Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 5. 9. 2022 v částce 122 publikována vyhláška č. 265/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 6. 9. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bod 1 a čl. II, která nabývají účinnosti 1. 1. 2023, a ustanovení  čl. I bodů  2 a 4, která nabývají účinnosti 1. 6. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-265

Zveřejnění aktuality: 05. 09. 2022