Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o technických prohlídkách vozidel, o provádění kontrol technického stavu vozidel ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. 11. 2022 v částce 153 publikována vyhláška č. 330/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 15. 11. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 20. 5. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-330

Zveřejnění aktuality: 07. 11. 2022