázky navrhuje opatření k nápravě. Na základě podkladů od vedení stavby ekonomický úsek průběžně zpracovává nabíhající náklady a výnosy zakázky a provádí porovnání s plánem zakázky. Pokud je skutečnost rozdílná od plánu, ekonomický úsek s manažerem nákladů provede rozbor příčin tohoto nesouladu (např. vícepráce, chyba v rozpočtu apod.) a navrhne opatření k nápravě.

3.24.2 Kontrola nákladů probíhá podle jednotlivých druhů nákladů, zahrnutých do plánu nákladů zakázky podle odst. 1.5:

Zahrnuje rovněž kontrolu fakturace dodavatelů materiálů a služeb ve vazbě smlouvy. Věcnou správnost došlých faktur prověřuje manažer nákladů zakázky (oprávněnost fakturace, správnost rozsahu plnění, soulad fakturované ceny se smluvním ujednáním apod.), formální správnost došlých faktur prověřuje ekonomický úsek (náležitosti daňových dokladů, uskutečnění zdanitelného plnění apod.).

3.24.3 Fakturace na zakázce probíhá v termínech podle smlouvy o dílo. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, vzájemně odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Soupis provedených prací zpracovává odpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí, manažer nákladů apod.); obsahuje přehled prací a dodávek uskutečněných ve sledovaném období nebo etapě v jednotkách množství, včetně jednotkových cen a souhrnného finančního vyjádření. Pro průběžné sledování celkem provedeného rozsahu obsahuje i finanční vyjádření provedených prací od počátku výstavby.

3.24.4 Vlastní faktura (daňový doklad) obsahuje povinné a ostatní náležitosti:

3.24.5 Při ukončení zakázky je vystavována závěrečná (konečná) faktura, ve které je provedena rekapitulace veškeré fakturace na zakázce (odděleně od daňového základu závěrečné /konečné/ faktury). Obsahem konečné faktury jsou rovněž dopady všech případných změn, vzniklých v průběhu stavby (vícepráce nebo méněpráce).

3.24.6 Celkové výnosy jsou tvořeny fakturací provedených prací a plateb za poskytnuté služby. Po odpočtu všech nákladů se zakázkou spojených vzniká skutečný zisk na zakázce. Zisk je základní podmínkou pro existenci a rozvoj stavební firmy. Jeho využití se řídí vnitřními ekonomickými pravidly.

3.24.7 Každý podnikatel je povinen na všech svých obchodních listinách (objednávkách, obchodních dopisech, fakturách) uvádět kompletní identifikační údaje o své firmě, tj. jméno, název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaje o tomto zápisu, včetně spisové značky, respektive údaj o zápisu do jiné evidence.

3.24.8 Stavbyvedoucí (AO-S) je v souladu se svým pracovněprávním postavením odpovědný nebo spoluodpovědný zejména za:

3.25 Zkoušky smontovaných zařízení

3.25.1 V průběhu a po skončení montáží provozních celků, dílčích provozních celků, provozních jednotek, strojních potrubních a kabelových rozvodů, strojního zařízení, vybavení a elektrických zařízení se provádějí následující druhy zkoušek:

3.25.2 Cílem zkoušek je průkaz zajištění:

Výstupem úspěšných zkoušek je zápis nebo protokol, ve kterém se potvrzuje, že výsledky zkoušek odpovídají příslušným předpisům, normovým hodnotám, projektovaným parametrům a požadavkům SOD. Tím se stvrzuje souhlas s pokračováním v následných pracovních postupech, nebo s převzetím zařízení do zkušebního provozu.

O výsledcích zkoušek se rovněž pořizuje zápis do stavebního deníku.

3.25.3 Zhotovitel stavby:

3.25.4 Stavbyvedoucí (AO-S)

3.26 Individuální, komplexní a garanční zkoušky

3.26.1 Individuální vyzkoušení

3.26.2 Komplexní zkoušky

3.26.3 Garanční zkoušky

3.27 Podmínky prací za provozu

3.27.1 V průběhu výstavby se stavební práce mohou dotýkat provozu cizích zařízení, zařízení investora nebo zařízení, smontovaných jako součást dodávky stavby.

