Metodická pomůcka MMR k závazným stanoviskům dotčených orgánů

Přijetím zákona č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018 a který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byly do § 4 vloženy nové odstavce řešící otázky přezkumu závazných stanovisek. Tato změna přinesla mnoho problémů při aplikaci. Tuto problémovou situaci řeší přijetí zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a kterým se také mění problémový § 4 stavebního zákona.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/zavazna-stanoviska-dotcenych-organu-v-rezimu-stave

Zveřejnění aktuality: 01. 01. 2021