Stanovisko MMR k postupu podle § 177 SZ – živelní události

MMR vydalo stanovisko k postupu podle § 177 SZ na základě živelní události na jižní Moravě a Lounsku.

Ustanovení § 177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimořádné postupy při živelních událostech, náhlých haváriích a podobných krajně nouzových situacích, v mimořádných situacích umožňuje odchýlit se ve vymezeném rozsahu od standardních zákonem stanovených postupů.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/stanovisko-k-postupu-podle-§-177-stavebniho-zakona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#p177

Zveřejnění aktuality: 08. 07. 2021