3.27.2 Zařízení jiných vlastníků mohou být například:

3.27.3 Pro práce na těchto objektech nebo v souběhu s nimi (v ochranných pásmech, křížení a napojování sítí apod.) musí být základní podmínky obsaženy už v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

Před vlastním prováděním prací zhotovitel stavby za součinnosti s objednatelem písemně dohodnou s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci objektů nebo sítí podrobné podmínky, které zahrnují případ od případu:

3.27.4 Při stavebních pracích v prostorách s provozem technologických zařízení investora (výrobní a skladová zařízení apod.) musí být obdobně sjednány podmínky pro zajištění provozu jak technologických zařízení, tak i pro provádění stavebních prací, obzvlášť:

3.27.5 Pro individuální kompletní vyzkoušení a zkušební provoz zařízení, která jsou součástí dodávky stavby, musí být podmínky pro provedení zkušebních operací dohodnuty již ve smlouvách o dílo s poddodavateli technologie a v technické přípravě stavby.

3.27.6 Stavbyvedoucí (AO-S) odpovídá za to, aby obecně vždy byly:

3.28 Dokumentace skutečného provedení stavby

3.28.1 Změny a úpravy projektové dokumentace, provedené v průběhu výstavby, se řeší a potvrzují podle postupu, uvedeného v odst. 3.18

3.28.2 Pověřený pracovník zhotovitele stavby shromažďuje dokumenty o všech schválených a provedených změnách vyvolaných dodavatelem, poddodavateli, stavebníkem nebo projektantem; před předáním díla zajistí jejich zaznamenání do dokumentace skutečného provedení stavby.

3.28.3 Dokumentaci skutečného provedení zabezpečuje zhotovitel stavby podle složitosti a rozsahu změn a charakteru stavby, případně podle požadavku stavebníka:

3.28.4 Zhotovitel stavby označí dokumentaci skutečného provedení stavby vhodným způsobem a opatří ji svým razítkem.

3.28.5 Stavbyvedoucí (AO-S) předává dokumentaci skutečného provedení stavby objednateli při přejímce díla. Ten se pak řídí ustanoveními § 121 SZ.


DP 4 – PŘEDÁNÍ STAVBY

4.1 Výstupní kontrola zhotovitele

4.1.1 Zhotovitel (dodavatel) stavby si obvykle provádí vlastní výstupní kontrolu díla, kterou prověřuje jeho způsobilost k předání investorovi nebo objednateli. Výstupní kontrolu uskuteční v dostatečném předstihu před předáním díla, aby byl čas na odstranění zjištěných neshod.

4.1.2 Výstupní kontrolu provádí pracovník nebo pracovníci dodavatele, odborně způsobilí a pověření k této činnosti. Po dohodě se výstupní kontroly může účastnit i TD objednatele.

4.1.3 Výstupní kontrola se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

4.1.4 Autorizovaná osoba (AO-S) se seznámí s výsledky výstupní kontroly a činí rozhodnutí k odstranění zjištěných neshod.

AO-S kontroluje, zda byly splněny obecné technické požadavky na výstavbu, platné předpisy a též podmínky stavebního povolení.

4.2 Doklady k přejímce díla

4.2.1 Pověřený pracovník dodavatele shromažďuje všechny doklady, které se vyžadují při přejímce díla investorem (objednatelem) a následně k úřední kolaudaci; pořizuje jejich seznam, případně potřebné kopie.

4.2.2 AO-S prověří jejich platnost a úplnost.

4.2.3 Součástí předání vodohospodářského díla zhotovitelem je včasné dodání následujících dokumentů v písemné podobě a českém jazyce objednateli:

4.3 Přejímka díla

4.3.1 Na základě smlouvy o dílo, úspěšného ukončení výstupní kontroly, výsledků zkoušek, kontroly dokladů a podle druhu stavby vyzve zhotovitel objednatele (investora) k převzetí:

4.3.2 Výzvu k přejímce provede dodavatel (zhotovitel) písemně zápisem ve stavebním deníku, který může doplnit i samostatným dopisem, obvykle 2 týdny před navrhovaným termínem přejímky.

4.3.3 Přejímky díla se účastní odpovědní (pověření) zástupci dodavatele (zhotovitele) a stavebníka (objednatele).

4.3.4 Podle povahy případu mohou být k přejímce přizváni:

4.3.5 Autorizovaná osoba (AO-S) se účastní přejímacího řízení. Při tom předá všechny požadované doklady (viz odst. 4.2), dokumentaci skutečného provedení stavby (viz odst. 3.28) a případný soupis vad a nedodělků.

