Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. 10. 2020, částka 159, nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zveřejnění aktuality: 06. 10. 2020