Postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí tímto sdělením upřesňují postup při aktualizaci zásad územního rozvoje v případě, že ke zprávě o uplatňování nebo k návrhu na pořízení aktualizace vydal příslušný orgán ochrany přírody stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv aktualizace na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/5-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-a-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi/postup-porizovani-aktualizace-zur-po-identifikaci

Zveřejnění aktuality: 24. 02. 2021