4.3.6 Účastníci přejímacího řízení provedou podrobnou prohlídku stavby (předávané části), kontrolu shody s projektovou dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo a kontrolu předaných dokladů a podle výsledku rozhodnou, zda dílo je způsobilé převzetí.

4.3.7 Pokud dílo splňuje vlastnosti a parametry dané v projektové dokumentaci, smlouvě o dílo v platných předpisech a technických normách, respektuje podmínky stavebního povolení a zjištěné neshody a nedodělky nebrání převzetí, sepíší zápis (protokol) o předání a převzetí díla a v něm uvedenou zejména:

Zápis (protokol) se v závěru opatří datem a podpisy odpovědných zástupců zhotovitele a objednatele.

Vzor zápisu o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí viz příloha č. 3 této MP.

Tímto aktem přecházejí všechna práva, nároky a odpovědnost k předávanému dílu na přebírajícího.

4.3.8 AO-S učiní o přejímce a jejím výsledku záznam do stavebního deníku a tento zápis opatří svým autorizačním razítkem. O použití autorizačního razítka provede záznam i do svého deníku AO.

4.3.9 V případě, že závady zjištěné při přejímce brání řádnému převzetí a užívání díla, stavebník přejímací řízení přeruší nebo zruší. Zhotovitel odstraní tyto závady nebo zajistí jejich odstranění u svých poddodavatelů a provede novou výzvu k přejímce. K řešení případných rozporů při přejímce si může zhotovitel nebo stavebník získat nestranný odborný posudek.

Má-li tato skutečnost vliv na lhůty, cenu nebo vzniklé ztráty uživatele, postupuje se podle ujednání smlouvy o dílo, případně podle ustanovení obchodního (občanského) zákoníku.

4.3.10 Při neshodách vzniklých na straně investora (vadná dodávka, opoždění sjednaného plnění, znemožnění dokončovacích prací nebo jejich poškození provozem investora) platí rovněž smluvní ujednání (převzetí díla s neshodami, odstranění bez nároku investora na sankce, případně s úhradou vícenákladů dodavatele).

4.3.11 Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtách sjednaných v přejímacím protokolu nebo ve SOD. Pokud okamžitému odstranění vadí jiné podmínky (např. klimatické), dohodne se přiměřeně delší doba.

4.3.12 V případě, že odstranění neshod, vad a nedodělků představuje změnu rozsahu plnění (redukce nebo rozšíření rozsahu prací), sjednají zástupci stran finanční vyrovnání, případně změnu lhůt plnění.

4.3.13 O odstranění neshod, vad a nedodělků sepíší zástupci obou stran po kontrole provedených prací zápisy, navazující na body a ujednání z přejímacího protokolu.

4.4 Vyklizení staveniště

4.4.1 Podmínky a lhůty pro úplné vyklizení staveniště po dokončení stavby jsou obsaženy ve SOD a upřesněny v předávacím protokolu.

4.4.2 Dodavatel při tom:

Všechny tyto činnosti provádí dodavatel na své náklady, pokud nebylo ve SOD sjednáno něco jiného.

4.4.3 Jsou-li k likvidaci ZS a vyklízení staveniště potřebné některé provizorní části zařízení (panelové vozovky, hygienická zařízení apod.), dohodne dodavatel s investorem termíny pro jejich postupné vyklízení.

4.4.4 Pokud některé části nebo objekty zařízení staveniště převezme stavebník pro další využití, dohodne s dodavatelem příslušné právní a finanční náležitosti dodatkem ke SOD.

Stavebník k tomu předem vyřídí souhlas stavebního úřadu se změnou v užívání a s nezbytnými stavebními úpravami (viz § 126 a § 127 SZ).

4.4.5 Stavbyvedoucí (AO-S) odpovídá při vyklízení staveniště za:

O ukončení vyklízení staveniště sepíše se stavebníkem zápis.

4.4.6 U liniových staveb se vyklízení staveniště zpravidla provádí po dílčích úsecích podle dohody s objednatelem a terénních a klimatických podmínek.

