Vyhláška, kterou se mění vyhláška o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně zákonu o vodovodech a kanalizacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. 8. 2023 v částce 117 publikována vyhláška č. 256/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 9. 2023, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 26 až 36 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. I bodů 46 až 52, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024,
c) čl. I bodů 13, 25, 41 až 43, 53 až 55 a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
d) čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026, a
e) čl. I bodu 45, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2036.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-256

Zveřejnění aktuality: 25. 08. 2023