Novela vodního zákona ve Sbírce zákonů

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 1. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 224.

Účinnost zákona: od 1. 2. 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti uplynutím tří let od vyhlášení tohoto zákona, a části šesté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-544

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zveřejnění aktuality: 01. 01. 2021