4.5 Zahájení zkušebního provozu a účast na ZP

4.6 Provozní řád

4.6.1 Provozní řád obsahuje předpisy, pokyny a dokumentaci pro provozování vodohospodářské stavby. Zpravidla se zpracovává jako provozní řád pro zkušební provoz a po ukončení zkušebního provozu zapracováním výsledků ZP vzniká provozní řád pro trvalý provoz. Provozní řád zajišťuje objednatel a zpravidla zpracovává buď projektant, nebo zhotovitel, většinou zhotovitel technologické části.

4.6.2 Provozní řád obsahuje textovou část s titulním listem a s vlastním textem a výkresovou část.

4.6.3 Titulní list textové části provozního řádu obsahuje zejména název díla, jméno (název) a adresu objednatele, provozovatele, projektanta, zhotovitele stavební a technologické části, zpracovatele provozního řádu, datum zahájení zkušebního a trvalého provozu, podpis a datum schválení provozního řádu.

4.6.4 Vlastní text provozního řádu obsahuje základní údaje o stavbě a pokyny pro její provozování.

4.6.5 V základních údajích o stavbě se uvede:

4.6.6 Pokyny pro provozování stavby, kromě základních povinností provozovatele, obsahují zejména:

4.6.7 Výkresová část provozního řádu stavby obsahuje zejména tyto přílohy:

4.6.8 Provozní řád schvaluje vlastník vodohospodářského díla.

4.7 Užívání stavby

4.7.1 Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, vymezenou v § 119 SZ, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Žádost o kolaudační souhlas podává stavebník na základě úspěšného dokončení stavby, výsledků zkoušek a přejímacího řízení mezi ním a zhotovitelem stavby (viz odst. 4.3), a to v souladu s ustanoveními § 119121 a § 122 SZ.

4.7.2 K zjištění způsobilosti stavby k jejímu užívání stanoví stavební úřad termín konání závěrečné kontrolní prohlídky (§ 122 odst. 2 a § 133 SZ).

4.7.3 Pokud to vyžaduje budoucí provozování stavby a bylo sjednáno ve smlouvě o dílo, může zhotovitel předat části nedokončené stavby k předčasnému užívání stavebníkovi za účelem např.:

Povolení pro časově omezené předčasné užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením vydá v odůvodněném případě stavebníkovi stavební úřad v souladu s § 123 SZ. Žádost podává stavebník; musí k ní mimo jiné doložit i dohodu se zhotovitelem stavby o jeho souhlasu nebo podmínkách, sjednaných pro toto užívání.

4.7.4 Při dílčí přejímce stavby (nebo její části) pro její předčasné užívání musí být mezi stavebníkem a zhotovitelem zejména dohodnuty následující podmínky:

4.7.5 Je-li podmínkou užívání díla zkušební provoz stavby nebo jejího zařízení, stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, jímž prokazuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace (§ 124 SZ).

4.7.6 Zhotovitel stavby je účastníkem řízení v případě předčasného užívání stavby (viz odst. 4.7.3). Účast jeho zástupců, zejména stavbyvedoucího (AO-S) na ostatních jednáních o povolení užívání stavby, je však vhodná zvlášť pro obhajobu provedeného díla a pro operativní řešení případných úprav stavby, které mohou z řízení vyplynout.

4.8 Manipulační řád

4.8.1 Manipulační řád vodního díla ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. je soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla a soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

4.8.2 Náležitosti manipulačního řádu jsou:

4.8.3 Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad.


DP 5 – Ukončení zakázky

5.1 Záruka za jakost

5.1.1 Dílo může vykazovat vady, jestliže v průběhu provozování díla jsou zjištěny závady neodpovídající požadovanému výsledku práce dodavatele, určenému ve smlouvě. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruční lhůta je sjednána ve SOD a začíná běžet dnem předání díla nebo jeho ucelené části.

5.1.2 Obecně o vadách a zárukách za jakost viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.3 Reklamace uplatněné stavebníkem po předání díla („skryté vady“) se posuzují z hlediska:

K posouzení si zhotovitel stavby může přizvat výrobce nebo poddodavatele, případně projektanta nebo znalce.

5.1.4 Je-li reklamace uznána jako oprávněná, zhotovitel postupuje následovně:

5.1.5 V případě sporné reklamace:

5.1.6 Pokud je stavbyvedoucí (AO-S) statutárním orgánem nebo zaměstnancem firmy zhotovitele, obvykle přímo řeší problémy, spojené se zárukami a reklamacemi.

V jiných případech vyplyne jeho účast ze smluvního vztahu, osobní odpovědnosti nebo odpovědnosti z titulu obecně závazných právních předpisů.

