Nové ČSN ve stavebnictví (9-12/2020)

Za období září až prosinec 2020 byly vydány následující důležité technické normy.

Září 2020

 • ČSN 73 0835 + Z3 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0835 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb- Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0843 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 10211 – Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty
 • ČSN EN ISO 12006-2 / změna Z1 – Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci
 • ČSN EN ISO 21904-1 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu- Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN ISO 21904-4 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních

Říjen 2020

 • ČSN 73 0331-1 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
 • ČSN 73 0802 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0831 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 1901-1 – Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 73 1901-2 – Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
 • ČSN 73 1901-3 – Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
 • ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny
 • ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
 • ČSN EN 12697-1 – Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva
 • ČSN EN 12697-12 – Asfaltové směsi -Zkušební metody – část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
 • ČSN EN 13674-2 – Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi  o hmotnosti 46 kg/m a větší
 • ČSN EN 13674-4 Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m
 • ČSN EN 14366+A1 – Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod
 • ČSN EN 16475-1 – Komíny – Příslušenství – Část 1: Komínové tlumiče hluku – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 16475-4 – Komíny – Příslušenství – Část 4: Tlumiče kouře – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 16475-6 – Komíny – Příslušenství -Část 6: Přístupové komponenty – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 17213 – Okna a dveře – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře
 • ČSN EN ISO 16739-1 – Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu – Část 1: Datové schéma

Listopad 2020

 • ČSN EN 1569 – Povrchy pro sportoviště – Stanovení chování při valivém zatížení3
 • ČSN EN 1794-2 – Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
 • ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
 • ČSN EN 12697-3+A1 – Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva – Rotační vakuové destilační zařízení
 • ČSN EN 13230-6 – Železniční aplikace – Kolej – Betonové příčné a výhybkové pražce – Část 6: Konstrukce
 • ČSN EN 13384-1+A1 – Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
 • ČSN EN 13384-2+A1 – Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny
 • ČSN EN 17293 – Dočasné stavební konstrukce – Provedení – Požadavky na výrobu
 • ČSN EN 17409 – Povrchy pro sportoviště – Pravidla pro odběr vzorků provedených výplní používaných na površích syntetických trávníků

Prosinec 2020

 • ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky
 • ČSN 73 2902 – Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem
 • ČSN 73 6141 – Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí
 • ČSN 73 6360-1 – Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování
 • ČSN EN 1366-1+A1 – Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
 • ČSN EN 13830+A1 – Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
 • ČSN EN 16303 – Silniční záchytné systémy – Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek vozidel
 • ČSN EN 16612 – Sklo ve stavebnictví – Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem (nově přeloženo do ČJ)
 • ČSN EN 16613 – Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy (nově přeloženo do ČJ od 10/2020)
 • ČSN EN 17319 – Železniční aplikace – Infrastruktura – Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic
 • ČSN EN ISO 9229 – Tepelné izolace – Terminologie
 • ČSN EN ISO 18674-4 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Geotechnický monitoring – Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry
 • ČSN ISO 37100 – Udržitelná města a společenství – Slovník
Zveřejnění aktuality: 31. 12. 2020