Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 12. 2022 v částce 188 publikována vyhláška č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územní plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky  č. 164/2022 Sb. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-418

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022