5.1.7 Doporučuje se, aby zhotovitel na základě poznatků z problematiky vzniku a existence vad uskutečnil nápravná a preventivní opatření k jejich předcházení.

Opatření se mohou týkat:

5.2 Řešení právních sporů

5.2.1 Rozhodujícími dokumenty pro řešení právních sporů mezi zhotovitelem a objednatelem jsou:

5.2.2 Autorizovaná osoba (AO-S), vykonávající na stavbě funkci stavbyvedoucího podle § 153 a § 160 SZ, nese odpovědnost i po předání díla obzvlášť v oblastech:

5.3 Finanční a ekonomické uzavření zakázky

5.3.1 Finanční vypořádání zakázky probíhá průběžně po celou dobu její realizace a po jejím ukončení dojde ke konečnému vypořádání. Průběžně po dobu realizace probíhá inkaso vystavených dodavatelských faktur podle dohodnutých platebních podmínek. Dodržování splatnosti kontroluje ekonomický (obchodní) úsek. V případě porušení platebních podmínek urguje platby u objednatele a uplatňuje případné sankce. Souběžně s tím sleduje splatnosti došlých faktur a provádí jejich úhradu, zajišťuje zpracování a výplatu mezd.

5.3.2 Konečné finanční vypořádání zakázky je provedeno po jejím ukončení; zahrnuje úhradu veškerých vydaných a přijatých faktur na zakázce, úhradu veškerých mezd a k nim příslušných odvodů, úhradu veškerých souvisejících poplatků a ostatních nákladů na zakázce vzniklých, úhradu podílu na správní a výrobní režii. Pokud je ve smlouvě o dílo sjednáno zádržné, je jeho finanční vypořádání provedeno v souladu se smlouvou. Stejným způsobem je naloženo s případným zádržným, pokud bylo sjednáno s poddodavateli.

5.3.3 Po celkovém finančním vypořádání zakázky se kladný zůstatek finančních prostředků stává volnými zdroji společnosti. Se zůstatkem finančních prostředků nakládá management firmy podle vnitřních a ekonomických pravidel.

5.3.4 Ekonomické vyhodnocení zakázky

Po provozním ukončení zakázky provádí ekonomický úsek její ekonomické vyhodnocení. Skutečně dosažený hospodářský výsledek zakázky zobrazený v účetnictví se porovná s finančně ekonomickým plánem zakázky. Pokud skutečnost není v souladu s plánovaným výsledkem zakázky, provede s manažerem nákladů zakázky rozbor jednotlivých nákladových položek, pro identifikaci příčin. Zpracovaný výsledek zakázky je předmětem projednání s vedoucím zakázky a vedením společnosti. Výstupem je protokol z projednání hospodářského výsledku zakázky, s případným návrhem na opatření pro další realizované zakázky.

5.3.5 Ekonomický (obchodní) úsek provádí archivaci veškerých účetních dokladů v souladu se zákonnými předpisy.

5.4 Uložení dokumentů

5.4.1 Po ukončení zakázky zhotovitel ukládá a udržuje důležitou dokumentaci vztahující se ke stavbě, zvlášť z hlediska eventuálního budoucího řešení sporů.

Dokumentace technická:

Dokumentace ostatní:

5.4.2 Zhotovitel ukládá dokumentaci zakázky v chráněných a zabezpečených prostorách. Dokumentace se eviduje pod číslem zakázky (SOD). Pravidla a podmínky ukládání dokumentace zakázek se řídí organizačními podmínkami a uspořádáním firmy.

5.4.3 Stavbyvedoucí (AO-S) dbá na postupné shromažďování a evidenci veškerých písemností a dokumentů během výstavby.

Po dokončení zakázky odpovědný pracovník předá uspořádanou dokumentaci se seznamy k jejímu uložení (do spisovny, osobě pověřené, přímo do určených prostor apod., v závislosti na zavedeném pořádku ve firmě).

5.4.4 Po skončení vedení stavebního deníku (tj. po odstranění všech vad a nedodělků) předá zhotovitel stavebníkovi originál deníku (§ 157 odst. 3 SZ).

Doporučuje se, aby zhotovitel uchoval své kopie stavebního deníku a nejdůležitější doklady o stavbě po dobu shodnou s povinností stavebníka podle SZ, tj. 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby (§ 154 odst. 1 písm. d) SZ), minimálně však po dobu záruční lhůty.

