Vyhláška, kterou se mění vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 7. 2023 v částce 108 publikována vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Je účinné od 1. 8. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-232

Zveřejnění aktuality: 28. 07. 2023