Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve Sbírce zákonů

Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 6. 2021 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 104.

Účinnost vyhlášky: od 1. 7. 2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-244

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2021