5.4.5 Podmínky ukládání a skartace dokumentace jsou obsaženy v zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a v metodické pomůcce MP 6 Spisová agenda.


3 PŘÍLOHY

3.1 Příloha č. 1. Seznam základních ČSN pro činnost AO při realizaci vodohospodářských staveb

Označení Název
05 – SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
33 – ELEKTROTECHNIKA-ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
72 – STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
73 – NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
ČSN 75 5355 Vodojemy
ČSN 75 2601 Malé domovní elektrárny – Základní požadavky
ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh
74 – ČÁSTI STAVEB
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení
ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení
ČSN EN 12489 Vrata – Odolnost proti průniku vody – Zkušební metoda
75 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie
ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky
ČSN 75 0130 Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
ČSN 75 0140 Meliorace – Terminologie, hydromeliorace a rekultivace půdy
ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství
ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod – Slovník
ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod
ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky
TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb
ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu
TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl
TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod
ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků
TNV 75 2102 Úpravy potoků
TNV 75 2103 Úpravy řek
ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
TNV 75 2303 Jezy a stupně
ČSN 75 2310 Sypané hráze
TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
TNV 75 2322 Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích
ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení
TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže
ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
ČSN 75 2411 Zdroje požární vody
TNV 75 2415 Suché nádrže
TNV 75 2931 Povodňové plány
ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály
ČSN 75 4306 Hydromeliorace – Závlahové trubní sítě
TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
ČSN 75 5050-1 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech – Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty
ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody
ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice
ČSN EN 1508 Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
TNV 75 5405 Sanace vodovodních potrubí
TNV 75 5408 Bloky vodohospodářských potrubí
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu
TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
ČSN 75 6081 Žumpy
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému
ČSN EN 16932-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 2: Tlakové systémy
ČSN EN 16932-1 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 1: Obecně
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory
ČSN 75 6307 Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
ČSN EN 12255-1 Čistírny odpadních vod – Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
ČSN EN 12255-10 Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti
ČSN EN 12255-11 Čistírny odpadních vod – Část 11: Všeobecné návrhové údaje
ČSN EN 12255-12 Čistírny odpadních vod – Část 12: Automatizovaný systém řízení
ČSN EN 12255-13 Čistírny odpadních vod – Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
ČSN EN 12255-14 Čistírny odpadních vod – Část 14: Dezinfekce
ČSN EN 12255-16 Čistírny odpadních vod – Část 16: Filtrace odpadních vod
ČSN EN 12255-3 Čistírny odpadních vod – Část 3: Předčištění
ČSN EN 12255-4 Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění
ČSN EN 12255-5 Čistírny odpadních vod – Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
ČSN EN 12255-6 Čistírny odpadních vod – Část 6: Aktivace
ČSN EN 12255-7 Čistírny odpadních vod – Část 7: Biofilmové reaktory
ČSN EN 12255-8 Čistírny odpadních vod – Část 8: Kalové hospodářství
ČSN EN 12255-9 Čistírny odpadních vod – Část 9: Kontrola pachů a odvětrání
ČSN CEN/TR 12566-2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 2: Zemní infiltrační systémy
ČSN EN 12566-1 ed. 2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky
ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
ČSN 75 6406 Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
TNV 75 6616 Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích
ČSN EN 13508-1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 13508-2+A1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
ČSN EN 14654-1 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1: Čištění
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace
TNV 75 7121 Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím
ČSN 75 7221 Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod
83 – OCHRANA ŽP, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích


3.2 Příloha č. 2. Vzor – zápis o předání a převzetí staveniště (části staveniště)

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ List č. 1
· staveniště:
· části staveniště (podle čl. SOD):
Ze dne: SOD č.:
Předávající (objednatel):
Zastoupen:
Přebírající (zhotovitel):
Zastoupen:
1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště:
Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu:
· Objekty:

· Plochy:

· Deponie:

· Vjezdy na staveniště, dopravní trasy:

Hranice staveniště je zakreslena na:

Poznámka:
2. Geodetické body:
Dnešního dne předal geodet objednatele geodetu zhotovitele tyto geodetické body:
· směrové:

· výškové:

Tyto body jsou vytyčeny přímo na stavbě a zakresleny do geodetické dokumentace č.
předané dne

