Vyhláška, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou a vyhláška, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 1. 2024 v částce 6/2024 publikována vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem následujícím po dni vyhlášení (17. 1. 2024), s výjimkou čl. I bodů 7, 13 až 25, 27 až 34, 40 až 45, 47, 58, 65, 68, 69, 76, 79, 87 a 88, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024, a čl. I bodů 1 až 4, 6, 9, 36 až 39, 46, 48 až 56, 59 až 62, 66, 70, 71, 73 až 75, 82, 83 a 89 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/6

Zveřejnění aktuality: 16. 01. 2024