Poznámka:
3. Vedení stávajících inženýrských sítí:
Veškeré sítě nacházející se v prostoru staveniště jsou k dnešnímu dni vytyčeny. Veškeré sítě (nadzemní, pozemní, podzemní) v prostoru staveniště jsou zakresleny na výkrese č. , který byl předán dne
IS jsou v prostoru staveniště viditelně vytyčeny, a to:


ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ List č. 2
IS jsou k dnešnímu dni odpojeny v těchto místech:

Předávající prohlašuje, že žádné jiné sítě se v prostoru staveniště nenacházejí: 

Poznámka: 
4. Předání přípojných míst:
Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa:
· elektrické energie   o napětí příkonu   [kW]  
· pitné vody:

· kanalizace:

· ostatní:

Poznámka: 
5. Stavební povolení:
Stavební povolení vydané dne č. j.
které nabývá právní moci dne: bylo zhotoviteli předáno dne
Poznámka: 
6. Práva k staveništi:
Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle uvedené smlouvy a staveniště je prosto práv a nároků třetích osob.
Poznámka: 
7. Telefonní linky:
Objednatel předal zhotoviteli tyto telefonní linky: 
Poznámka: 
8. Projektová dokumentace:
Objednatel předal dne zhotoviteli ks paré PD,
vypracované dne: č. zakázky
Poznámka: 
9. Doklady související s dílem:
Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:


ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ List č. 3
· geologický průzkum
· stavebně technický průzkum
·
·
·
Poznámka: 
10. Kácení dřevin
Objednatel předal zhotoviteli dne právoplatné povolení ke kácení dřevin v prostoru staveniště vydané
  dne   č. j.  
Poznámka: 
11. Příjezdové komunikace
Pro příjezd na staveniště jsou určeny tyto dopravní trasy:

Poznámka: 
12. Ostatní
· závazky objednatele ze SOD

· určení ploch pro ZS (sklady, skládky suti, jeřáby apod.) 

Poznámka: 
13. Objednatel prohlašuje, že podmiňující práce
byly provedeny v souladu s PD a SOD. 
Poznámka: 
14. Ostatní závady zjištěné při předávání staveniště: 
Za objednatele: (jméno, podpis)  Za zhotovitele: (jméno, podpis) 


3.3 Příloha č. 3. Vzor – zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH UCELENÝCH ČÁSTÍ Počet listů: 2
List č.: 1
STAVBA Název stavby:
Č. kód. zakázky: Číslo stavby:
Objekt: Číslo objektu:
PROJEKTANT
OBJEDNATEL
Zplnomocněný zástupce: Funkce:
Stavební dozor: Manažer jakosti:
ZHOTOVITEL
Zplnomocněný zástupce: Funkce:
Manažer jakosti:
ZPLNOMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI:
Jméno Funkce
Objednatele
Zhotovitele
Subdodavatele
Ostatní účastníci
Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení.
Místo stavby Okres Kraj
Smlouva – číslo ze dne Zahájení prací Dokončení prací
Ve znění dodatku číslo ze dne
Základní rozměry a technický popis:
Průběh a výsledky provedených zkoušek:
Dílčí převzetí/zahájení používání:
Cena stavby (objektu) dle smlouvy: Hodnota předávaného objektu v rozsahu skutečně provedených prací bude
vyfakturována celkovou fakturou do
ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH UCELENÝCH ČÁSTÍ Počet listů: 2
List č.: 2
Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Pokud se provedení v některých částech projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě projektové a rozpočtové dokumentace s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání) nebo ztížily provoz (užívání).
Ostatní zjištění:
Soupis objednatelem převzaté dokumentace, záznamů o jakosti a věcných stavebních doplňků, příloha č. 1.
Soupis drobných vad, nedodělků a dodatečně požadovaných dodávek a prací, příloha č. 2.
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem.
Vzájemné nároky mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli budou uplatněny podle zákona č. 513/91 Sb.
Objednatel prohlašuje, že přejímá stavby – objekt dnem do vlastnictví
a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené
Za objednatele Za zhotovitele Ostatní účastníci
Přejímací řízení zahájeno dne ukončeno dne
Přílohy: Rozdělovník:
objednatel
stavební dozor
zhotovitel
ostatní

Poznámka:
Vzory uvedené pod 3.2 a 3.3 jsou uloženy v editovatelném formátu DOC (Word).